Gymnasiet PowerPoint-presentation

Report
BUSK
Barn och utbildningsförvaltningens
systematiska kvalitetsarbete
Kristianstad
XXX-gymnasiet
Uppdaterad 130516
Allmän reflektion
• Process? Hur har arbetet gått? Bra, mindre bra,
tankar om framtida arbetet? Hur organiseras
kvalitetsarbetet?
• Material? Bra, mindre bra, önskemål om
förändringar?
• Stöd? Bra, mindre bra; önskemål om förändringar?
Vad har vi sett…
Var är vi nu?
Framgångsfaktorer
Vart ska vi?
Steinbergs Mikro – och Makronivå
VISION
Systematiskt kvalitetsarbete -gymnasium
Business Objects
Skollag
Elevhälsa
Särskilt stöd
Trygghet och
studiero
Likabehandlingsplan och
Plan/åtgärder
mot kränkande
behandling
Närvaro/frånvaro
Utvecklingssamtal och ind.
Studieplan
Klagomål/överkla
gande
Avbrott/byte
Ansökan om stöd
Helhetsanalys
Analysstöd
Examensmål för
alla nat.
programmen
Rektors
ansvar
Normer och
värden
Utbildningsval, arbete
och
samhällsliv
Strategi
Kunskaper
Elevernas
ansvar och
inflytande
Bedömning
och betyg
Årshjul
ämnen/ämnesplaner/kurser
Uppföljning
Helhetsanalys
Gymnasieskolans namn……………………………………………..
Inledning:
Den röda texten under varje rubrik är exempel på frågor som kan
hjälpa er att identifiera resultat, utvärderingsmetoder, analys och
bedömning och framtida utvecklingsområden.
Koppla analysdelen till varje målområde.
2.1.1 Utvärderingsmetod (a-c)
Hur har ni fått fram ert/era resultat? Redogör för hur
datainsamlingen är gjord, gärna motiv för den använda
metoden samt hur resultaten sammanställts och bearbetats.
2.1 Resultat
Redovisa resultat som verksamheten har uppnått inom de prioriterade
utvecklingsområdena som är knutna till de nationella målen (skollag,
läroplan och förordning). Vilka effekter kan upptäckas i verksamheten
utifrån vad som erbjudits? Vad kan vi se för respons och resultat hos
eleverna? Utgångspunkten är enligt områden nedan, var för sig (a,b,c):
2.2 Analys och bedömning av måluppfyllelsen
a) Kunskaper - Vilka mål har ni utgått ifrån? Konkretiseringar?
Exempel: Vilka är de dokumenterade kunskapsresultaten kopplade till
kunskapsområdet? Redovisa statistik från t.ex. betyg, nationella prov,
omdömen, Vilka skillnader finns mellan i) ämnen/kurser, ii) årskurser,
iii) klasser/program, iv) pojkar/flickor, v) nationella kursprov, vi) betyg,
vii) Andra skolor/kommuner/riket?
Varför har dessa skillnader uppstått (koppla till resultatdelen
och de identifierade skillnaderna mellan exempelvis flickor och
pojkar)? Varför är det stora respektive små skillnader?
b) Normer och värden - Vilka mål har ni utgått ifrån? Konkretiseringar?
Exempel: Redovisa resultat och statistik från attitydundersökningen,
egna enkäter, (personal, elever, vårdnadshavare), pedagogiska
diskussioner, intervjuer och observationer. Vilka skillnader finns mellan
i) ämnen/kurser, ii) årskurser, iii) klasser/program, iv) pojkar/flickor, vii)
Andra skolor/kommuner/riket?
Vilken förståelse har eleverna haft av vilka mål och
kunskapskrav de förväntas nå? Hur har vi arbetat med det?
Vilket inflytande i undervisningen har eleverna haft?
Används tillgängliga resurser rätt?
Finns det kompetensbrister eller mycket bra kompetens som
bidragit till goda resultat?
Finns det brister och förtjänster i det pedagogiska arbetet?
I vilken omfattning/hur väl har ni uppnått målet?
Kan du koppla analysen till aktuell forskning?
c) Elevernas ansvar och inflytande - Vilka mål har ni utgått ifrån?
Konkretiseringar?
Exempel: Resultaten från Elevrådsrepresentation i råd, delaktighet i
planeringar, klassråd, pedagogiska diskussioner, utvecklingssamtal och
intervjuer. Vilka skillnader finns mellan i) ämnen/kurser, ii) årskurser, iii)
klasser/program, iv) pojkar/flickor, vii) Andra skolor/kommuner/riket?
Obs! Om ni har andra prioriterade utvecklingsområden såsom
riktlinjer/mål i läroplanen eller områden från skollagen gör efter samma
princip som ovan!
Analysera hur ert arbete och era egna insatser tillsammans med
förutsättningarna har påverkat resultatet. Analysera
sambandet mellan förutsättningar – arbete/process – resultat.
Vilka resultat är goda respektive mindre goda? Argument? Välj
ut något/några resultat! Fortsätt med analysen!
2.3 Identifierade utvecklingsbehov utifrån analysen eller
eventuellt annan uppföljning.
Vilka utvecklingsområden ska ni prioritera? Lång sikt? Kort sikt?
