uit vrije ruimte - Bouwend Nederland

Report
Contactgroep Personeel
Brabant Noord Oost
5 maart 2013
Agenda
1.
2.
3.
4.
Maatregelen Pensioen
CAO 2012 met een jaar verlengd
Modernisering Ziektewet
Uitleg loonstrook
–
Toelichting door Paul Soethout, Scab
5. Werkkostenregeling
6. Bouwtalent
–
Toelichting door Susan Kerckhoffs
7. Uit de praktijk: uitspraak over toepassing algemeen
verbindend verklaarde cao voor buitenlandse
werknemers
8. Rondvraag/sluiting
Maatregelen Oudedagsvoorziening:
AOW & Pensioen
• Pensioenakkoord, uitwerkingsmemorandum,
hoofdlijnennota, financieel toetsingskader
• Doel: stabiele premie, omgaan met gestegen
levensverwachting, schokbestendig pensioen
• Omgaan met dekkingsgraad,
levensverwachting, rekenrente
• Regels vanuit DNB en MinFin
• Regeerakkoord: AOW stapsgewijs omhoog
naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021
• Opbouw% naar 1,75%
Toekomst Pensioen Bouwnijverheid
•
Kosten nu al bijna 21% van het salaris;
kosten worden onbeheersbaar; versobering noodzakelijk
•
Huidige problemen worden veroorzaakt door:
•
Stijging levensverwachting
betekent langer pensioen genieten en dus meer kosten
•
Lage rentestand en daardoor weinig opbrengsten op de 35 miljard!
belegd vermogen
Mogelijke maatregelen pensioen
• Voorbeelden versoberen ouderdomspensioenregeling:
Lager opbouwpercentage of verhogen leeftijd: zelfde
effect
Op korte termijn kan alleen opbouwpercentage worden
aangepakt; voor langere termijn evt. ook kijken naar
andere knoppen (bodemloon, NP, AP)
• Indexatie: waardevast of welvaartsvast
• Ook aanvullingsregeling versoberen
• In het regeerakkoord: opbouwpercentage wordt
verlaagd van maximaal 2,25% naar maximaal 1,75%
BPF 2013
•
•
•
•
•
Premie 2013 vastgesteld op 22,6% (was 21,9)
Opbouwpercentage wordt 1,8% (was 2,25)
Pensioenleeftijd blijft 65 jaar
Aanvullingsregeling 55+ ongewijzigd
Aanvullingsregeling 55- -/- 10%
• Bij ongewijzigd beleid was kostendekkende
premie 28,4% geworden
Berichtgeving
• In december brief naar alle deelnemers
• Geen korting, wel versobering en geen
indexatie
• Vragen bij uw werknemers?
cao 2013
• Cao 2012 met jaar verlengd
• Geen loonsverhoging
– Maar ook geen hervormingen
– 2013 blijft in teken van hervormingen
• Uitkering 1,5% wel uitbetalen
• Cao bedrijfstakeigen regelingen t/m 2015
–
–
–
–
Tijdspaarfonds
Pensioen
O&O-fondsen
Aanvullingsfonds
Modernisering Ziektewet
• Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
– Ingangsdatum 01-01-2013
– Zal forse impact hebben voor werkgevers
• Heeft betrekking op
–
–
–
–
Tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan
Tijdelijke krachten die binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden
Ziek tgv zwangerschap  AO blijven  WIA rechten claimen.
1ste AO dag 2010  inloop WIA 2012  Doorbelasting in 2014
• Consequentie voor ex werknemer
–
–
–
–
Snellere werkhervatting naar gangbare arbeid
Financiële prikkels voor vangnetters door afbouw dagloonrecht
Arbeidsverleden 70% -- dan 70% van minimum loon
Na 1 jaar keuring >65% loonwaarde = Hersteld
Uitleg Loonstrook
Toelichting door Paul Soethout,
Scab
Anders omgaan met werkkosten
1.
2.
3.
4.
Wat houdt nieuwe regeling in
Welke keuzes maken
Wat moet werkgever doen
Hoe werkt de rekentool
Werkkostenregeling: nieuw stelsel
1. Alle onkostenvergoedingen vormen belast
loon
2. Werkgever kan kiezen voor onbelaste
uitkering, maar moet zelf 80% eindheffing
voldoen
3. Eindheffing wordt gematigd, afhankelijk
van totale loonsom
4. Enkele nihil-waarderingen
5. Enkele gerichte vrijstellingen
Werkkostenregeling 2011
• Nieuw stelsel voorziet in 5 categoriën
1. Altijd bij werknemer belast, bv leaseauto
– Ongewijzigd
2.
