tukaj

Report
ZAKON o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev(ZUPJS-C)
Barbara Starič Strajnar
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve
Kontakt: [email protected]
December 2014
Uveljavitev in začetek uporabe ZUPJS-C
Veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Uporaba pa se od:
1.1.2014 oziroma 1.9.2014.
2
spremembe 30. člena ZUPJS



-

PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZZ –
PRIZNANA NA DAN 1.1.2014 :
državljanom RS s stalnim prebivališčem v RS in
s to spremembo tudi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje
če so upravičeni do DSP ali izpolnjujejo pogoje za DSP, pri čemer
se krivdni razlog ne upošteva in niso ZAVAROVANCI iz drugega
naslova: šteje se, da oseba ni ZAVAROVANEC iz drugega
naslova, če je vključena v zavarovanje po:
20.točki prvega ods.15.člena ZZVZZ (podlaga 048) ali
21. členu ZZVZZ (zavarovanje kot zakonec).
upravičeni tudi osebe, ki so na podlagi odločb nameščene v
rejniško družino ali v zavod – ne glede na izpolnjevanje drugih
pogojev (gre za polnoletne otroke, nameščene na podlagi odločbe,
mladoletni so na podlagi 033 – 24.točka prvega odst. 15. čl.)vendar ne dlje kot do 26 leta.
3
M-1 in M-2 – CSD še vedno zavezanec za prijavo,
odjavo in spremembe do 31.3.2014

V tem obdobju je zavezanec za prijavo, odjavo in
sporočanje sprememb med zavarovanjem še vedno
CSD – od 1.1. do 31.3.2014.
4
ZAVEZANEC ZA PRIJAVO, ODJAVO PO
1.4.2014 - ZZZS



Pomembna novost za CSD- osebe bo v zavarovanje
prijavljal ZZZS in ne več CSD – na registrsko številko ZZZS.
ZZZS bo vse zavarovance 099, ki imajo takšen status na
dan 1.4. programsko preprijavila na ZZZS – odjava 31.3. –
prijava s 1.4.2014.
oseba je upravičena do plačila prispevka le za čas, ko nima
urejenega zdravstvenega zavarovanja po drugi podlagi –
zato obdobje priznanja pravice ne bo vedno enako obdobju
zavarovanja iz tega naslova, zato bo MDDSZ moral ZZZS
seznaniti z vsemi potrebnimi podatki.
5
IZMENJAVA PODATKOV

ZZZS bo za namen izvajanja zavarovanja po 30.
členu ZUPJS oz. 21.točki prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ vzpostavil evidenco o pravici do
plačila prispevka za OZZ – za ta namen se bo
vzpostavila elektronska izmenjava podatkov med
MDDSZ in ZZZS.
6
TRAJANJE ZAVAROVANJA


OD 1.1.2014 dalje – ni več dvojnih zavarovanj –
pravica preneha z dnem, ko zavod prejem
odločbo CSD, s katero je pravica ukinjena, razen
če ni nastopilo zavarovanje iz drugega naslova –
v tem primeru preneha z dnem pred dnevom
nastopa zavarovanja iz drugega naslova.
Od 1.9.2014 dalje - pravica preneha z dnem
dokončnosti odločbe, če oseba ni
zavarovana iz drugega naslova, vendar ne
dlje, kot bi bila na podlagi odločbe, ki je
bila odpravljena ali razveljavljena.
7
Upravičenost do pravice do OZZ



30. člen ZUPJS
 Oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki izpolnjuje
predpisane pogoje in ni zavarovanec iz drugega naslova.
21. točka 1. odst. 15. člena ZZVZZ
Določba 21. točke veljavna do 5.11.2013
 Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz
drugega naslova
 Zavarovanci opredeljeni v 15. členu ZZVZZ
 Družinski člani =zavarovane osebe in so določeni v 20.
členu ZZVZZ
Določba 21. točke veljavna od 06.11.2013
 osebe, ki jim je priznana pravica do plačila prispevka za
OZZ.
8
Težave pri uveljavljaljanju pravic iz
ZZ družnskih članov zakoncev

Problem ureditve zavarovanja družinskega člana
zakonca in zunajzakonskega partnerja

Zadržane pravice po 78. členu ZZVZZ (mož s.p., žena 077, družina
pravico do DSP)

Obstoj zunajzakonske skupnosti manj kot 2 leti (nimata skupnega
otroka!)
9
Težave pri urejanju zavarovanj
pastorkov in rejencev

Problem ureditve zavarovanja rejencem in
pastorkom

Pastorek (Nosilec zavarovan po podlagi 099 – pogoj preživljanja ni
izpolnjen).

Rejenec (Nosilec zavarovanja ni starš– podlaga 099, starš zavarovan
kot DČ zakonec - pogoj preživljanja ni izpolnjen, rejenec ne more biti
zavarovan po rejniku – šteje se, da ga ne preživlja)
10
Statistika zavarovanj po podlagi 099 in po
njih zavarovani DČ (zakonci + otroci)
Datum opazovanja
31.03.2012
30.09.2012
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
30.12.2013
Število
zavarovancev po
podlagi 099
Število družinskih
članov
52.820
13.497
45.294
12.729
44.811
12.659
44.486
13.157
45.180
13.363
44.035
13.116
47.348
13.111
11
Število družinskih članov – zakoncev, ki so
zavarovani po zavarovancih 099
(Vir ZZZS, na dan 03.12.2013)
Datum opazovanja
Šifra sorod.vezi
30.6.2013
1(zakonec)
3012
30.6.2013
2 (otrok)
10913
30.6.2013
3 (starš)
1
30.6.2013
4 (otrok širši DČ)
23
skupaj
skupaj
Število družinskih članov
13949
3.12.2013
1(zakonec)
2588
3.12.2013
2 (otrok)
11278
3.12.2013
3 (starš)
1
3.12.2013
4 (otrok širši DČ)
24
13891
12
*
Hvala za pozornost!
13

similar documents