Document

Report
Kandidatuppsats i Statistik
732G32 och 732G03
Linda Wänström
Mål
• Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på
området för det aktuella arbetet, och sätta in arbetet i
ett sammanhang
– använda kunskaper och färdigheter som förvärvats vid
studier på grundläggande nivå
– författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå,
samt muntligen kunna presentera och försvara
uppsatsen och dess budskap för auditorier med
varierande kunskaper i statistik
– genomföra opposition på en annan uppsats på
grundläggande nivå i statistik
Förkunskapskrav
• 732G32
– Godkänd på minst 60 hp på kurser i statistik inom
programmet samt ha genomgått minst 15 hp på
kurser i statistik på fördjupningsnivå
• 732G03
– Godkänd på minst 60 hp på kurser i statistik samt
ha genomgått minst 15 hp på kurser i statistik på
fördjupningsnivå
Del 1 – Problemformulering och litteraturgenomgång
• Tidsperiod: Nu – 9 feb
– Föreläsningar (F1-F4) som ska vara till hjälp när man ska skriva uppsats
– Handledarkontakt
– Gå noga igenom bakgrunden till problemet, tillgängliga data, samt de specifika
frågor uppdragsgivaren vill ha svar på
– Sätt in ert arbete i ett vetenskapligt perspektiv
• Har någon (forskare/student) tidigare studerat ert problem? Finns det studier om
liknande problem?
• Vad har tidigare studier hittat? Kan man dra lärdom av dessa?
– Välj lämplig metod för att lösa ert problem
• Vilka metoder har tidigare studier använt?
• Vilka metoder passar för problemställningen och era data?
• Motivera varför ni har valt en viss (vissa) metoder
– Skriv ett första utkast om bakgrund, syfte, beskrivning av data, referenslista
• Lämna till handledare för feedback
– Förbered för uppsatsförslagsseminarium
– Uppsatsförslagsseminarium 9 feb - obligatoriskt
• Ca 8 min presentation med slides
• Skall inkludera problemet med specifika frågor, beskrivning av data, beskrivning av vad
tidigare studier hittat, förslag på metod/metoder
Del 2 – Huvudsakliga arbetet, första fasen
• Tidsperiod: 10 feb – 9 mars
– Utveckla/korrigera ert uppsatsförslag och utkast utifrån vad som kom
upp på uppsatsförslagsseminariet
– Handledarkontakt
– Fortsätt undersöka data och ordna data så att ni har dem i en bra form
•
•
•
•
Transformationer?
Skapandet av variabler?
Hämtning av nya data?
Missing data?
– Leta efter litteratur om metoden/rna som ska användas
– Börja analysera data
– Fortsätt skriva/modifiera utkast
• Skriv ett första utkast över metod och resultat
• Lämna till handledare för feedback
– Förbered för mitterminsseminarium
– Mitterminsseminarium 9 mars (ca) - obligatoriskt
• Ca 8 min presentation med slides
• Kort sammanfattning av vad ni hittills har gjort. Kan inkludera problemet, data,
metodval, analyser, preliminära resultat, problem ni har stött på
Del 3 – Huvudsakliga arbetet, andra fasen
• Tidsperiod: 10 mars – 20 maj
– Utveckla/korrigera uppsatsen utifrån saker som kom upp på
mitterminsseminariet
– Handledarkontakt
– Gör klart alla analyser
– Skriv klart tidigare delar
• Bakgrund, Data, Metod, Resultat, Referenslista
• Lämna till handledare för feedback
– Skriv en Diskussion av resultaten och slutsatser
• Denna del är en av de viktigaste delarna i uppsatsen och ska inte skrivas i all
hast mot slutet
• Lämna till handledare för feedback
– Skriv en sammanfattning av uppsatsen samt bestäm titel
– Handledaren ska ge sitt godkännande av den färdiga uppsatsen
senast 20 maj
• Uppsatsen ska vid detta tillfälle vara helt färdig. Alla delar av uppsatsen ska
finnas med. Man kan inte tänka att man ska göra fler analyser senare, skriva
diskussionsdelen eller referenslistan senare osv.
