ZDR - 1

Report
ZDR – 1
Zakon o delovnih razmerjih
Uradni list RS, št. 21/2013
z dne 13.3.2013
Stopil v veljavo dne 12.4.2013
•
-
Zakaj sprememba ZDR?
povečanje fleksibilnosti delovnega razmerja
poenostavitev postopkov (sklepanje, odpuščanje)
določen čas / zmanjšanje stroškov, destimulacija
PoZ
- Zahteve delodajalcev:
• zmanjšanje stroškov dela (ukinitev dodatke za
delovno dobo, plačan odmor za malico,
prevoz)
- Zahteve sindikata:
• Povečanje pravne varnosti
Pravna varnost ni zmanjšana, uzakonila se je
že ustaljena sodna praksa.
•
-
Kaj ZDR – 1 ureja:
Pogodbo o zaposlitvi (sklepanje, vsebino)
Vrste pogodb o zaposlitvi
Pravice in dolžnosti
Delovni čas
Počitke
Plačila (plače, malica, prevoz, regres, ….)
OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA
Namen: - ohranitev zaposlitve
- nemoten potek delovnega procesa
Odredi se pisno, lahko tudi po e-pošti
Delo mora biti ustrezno (izobrazba, sposobnost)
Traja lahko največ tri mesece v koledarskem letu.
Plačilo: plača, ki je za delavca ugodnejša.
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Kdaj?:
- začasno povečan obseg dela
- nadomeščanje odsotnega delavca
- sezonsko delo
- usposabljanje
- projektno delo
- mandat
- predaja dela (največ 1 mesec)/ novo
Čas:
- dokler traja razlog
- največ za 2 leti za isto delo (v to se všteva tudi
delo preko agencije)
Izjeme: vodilni delavci, voljene funkcije,
mandati, tujci…) – lahko dalj
Namen:
- zmanjšati število PoZ za določen čas
• NOVO!
PoZ za določen čas, medtem ko pogodba za
nedoločen čas miruje.
Pravice iz PoZ za nedoločen čas mirujejo do
izteka PoZ za določen čas in avtomatsko oživijo z
dnem izteka nove pogodbe.
PRENEHANJE PoZ ZA DOLOČEN ČAS
ODPRAVNINA po novem tudi v teh primerih –
razen če gre za:
nadomeščanje delavca
sezonsko delo
javna dela
Višina 1/5 osnove pri pogodbah do 1 leta
neto 1/12 od 1/5 za vsak dopolnjen mesec
(več kot pri PoZ za nedoločen čas)
ODPOVED PoZ
- predhodno obvestilo o nameravani odpovedi
iz poslovnega razloga ni več potrebno
- opušča se obveznost ponudbe druge ustrezne
zaposlitve (posl. razlog, nesposobnost)
- poenostavitev obrazložitve odpovedi
- opustitev pravnega pouka ne pomeni
nezakonitosti odpovedi PoZ
- mnenje mora sindikat podati v roku 6 dni
ODPRAVNINA pri PoZ za nedoločen čas
Višina:
1/5 osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve
1 do 10 let
¼ osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve
11 do 20 let
1/3 osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve
od 21 let dalje
ODPRAVNINA pri PoZ za določen čas
Višina:
- do 1 leta zaposlitve
1/5 osnove
- več kot 1 leto zaposlitve :
za prvo leto 1/5 + sorazmerni del
(1/12 od 1/5 za vsak mesec dela)
PRISPEVEK ZA ZAVAROVANJE ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
PoZ za določen čas – delodajalec plača 5x več
Zaposlitev za nedoločen čas – 2 leti oproščen
prispevka
ODPOVED PoZ
OPOZORILO PRED KRIVDNO ODPOVEDJO
Odpoved:
- iz krivdnega razloga
- iz razloga nesposobnosti
Delavca potrebno pisno seznaniti z očitki in mu
omogočiti zagovor.
Razlog mora obstajati v trenutku odpovedi – ni
več 6 mesečnega objektivnega roka.
ODPOVED S PONUDBO NOVE PoZ
Dolžan si sprejeti novo PoZ, če je ponujeno delo
ustrezno (vrsta, raven izobrazbe – enako 11. čl.
KPD, manj kot 3 ure z javnim prvozom v obe
smeri) in za nedoločen čas.
Odpoved stare PoZ lahko izpodbijaš le, če
podpišeš novo PoZ.
Pri novi neustrezni PoZ – pripada delna
odpravnina
ODPOVED S PONUDBO NOVE PoZ pri drugem
delodajalcu
Novi delodajalec se mora pisno zavezati, da bo
izplačal skupno odpravnino, če ne jo zahtevaš od
prejšnjega delodajalca.
