Examensarbetestruktur

Report
+
Att genomföra ett
forskningsprojekt
Handledning för C uppsats –
Wieland Wermke
+
Att producera kunskap: Ett
forskningsprojekt/C uppsats
 En
undran/ett problem
 Vilka
 Hur
frågor kan man ställa för att för svar?
kan man svara på dessa frågor?

Vilka data behövs?

Hur får man dessa data?

Hur analyserar man data för att svara på frågorna?
 Hur
presenterar och diskuterar man resultaten så
att även andra kan förstå svaret på undran?
bildkälla: forskning.se
+
Syfte: uppsatsens mål, löfte och
röda tråd
 Ett

fenomen, som ni vill undersöka i arbetet
(I en inledning beskriver ni, varför fenomenet är intressant. Ni leder
läsaren till syftet!)
 Syftet
är uppsatsens löfte, man ska fråga sig, om
arbetet har uppfyllt det!
 Syftet
är uppsatsens röda tråd, alla delar ska
kunna relateras till syftet!
+
Forskningsfrågor
 Utifrån
syftet utvecklar man forskningsfrågor, som
hjälper att nå syftet.
 Vilka
frågor ska man ställa till vilket material för att
nå syftet och producera kunskapen man
eftertraktar?
 Vilka
frågor är möjliga att ställa?
 Forskningsfrågor
gör syftet (empiriskt)
undersökningsbart.
+
Forskningsfrågor, Exempel
 Syfte:
Jag vill undersöka motivationen som
nyanställda medarbetare visar i sin
kompetensutveckling.
 Forskningsfrågor:
Hur aktiva är nyanställda i sin
kompetensutveckling (jämfört med sina kollegor)
?
Vilka olika former tar nyanställdas aktiviteter i
kompetensutvecklingen?
+
Forskningsfrågor, Exempel
 Syfte: Jag
vill undersöka mellanchefers perspektiv
på bedömning av sina medarbetare.
 Forskningsfrågor:
Hur resonerar mellanchefer
om bedömning?
Vilka möjligheter och begräsningar ser de för
användningen av formativ och summativ
bedömning i personalutvecklingen?
+
Perspektivet (ta ett beslut)?
psykologiskt
(individuell,
utveckling)
didaktiskt
(lärande,
kunskapsprodukti
on)
sociologiskt
(strukturer,
relationer)
politiskt
(styrning)
Hur kan
fenomenet
tolkas?
+
Perspektivet?
Chefer
Medarbetare
Kunder
Samhälle
Aktörs
perspektiv
+
Perspektivet?
Företag
Avdelning
Politik
Arenor
+
Frågor
 Har
 Vad
ni redan en undran?
är ert syfte?
 Vad är era frågor?
 Vad är ert perspektiv?
+
Tidigare forskning
 Vilka
frågor har redan besvarats av andra?
 Hur
har andra forskare förklarat fenomenet
jag är intresserad av?
 Var

hittar man deras resultat?
Avhandlingar, vetenskapliga artiklar…
 Vad
kan hjälpa er för ert eget projekt?
 Med
vilka nya tankar kan ni bidra?
+
Diskutera
 Vad
är pålitlig kunskap?
 Behöver man genomföra ett
forskningsprojekt om man redan känner resultatet?
 Är det något nytt att använda en beprövad design med
nya data?
 Inspiration vs. plagiat?
+
Teori: att förstå och förklara
världen
 Är
en allmän princip, för att förklara olika
relationer mellan olika fenomen (objekt) eller
händelser.
 Förenar
insikter/kunskaper, som har samlats om
vissa fenomen eller ett helt kunskapsområde på
ett systematiskt sätt, för att kunna förklara
enstaka fenomen man möter.
 Är
en modell från verkligheten (om hur saker och
ting hänger ihop)
+ Teori som ”kameralins”
Teorin som
kameralins
Fenomenet i
uppsatsen
Förklaringen är alltid bara en ”modell”
samt en del från verkligheten!
Fenomenet i
realiteten
+
Exempel: Tunnelbanesystemet

Förenklat beskrivning av verkligheten

Vad är viktig, vad är inte viktig?
+
Exempel på teorier som kan
förklara ”verkligheten”
 Focaults
teori om hur makt skapas och återskapas
inom ramen för olika diskurser
 Sociokulturell
 Teorier
teori om lärande (Vigotsky)
om motivation eller aggression,
 Institutionella, organisatoriska
teorier, dvs. hur
företag som institutioner eller organisationer
fungerar
+
Fråga
 Har
ni redan en idé?
 Vilken
teori kunde passa för era
forskningsfrågor?
+
Forskningsdesign/metod
 Att



bygga en forskningsdesign för att
få resultat för att
besvara era forskningsfrågor för att
nå ert syfte
 Om
ni inte kan svara på era frågor direkt, måste
ni konstruera frågor, som kan ”mäta” det ni vill
veta (Operationalisering)
+
Metod: Operationalisering
 Vilket
material ska ni samla in för att svara på
forskningsfrågorna/för att nå ert syfte?