Intermediaire kosten, bv pak spijkers
– Ongewijzigd
3.
Lagere waarderingen, bv telefoon, arbo
– Geen heffing of belast
4.
Gerichte vrijstellingen, bv opleiding
– Geen heffing
5.
1,5%-groep
– Belast
Eindheffing: over de waarde van groep 3 en 5, voor zover:
a. Deze hoger is dan 1,5% van de loonsom (vrije ruimte), en
b. Niet reeds bij werknemer is belast.
Eindheffing = tarief van 80%, oftewel forfaitaire heffing
Werkkostenregeling 2011
Voorbeeld: loonsom februari = € 40.000,-1. De Jong auto van de zaak
gewone bijtelling
2. Vorm declareert pak spijkers
onbelast
3. De Zeeuw heeft fitness op werk
nihilwaardering
4. De Vries krijgt fiets van de zaak
uit vrije ruimte
5. Gerritse volgt opleiding
gerichte vrijstelling
6. Schaars krijgt telefoonkostenvergoeding
uit vrije ruimte
7. Ooijer krijgt vergoeding vakbondscontributie uit vrije ruimte
8. Mathijssen mobiele telefoon+abonnement nihilwaardering
9. Hendriks 21 dagen hotel bij werkplek elders uit vrije ruimte
Stel: waarde van personeelsvoorzieningen 4, 6, 7 en 9 = € 2000,--
Werkkostenregeling 2011
Hoe hoog wordt eindheffing in voorbeeld?
Aangenomen: op grond van de arbeidsovereenkomst en
CAO betalen werknemers niet zelf belasting over fiets
van de zaak, zakelijke telefoonkosten of
hotelovernachtingen
• Loonsom februari = € 40.000, vrije ruimte is € 600 (1,5%)
• Waarde personeelsvoorzieningen 4, 6, 7 en 9 = € 2.000
• Eindheffing = (€ 2.000 -/- € 600) x 80% = € 1.120
Eindheffing
• Loonbelasting die wordt geheven bij
werkgever, niet bij werknemer
• Verschillende tarieven, afhankelijk van de
aard van het loon
• Komt niet op de loonstrook te staan
• Bij aangifte inkomstenbelasting niet
verrekenbaar met aftrekposten
Voorbeeld eindheffing
• Vakbondscontributie € 150 per jaar, LB-tarief is
42%
• In 2010: onbelast
• In 2011 drie mogelijkheden:
– Belast bij werknemer: netto € 87 en inhouding op
loon € 63
– Eindheffing 80%: werknemer ontvangt € 150
onbelast en werkgever betaalt € 120
– Werkgever heeft voldoende ‘vrije ruimte’ om de
contributie van € 150 netto te betalen
Categorie 1: altijd belast
• Voorzieningen die altijd tot het bruto loon
behoren:
– Regulier loon
– Auto van de zaak
– Woning (geen dienstwoning en/of verblijf
dienstreizen)
– Geldboetes en kosten van misdrijven
Categorie 2: Intermediaire kosten
• Uitgaven in opdracht van en voor rekening
van de werkgever. Het initiatief ligt bij de
werkgever.
 Uitgaven waarbij het min of meer toeval is dat ze worden
aangeschaft door tussenkomst van een werknemer. Indien
de leverancier deze goederen rechtstreeks aan de
werkgever had geleverd en rechtstreeks aan de
werkgever had gefactureerd, zouden ze zeker niet als
belaste voorziening zijn beschouwd. De werknemer treedt
dus enkel op als kassier
Intermediaire kosten (2)
• Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen
van de werkgever gaan behoren
• Kosten voor zaken die behoren tot het vermogen
van de werkgever (en die aan de werknemer ter
beschikking zijn gesteld)
• Kosten die specifiek samenhangen met de
bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het
functioneren van werknemer)
• Bijvoorbeeld wel: tanken van bedrijfsauto, pak
spijkers, dinerkosten
• Bijvoorbeeld niet: gereedschap dat eigendom blijft
van de werknemer
Categorie 3: Nihilwaarderingen
• Personeelsvoorzieningen die onder de
forfaitaire eindheffing vallen, mogen
afwijkend worden gewaardeerd omdat zij
niet als voordeel voor de werknemer
worden ervaren.
