2012ZakonikPracePrezentace19.09.2012

Report
Mgr. Ilona Kostadinovová
advokát, pedagog
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
Tel. +420/ 777 57 40 16
Zákoník práce
2012
Pracovní právo v praxi
I. K.
19. 09. 2012
Rámcový sylabus obsahu:






14. 00 aula VŠKV o. p. s. :
19. 09. 2012 – Zahájení – I. K.: Pojem pracovní právo a jeho
základní zásady. Druhy pracovních vztahů. Pracovní poměr.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
26. 09. 2019 – Zástupce OSSZ: Zaměstnávání osob zdravotně
postižených a poživatelů invalidního a starobního důchodu.
Souběh příjmů ze zaměstnání a pobírání dávek hmotného
zabezpečení.
03. 10. 2012 - I. K.: Vznik, změna a skončení pracovního
poměru. Pracovní doba, doby odpočinku.
10. 10. 2012 Zástupce OSSZ: Pojistné na sociální zabezpečení
zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných,
základní povinnosti ve vztahu k příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení.
17. 10. 201 – Zakončení – I. K.: Řešení sporů o nároky
z pracovněprávních vztahů. Kontrola dodržování
pracovněprávních předpisů. Závěrečné hodnocení.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
14. 06. 2012
Základní osnova

Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, zejména ve znění novely č. 365/2011 Sb. účinné od 01. 01.
2012, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů

Závislá práce – zákaz tzv. švarcsystému, resp. výkonu nelegální práce

Základní zásady pracovněprávních vztahů – smluvní svoboda, právo zaměstnance na přidělování práce,
odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance

Vznik pracovněprávních vztahů – pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, kratší pracovní doba,
dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, náplň práce, mzdový a platový výměr, odměna,
náhrada mzdy při překážkách v práci (nemoc, ošetřování jiného člena domácnosti, těhotenství, mateřská a
rodičovská dovolená)

Změna pracovněprávních vztahů – dodatky k pracovní smlouvě – mzda s přihlédnutím k práci přesčas,
převedení zaměstnance na jinou práci, přeložení zaměstnance, pracovní cesty

Skončení pracovněprávních vztahů – dohoda, výpověď a právo zaměstnance na odstupné, okamžité zrušení
pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru uplynutím
doby, zákaz výpovědi pro dočasně práce neschopné zaměstnance, těhotné a zaměstnance čerpající
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

Pracovní podmínky zaměstnance – pracovní doba, její rozvržení a evidence, doby odpočinku, přestávky v
práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky, přestávky ke kojení, práce přesčas, noční práce, práce ve
svátek, pracovní pohotovost, příplatky za práci v sobotu a v neděli, dovolená

Povinnosti zaměstnance – porušování pracovní kázně soustavné méně závažné, závažné, zvlášť hrubé

Povinnosti zaměstnavatele – odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání, pracovnělékařské služby –
vstupní a periodické prohlídky, sankce ukládané inspektoráty práce
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Podklady:
 Prezentace
power point
 Vzory dokumentů k praktické aplikaci zákoníku
práce 2012 – word příloha
 Výukový
odborný web: http://www.akilda.cz/
 Zákoník práce 2012, ÚZ č. 866, www.zp.sagit.cz
 Pracovněprávní předpisy, ÚZ 872, www.pra.sagit.cz
 Učebnice pracovního práva:
 Bělina, M. a kol. Pracovní právo, C. H. Beck, Praha
2012
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Osnova
 Základní
zásady pracovněprávních vztahů
 Pracovní poměr – doba určitá a neurčitá,
náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba
 Dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr - dohoda o provedení práce
- dohoda o pracovní činnosti
 Pracovní doba
 Doby odpočinku, dovolená
 Odměňování za práci
 Pracovní podmínky zaměstnanců
 Překážky v práci – na straně zaměstnance a na
straně zaměstnavatele
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Prameny práva





-
Obecné normativní právní akty – Ústavní zákony, zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev:
Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění zejména poslední novely č. 365/2011 Sb.
účinné od 01. 01. 2012, dále též jen ZP
Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění do 31. 12. 2013, od ledna 2014 nový
občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb. – subsidiární použití, není-li něco upraveno v zákoníku
práce, použije se občanský zákoník jako základní norma soukromoprávních vztahů
„Lex specialis derogat lex generali“
Úředníci – z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných
celků,
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků
Policie, Záchranné sbory, Vojáci atd.
Normativní smlouvy
– mezinárodní dvoustranné či vícestranné dohody mezi státy o podmínkách výkonu práce jejich
státními příslušníky na území jiného státu
- Kolektivní smlouvy – podnikové a vyššího stupně


Vnitropodnikové předpisy
- vnitropodnikový mzdový předpis
- organizační řád
- vnitropodnikový předpis o provádění kontrol práce neschopných zaměstnanců, o používání
ochranných pracovní prostředků atd.



