Ứng dụng của phép quay

Report
y

x
*Nhắc lại một số khái niệm về phép quay:
1. Định nghĩa: Phép quay tâm O góc quay là 
phép biến hình biến điểm O thành điểm O, biến
mỗi điểm M khác O trong mặt phẳng cố định O
và góc  thành M’ sao cho OM = OM’
2. Định lí: Phép quay là 1 phép dời hình.
Để ý rằng nếu góc  = 180o thì phép quay tâm
O góc quay được gọi là phép đối xứng tâm
Ứng dụng của phép quay:
Bài toán 1: Cho hai tam giác đều OAB
và OA’B’ như hình 1. Gọi C,D lần lượt là
trung điểm của đoạn thẳng AA’ và BB’.
Chứng minh rằng OCD là tam giác đều?
A
C
.
A’
B’
D
O
.
Hình 1
B
Giải: Xét phép quay Q tâm O với góc quay
bằng một góc lượng giác (OA, OB). Rõ ràng
Q biến A thành B và biến A’ thành B’, nên Q
biến đoạn thẳng AA’ thành đoạn BB’. Từ đó
suy ra Q biến trung điểm C của AA’ thành
trung điểm D của BB’. Do đó OC = OD và
Góc COD = 60o
 OCD là tam giác đều.
Bài toán 2: Cho đường tròn tâm (O,R) và 2
điểm A,B cố định. Với mỗi điểm M ta xác
định được điểm M’ sao cho:
Tìm quỹ tích điểm M’ khi điểm M chạy trên (O;R)?
M
O
A
O’
M’
I
B
Giải: Gọi I là trung điểm của AB thì I cố định và
MA  MB  2MI
Bởi vậy, M M '  M A  M B khi và chỉ khi MM '  2 MI , tức
là MM’ nhận I làm trung điểm hay phép đối xứng
tâm ĐI biến điểm M thành M’. Vậy khi M chạy
trên đường tròn (O,R) thì quỹ tích M’ là ảnh của
đường tròn đó qua . Nếu ta gọi O’ là điểm đối
xứng ĐI của O qua điểm I thì quỹ tích của M’ là
đường tròn (O,R)

similar documents