• Nihilwaarderingen
• Waardering lager dan de werkelijke waarde
Nihilwaarderingen (2)
• Nihilwaarderingen
– Voorzieningen uitsluitend voor gebruik op werkplek, bv
vaste pc, vaste telefoon, internet
– ARBO-voorzieningen
– Consumpties op de werkplek, buiten de maaltijd
– Mobiele telefoon, mits > 10% zakelijk gebruik
– Laptops en gereedschap, mits > 90% zakelijk gebruik
– Werkkleding, uitsluitend geschikt om tijdens werktijd te
dragen, achterblijft op de werkplek of een bedrijfslogo
van minstens 70cm2 heeft
– Bedrijfsfitness op werkplek
• NB: vergoedingen tellen wel mee in 1,5%-ruimte
Nihilwaarderingen (3)
• Waarderingen lager dan werkelijke waarde
– Maaltijden: € 2,90 per maaltijd
– Huisvesting en inwoning: € 5 per dag
– Huisvesting in dienstwoning: werkelijke waarde,
gemaximeerd op 18% van fulltime salaris
– Kinderopvang door wg: wettelijke uurprijs
– Personeelsleningen: heffingsrente, of € 0 onder
voorwaarden bij lening voor huis of fiets
– OV-kaart: € 0 indien mede voor woon-werkverkeer of
dienstreizen
– Groepsregelingen in natura voor ziektekostenaanspraken:
€27 per jaar
• NB: vergoedingen tellen mee in 1,5%-ruimte, dan geen
normbedrag
Categorie 4: Gerichte vrijstellingen
Sommige personeelsvoorzieningen vallen onder
‘gerichte vrijstellingen’, zowel vergoedingen als
verstrekkingen. Het bedrag hiervoor valt pas in de
forfaitaire eindheffing voor zover de vrijstelling wordt
overschreden.
• Reiskosten, zakelijk en woon/werk
• Tijdelijke verblijfskosten voor de dienstbetrekking
• Maaltijden bij overwerk, koopavonden et cetera
• Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk
karakter
• Zakelijke cursussen, congresssen, seminars, e.d.
Gerichte vrijstellingen (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Studie- en opleidingskosten
Kosten van EVC-trajecten
Vakliteratuur
Kosten van inschrijving beroepsregister (niet de
vakbond)
Outplacement
Extraterritoriale kosten (30%-regeling)
Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking
Verhuiskosten in het kader van dienstbetrekking
– €7.750 + kosten overbrengen inboedel
Categorie 5: 1,5%-groep  overige
Overige personeelsvoorzieningen –
vergoedingen en verstrekkingen – vallen in de
1,5%-ruimte voor de werkelijke waarde of het
factuurbedrag inclusief BTW
• Kerstpakketten en andere kleine geschenken
• Maaltijden met een nagenoeg geheel privébelang
• Bedrijfsfitness buiten de werkplek
• Contributies voor personeelsverenigingen
• Contributies voor vakbonden
1,5%-groep (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fiets, elektrische fiets, scooter, e.d.
Vergoeding voor mobiele telefoonkosten
Niet verhaalde parkeerboetes
Parkeer-, veer- en tolgelden bij eigen auto
Personeelsfeesten, personeelsreizen, e.d.