Dobré mravy – morální pravidlo chování, na které odkazuje psané právo
Nálezy Ústavního soudu České republiky – př. kompetence odborů, tzv. karenční doba
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Základní zásady pracovněprávních vztahů
Listina základních práv a svobod–usn.č.2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního
pořádku ČR
- čl. 26 právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu jakož i právo vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost
 Zákoník práce - § 2 ZP definice závislé práce, § 1a ZP + § 346a,b,c ZP zásady
Ochrana postavení zaměstnance – historický nestarší ochranná funkce pracovního práva
Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky - ochrana zdraví, OZP=osoby zdravotně
postižené, viz základní informace na webu
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp
Spravedlivé odměňování – rovnost, zákaz diskriminace
Řádný výkon práce ZN v souladu s oprávněnými zájmy ZV
Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, § 16, 17 ZP +
Antidiskriminační zákon, z. č. 198/2009 Sb., v platném znění
 Práce fyzických osob do 15 let a do skončení povinné školní docházky je zakázána,
povolení činnosti dítěte – krajská pobočka Úřadu práce ČR, v souladu se zákonem o
zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění – viz zvláštní tiskopis dostupný na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete
 Nelze ukládat peněžní postihy zaměstnanci ani je od něho požadovat, ani požadovat
peněžitou záruku, což se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.
 ZV nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.
 ZV nesmí ZN postihovat nebo znevýhodňovat za to, že se zákonným způsobem domáhá
svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Př. Činnost v odborové organizaci.
 ZN nemůže ZV zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich
náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících ZN v
souvislosti s výkonem práce.
Př. A co smluvní ujednání o mzdě s přihlédnutím k práci přesčas?

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Pracovněprávní vztah

Základní a odvozený (související, odpovědnostní)

Pracovní poměr X samostatná výdělečná činnost
Další pracovní poměr - § 34b ZP u téhož zaměstnavatele, resp. v téže
organizační složce státu, nesmí být na výkon práce, které jsou stejně
druhově vymezeny.

Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., § 136 ukládá zaměstnavateli
povinnost prokázat v případě kontroly existenci pracovněprávního vztahu
mezi ním a osobami vykonávajícími u něj práci.

„švarcsystém?“ – je legální či nelegální?

Nelegální práce – umožnění výkonu a výkon – přestupek a správní delikt,
zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., v platném znění
- pokuta zaměstnanci až 100.000,- Kč
- pokuta zaměstnavateli až 10.000.000,- Kč


Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci prováděných
kontrol – ze dne 3. dubna 2012, http://www.mpsv.cz/cs/12727
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Pracovní poměr na dobu určitou



Mezi týmiž účastníky pracovněprávního vztahu
Zaměstnavatel/ZV – PO, FO
Zaměstnanec/ ZN – FO

Maximální délka trvání 3 roky, prodloužit lze 2x,
přerušení vztahu na 3 roky mezi stejným ZV a ZN

Všechny výjimky účinné do konce roku 2012 zrušeny,
má je pouze agentura práce
Do konce roku 2011 bylo možné uzavírat maximálně na 2
roky v celku bez omezení počtu opakování – přerušení 6
měsíců – přechodné ustanovení do 30. 06. 2012
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Agentura práce

Agentura – povolení Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR, dle zákona o zaměstnanosti,
z. č. 435/2004 Sb., v platném znění

