PP Klimatsäkra samhället, lång

Report
Klimatsäkra samhället
- En utmaning även för
vattentjänsterna!
1
2
Påverkan på dricksvatten
3
Viktiga frågor för
dricksvattenförsörjningen:
1. Har ni fastställda skyddsområden för
era vattentäkter och kontrollerar och
följer ni upp råvattenkvaliteten?
2. Finns tillräckligt ”barriärsskydd” på
era vattenverk?
3. Finns sårbarhetsutredningar för att
identifiera översvämningsområden
som kan påverka dricksvattenförsörjningen?
4
Samhällenas avvattning
”kläms från två håll”
Mer intensiva regn och ändrade regnmönster
Stigande nivåer i sjöar, hav och vattendrag
5
”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt,
att marken icke kan tänkas komma att översvämmas.
Mot denna självklara regel felas icke så sällan.”
(Alfred Jerdén, 1927)
Svenskt Vatten har
samlat
mer än 30 års
erfarenheter om
hållbar dagvattenhantering
i P105!
Utgavs 2011
7
Framgångsfaktorer för hållbar dagvatten:
•Samverkan över kompetensgränserna (Plan, park, gata, VA m.fl.)!
•Brett förankrad dagvattenstrategi!
•Brett förankrad lägsta byggnivå mot stigande recipienter!
•Följ upp och kontrollera genomförande av exploateringen!
•Glöm inte bort drift underhåll av öppna dagvattenlösningar
OBS:
Dagvattenfrågan är ingen smal ”teknisk rörfråga” som kan lösas efter
planprocessen – utan ”Dagvatten” är en samhällsplaneringsfråga!
8
Håll undan bebyggelsen från låglänta områden!
Ge plats åt avrinningsstråken!
Ex Geoteknisk undersökning, Gullbrandstorp, Halmstad, fig 5.7, P105
Ex Södra Åsum,
Sjöbo kommun,
fig 6.2, P105
Illustrationskarta
till detaljplan
Krav ut från området:
max 100 l/s vid 20 års-regn
(jr 5 m3/s utan fördröjning vid 20-årsregn)
Exempel på förutsättningar Södra Åsum: Begränsa
största byggnadsarea till 50 % av fastigheten samt att 15
% skall vara infiltrationsvänlig
Öppna avvattningsstråk i lågzoner
Öppna diken har mycket större flödeskapacitet än ledningar
Principsektioner
för breda
avvattningsstråk,
fig 9.32, P105
Ex Mariastaden,
Helsingborg,
fig 9-.3, P105
”Upp med husen – ned med gatan”
Säker höjdsättning kan leda till stor nivåskillnad gata – färdigt golv.
Lös tillgängligheten med en ramp.
Den stora utmaningen är de befintliga områden där de
yttre förutsättningarna redan är skapade.
13
Källorna till ”tillskottsvatten” måste hittas
för att minska översvämningsrisker
Helhetssyn krävs för att åtgärda problem med tillskottsvatten! Felaktigheter
måste rättas till oavsett om de finns på privat eller allmän mark!
Här är fastighetens dränering kopplad till spill
14
Ta vara på alla tillfällena till förbättringar
i befintliga områden!
Tre viktiga frågor om
översvämningsrisker:
1. Har Ni en dagvattenstrategi, som är
brett förankrad?
2. Tillämpas hållbar dagvattenhantering
i samband med all stadsplanering?
3. Har Ni genomför en
sårbarhetsutredning för att identifiera
översvämningsområden och
åtgärdsmöjligheter?
16
Påverkan på avloppsreningen
1. Begränsad eller helt utslagen rening
hos lågt liggande reningsverk
2. Mer vatten att behandla
17
Reningsverken kan bidra till minskad
klimatpåverkan genom biogas som
uppgraderas till fordonsgas





135 anläggningar över hela Sverige
Reningsverken står för drygt 70 % av den
totala anläggningsvolymen
Snabb omställning till klimatsmart användning
av biogas
Nära 8 miljoner personer är anslutna till
kommunala reningsverk, varav ca 6,4 miljoner
med produktion av biogas
Ca 40 % uppgraderas till fordonsgas
Snabb omställning till klimatsmart
användning av biogas från reningsverk
Biogas från reningsverk
–utvecklingsmöjligheter



Mer gas per mängd substrat
- kräver FoU
Effektivare användning av biogas
- Fjärrvärme till rimligt pris och hög tillgänglighet
- Ändrade skatteregler för egenproducerad el
Nyttja befintlig
rötkammarkapacitet,
dvs tillför mer
substrat och
samröta olika
substrat
Viktiga frågor för avloppsvattenrening:
1. Finns det risk att höjda nivåer i sjöar,
vattendrag eller hav kan dränka
reningsverken?
2. Hur påverkas miljöutsläppen från reningsverk
och ledningsnät i samband med extremregn?
3. Har ni jobbat med energieffektivisering samt
kan Ni bidra till att producera biogas?
21
Viktiga frågor på kommunal nivå:
1) Finns det en väl förankrad strategi för
hållbar dagvattenhantering?
2) Har ni fastställda skyddsområden för era
vattentäkter och kontrollerar och följer ni
upp råvattenkvaliteten?
3) Finns sårbarhetsutredningar för att
identifiera översvämningsområden, risker
för dricksvattenförsörjningen samt
avloppsvattenreningen?
4) Har ni jobbat med energieffektivisering samt
kan Ni bidra till att producera biogas?
22
Vad behöver göras nationellt

En nationell strategi för klimatanpassning
– Tydliga mål för vad som ska göras
– Finansiering
– Styrmedel

Boverket måste uppdatera skriften ”Vatten i detaljplan”

SMHI ska fritt tillhanda hålla högupplöst
nederbördsstatistik och bedömning av framtida
klimatpåverkan

Medel för forskning och utveckling måste avsättas

similar documents