Novi pravilnik o RKG - GERK

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
NOVI PRAVILNIK O REGISTRU
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Služba za register kmetijskih gospodarstev
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Kmetijsko gospodarstvo / kmetija
ZKme:
- KMG je organizacijsko in poslovno zaokrožena
gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih
enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmet. in gozd.
dejavnostjo,….
- kmetija je oblika KMG, kjer se
- nosilec,
- člani kmetije ter
- zaposleni
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
NOSILEC, ČLANI KMETIJE
IZJEMA:
Nosilec in član kmetije sta lahko vpisana na več KMG,
- če je nosilec KMG hkrati tudi :
- nosilec KMG - skupni pašnik in
- nosilec KMG - planine.
- če je subjekt s sklepom sodišča o določitvi začasnega
skrbnika do dokončanja zapuščinskega postopka določen
kot začasni skrbnik KMG.
- če je subjekt hkrati nosilec KMG v postopku izbrisa.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA!
Nosilec je:
- fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS,
- če ni poslovno popolnoma sposobna oseba:
se vpiše podatek o skrbniku nosilca (CSD),
ZKme (5. člen):
- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji se ne šteje
kot poslovni subjekt => je lahko nosilec kmetije.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA – člani kmetije
- prebivališče: fizična oseba, starejša od 15 let, ki ima
stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec.
- sorodniki:
-
fizična oseba, starejša od 15 let in
ima stalno prebivališče v RS (ne na naslovu nosilca) in
ima nosilec za njen vpis v RKG njegovo pisno soglasje in:
nosilčev zakonec ali z njim živi v izvenzakonski skupnosti ali
partner v registrirani istospolni skupnosti ali
sorodnik v ravni ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena ali
sorodnik po svaštvu v prvem kolenu.
Prebivališče: vpišejo po uradni dolžnosti!
(ob prvem vpisu, ob spremembah v CRP, ob spremembi ali
selitvi nosilca…).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA – ČLANI KMETIJE
Sorodniki:
1) nosilčev zakonec
- preverimo s CRP
2) z njim živi v izvenzakonski skupnosti
- živi na istem prebivališču – po uradni dolžnosti
- ali izjava nosilca
3) partner v registrirani istospolni skupnosti
- preverimo s CRP
4) v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena
-nosilčevi: otroci, posvojenci, vnuki,
starši, posvojitelji, stari starši
bratje, sestre
- preverimo s CRP
5) v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu.
- nosilčevi: tast, tašča, zet, snaha.
otroci nosilčevega zakonca (pastorki),
zakonec nosilčevega očeta ali matere.
- preverimo s CRP
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA – NAMESTNIK
Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora nosilec
kmetije IZMED ČLANOV KMETIJE določiti tudi namestnika
nosilca.
V primeru smrti nosilca namestnik po uradni dolžnosti postane
nosilec kmetije.
- za vpis namestnika je potrebno njegovo soglasje,
- namestnik mora biti poslovno popolnoma sposobna oseba (15),
- če kmetija, razen nosilca, nima posl. spos. člana kmetije,
namestnika nosilca ni (drugih izjem ni!).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA – ČLANI KMETIJE
- 5. člen ZKme, 3. odstavek: Fizična oseba, ki opravlja
registrirano dejavnost, ne more biti član kmetije kot
poslovni subjekt v skladu s predpisom, ki ureja poslovni
register Slovenije.
V RKG se oseba, ki nastopa enkrat kot običajna fizična oseba in
drugič kot fizična oseba, vpisana v PRS (je poslovni subjekt), šteje
kot dva ločena subjekta.
Kovač Janez: vpisan na 100222222
v RKG: član kmetije ali nosilec kmetije
Kovač Janez s.p. vrtnarstvo: vpisan na 1005555555
v RKG: samo kot nosillec KMG, ki ni kmetija
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KMETIJA – ZAPOSLENI NA KMETIJI
- ZKme: kdo je ‘zaposleni na kmetiji’ ne določa.
Zaposlene omenja pri:
- prodaji kmetijskih izdelkov (61.a člen),
- dopolnilnih dejavnostih.
RKG pravilnik:
- v RKG se vpisujejo samo zaposleni na podlagi veljavne pogodbe o
zaposlitvi.