Uživatel – najímá si agenturní zaměstnance a
hradí je jako výkon práce v rámci
obchodněprávního vztahu s agenturou práce
V
případě zájmu o danou problematiku doporučuji
můj článek a samostatnou prezentaci, dostupné
na webu http://www.akilda.cz/
 Doporučuji též web
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Pracovní smlouva písemná
Právní úkon dvoustranný – subjektivní právní skutečnost
směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné
právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis)
- náležitost formy – písemná § 34 odst. 4 ZP
- náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let
s ukončenou povinnou školní docházkou)
- náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran
 Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34
odst. 4 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu
 Fakultativní náležitosti – doba trvání pracovního poměru,
pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, zkušební
doba max. 3 měsíce (u vedoucích až 6 měsíců atd.
 Jmenování - § 33 odst. 3 ZP – na vedoucí pracovní místo v
případech stanovených pro rozpočtovou sféru, v podnikatelské
sféře jde o tzv. smluvně sjednanou odvolatelnost dle § 73 a §
73a ZP
 Důležité osobní údaje – ZV je musí chránit, z. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění,
stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů,
http://www.uoou.cz/
Př. Používání rodného čísla v pracovní smlouvě atd.

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Dohoda o práci konané mimo
pracovní poměr – doplňkové
formy pracovněprávního vztahu
Dohoda o provedení práce, § 75 ZP
– 10.000,- Kč měsíčně odvod pojistného na sociální zabezpečení,
- max. 300 hodin v kalendářním roce u téhož ZV (do konce roku
2011 to bylo jen 150 hodin)

Dohoda o pracovní činnosti, § 76 ZP
– 2.500,- Kč měsíčně odvod pojistného na sociální zabezpečení
- max. polovina stanovené týdenní pracovní doby



Lze smluvně sjednat nárok ZN na dovolenou, příplatky za práci
přesčas, v noci, ve svátek, v sobotu a v neděli
Výpovědní doba – 15 dní, běží od dne následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Skončení pracovněprávních vztahů
Subjektivní právní skutečnosti = právní úkony - § 48 odst. 1 ZP
– dohod
- výpověď
- okamžité zrušení pracovního poměru
- zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Objektivní právní skutečnosti= právní události - § 48 odst. 2-4 ZP
– uplynutí doby určité
- smrt ZN, ZV FO (nepokračuje-li v živnosti)
- Uplynutí doby platnosti pracovního povolení a povolení k pobytu u cizinců (občané
mimo Evropskou unii)




Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru lze uplatnit u soudu, místně
příslušný dle sídla nebo bydliště žalované strany a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne,
kdy měl pracovní poměr skončit. Jde o tzv. prekluzivní hmotněprávní lhůtu,
marným uplynutím zaniká právo domáhat se určení neplatnosti soudní cestou.
Poslední den lhůty musí žaloba už být na soudu, nestačí předání k poštovní
přepravě. Občanský soudní řád, z. č. 99/1963 Sb., v platném znění, řeší procesní
otázky.
Soud určí neplatnost rozvázání pracovního poměru, tzv. žaloba určovací.
Soud přizná náhradu mzdy, ode dne, kdy zaměstnanec písemně oznámil svému
zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, § 69 a násl. ZP, tzv. žaloba na
plnění, a případně ji může přiměřeně snížit, přesahuje-li celková doba 6 měsíců,
tzv. moderační právo soudu bylo opět zakotveno v roce 2012, ze zákoníku práce
bylo vypuštěno v roce 2006.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výpověď – písemně, doručit - § 334 a násl. ZP, jde
o jednostranný právní úkon, který musí být řádně doručen
bez ohledu na vůli druhé strany, ta nemusí s výpovědí
souhlasit, jen přebírá listinu
Daná zaměstnancem:
– s udáním důvodu i bez
- kdykoli bez ohledu na to, v jaké je sociální situaci, tedy i je-li nemocný

Daná zaměstnavatelem:
– jen s udáním důvodu podle § 52 písm. a) až h) ZP
- nelze dát v tzv. ochranné době – nemocný ZN, rodič čerpající mateřskou
nebo rodičovskou dovolenou atd. § 53 ZP
- Důvody lze rozdělit do 4 základních skupin:
 Organizační důvody na straně ZV - § 52 a, b, c – odstupné nově v
závislosti na délce trvání pracovního poměru, § 67 ZP (méně než rok –
1násobek, 1- 2 roky dvojnásobek, 2 roky a více trojnásobek prům.
výdělku ZN)
 Zdravotní důvody na straně ZN - § 52 d, e –prac.úraz – odstupné 12nás.
prům. výdělku
 Nesplňování předpokladů ZN - § 52 f – výzva v době posl. 12 měsících
 Porušování povinností ZN - § 52 g – výzva v době posl. 6 měsících, nově
písm. h) ZP