Intervjuer, enkäter, texter, observationer
 Vilka
frågor ska ni ställa till ”ert material” för
att få svar på forskningsfrågorna?

Intervjufrågor, enkätfrågor, analysfrågor till texten,
observationskategorier
+
Metod: Operationalisering
 OPERATIONALISERING
är en plan på vilket sätt
man kan “mäta” ett egenskap, som inte direkt kan
mätas

Er operationalisering måste vara logisk och
baserad på tidigare forskning och teori.
 Förklara
varför ni operationaliserar på ett sådant
och inte på ett annat sätt!!
+
Exempel
Forskningsfråga:
Vilket är sambandet mellan intelligens och musikalitet?
Sjunger:
Manifest
bedöms
variabel
skala
1-5A1
Manifest
Spelar
ett
variabel A2
instrument:
bedöms
skala 1-5
Variabel A
Variabel B
Musikalitet
Intelligens
Manifest
IQvariabel B1
test
+ Latent variabler

Hur skall man lyckas fånga “kvaliteten” eller “essensen” i ett
fenomen?

Hur kan egenskapen förvandlas till siffror”?

Vilka frågor kan man ställa (till en försöksperson)?

Vilka svarsalternativ skall respondenten få att välja mellan?
Ju mera IQ
desto bättre
lön
Beroende
Ex. Framgång på jobbet
Oberoende
Intelligens
22
+
Uppgift
Operationalisera
ångest och
motivation!

Vilka frågor kan man ställa för mäta det?
+
Uppgift
Har
ni redan en idé?
Operationalisera
era forskningsfrågor
till intervjufrågor eller
observationsfrågor
+
Metod (val): Kvantitativ ansats
 När
man vill ha information som kan
kvantifieras (anges i siffror)
 När
man vill ha information om en större
population
 När
man är intresserad av det
genomsnittliga/mest frekventa i en grupp
 Man
kan i många kvant. observationer söka det
som sticker ut (det intressanta fallet), vilket man
sedan analyserar på ett djupare kval. sätt
+
Metod (val): Kvalitativ ansats
 Metod
som beskriver ett fenomen i termer av
kvalitet. Kvalitet syftar på egenskap.
 Kvalitativa
metoder syftar på att beskriva
fenomenets natur, eller fenomenets
egenskaper.
+
Metod: Studiens kvalitet,
reliabilitet (tillförlitlighet)
 Frånvaro
av slumpmässiga fel: hög reliabilitet
Om vi mäter samma sak på olika sätt vid olika
tidpunkter, blir det samma resultat då?
 Utesluta yttre omständigheter!
 Man kan lita på att ens forskningsdesign
undersöka det vad man vill undersöka!

+
Metod: Studiens kvalitet validitet
(giltighet)
 Frånvaro
av systematiska fel: hög validitet
Är det vi har uppmätt och dragit slutsatser om också
det som vi var ute efter att undersöka
 Stämmer det vad vi mäter överens med det vi ville
mäta?
 Stämmer det med verkligheten?
 Kan ni generalisera
er resultat?

+
Uppgift
 Förklara!
+
Metod: Forskningsetik



Alla moment i forskningsprocessen som
kommer direkt eller indirekt att röra
andra människor kan leda till en
forskningsetisk problemställning!
Hur kan datainsamlingen
påverka mina informanter?
Håll er till VR’s rekommendationer
Källa: lovestats.worldpress
+
Resultat
 Skaffa
”ordentliga” data! I analysen ser ni vilken
kvalitet era data har och om de kan hjälpa er att
svara på fenomenet som ni är intresserad av.