• Fråga handledaren hur lång tid han/hon behöver för att läsa uppsatsen innan
20 maj
Del 4 – Slutfasen
• Tidsperiod: 21 maj – 4/5 juni
– Uppsatsen lämnas till opponenter 21 maj
– Ni får en uppsats ni ska opponera på 21 maj
• Gå noga igenom uppsatsen ni ska opponera på
• Förbered inför oppositionsseminarium
– Oppositionsseminarium ca 28-29 maj - obligatoriskt
• ett tvåtimmars-seminarium där författarna, opponenterna, handledare samt
eventuellt andra lärare medverkar
• Syftet är att gå igenom hela uppsatsen och ge konstruktiv kritik
– Revidera er uppsats utifrån vad som kom upp på oppositionen samt
utifrån handledarens förslag
– Förbered inför den slutliga presentationen
– Lämna den helt färdiga uppsatsen till examinator för slutgiltig
betygsbedömning och tryck 4 juni
• Det är examinatorn som bestämmer betyget för uppsatsen
– Presentationsseminarium 4 eller 5 juni - obligatoriskt
• Ett offentligt seminarium där författarna presenterar sin uppsats
Handledning
• Ta en första kontakt med handledaren direkt efter denna föreläsning
• Vanligtvis träffar man handledaren ca en gång varannan vecka
– Vissa perioder kan det behövas oftare/mer sällan
• Det är vanligtvis studenterna som sätter ”agendan”
– Vid varje handledartillfälle ska ni kunna visa vad ni gjort sedan förra gången
– Det är bra att skicka utkast till handledaren i god tid innan möten så att ni kan
få feedback på vad ni skrivit/gjort
– Vid varje möte bör man bestämma vad som ska göras inför nästa möte
• Handledarrollen
– Uppsatsarbetet är ett självständigt arbete där ni ska använda er av all kunskap
ni inhämtat från tidigare kurser (samt viss kunskap från denna kurs).
Handledaren ska fungera som ett stöd för er som ni kan diskutera val av
metod, tolkningar av resultat etc. med. Det är inte meningen att det är
handledaren som ska tala om för er vad ni ska göra. Kom med förslag! Visa vad
ni gjort/skrivit och be om feedback! Diskutera er fram till hur det är lämpligt
att fortsätta. Om ni är på fel spår ska handledaren påpeka detta och
tillsammans kan ni komma fram till ett lämpligare spår.
Betyg
• Vi kommer gå igenom betygskriterierna för kursen under senare
föreläsning, men redan nu är det bra att veta att betyget för kursen
(U/G/VG) baseras mycket på:
– Metodkunskap
• Har lämplig metod använts? Har metoden använts på korrekt sätt?
– Uppsatsarbete och process
• Är analyserna korrekta? Är tolkningar korrekta? Finns det en koppling till tidigare
forskning? Är uppsatsen skriven med ett akademiskt språk?
– Självständighet
• Hur mycket hjälp har handledaren tillhandahållit? Hur väl har studenten tillgodogjort sig
handledningen?
– Presentation och opposition
• Är uppsatsens innehåll presenterad på ett bra sätt? Är oppositionen väl genomförd med
konstruktiv kritik? Har studenten förstått och tagit till sig konstruktiv kritik på den egna
uppsatsen?
– Förmåga att genomföra uppsatsarbetet inom givna tidsramar
• Har alla deadlines hållit? Om uppsatsen inte får godkännande av handledaren senast 20
maj blir den underkänd. Examinatorn har också rätt att under arbetets gång underkänna
en student om examinatorn bedömer det som omöjligt att uppsatsarbetet kommer
hinnas med inom givna tidsramar.
• Om en uppsats blir underkänd under terminen får studenten komma
tillbaka året efter och skriva uppsats om ett nytt ämne
Uppgift till nästa gång:
• Gå in på www.liu.se och klicka på biblioteket
• Sök efter litteratur som handlar om ämnet ni
ska skriva om
• Nästa gång har vi en föreläsare från biblioteket
som ska visa oss hur man på lättast sätt söker
efter information om ett ämne
• Kom gärna hit med frågor till honom!

similar documents