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výpověď daná zaměstnavatelem
z organizačních důvodů, § 52 písm. a), b), c) ZP
nebo dohoda z týchž důvodů - odstupné dle § 67 ZP
§ 52 písm. a) ZP
– var. 1 ruší-li se zaměstnavatel
- var. 2 ruší-li se část zaměstnavatele

§ 52 písm. b) ZP
– var. 1 přemísťuje-li se zaměstnavatel
- var. 2přemísťuje-li se část zaměstnavatele


-
Nadbytečnost zaměstnance, § 52 písm. c) ZP
Rozhodnutí zaměstnavatele/příslušného orgánu o:
Změna úkolů, technického vybavení
Snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti
práce
Jiné organizační změny
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních
důvodů na straně zaměstnance, též dohoda dle
§ 52 písm. d) nebo e) ZP
§ 52 písm. d) ZP
– zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,
onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, na
pracovišti nejvyšší přípustné expozice
- doloženo lékařským posudkem vydaného zařízením pracovnělékařských
služeb nebo rozhodnutí správního orgánu přezkoumávajícího

Odstupné ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku
zaměstnance.
Pokud se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1
ZP, odstupné nenáleží.
§ 52 písm. e) ZP
– zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní
práci
- Doloženo lékařským posudkem vydaným zařízením pracéovnělékařské
služby nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský
posudek přezkoumává

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů
nesplňování předpokladů na straně
zaměstnance, též dohoda dle § 52 písm. f) ZP
§ 52 písm. f) varianta 1 ZP
– nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro
výkon sjednané práce

§ 52 písm. f) varianta 2 ZP
- nesplňování požadavků pro řádný výkon práce
Bez zavinění zaměstnavatele!
Zaměstnavatel stanovuje požadavky na řádný výkon práce z
hlediska bezpečnosti atd.

§ 52 písm. f) varianta 3 ZP „neuspokojivé pracovní výsledky“
– kvantitativně a kvalitativně objektivně změřitelné hodnocení
způsobu plnění pracovních úkolů zaměstnancem
- zaměstnanec musí být v době posledních 12 měsíců písemně
vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době
neodstranil

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů
porušování povinností ze strany zaměstnance, též
dohoda dle § 52 písm. g), h) ZP
§ 52 písm. g) varianta 1 ZP
– závažné porušení pracovních povinností

§ 52 písm. g) varianta 2 ZP
- soustavné méně závažné porušení pracovních povinností
- zaměstnanec byl v souvislosti s porušením povinnosti vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi v době posledních
6 měsíců

Zaměstnavatel stanovuje požadavky na řádný výkon práce z hlediska řádného plnění pracovních
úkolů ze strany zaměstnance, stanovuje začátek a konec pracovní doby, pravidla pro používání
ochranných prostředků a bezpečné obsluhy strojů atd.
§52 písm. h)ZP„zvlášť hrubý způsob porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené § 301aZP“
– zaměstnanec je povinen dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tj.
Zdržovat se v místě pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
Podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění.
A to v době prvních 14 kalendářních dnů, resp. v letech 2011 – 2013 v době 21 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Za účelem kontroly režimu dočasně práce neschopného zaměstnance lze vydat u
zaměstnavatele tzv. vnitropodnikový předpis. Dle individuálních požadavků mohu takový
vnitropodnikový předpis vytvořit.
Zaměstnavatelé si najímají na kontrolu nemocných zaměstnanců externí subjekty, které o
provedené kontrole podávají podrobnou zprávu.
Lze dát podnět ke kontrole, kterou provede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Okamžité zrušení pracovního poměru – písemně,
doručit - § 334 a násl. ZP, jde o jednostranný právní
úkon, který musí být řádně doručen bez ohledu na vůli
druhé strany, ta nemusí s okamžitým zrušením pracovního
poměru souhlasit, jen přebírá listinu
Ze strany zaměstnance - § 56 ZP:
– ZV nepřevedl ZN na vhodnou práci do 15 dnů po předložení lékařského posudku o
dlouhodobé nezpůsobilosti ZN vykonávat dosavadní práci
- ZV nevyplatil ZN mzdu nebo jakoukoli její část do 15 dnů po její splatnosti
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu,
do konce roku 2011 to bylo označeno jako odstupné.