- pogodba je lahko sklenjena z nosilcem kmetije ali članom kmetije,
- subjekt se lahko vpiše v RKG kot zaposleni na več kmetijah,
- kot zaposleni na kmetiji se lahko vpišejo tudi nosilec in član te
kmetije ali drugih kmetij
Obvezna priloga ob vpisu: Potrdilo iz evidence zavarovancev Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Blok = soležni GERK-i istega KMG
- identifikacijska oznaka;
.
- KMG-MID;
- grafična površina in obseg;
- največja upravičena površina;
- umestitev v prostor s
koordinatami točk v državnem
koordinatnem sistemu;
- datum in vrsta spremembe;
- država;
- drugi podatki, ki jih predpiše
minister
Grafična površina GERKa ali BLOKa ≠ največja upravičena pov.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
• 1420 - plantaža gozdnega drevja
• 1181 - trajne rastline na njivskih površinah, kjer
pridelava ni v tleh,
• 1191 - rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh
• 1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi
značilnostmi
Največja
upravičena
površina = 0 m2
GERK je vedno
samostojen BLOK
Največja
upravičena
površina določena z
uporabo
sorazmernega
sistema
1300 - trajni travnik, velikosti do vključno 0,15 ha, ki je na posameznem delu ožji kot 2 m, se
največja upravičena površina določi kot površina največjega dela, ki ostane po izločitvi vseh
delov ožjih od 2 m
I
X
Grafična površina GERKa ali BLOKa ≠ največja upravičena pov.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
X
X
 Na bloku, ki bo imel na določenih
delih manj od 2 m širine, bo moral kmet
ali popraviti vris ali podati izjavo, na
kakšen način obdeluje zemljišče.
 Pri prvem izračunu blokov bo tak
označen z napako in ne bo mogel na
oddajo ZV
Tak GERK bo imel največjo
upravičeno površino manjšo
od grafične površine.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Vris (še vedno!) temelji na GERK-ih
Vrste rabe GERK-ov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1100 - njiva,
1150 - njiva za rejo polžev,
1160 - hmeljišče,
1161 - hmeljišče v premeni,
1170 - jagode na njivi,
1180 - trajne rastline na njivskih
površinah,
1181 - trajne rastline na njivskih
površinah, kjer pridelava ni v tleh,
1190 - rastlinjak,
1191 - rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,
1192 - rastlinjak s sadnimi rastlinami,
•
•
•
•
•
•
•
•
1211 - vinograd,
1212 - matičnjak,
1221 - intenzivni sadovnjak,
1222 - ekstenzivni sadovnjak,
1230 - oljčnik,
1240 - ostali trajni nasadi,
1300 - trajni travnik,
1320 - travinje z razpršenimi
neupravičenimi značilnostmi,
• 1420 - plantaža gozdnega drevja,
• 1610 - kmetijsko zemljišče v pripravi
Prehodna določba Pravilnika o RKG
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
• iz RKG se izbrišejo GERK z vrsto rabe 1600 - neobdelano kmetijsko
zemljišče;
• GERK z vrsto rabe 1321 - barjanski travnik, se spremeni vrsta rabe v 1300 trajni travnik;
• GERK z vrsto rabe 1430 - ekstenzivni kraški pašnik in 1800 - kmetijsko
zemljišče poraslo z gozdnim drevjem, se spremeni vrsta rabe v 1320 travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi
• GERK z vrsto rabe 1100 - njiva se vrsta rabe spremeni v 1300 – trajni
travnik, če so bile na teh GERK na zbirnih vlogah najmanj pet predhodnih
zaporednih let prijavljene istovrstne kmetijske rastline iz skupine
"trajnega travnja“:
•
•
•
•
•
201 - trave,
203 - travnodeteljna mešanica,
206 - deteljnotravna mešanica,
207 - detelja,
208 - lucerna.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Splošna pravila za vris GERK
V GERK se ne uvršča površin, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost
- zelenice okoli stavb;
- nezatravljene ograde v katerih se nahajajo živali;
- izpusti za živali;
- rekreacijske površine (golf igrišča, parki, zelenice, travnata igrišča, ipd),
razen smučišč in hipodromov, če se na njih izvaja kmetijska dejavnost;
- površine, ki ležijo znotraj mednarodnih letališč Ljubljana in Maribor. Na
ostalih letališčih se vpis GERK dovoli le v primeru, da se kmetijska
pridelava izvaja in da imajo zanjo uporabniki zemljišč dovoljenje od
lastnikov zemljišč in upravljavca letališča;
- površine označenih vzletnih oz. pristajalnih stez letališč in vzletišč, čeprav
so le-te zatravljene;
- površine, kjer se nekmetijska aktivnost v eni rastni dobi opravlja več kot
30 dni (začasni tabori, parkirišča, skladišča bal, ipd.);
- površine, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (sanirana odlagališča
nevarnih odpadkov ipd.).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Njive
• Pri njivah, večjih ali enakih 1000 m2, ki se nahajajo v medvrstnem prostoru trajnega
nasada, razen hmeljišča, se izriše samostojen GERK z vrsto rabe 1100 - njiva.