Persoonlijke verzorging
Vergoeding voor laptop
Korting op producten uit eigen bedrijf
Reiskosten
– Eigen vervoer meer dan € 0,19 per km
– OV: voor zover meer dan € 0,19 per km of meer dan de werkelijke
kosten
– Taxi, vliegtuig en schip: voor zover meer dan werkelijke kosten
1,5%-groep (3)
• Representatiekosten en relatiegeschenken voor
medewerkers
• Schadevergoeding voor diefstal tijdens werktijd
• Schadevergoeding voor onverzekerbare
natuurverschijnselen
• Vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en dergelijke
aanspraken
• Vergoeding voor voorzieningen op de werkplek (pc,
telefoon, internet)
• Voorzieningen op de werkplek thuis (muv ARBO)
• Vergoeding voor werkkleding
• Aan- en verkoopkosten van woning
Voorbeelden uit onze sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chauffeurstoeslag
Kostenvergoeding werkkleding
Kostenvergoeding gereedschap
Overwerkvergoeding
Reiskostenvergoeding bij bezoek tandarts
Toeslag ploegendienst
Toeslag voorlieden
Vergoeding EHBO-cursus
Vergoeding vakbondscontributie
Bijdragen ziektekostenverzekering
Voorbeelden uit onze sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chauffeurstoeslag
Kostenvergoeding werkkleding
Kostenvergoeding gereedschap
Overwerkvergoeding
Reiskostenvergoeding bezoek tandarts
Toeslag ploegendienst
Toeslag voorlieden
Vergoeding EHBO-cursus
Vergoeding vakbondscontributie
Bijdragen ziektekostenverzekering
uit vrije ruimte
uit vrije ruimte
uit vrije ruimte
bruto loon
uit vrije ruimte
bruto loon
bruto loon
uit vrije ruimte
uit vrije ruimte
uit vrije ruimte
Bepalen van de vrije ruimte
• Vrije ruimte = 1,5% van de fiscale loonsom
• Fiscale loonsom = loon uit tegenwoordige
en vroegere arbeid
• Drie methoden om vrije ruimte te bepalen:
1. Per maand met maandloonsom
2. Per maand met loonsom voorafgaand
kalenderjaar
3. Per jaar met loonsom voorafgaand
kalenderjaar
Overgangsregeling
• 2011 – 2013: jaarlijks kan aan het begin van ieder
kalenderjaar worden gekozen voor toepassing
van de werkkostenregeling of voor voortzetting
huidige stelsel
• In huidige stelsel geldt beperking in de vrijstelling
voor personeelsfestiviteiten van maximaal € 454
per jaar per werknemer
• Vanaf 2014 is werkkostenregeling verplicht
• Nu: mogelijk twee jaar uitstel verplichte invoering
Welke keuzes als werkgever maken?
• Wanneer overstappen
• Wijzigingen in vergoedingen of
verstrekkingen
• Welke nieuwe afspraken met medewerkers
• Hogere onbelaste vergoedingen mogelijk
voor sommige werknemers
• Welke gevolgen voor administratie
doorvoeren
Wat moet werkgever doen?
• Tijdig mee aan de slag gaan en rekening
houden met tijdrovend traject
• Berekenen of overstap gunstig is
• Aanpassen individuele
arbeidsovereenkomsten
• Aanpassen interne bedrijfsvoering, bij
facturen en declaraties bepalen tot welke
categorie ze horen
• Minder administratieve lasten?
Info en rekentool: op website
•
•
•
•
•
www.bouwendnederland.nl 
Advies 
Financiën & Administratie 
Werkkostenregeling
Informatie (special Praktijk), veelgestelde
vragen en rekentool
Bouwtalent
Susan Kerckhoffs
Uit de praktijk: cao en buitenlandse
werknemers
• Geschil tussen FNV en Remak over
toepassing cao Metalelektro
• Wat te betalen aan Poolse werknemers in
de Eemshaven en waarom?
• Welke regels:
– Cao Metalelektro 2011/2013, AVV van 15 oktober 2011
t/m 31 augustus 2013
– Detacheringsrichtlijn  in NL Wet Arbeidsvoorwaarden
Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA)
Inzet FNV
• Naleving basisarbeidsvoorwaarden
– Minimumlonen voor monteurs 2
– Vakantietoeslag
– Roostervrije dagen
– Toeslag voor afwijkende werktijd
• Vergoeding geleden schade en
proceskosten
Inzet Remak
• Tijd nodig om inzicht te krijgen in cao
• Bij toewijzing vordering, gelegenheid om
werknemers in te delen in juiste
salarisgroep
• FNV is geen partij
• FNV mag geen negatieve en grievende
uitlatingen doen
• Proceskosten voor FNV
Wat zijn basisarbeidsvoorwaarden?
• Detacheringsrichtlijn:
basisarbeidsvoorwaarden (wet, cao) zijn
van toepassing in land waar je werkt, als
deze voor werknemer gunstig zijn
– Minimumlonen voor monteurs 2  wel
– Vakantietoeslag  wel
– Roostervrije dagen  niet
– Toeslag voor afwijkende werktijd  wel
De beslissing
• Remak moet ge-avv’de cao Metalelektro
naleven voor monteurs 2
– Minimum loon
– Vakantietoeslag
– Toeslag afwijkende werktijd
• Dwangsommen bij in gebreke blijven
• Proceskosten voor Remak
Rondvraag/sluiting
• Uitvoerders onder druk 
www.tno.nl/uitvoerdersonderdruk

similar documents