Ze strany zaměstnavatele - § 55 ZP:
– ZN pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody na dobu delší než 1 rok, resp. 6 měsíců spáchal-li trestný čin při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
- ZN porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Nelze s těhotnou, zaměstnankyní na
mateřské dovolené a zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou, kterým lze
z tohoto důvodu dát výpověď podle § 52 písm. g) varianty 1 ZP.
Míra a stupeň intenzity porušování povinností ze strany zaměstnance musí být
hodnocena vždy v individuálním případě ve vtahu k závažnosti porušování povinností
s ohledem na druh vykonávané práce a výši škody, kterou zaměstnanec způsobil.
Podstatné je plnění pracovních povinností, kvalifikace zaměstnance, vlastní
odpovědný přístup, četnost porušování pracovních povinností atd. Lze se setkat s
právní úpravou obsaženou ve vnitropodnikových předpisech, kde zaměstnavatelé
upravují obecně tyto stupně porušování pracovních povinností zaměstnanci.

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době –
písemně, doručit - § 334 a násl. ZP, jde o
jednostranný právní úkon, který musí být řádně doručen
bez ohledu na vůli druhé strany, ta nemusí se zrušením
pracovního poměru ve zkušební době souhlasit, jen přebírá
listinu
Fakultativní náležitost pracovní smlouvy:
– zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do práce
- zkušební doba maximálně 3 měsíce, nově od roku 2012 u
vedoucích zaměstnanců až 6 měsíců, maximálně však polovina
délky trvání pracovního poměru
 Zrušení pracovního poměru:
– písemně a doručit druhému účastníkovi

Doručení ZN do vlastních rukou na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv
bude ZN zastižen nebo prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb – 10 dní fikce doručení (odmítne-li ZN převzít) nebo
elektronicky s kvalifikovaným elektronickým certifikovaným
podpisem a musí být do 3 dnů potvrzeno ZN přijetí, což lze v praxi
považovat za poněkud kontraproduktivní ustanovení
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Pracovní doba a doby odpočinku




-

Listina základních práv a svobod – usn. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti
ústavního pořádku ČR, http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
čl. 28 právo ZN na uspokojivé pracovní podmínky
Právo zaměstnance na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby, § 34b odst. 1 ZP
Zákoník práce - § 78 a násl.
Stanovená týdenní pracovní doba – max. 40 hodin týdně
Evidence pracovní doby
Rozvržení pracovní doby
Přestávky v práci – na jídlo a oddech, bezpečnostní, ke kojení
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dovolená – za kalendářní rok, za odpracované dny, dodatková
Překážky v práci na straně ZN – dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena
domácnosti, školení a studium, dárcovství krve či kostní dřeně atd. – viz
samostatný článek word viz můj web
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci
Překážky v práci na straně ZV – prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy a jiné
překážky – viz samostatný článek word viz můj web
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Pracovní doba a doby odpočinku
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení,
maximálně 12 hodin denně
 Písemný rozvrh směn alespoň 2 týdny dopředu,
nedohodne-li se ZV se ZN na jiné době seznámení
 Kontrola režimu práce neschopného pojištěnce,
vycházky – maximálně 6 hodin denně do 19.00
hodin
 Dovolená – zaměstnanec si bude moci sám určit
nástup na dovolenou, pokud mu neurčí čerpání ZV
ani do 30. června následujícího kalendářního roku

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Odměňování za práci

-
Listina základních práv a svobod – usn. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního
pořádku ČR
čl. 28 právo ZN na spravedlivou odměnu za práci
Právo zaměstnance na tzv. minimální úroveň zaručené mzdy.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí
Zákoník práce - §§ 109 a násl. ZP
Mzda – minimální (8.000,- Kč) a zaručená, naturální
Plat – v rozpočtové sféře
Odměna za práci – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Příplatky za práci – zákoníkem práce minimálně určené, smluvně sjednané
Práce v noci, 22.00 – 06.00 alespoň 3h ze směny
Práce přesčas – příplatek minimálně 25% průměrného výdělku nebo náhradní volno
Pracovní pohotovost – jen mimo pravidelné pracoviště, odměna ve výši nejméně 10%
průměrného výdělku
Práce v sobotu a v neděli – příplatek minimálně 10%
Jiná výše příplatků může být sjednána v kolektivní smlouvě a nově od roku 2012 i jakoukoli jinou
smlouvou, například dodatkem k pracovní smlouvě apod.

