PowerPoint

Report
Vieraskielisen opetuksen opettajankoulutuksen
koulutuspoliittiset haasteet
Heini-Marja Järvinen
Turun yliopisto
Taustaa
 Vuodesta 1991 opetuskieli on voinut olla vapaa
(muukin kuin suomi, ruotsi, saame tai romani)
 Valkoinen kirja (1995): 2+1
 Vieraskielinen sisältöjen opetus nähtiin yhtenä
lisämahdollisuutena kielitaidon edistämiseen
varsinaisen kielenopetuksen ohella.
Vieraskielisen opetuksen
opettajankoulutus
 1990-luvulla Opetushallitus kustansi suhteellisen
laajamittaista vieraskielisen opetuksen
opettajankoulutusta:
 15 ov (Turussa 9 tai 10 ov kielen opintoja + 4 tai 5
ov didaktiikkaa), järjestäjänä Turun kesäyliopisto
(ja TOKL)
 5 ov, pääosin didaktiikkaa (Turun yliopiston
täydennyskoulutuskeskus)
Vieraskielisen opetuksen opettajat
Turussa n. 1990-luvun puolivälistä
tähän päivään
 Suomessa vieraskielistä opetusta antavat
pääosin aineenopettajat, joilla on jonkinasteinen
vieraan opetuskielen taito, ei yleensä kielen
yliopisto-opintoja.
 Ns. kaksoispätevyyden omaavia luokanopettajia
on jonkun verran (LO+kieli, jossa opintoja,
yleensä englanti, myös ruotsi, ranska)
 Muutama kielenopettaja on suuntautunut
vieraskieliseen opetukseen (sivuaine psykologia,
historia, uskonto, maantiede)
Vieraskielisen opettajan kielitaito
 Opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
(986/1998, 18.12.2003/1133) 9 §:n mukaan
perusopetusta tai esiopetusta antavalla
opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos
opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli tai jos
kysymys on perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa
tarkoitetussa koulussa järjestettävästä
opetuksesta, opetusta voi antaa myös henkilö,
joka hallitsee opetuksessa käytettävän kielen.
Opetushallitus määrää tarvittaessa, miten kielen
hallinta osoitetaan.
Opetushallitus on päättänyt opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9 §:n 2
momentin nojalla, että edellä tarkoitettu opetuskielen
hallinta on opettajalla, joka on suorittanut
 yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja
asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason
viisi mukaisen kokeen, ennen vuotta 2002 kuitenkin
em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason
seitsemän mukaisen kokeen ja yleisistä kielitutkinnoista
annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen
(1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi
mukaisen kokeen.
 yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset
opetuskielen opinnot
Ja vielä jatkuu…
 Opetuskielen hallinnan osoittamista edellä
tarkoitetulla tavalla edellytetään siinä
tapauksessa, että opetussuunnitelman
mukaisesta opetuksesta vähintään neljä
vuosiviikkotuntia tai neljä kurssia kyseisenä
lukuvuonna opetetaan kyseisellä kielellä.
Kielitaito
 Millaista kielitaitoa vieraskielistä opetusta antava
opettaja tarvitsee?
 Luokkakieli
 Aineen kieli
 Havainnollistamisen kieli (comprehensible input,
mitä se on?)
 Scaffolding-kieli
 Vuorovaikutuskieli
Vieraskielisen opettajan
pedagoginen pätevyys
 Mistä vieraskielisen opetuksen opettajan
pedagoginen pätevyys koostuu?
 Pedagoginen tieto: miten kielenoppiminen tapahtuu,
miten kieltä opetetaan, miten sisältöä opetetaan
vieraalla kielellä.
 Miten tuetaan käsitteiden oppimista?
 Millaista ymmärtämistä, tuottamista voi oppilailta
odottaa/edellyttää?
 Mitä ajattelutaitoja? Miten opettaa ajattelua
vieraalla kielellä?
 Miten vieraan kielen opettamisen menetelmät ja
työtavat voisivat tukea vieraskielistä aineenopetusta?

similar documents