Manjše njive se štejejo kot del trajnega nasada.
• Njive, ki so namenjene reji polžev, se določi kot GERK z vrsto rabe 1150 - njiva za
rejo polžev.
•Če je njiva zasajena z jagodami, se določi GERK z vrsto rabe 1170 - jagode na njivi.
Za nasad jagod se vodijo podatki kot pri sadovnjaku.
Soležni GERK-i iste vrste rabe se združujejo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
IZJEME, ki jih ni potrebno združevati
• 1221- intenzivni sadovnjak,
• 1170 - jagode na njivi,
• 1192 - rastlinjak s sadnimi rastlinami,
• 1222 - ekstenzivni sadovnjak,
• 1211- vinograd,
• 1230 - oljčnik
10.9.2014
Dnevi upravnih enot, Služba za RKG
Njive in rastlinjaki, kjer pridelava ne poteka v tleh
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Trajnim rastlinam na njivskih površinah in rastlinjakom se v
primeru, da rastline ne rastejo v tleh, določi vrsta rabe GERK:
1181 - trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh
in
1191 - rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh.
10.9.2014
Dnevi upravnih enot, Služba za RKG
1240 - ostali trajni nasadi
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
• V GERK z vrsto rabe 1240 - ostali trajni nasadi se
vključijo samorodnica (trte sort Noah, Othello,
Isabelle, Jacquez, Clinton in Herbemont), redke
sadne vrste (šipek, dren,…), in nasadi hitro
rastočega panjevca.
hitro rastoči panjevec je oblika
proizvodnje dreves za katero je
značilna gosta rast vej iz
posekanega panja (razen v prvi
obhodnji)
10.9.2014
Dnevi upravnih enot, Služba za RKG
Nova definicija intenzivnega sadovnjaka
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
GERK z vrsto rabe 1221 - intenzivni sadovnjak se določi na površini strnjenega
sadnega nasada, posajenega v urejenih vrstah, kjer je gostota dreves oz.
grmov večja kot 100 rastlin na hektar (razen pri lupinarjih) in sadilna razdalja
omogoča strojno obdelavo nasada. Povprečna medvrstna razdalja v
intenzivnem sadovnjaku za sadne vrste ne sme presegati 6 m, pri lupinarjih
pa 15 m.
- V sadovnjaku je po novem lahko več sadnih vrst skupaj prijavljenih v isti GERK.
- Pravilo, ki velja tudi za vinograde: teras in vertikale ne ločujemo posebej, če
je površina manjša od 100 m2 oziroma ne predstavlja več kot treh vrst.
Podatki o trajnem nasadu NOVO:
- zatravljenost: trajnega nasada, razen hmeljišča in ekstenzivnega sadovnjaka
pomeni, da je trajni nasad trajno zatravljen v vsaj vsakem drugem medvrstnem
prostoru ali pa je celotna površina pokrita z rastlinskim pokrovom oziroma so
ozelenjene brežine
- Njive manjše od 1.000 m2 - zavede se informacija v podatke o TN
Nova definicija ekstenzivnega sadovnjaka
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
GERK z vrsto rabe 1222 - ekstenzivni sadovnjak se določi na strnjeni površini,
zasajeni s sadnimi rastlinami, katerih gostota je 50 ali več sadnih dreves oz.
grmov na ha, in se ne uvršča v vrsto rabe 1221 - intenzivni sadovnjak.
