Att skriva filosofisk text

Report
Att skriva filosofisk text
Filosofisk metod
Ht 2014
Tentasvar bedöms (grovt) utifrån:
• Hur väl har studenten förstått de filosofiska
problemet/ teserna/ argumenten som hen skriver
om?
• Hur bra är hens egna argument?
• Är hens framställning klar och välstrukturerad?
Några vanliga fel när man skriver tenta
och vad man skall göra istället….
• GÖR!: Svara på tentafrågan! Ta bara upp det
som är relevant.
• Vanliga fel: (a) man skriver om något helt
annat. Eller (b) man skriver ner allt man vet
som har någon lös anknytning till frågan.
Ge argument!
• GÖR: Argumentera själv och fokusera på andras argument. Försök
att ge en så fördjupad och välgrundad analys som ni kan när ni
återger andras argument!
• Vanliga fel: svaret innehåller varken egna eller andras argument,
utan är bara ytligt beskrivande, dvs
(a) beskriver bara teserna. EX: Descartes menade att kropp och själ
är två olika substanser.
Eller (b) beskriver ytligt argumenten men utan att någon
fördjupad analys: EX: Descartes menade att vi inte kan lita på
våra sinnen eftersom de ibland bedrar oss.
Eller (c) istället för att ge egna argument anges bara personliga
preferenser. Ex: Descartes uppfattning känns väldigt rimlig tycker
jag.
Svara klart och välstrukturerat!
• GÖR: Formulera er klart och tydligt. Var
koncisa och precisa. Eftersträva största möjliga
skärpa - klarhet och skärpa är ”filosofiska
dygder” 
• Tänk igenom strukturen hos enskilda
argument såväl som hos den övergripande
dispositionen.
• Vanligt fel: Framställningen oklar, rörig och
onödigt pratig.
Att skriva argumenterande text
• Skriv inte bara vad ni tycker/anser/tror, utan
argumentera för er sak!
• Skriv INTE bara:
Jag tycker/anser/tror att P.
• Utan istället något i stil med:
Jag anser att P, därför att …. följt av en
argumenterande motivering
• När du argumenterar för din tes skall du ange sakliga
skäl som andra som INTE redan tror på tesen kan
övertygas av. Utgå gärna från antaganden som har (a)
vetenskapligt stöd eller (b) är iakttagelser eller
intuitioner som många delar
• Resonemanget skall vara följdriktigt, logiskt.
Din motivering kan alltså inte bara vara att du ”gillar”
eller ”inte gillar” en viss tes – att du gillar en tes är inte
tillräckligt skäl för att en läsare skall tro att den är sann.
• Bemöt möjliga invändningar. Om
kurslitteraturen innehåller argument mot din
tes: ta upp dem!
När du redogör för andra filosofers
verk:
• Fokusera på det som är filosofiskt relevant: de filosofiska
problemen, de filosofiska teserna och de filosofiska
argumenten (istället för filosofens biografi, övriga
vetenskapliga verk, den historiska kontext, etc)
• Ta bara med de argument som är relevanta för er fråga (er
tes).
• Visa att ni har förstått argumenten: fokusera på de
avgörande premisserna som argumentet hänger på, samt
den logiska strukturen (ni kan gärna ta hjälp av Toolkit och
fråga er: är det ett ”reductio-argument”? ett ”horned
dilemma” eller vad?) Om det finns oklarheter eller andra
problem som spelar roll för argumentet lyft fram även dem!
• Tolka filosofen välvillig - utgå från att de är
smarta och har något intressant att säga!
• Var noga med att ge en korrekt återgivning!
• Återge med egna ord. Ni får citera, men
använd inte citat istället för er egen
redogörelse av filosofen!
Inför tentan
• Börja läsa kurslitteraturen i tid - filosofi behöver
smältas!
• Diskutera med andra (eller er själv) din texttolkning och
dina argument - du kommer då märka om det finns
oklarheter, motsägelser.
• Gör en grov skiss av det du skall skriva om.
• Strukturera upp din skiss: vad är egentligen din tes?
Vilka är argumenten? Vilken ordning skall de komma?
När ni skriver tentan…
• Skriv med egna ord. Använd ett språk som är
klart och rättframt. Undvik uttryck som är
vaga, mångtydiga eller av annan anledning gör
det svårare för läsaren att förstå. Undvik
teknisk jargong. Se upp med angliseringar som
kan missförstås (tex ”spirituell” i betydelsen
andlig, ”originell” i betydelsen ursprunglig,
osv)
Disposition…
• Inled gärna med en kort introduktion (det
räcker ofta med några meningar). Tala om
vilken fråga ni besvarar (om det inte redan
framgår) samt något om vad svaret kommer
innehålla.
• Tänk igenom strukturen på svaret: vilket
argument bör följa efter vad, osv?
Sekundärlitteratur
Ni får använda andra källor än kurslitteraturen,
men ni måste alltid redogöra för dem!
Uppslagsverk kan vara en god hjälp: tex
Internet Encyclopedia of Philosophy eller
Stanford Encyclopedia of Philosophy eller
Filosofilexikonet.
Följ reglerna för citering och
refererande
• Plagiera aldrig!
Vad är fusk?
Illustration: Robert Nyberg
Citera, referera, plagiera
CITERA – tillåtet
Ex: Pettit (2000) claims that “despite its intuitive and theoretical appeal, the epistemic view is false. Propositional
knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge. Unlike knowledge, linguistic
understanding does not fail in Gettier cases, does not require epistemic warrant and does not even require belief.”
Notera: citationstecken, kort avsnitt, angivande av källa
REFERERA - tillåtet
Pettit (2000) holds that linguistic understanding does not fit into the classical definition of propositional knowledge”
Notera: omskrivet, angivande av källa
PLAGIERA – inte tillåtet
Propositional knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge (Petitt, 2000)
Notera: Ordagrann återgivning inte tillåten även om referens anges
Varför ska man ha med referenser?
• att ge erkännande för andras arbete
• öka trovärdigheten för det du skriver
• underlätta för läsaren att hitta mer information
Referera aldrig till något du inte har läst
Ni kan välja vilket referenssystem ni vill, men håller
er till ett och samma!

similar documents