Náhrada výdajů spojených s výkonem práce
- Stravné – tuzemské a zahraniční pracovní cesty
- Ubytování
- Prokázané nutné vedlejší výdaje


Prováděcí předpisy stanovují pravidelně stravné, průměrnou cenu pohonných hmot,
doporučuji portál http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Změna pracovního poměru – změna některého
z prvků pracovněprávního vztahu

-

-
-
Změna subjektu pracovního poměru
Není možná na straně zaměstnance – končí vztah
Na straně zaměstnavatele/ZV – přechod práv a povinností na
nový subjekt, tzv. univerzální sukcese, §§ 338 a násl. ZP
Změna objektu pracovního vztahu
Druhu práce = převedení ZN na jinou práci s jeho souhlasem
nebo bez jeho souhlasu, jde-li o jiný druh práce, než je sjednán v
pracovní smlouvě
Místa výkonu práce = přeložení ZN jinam – dočasně nebo trvale
Změna obsahu pracovního poměru
- Práv a povinností ZN
- Práv a povinností ZV

V praxi jde většinou o uzavření písemného dodatku k pracovní
smlouvě.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Odpovědnost ZN za škodu

Obecná odpovědnost ZN za škodu - § 250 ZP
Zaviněné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Jednání
----------------------------------------------------------------------------příčinná souvislost související s porušením povinnosti ZN
Následek/škoda
Kategorie zavinění, tj. vnitřního psychického vztahu jednajícího k výsledku svého jednání, jsou upraveny
v §§ 15 a 16 trestního zákoníku, z. č. 40/2009 Sb., v platném znění.
Úmysl - přímý a nepřímý – rozsah náhrady škody skutečné
Úmysl přímý = chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, tedy zájem a majetek zaměstnavatele chráněný
zákoníkem práce.
Úmysl nepřímý = věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem a majetek zaměstnavatele chráněný
zákoníkem práce, a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn.
Nedbalost – vědomá a nevědomá – rozsah náhrady škody maximálně 4,5 nás. průměrného výdělku zaměstnance
Nedbalost vědomá = věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem zaměstnavatele, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí
Nedbalost nevědomá = nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
V praxi pracovněprávních vztahů půjde zejména o odpovědnost vedoucích zaměstnanců apod.
Zvláštní druhy odpovědnosti ZN
Odpovědnost za škodu v důsledku nesplnění povinnosti k odvrácení škody hrozící ZV, § 251ZP- spoluúčast
- maximálně 3násobek průměrného výdělku zaměstnance

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, § 252-254 ZP,
tzv.
hmotná odpovědnost zaměstnance za hodnoty svěřené k vyúčtování a určené k oběhu
– individuální – odpovědnost za plnou výši škody bez ohledu na příjem zaměstnance
- kolektivní - odpovědnost za škodu v závislosti na pozici zaměstnance, zaměstnanci odpovídají do výše
průměrného hrubého výdělku, vedoucí a jeho zástupce uhradí zbytek podle poměru svých dosažených hrubých
výdělků, § 260 odst. 2 ZP
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, § 255 – 256 ZP – přesahuje-li hodnota věci 50.000,- Kč, smí být
zaměstnanci od 18 let svěřena jen na základě písemně uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí .
Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, prokáže-li že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho
zavinění.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Odpovědnost ZV za škodu

-
Obecná odpovědnost ZV za škodu
Objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění
ZV nese hospodářské riziko za škodu vzniklou při plnění pracovních povinností , § 273 ZP, nebo při činnostech,
které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností, § 274 ZP
ZV se může zčásti zprostit své odpovědnosti, § 270 ZP
ZV se může výjimečně zprostit zcela své odpovědnosti, bylo-li jedinou příčinou vzniku škody porušení povinností
ZN.
Zvláštní druhy odpovědnosti ZV za škodu
Odpovědnost za škodu při odvracení škody, § 266 ZP
věcná škoda
Odměna za práci – dohody o pracích konaných mimo pr. poměr
Příplatky za práci – zákoníkem práce minimálně určené, smluvně sjednané
Práce v noci
Práce přesčas
Pracovní pohotovost