• PODATKI
- ali je ekstenzivni sadovnjak visokodebelni (kadar je 25 ali več sadnih dreves na ha
posajenih na srednjih in bujnih podlagah)
- trajna zatravljenost na celotni površini nasada
- ali je raba dvonamenska: pridelava sadja in košnja oz. paša v visokodebelnem
sadovnjaku.
- če je v GERK ena ali več njiv in je posamezna manjša od 1.000 m2, se njivska raba
zemljišča zavede kot dodatna informacija.
• Če nosilec za ekstenzivni sadovnjak uveljavlja posamezne ukrepe kmetijske
politike, ki te podatke zahtevajo, se vodi tudi:
- število sadnih rastlin po sadnih vrstah, sortah, podlagah in letu sajenja.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi
značilnostmi
• EU zahteva, da se država odloči ali za določanje upravičenosti zemljišča na
podlagi št. dreves/ha ali pa za Sorazmerni sistem za trajno travinje s
krajinskimi značilnostmi in drevesi - 10. člen Delegirane uredbe (EU)
640/2014
• GERK z vrsto rabe 1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi
značilnostmi se lahko vriše samo na zemljiščih, kjer je določitev
upravičene površine zaradi prepleta neugodnih naravnih danosti
(grmovje, drevje, kamenje, razgibanost površja) otežena.
Neupravičene značilnosti oziroma drevesa/grmi se na pretežnem
delu zemljišča prepletajo s trajnim travinjem in otežujejo strojno
obdelavo, zato je zemljišče primerno predvsem za pašo rejnih
živali.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
GORENJSKA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POKLJUKA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KOZJANSKO
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
HALOZE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
• Lahko se vriše na celotnem območju SLO
• Meje oriše nosilec z upoštevanjem naravnih mej (ograje, gozd
prepadne stene, grape…)
• Lahko vriše na površinah, ki so upravičene in tudi neupravičene in
so del uporabe zemljišča (pašnika),
poti, vode…. širše od 2 m in stavbe niso del GERK-a
Po vrisu GERK-a z vrsto rabe 1320 => se, ob upoštevanju sorazmernega sistema
upravičenosti za posamezne vrste rab iz evidence dejanske rabe,
izračuna :
- površina upravičenih vrst dejanske rabe in
- površina neupravičenih vrst dejanske rabe.
1. v celoti upravičene površine so: 1300 - trajni travnik, 1321- barjanski travnik,
1222 - ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, vse preostale kmetijske
površine iz evidence dejanske rabe, če strnjena površina teh rab ne presega 100
m2.
2. površina, ki je upravičena 80 %, je površina z vrsto dejanske rabe 1800 kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem;
3. v celoti neupravičene površine so vsa ostala zemljišča.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
GERK 1320
Razmerje površina neupravičenih vrst dejanske rabe /grafična površina se
razdeli v razrede.
Koeficient znižanja največje upravičene površine narašča glede na delež
neupravičene površine v vrisanem GERK-u 1320:
•1. razred: od 0 % - 10 % neupravičenih površin => K = 0;
•2. razred: nad 10 % - 30 % neupravičenih površin 0 => K = 0,05;
•3. razred: nad 30 % - 50 % neupravičenih površin => K = 0,10.
Površina neupravičenih značilnosti znotraj GERK-a ne sme presegati 50 %
grafične površine GERK-a.
• Največja upravičena površina za GERK se določi z naslednjim izračunom:
NUP = A x (1- koeficient znižanja)
pri čemer je:
NUP: največja upravičena površina;
A: izračunana upravičena površina z uporabo sorazmernega sistema
upravičenosti za posamezne vrste rab iz evidence dejanske rabe;
koeficient znižanja: glede na razred.
Izračun največje upravičene površine (NUP)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dej.raba
100% upravičeno
povr. = 22,45 ha
Neupravičeno
graf. povr. = 18,3 ha
površina = 0 ha
RABA = 1800
Upravičenost 80%
površ.=0,8hax0,80= 0,64 ha
NUP = celotna uprav.pov. x (1- koeficient znižanja) =
= (22,45 ha + 0,64 ha) x
(1 – 0,10 )
= 20,78 ha
2014: 3 GERK, površina = 23,25 ha
2015: 1 GERK = 1 BLOK, grafična površina = 41,39 ha, NUP = 20,78 ha
razmerje med neupravičeno/ grafično površino =
= 18,3 ha / 41,39 ha x 100 = 44 %
Koeficient znižanja za 3. razred (30- 50% neupr.pov.) = 0,10
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Primer
Sedaj 3 GERK-i
Največja
Upravičena
Površina =
23,25 ha
Po novem:
1 GERK = 1
blok
Grafična
Površina =
41,55 ha
Največja
Upravičena
Površina=
20,78 ha
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Redno posodabljanje NUP na GERK-ih z
vrsto rabe 1320
• S 3-letno obnovo ortofoto in novim zajemom evidence
dejanske rabe, se NUP vsakič na novo izračuna.