Gör en strategi enligt föreslagen modell eller liknande.
1.Bakgrund/Syfte/Nulägesbeskrivning (kopplas till
resultat- och analysdelen i
helhetsanalysen)
8.Hinder och utmaningar
7.Framgångsfaktorer
Strategi för
Strategi
utvecklingsområden
6.Uppföljning/
utvärdering
2.Mål
(utgångspunkten är
de nationella
målen)
3.Innehåll process
5.Tidsplan
4.Organisation
Olika analysfrågor
Håkansson
Analys av kunskapsresultat – en arbetsgång
(kunskaper – inflytande)
1. Vilka är de dokumenterade kunskapsresultaten?
2. Vilka skillnader finns mellan i) ämnen/kurser, ii) årskurser,
iii) klasser, iv) program, v) pojkar/flickor/bakgrund, vi)
nationella prov-betyg, vii) skolor/riket, viii) över tid?
3. Varför har dessa skillnader uppstått? Varför är det stora
respektive små skillnader?
4. Vilka resultat är goda respektive mindre goda? Argument?
Välj ut något/några resultat! Fortsätt med analysen!
5. Vilken förståelse har eleverna haft av vilka mål och
kunskapskrav de förväntas nå? Hur har vi arbetat med det?
6. Vilket inflytande i undervisningen har eleverna haft (jfr
Lgy11)?
Analys av kunskapsresultat – en arbetsgång
(kunskaper – klimat – stöd )
1. I vad mån har eleverna varit resurser för varandra i att
nå kunskapsmålen? Hur har de tränats i det?
2. Vad i klassrumsklimatet försvårar
kunskapsutvecklingen? Vad har gjorts för att motverka
det? Vad kan göras mera?
3. Hur motiverade har eleverna varit? Hur kan
motivationen höjas?
4. Hur har det särskilda stödet organiserats?
5. Hur har stödet bidragit till elevernas
kunskapsutveckling? Är effekterna tillräckliga? Vad kan
göras annorlunda?
Analys av kunskapsresultat i relation till
inflytande – klimat – stöd
• Vilka slutsatser kan dras av analysen?
• Var finns utvecklingsbehoven inom ovanstående
områden?
• Vilka insatser behövs och vilka effekter
förväntar vi oss?
Prio - Utvecklingsområde
• Normer och värden 2.2
Skolans mål är att varje elev…
Underlag
Åtgärder
Uppföljning
Prio - Utvecklingsområde
• Kunskaper 2.1
Skolans mål är att varje elev…
Underlag
Åtgärder
Uppföljning
Prio - Utvecklingsområde
• Elevernas ansvar och inflytande 2.3
Skolans mål är att varje elev…
Underlag
Åtgärder
Uppföljning
Prio - Utvecklingsområde
• Utbildningsval – Arbete och samhällsliv
Åtgärder
Uppföljning
Prio - Utvecklingsområde
• Bedömning och betyg 2.5
Skolans mål är att varje elev…
Åtgärder
Uppföljning
Rektorns ansvar 2.6
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp,
utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig
personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången
undviks,
• lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar,
• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
• utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel,
• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
• eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att formulera
mål för sina studier,
• skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov,
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier,
• samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av
framtida utbildning och yrke,
• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen,
• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen,
• vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång,
• skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och
• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
Åtgärder
Skollag
Område
Steg
Hur?
När?
Ansvarig
Hur?
När?
Ansvarig
Genomförande
Uppföljning
Utvärdering/Analys
Område
Steg
Genomförande
Uppföljning
Utvärdering/Analys
Åtgärder
Åtgärder Normer och värden
Åtgärder kunskaper
Åtgärder ansvar och inflytande
Åtgärder inom övriga områden
Exempel på underlag
Normer och värden
Observationer
Elevintervjuer
Pedagogiska
diskussioner
Revision
Inspektion
Exempel på underlag
Elevers ansvar och
inflytande
Planeringar,
bedömningsunderlag
Observationer
Pedagogiska
diskussioner
Olika forum:
Klassråd,
elevråd etc.
Revision
Inspektion
Exempel på underlag
Kunskaper
Planeringar,
bedömningsunderlag,
Observationer
Pedagogiska
diskussioner
Revision
Inspektion
Uppföljning:
Konkreta mål
Resultat
Analys
Åtgärder
Uppföljning:
Konkretiserade mål
Resultat
Analys
Åtgärder
Uppföljning:
Konkretiserade mål
Resultat
Analys
Åtgärder
Uppföljning:
Konkretiserade mål
Resultat
Analys
Åtgärder
Uppföljning:
Konkretiserade mål
Resultat
Analys
Åtgärder
Årshjul
lokalt
Vad?
Vad?
Vad?
Vad?
December
Januari
Vad?
November
Vad?
Februari
Oktober
Mars
Vad?
Vad?
September
April
Augusti
Maj
Vad?
Juli
Vad?
Vad?
Juni
Vad?
Januari
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Februari
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Mars
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
April
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Maj
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Juni
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Juli
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Augusti
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
September
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
Oktober
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
November
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:
December
Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/program/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa?
Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån?
Resultat:
Analys:
Åtgärder för förbättring:

similar documents