Odpovědnost za škodu na odložených věcech, § 267 ZP – skutečná škoda za věci, které se obvykle nosí do práce
hodnota do 10.000,- Kč
tzv. zvláštní úschova – hodnota skutečná
zaměstnanec musí zaměstnavateli škodu do 15 dnů nahlásit, tzv. prekluzivní lhůta

-
-
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Povinné pojištění zaměstnavatele, vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a
sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání
Vzor záznamu o úrazu, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu, účinnost od 01. 01. 2011, N. v. č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. měl původně v roce 2013 nově upravovat
odpovědnost ZV, vůbec nenabyde účinnosti.

Pracovnělékařské služby – namísto původní tzv. závodní preventivní péče, nový zákon č. 373/ 2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, účinnost od 01. 04. 2012, přechodná ustanovení pro zaměstnavatele do konce roku 2013
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Kolektivní pracovní právo


Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Odborová organizace – občanské sdružení evidované Ministerstvem vnitra České
republiky
Podle § 286 ZP jsou odborové organizace oprávněny jednat a kolektivně vyjednávat
a uzavírat kolektivní smlouvy, jestliže jsou k tomu oprávněny podle stanov a alespoň
3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.
Kolektivní vyjednávání – uzavírání kolektivních smluv podnikových nebo vyššího
stupně, uložené na MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/3619
Řešení sporů z kolektivních pracovních sporů, zejména při uzavírání kolektivních
smluv – prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce, seznam vede MPSV ČR
http://www.mpsv.cz/cs/61.


Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými
organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MPSV ČR č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání
kolektivních smluv vyššího stupně
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Úředníci územních samosprávných celků








Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dále též jen zákon o úřednících
Zákon upravuje pracovní poměr úředníků a jejich vzdělávání.
Zákoník práce se na pracovněprávní vztahy úředníků vztahuje,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Zákon o úřednících se nevztahuje na zaměstnance zařazené v
jeho organizačních složkách, jen v jeho zvláštních orgánech a na
zaměstnance vykonávající výhradně pomocné, servisní nebo
manuální práce nebo kteří výkon těchto prací řídí.
Obec, kraj, město, statutární město, hlavní město Praha a
městská část hlavního města Prahy.
§ 3 zákona o úřednících – zařazení k výkonu správní činnosti v
souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě provádí
vedoucí úřadu.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a
předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu, §§ 4, 5 zákona o
úřednících.
Veřejná výzva a výběrové řízení, §§ 6-9 zákona o úřednících.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Úředníci územních samosprávných celků, úprava
pracovního poměru,§§10–15 zákona o úřednících
Doba trvání pracovního poměru, § 10 zákona o úřednících, na dobu neurčitou.
V pracovní smlouvě nebo ve jmenování do funkce musí být uveden výslovně důvod
podle § 10 odst. 1 zákona o úřednících, pro který nebyl sjednán pracovní poměr na
dobu neurčitou. Jinak jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Na dobu určitou lze podle § 10 odst. 1 zákona o úřednících uzavřít pracovní poměr v
případech:
- potřeby zajištění časově omezené správní činnosti nebo
- jako náhradu za dočasně nepřítomného úředníka, v případě mateřské nebo
rodičovské dovolené, pracovní neschopnost trvající podle lékařského posudku déle
než 3 měsíce, výkon civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce.
 Převedení na jinou práci, §11 zákona o úřednících, neprokázal-li úředník zvláštní
odbornou způsobilost ve lhůtě podle § 21 odst. 2 zákona o úřednících, převede
jej územní samosprávný celek na jinou činnost, pro kterou úředník předpoklady
splňuje.
 Pracovní pohotovost, § 14 zákona o úřednících, je-li vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon). Lze
nařídit úředníkovi na pracovišti nebo na jiném místě a jestliže je dán předpoklad
výkonu práce přesčas a jen na dobu nezbytně nutnou nepřesahující 400 hodin v
kalendářním roce.
 Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku, § 15 zákona
o úřednících, za škodu na majetku způsobenou úředníkovi též, bylo-li prokázáno,
že tato škoda byla způsobena úředníkovi na jeho majetku pro plnění pracovních
úkolů.