Odgovornost starega delodajalca (za terjatve
delavca do novega delodajalca):
- solidarna (več kot 25%lastnik novega) še 2 leti
- subsidiarna – še 2 leti
IZREDNA ODPOVED PoZ s strani delavca
-
razlog na strani delodajalca
dokazuje delavec – utemeljitev odpovedi
opozorilo pred nameravano odpovedjo PoZ
poziv na odpravo kršitev (delodajalcu,
inšpektoratu za delo)
- rok za odpravo kršitev 3 delovne dni (prej 8)
Razlogi:
- znižanje plače 2 meseca
- zamujanje z izplačilom plače 3 mesece v
zadnjih 6 mesecih
- kršitve glede varnosti in zdravja pri delu
- mobbing / šikaniranje
- neplačevanje prispevkov 3 krat v zadnjih 6
mesecih
DISCIPLINSKI POSTOPEK
- pisna seznanitev s kršitvijo
- opredelitev delavca v 3 delovnih dneh (pisno
ali ustno)
- zagovor ni več obvezen / zadostuje izjava
- odločitev mora biti pisna
- rok za odločitev 1 mesec
- sodelovanje sindikata oz sveta delavcev
EKONOMSKO ODVISNI DELAVCI
- so samozaposlene osebe,
- ki samostojno,
- daljši čas opravljajo delo,
- najmanj 80% dohodka ustvarijo pri istem
naročniku
- ne zaposlujejo drugih delavcev
- ureditev s posebnim ZAKONOM.
ODPOVEDNI ROKI (minimalni)
Poskusno delo
7 dni
Odpoved s strani delavca:
- do 1 leta
15 dni
- več kot 1 leto
30 dni
(s KP je možno dogovoriti do 60 dni)
Odpoved s strani delodajalca:
- krivdni razlog
15 dni
- poslovni razlog, razlog nesposobnost:
• do 1 leta 15 dni
• od 1 do 2 leti 30 dni
(vsako naslednje leto dodatno
maksimalno 60 dni)
• nad 25 let 80 dni
(s KP se lahko zniža nazaj na 60 dni)
2
dni,
NOVO:
Pravica do 1 dne v tednu za vključevanje v
ukrepe na področju trga dela.
Za toliko dni se potem skrajša nadomestilo.
VROČANJE PISANJ DELAVCEM
Vroča se OSEBNO na delovnem mestu.
Lahko tudi PRIPOROČENO S POVRATNICO:
– za vročitev se šteje, ko podpiše oz. prejme
pisanje;
- če ne sprejme/podpiše – velja za vročeno 8 dan
od prvega poskusa vročitve;
Če naslov ni znan ali ta ni v Sloveniji se vroča
preko OGLASNE DESKE.
VARSATVO doječih mater
- le do 1 leta otrokove starosti
- Dojenje najmanj 1 ura/dan do 18 mesecev
otrokove starosti
VARSTVO starejših delavcev
- od 55 leta dalje (nadurno delo, nočno delo,
dodatni dopust, ….)
- varstvo pred odpovedjo
• 58 let (postopno zviševanje do 2017) ali
• 5 let do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev
(razen, če pokojnino lahko dočaka na zavodu, če je
sklenil pogodbo, ko je že izpolnil pogoje za zaščito)
NOVO!
PLAČILNA LISTA kot IZVRŠILNI NASLOV.
Na podlagi plačilne liste se lahko neposredno vloži
predlog za izvršbo (tožba ni potrebna).
- mora biti izdana na plačilni dan – visoke kazni za
kršitev
Plačilo NADOMESTILA s strani ZZZS – s 13.7.2013
Če delodajalec ne nakazuje delavcu nadomestila
plače, lahko delavec predlaga neposredno izplačilo
ZZZS – predloži listo, poziv delodajalcu k plačilu –
rok 8 dni.
LETNI DOPUST
- celoten dopust TAKOJ, če si zaposlen celo leto
- po dvanajstinah, če ni zaposlitve celo leto
(dogovor lahko drugačen)
- IZRABA:
- najmanj 2 tedna v tekočem letu,
- do 30.6. naslednje leto (neizrabljen)
- bolezen, varstvo in nega otroka do 31.12.
naslednjega leta
AGENCIJSKO DELO
KVOTA 25% (od zaposlenih pri uporabniku)
Stopi v veljavo s 13.4.2014.
Sindikat–delodajalec mu 1x letno poroča(razlogi)
Agencijski delavec:
- pisno obveščen o pogojih dela pri uporabniku
- izenačen z delavcem / tudi glede ugodnosti !!!
Uporabnik:
- subsidiarna odgovornost za plačilo
- odgovoren za spoštovanje predpisov (tudi vzd)
ODGOVORNOST PRENOSNIKA
pri spremembi delodajalca
-upošteva se delovna doba pri obeh delodajalcih
- če je prenosnik pretežni lastnik prevzemnika
odgovarja za terjatve v stečaju ali prisilnem
prenehanju še 2 leti
- prenosnik, ki ni pretežni lastnik prevzemnika
odgovarja subsidiarno
DRUGE SPREMEMBE
KONKURENČNA KLAVZULA prepoved opravljanja
dela po prenehanju DR – velja tudi pri PoZ za
določen čas z vodilnimi delavci in za projektno delo.
RAZPOREJANJE DČ - sindikat lahko 1x letno zahteva
poročilo (izraba, letni razpored, nadure,…)
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI – zaposlen pri
delodajalcu najmanj 5 let
NOČNO DELO ŽENSK – ukinitev soglasja
ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – 80% osnove
- namen ohranitev zaposlitve
- delodajalec ne more zagotavljati dela
- najdalj 6 mesecev v koledarskem letu
PREVOZ NA DELO – naknadno povečanje (npr.
selitev delavca) – delavec je do povečanja
upravičen, če je tako določeno v KPD ali če se
sporazume z delodajalcem
VOLONTERSKI PRIPRAVNIK – povračilo stroškov v
zvezi z delom (malica, prevoz)

similar documents