MATI*NI PODACI

Report
UPOZNAVANJE
MS Dynamics NAV-a
Microsoft Dynamics NAV
Terminski plan
- četvrtak od 08.00 – 10.00h
DATUM
ERP
VJEŽBA
08.05.2014.
MATIČNI PODACI
15.05.2014.
NABAVA
22.05.2014.
PRODAJA
26.05.2014.
FINANCIJE
29.05.2014.
PRAKTIČNI ZADATAK
02.06.2014.
-- PREDROK -2
Vježbe
 Praktični rad u ERP rješenju MS Dynamics NAV
 Dodjela korisničkog imena i lozinke (st01, st02, ...)
 Simulacija poslovnih procesa u poduzeću
  nabava – prodaja – financije
 Upute za izradu vježbi – na webu
ERP
3
Praktični zadatak
 Zadnji tjedan, nakon odrađenih svih vježbi
 Podjela studenata u grupe po 4 člana
 Zadatak u pismenom obliku:




ERP
Kreirati nove artikle, kupce, dobavljače
Proces nabave
Proces prodaje
Financijska analiza
4
Praktični zadatak (2)
 Print screen-ovi prozora + opis
aktivnosti u Wordu
 Svaki član tima – jedan dio zadatka!
 Upload Word dokumenta na Loomen
ERP
5
Poslovni
procesi
Poslovni
podaci
 Poslovni proces
 Skup poslovnih aktivnosti kombiniranih zajedno s ciljem
kreiranja određenog rezultata za konkretnog kupca ili
tržište
  proces nabave robe
 Poslovni podatak
 Informacija o ljudima, mjestima, poslovnim pravilima i
događajima koja se koristi za vođenje poslovanja
  podaci o artiklima, kupcima, dobavljačima...
ERP
6
Sučelje NAV-a
Aktivni modul
Sadržaj aktivnog modula
Moduli
ERP
7
Aktivni prozor
Značajke




ERP
Jedinstveno sučelje kroz cijeli poslovni sustav
Jedna baza podataka
Moduli rade u realnom vremenu
Kompleksan sustav
8
MODULI / funkcionalnosti









ERP
Upravljanje financijskom imovinom
Prodaja i marketing
Nabava
Skladište
Planiranje resursa
Blagajna
Platni promet
Obračun plaća
...
9
Funkcijske tipke




F3 – NOVO
F5 – POPIS (artikala, dobavljača, kupaca...)
F9 – STATISTIKA (ulaznog računa, izlaznog računa...)
F11 – KNJIŽI (ulazni/izlazni račun...)
JEDINSTVENOST!
ERP
10
MATIČNI PODACI
Microsoft Dynamics NAV
Pojmovi (1)
 GLAVNA KNJIGA
 osnovna knjiga u računovodstvu
 sastoji se od knjigovodstvenih konta
 sustavna knjig. evidencija poslovnih promjena
 KONTNI PLAN
  jezgra poduzeća
 POPUSTI
 Popust fakture
 Popust na redak (rabat)
 Popust na ranije plaćanje (kasaskonto)
ERP
12
Pojmovi (2)
 Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala:
 FIFO (First In First Out)  materijal se prodaje po prvoj
nabavljenoj cijeni
 LIFO (Last In First Out)  materijal se prodaje po zadnjoj
nabavljenoj cijeni
 PPC (prosječna ponderirana cijena)  materijal se
prodaje po cijeni koja je omjer vrijednosti i količine
materijala na zalihama
ERP
13
Primjer
Opis
Iznos
Saldo
U/I
Količina
Cijena
PS
U
100
200,00
20.000,00
100 20.000,00
Nabava
U
50
300,00
15.000,00
150 35.000,00
FIFO
I
70
200,00
14.000,00
80
21.000,00
LIFO
I
70
300,00
21.000,00
80
14.000,00
PPC
I
70
233,33
16.333,10
80
18.666,90
Količina
Iznos
Utrošak:
ERP
14
Matični podaci
 Temeljni podaci koji se koriste u operativnim
postupcima cijelog poslovnog sustava
 Potpuniji i ažurniji matični podaci  jednostavniji i brži
rad
ERP
15
MATIČNI PODACI - FINANCIJE
 Postava glavne knjige
 Brojčane serije
 Knjižne grupe
ERP
16

similar documents