”Shit in, shit out”
 Var
noggrann med transkriberingen/kodningen
+
Resultat
 Presentera
resultaten på ett genomsynligt och
trovärdig sätt!
 Motsvarar
er resultatspresentation verkligen detta
som ni kunde se i verksamheten?
 Använda
intervjucitat eller delar ur
observationsprotokollen för att stödja era resultat!
 Låt

era data tala
Försök att forma spännande berättelse
+
Exempel (berättelse)
+
Exempel (citat)

[…] att försöka att få lärarna att samarbeta, få lärarna på fältet
och oss lärarutbildare emellan, att hitta varandra bättre […]
sedan när man så att säga är färdig med examen så
försvinner studenterna och det samarbetet finns inte längre
(F1)

jag ser ju att utmaningen är lärarblivandet och hur, hur dana
lärare vill vi fostra, vad är det de här lärarstuderande skall
kunna när de kommer ut av flexibilitet och förmåga att
använda olika tekniker för vi kan ju omöjligen lära dem allt
här (F1)
+
Exempel
 Försök
att visualisera era resultat: tabeller, figurer,
listor!
Germany
Sweden
Universities**
NAE/School administration
Berlin**
Textbook publishers*
Unions**
Collegues
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
disagree completely (1) / agree completely (4)
4,00
pojkar
flickor
+
Resultat
 Var
noga med ordningen! Presentera helst
resultaten i samma ordning som ni har ställt i
forskningsfrågorna!

Ni får gärna numrera resultatpresentationen.
 Lyft

fram de resultaten som är viktigast!
Ta läsarens perspektiv!
 Relatera
era resultat till varandra!
+
Analys (kan vara tillsammans med
resultatsdelen)
 Beskriv
noggrant hur ni har analyserat. Följ
metoden ni har valt exakt, det ökar validiteten av
era resultat!
 Diskutera
med andra om era resultat är
meningsfulla och logiska och om de verkligen
återfinns i texten!
 Analysera
 Jämför
utifrån er teori!
med
tidigare forskning!
Fenomenet i
din
uppfattning (i
texten du
skriver)
Teorin som
kameralins
Fenomenet i
realiteten
+
Uppgift
 Vad
är skillnaden mellan tidigare forskning
och teori i ett forskningsarbete?
+
Sammanfattning
 Knyt
ihop, ”wrap it“ !
 Relatera
era resultat till ert syfte och era
forskningsfrågor! Här svarar ni på era frågor. Här
beskriver ni fenomenet från ert perspektiv.
 Här
blir det synligt om ni har nått syftet
+
Diskussion:
 Hur
ser relationen ut till tidigare forskning och
teori, vad är era bidrag?
 Hur
skulle era resultat kunna se ut, om ni t.ex. hade
undersökt en annan grupp?
källa: blog.lib.umn.edu, collegehumor.com, legrandbordel.keuf.net
+
Diskussion: implikationer
 Vilka
slutsatser för praktiken kan man dra från er
forskning?
 Förändring av ngn. verksamhet?
källa: blog.lib.umn.edu, collegehumor.com, legrandbordel.keuf.net
+
Diskussion: implikationer
 Vilka
perspektiv för annan forskning
har ni upptäckt?
 Vilka frågor kunde ni inte svara på,
men som ändå är intressanta?
 Var finns det potential för vidare
forskning?
källa: tinypineapple.com
+
Avslutande rekommendationer för
er uppsats
 Titeln
ska spegla exakt ert syfte och den ska
vara spännande
 Var
alltid transparent!!! Beskriv era steg och era
strategier! Tänk att läsaren alltid måste förstå
varför ni gjorde som ni gjorde.
 Fråga
dig alltid, om ni kan
försvara det ni har gjort och i så fall
hur!
+
Avslutande rekommendationer
 Relatera
även era resultat till er metodansats! Fråga
alltid, om ni verkligen har vald den bästa vägen!!!
 Skilj
tydligt mellan det som är era idéer och det som
kommer från litteraturen!
 Ta
inte teorier för givna! Teorier är inte ideologier!
 Det
är en skillnad mellan det vad läsaren behöver
veta för att förstå och vad ni behövde veta för
kunna skriva arbetet
+
Referenser
 Här
listar ni litteraturen ni har använt er av i ert
arbete
 Följ
en vetenskaplig standard (fotnoter eller
parantes)
 Lista
bara upp de referenser ni verkligen har
använt dig av (citerat) i själva arbetet
+
Språklig kvalitet
 En
stor del av uppsatsen utgörs av sin språklig
kvalitet
 Uppsatsen
 Uppsatsen
ska vara språkligt korrekt!
ska vara skriven på ett akademiskt sätt
 Inget talspråk!
+
Språklig kvalitet
 Använd
lathundarna och resurserna från
studentportalen!
 Låt
uppsatsen läsa/rätta från en kunnig vän!!
 Använd
språkverkstad!
 http://www.engelskaparken.uu.se/Student/Sprak
verkstaden/
+
Till slut
 Ett
C-uppsats gör mycket arbete, och är en jobbig
tid!

Det måste man acceptera!

Man kan inte fly/inte skynda !
 10
eller 20 veckor heltidsstudier (när två personer
skriver) (minst 400 eller 800 timmar ren
arbetstid)!

similar documents