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Úředníci územních samosprávných celků


Odvolání z funkce, § 12 zákona o úřednících, písemné
a doručené, jinak je neplatné. Musí obsahovat důvody,
výkon funkce končí dnem následujícím po doručení,
nebyl-li uveden den pozdější. Pracovní poměr nekončí,
což neplatí, byl-li pracovní poměr založen jmenováním
na dobu určitou. Návrh na změnu dalšího pracovního
zařazení odpovídající zdravotnímu stavu a kvalifikaci
úředníka. Nemá-li pro něj takovou práci nebo ji
vedoucí úředník odmítne, jde o překážku v práci na
straně územního samosprávného celku a současně je
dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP.
Odstupné nenáleží po odvolání nebo vzdání se funkce.
Další odstupné, § 13 zákona o úřednících, výpověď z
důvodů podle § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z
týchž důvodů, náleží vedle odstupného podle §§ 67,68
ZP další odstupné ve výši a za podmínek stanovených v
§ 13 odst. 2až4 zákona o úřednících.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Úředníci územních samosprávných celků
 Základní
povinnosti úředníka, § 16 zákona o
úřednících
 Vzdělávání úředníků, §§ 17-35 zákona o úřednících
 Etický kodex…..
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb.
Povinný podíl zaměstnávání 4% osob zdravotně postižených/OZP plní
zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci – omezení náhradního plnění
Doporučuji výklady a stanoviska MPSV a ÚP ČR dostupné na:
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady
Potřebné doklady:
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob





Zrušena povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa, je tu
možnost
DONEZ – docházka nezaměstnaných, hlášení na Czech Point - Česká
pošta? Ale zaměstnanci nedostanou většinu informací jako na příslušné
krajské pobočce Úřadu práce České republiky (z. č. 73/2011 Sb. od 01.
04. 2011 nová struktura – generální ředitelství)
Podpora v nezaměstnanosti – nástroj pasivní politiky zaměstnanosti, výše
v závislosti na způsobu skončení pracovního poměru, jde-li o zvlášť
hrubé porušení povinnosti vůbec nepřísluší, jde-li o výpověď danou
zaměstnancem nebo dohodu, je nižší základ pro určení její výše,
obdržel-li zaměstnanec odstupné, podpora po tuto dobu ZN nepřísluší
(muselo být vyplaceno!)
Rekvalifikace, resp. pracovní rehabilitace pro OZP – nástroj aktivní
politiky zaměstnanosti,http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Výše podpory v nezaměstnanosti


Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících podpůrčí
doby 65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45%
45% po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední
zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení
samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z
nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku,
kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném
zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1
kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával
samostatnou výdělečnou činnost.

Průměrná mzda pro rok 2012 činí 23.726,-Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj.
13.762,-Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj.
15.422,-Kč.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče
o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- do 50 let věku - 5 měsíců
- od 50 do 55 let věku - 8 měsíců
- nad 55 let věku -11 měsíců.

[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
I. K.
Tel. 420/ 777 57 40 16
Náměty do diskuse a další spolupráce






Milí posluchači, odborná diskuse a zpětná
vazba je pro mne velmi důležitá.
Nabízím proto všem zájemcům trvalou
spolupráci při řešení problémů souvisejících
nejen s pracovněprávními vztahy.
Spolupráci lze realizovat v obecné rovině při
výkladu právních norem a jejich novel
nebo v konkrétním případě při řešení problémů
v individuálních případech na základě smlouvy
o poskytování právních služeb.
Nabízím rovněž možnost poskytování právních
služeb na základě paušálně sjednaných dohod
o trvalé spolupráce při řešení právních
problémů.
Individuální přístup, flexibilita a spokojenost
klienta je pro mne vždy prioritou a naprostou
samozřejmostí.
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
Mgr. Ilona Kostadinovová
advokát
Tel. +420/777 57 40 16
[email protected]
http://advokatnisluzby.com/
Děkuji
za pozornost
a přeji příjemný
a pohodový
zbytek dnešního dne
milí posluchači.
Karlovy Vary
2012

similar documents