• Nov izračun se uporabi za naslednje leto, razen če:
– kontrolor ugotovi, da kmetijske aktivnosti sploh ni, je
lahko vse neupravičeno ali pa se NUP na novo
izračuna za izplačilo, če je bila meja površine na
terenu dokazana drugačna (na sosedovem,
neuporaba površine ipd…)
Zgodovina - stabilnost površine v kmetijski rabi
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
1998
2006
2009
2012
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Posebno pravilo za planino
• Na KMG-planina se GERK z rabo 1320 - travinje z razpršenimi
neupravičenimi značilnostmi lahko vriše tudi na zemljišču, ki
po evidenci dejanske rabe spada v vrsto dejanske rabe 2000 gozd, vendar samo ruševje oz. gozd, ki je v skladu z zakonom
ki ureja gozdove določen kot druga gozdna zemljišča. Vrsta
dejanske rabe 2000 - gozd (ruševje) je popolnoma
neupravičena površina s koeficientom znižanja 1. Vsa ostala
pravila za izračun največje upravičene površine GERK-a z vrsto
rabe 1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi
so enaka pravilom zapisanim v pravilniku.
10.9.2014
Dnevi upravnih enot, Služba za RKG
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KAKO NAPREJ?
- RKG aplikacija nekaj dni ne deluje (6. – 13. 10.)
- Vsi nosilci KMG dobijo izpise po 15.10.
Spremni dopis + izpis
- tvorjeni bloki,
- posodobljeni člani kmetije
- izpis napak/neusklajenih podatkov
Spremni dopis :
- obvestilo o novostih v ZKme in pravilniku o RKG
- kateri podatki so se lahko spremenili
- kako ukrepati
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SUBJEKTI NA KMETIJI:
- izbrisani vsi zaposleni na kmetiji
- kot člani kmetije vpisani samo tisti, ki imajo isto stalno
prebivališče (???) kot nosilec
Vse popravke podatkov iz uradnih evidenc
urejajo na matičnih uradih (fizične osebe)
oz. subjekti kmetijskih gospodarstev na
krajevnih uradih AJPES-a (pravne osebe).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Nosilci na UE uredijo:
- člane kmetije, ki so sorodniki
- izbrisi/združevanje kmetij, katerih nosilci imajo isto stalno
prebivališče (!!!!!, brez izjem) ,
- popravljanje podatkov o vpisanih zemljiščih (meje GERK-ov)
- vris 1320: => po mejah uporabe!
=> znotraj pašnika ni potrebno drobiti 1320, 1300
=> vriše SAMO, kjer so razpršeni neupravičeni elementi
oz. na planinah, kjer je vris 1320 obvezen
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
KAJ JE NOVEGA V APLIKACIJI?
v osnovi aplikacija ostane enaka
SPREMEMBE:
- vpis skrbnika je omogočen
- Vpis članov kmetije – sorodnikov se avtomatsko preverja
- SIRIS več ne odpira novih KMG-MID-ov, vloge dobijo UE v
pristojno reševanje (na naslove g.p.)
- Vpis novih vrst rabe GERK-ov
- Izračun NUP
- Vris GERK-a 1320
- Sestanke bo mogoče zaključiti v vsakem primeru, ker bodo
napake prikazane na izpisu, razen v primerih topolških napak.
DOBITE PISNA NAVODILA!
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Razno:
- Potrebno je urediti podatke o uporabnikih na
UE in jih redno ažurirati (osebni podatki),
- Upoštevajte pravila, da se pri obravnavi
sorodnikov izločite iz postopkov,
- Redno spremljajte navodila za delo, ki jih
pošiljamo iz MKGP!
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Hvala za pozornost!

similar documents