Från utveckling till behovsstyrd förvaltning

Report
Från utveckling till behovsstyrd förvaltning
Socialstyrelsens förvaltningsuppdrag för den gemensamma
informationsstrukturen
Behov av en stärkt förvaltning
• Möta användarnas behov och krav samt
underlätta omvärldskontakten.
• Komplext område med många aktörer inom
eHälsa. Vi ska vara en tydlig och stark
samarbetspart.
• Starka ömsesidiga beroenden mellan
klassifikationer, termbank, Snomed CT och
NI. Intern samordning och ett enhetligt
budskap är en förutsättning för att
möjliggöra kombinationen av NI och NF.
2
Förvaltningsobjektet
Gemensam informationsstruktur - NI/NF
Nationell
informationsstruktur (NI)
Snomed CT
Termbanken
Klassifikationer
Verksamhetskomponenter, exempelvis:
•
•
•
•
•
Processmodeller
Begreppsmodeller
Informationsmodeller
Metoder
Processer, rutiner
& checklistor
•
•
•
•
•
•
Svenska
extensionen
Internationella
Snomed CT
Lokala och
nationella urval
Språkliga riktlinjer
Metoder
Processer, rutiner
& checklistor
•
•
•
•
Termposter
Läsanvisningar,
handbok,
instruktioner
Metoder
Processer, rutiner
& checklistor
•
Termfix
Termpub
•
•
•
•
ICD-10-SE, KVÅ.
ICF, ICF-CY mfl
Koder och
kodtexter
Anvisningar
Processer, rutiner
& checklistor
IT-komponenter, exempelvis:
•
•
Agilian
Verktyg för
vidareutveckling
•
•
IHTSDOworkbench
Cliniclue
•
•
•
Klassifikationsdatabas
Ärendehanteringssystem
Vad vi gör i förvaltningen
Användarstöd
•Gemensamma metoder för införande
•Samverkan – användarforum & referensgrupper
•Utbildning
Tillgängliggörande
•Effektiva kanaler för interaktion
•Lämpliga verktyg
•Releaser
Ändringshantering
•Vidareutveckla
•Ta emot ändringsförslag
•Genomföra, testa och kvalitetssäkra ändringar
Förvaltningsstyrning
•Planera på strategisk och taktisk nivå
•Prioritera ärenden
•Gemensamma arbetssätt
Vad vi ska uppnå
Effektivt
förvaltningsobjekt
Vad vi förvaltar
Införda processer
Hur förvaltningen ska
bedrivas
Styrbar,
effektiv
förvaltning
Affärsmässig
förvaltningsorganisation
Överenskommelser
Tydligt
förvaltningsuppdrag
Vad vi ska göra
Rådets input kring
• behovsfångst. Vi underlättar och stärker
interaktionen med användare genom
användarkonferens, uppföljningsmodell,
referensgrupper och gemensam web.
Ytterligare aktiviteter?
• prioriteringar. En behovsstyrd förvaltning
samtidigt som vi vidareutvecklar
produkterna – resurserna ska räcka till.
7

similar documents