Masteropleiding: het programma

Report
Masteropleiding: het
programma
Mw. dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider master
Voorlichtingsbijeenkomst
Master VUmc Compas
1. Programma master
Mw. dr. H.E.M. Daelmans
2. Wetenschappelijke stage
Mw. dr. I.J. van Wijk
3. Keuzeonderwijs
Mw. drs. A. Jacobs
4. Coschappen in het buitenland
Mw. drs. I.P. Tesink
Mw. drs. E. Goldsteen
5. Intake, normen en peildata
Mw. dr. H.E.M. Daelmans
6. Procedure Intake
Mw. C. Helmink
7. Vragen
Allen
2
Opbouw masteropleiding
• Voorbereidend onderwijs KTC en leerhuizen
• Leren toepassen van kennis in de praktijk > een rol hebben in
het zorgteam rondom een patiënt
• Altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie
• Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte
niveau van zelfstandigheid
3
Toetsing masteropleiding
• Vaardigheidstoetsen en stationsexamen
• Klinisch redeneer toetsen en VGT
• Stagebeoordelingen
• Leerdoelen formuleren per stage een kijken of je die behaald
hebt en hoe > POP en portfolio
4
Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd?
• M1 en M2 : Coschappen en Voorbereidend
Onderwijs (KTC en/of Leerhuis)
• M3: Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of
‘Dedicated Schakeljaar’
5
Welke coschappen zijn er?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interne geneeskunde
Heelkunde
Psychiatrie
Neurologie
Verloskunde/gynaecologie
Kindergeneeskunde
Ouderengeneeskunde
Dermatologie, KNO en Oogheelkunde
Huisartsgeneeskunde
Sociale Geneeskunde
6
Waar loop je je coschappen?
• Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam
maar ook (ver) daar buiten
• Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde)
• Huisartsenpraktijken
• Diverse instellingen m.b.t. maatschappij &
gezondheid (sociale geneeskunde)
• Veel mogelijkheden in het buitenland !
7
In welke ziekenhuizen loop je
coschappen?
VUmc Amsterdam - St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Kennemer Gasthuis Haarlem - Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp Medisch Centrum Alkmaar
Ziekenhuis Amstelland Amstelveen - Gemini Ziekenhuis Den
Helder*) - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Westfries Gasthuis
Hoorn - Waterland Ziekenhuis Purmerend - Zaans Medisch
Centrum Zaandam – Reinier de Graaf Groep Delft - Tergooi
ziekenhuizen Hilversum/Blaricum - MC Zuiderzee Lelystad –
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam-Noord
*) In Den Helder is huisvesting geregeld, welke door VUmc wordt vergoed
8
Krijg je een vergoeding voor je reiskosten?
• Iedere masterstudent krijgt bij de start van de coschappen een
totaalbedrag uitgekeerd als tegemoetkoming in de reiskosten
voor de gehele masteropleiding
• Bij deze regeling gelden twee tarieven (hoog en laag), waarbij
alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en
studenten die geen recht hebben op een ov-jaarkaart
• Hoog tarief: € 1.600,Laag tarief: € 400,• www.med.vu.nl
Wat houdt het 3e masterjaar in?
Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines
• Semi-artsstage (16 weken)
• Wetenschappelijke stage (16 weken)
• Keuzeonderwijs (8 weken)
Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en
daarbuiten
Buitenland
10
Semi-arts stage
Dr. Hester Daelmans en Drs. Aphrodite Jacobs
Wat is bijzonder aan de semi-artsstage?
• De semi-arts is verantwoordelijk voor diagnostiek en
behandeling van een aantal patiënten die hij
longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid
• Duur = 16 weken
• Klinisch, poliklinisch, extramuraal
• Je moet patiënten longitudinaal kunnen volgen
• Je hebt een eigen zaaltje of eigen spreekuren
12
Wat is de procedure voor plaatsing
van de semi-artsstage?
• Er is een vast aanbod van stageplaatsen (op Blackboard)
• Je geeft je voorkeur(en) voor discipline aan op het
betreffende aanmeldformulier
• Het zelf regelen van een stageplek is in principe niet
toegestaan
• De datum van de semi-artsstage staat vast (rooster M2–M3)
Hoeveel studenten krijgen hun eerste
keuze?
• 95 % van de studenten wordt geplaatst op de discipline
van eerste voorkeur
Wat zijn de ontwikkelingen voor 20142015?
Schakeljaar
Informatie en Contact
• Informatie: www.med.vu.nl
• Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wetenschappelijke stage
Dr. Inge van Wijk, Coördinator Wetenschappelijke Stages
Wetenschappelijk Onderzoek
= Basis van alle huidige kennis
= Essentieel voor verbetering van de
patiëntenzorg
Wetenschappelijke Stage
•
Essentieel onderdeel van de academische vorming in de
masteropleiding
•
Zelf organiseren: belangrijke keuzes maken
Doel Wetenschappelijke Stage
Leren een beperkt wetenschappelijk
onderzoek te ontwerpen, zo zelfstandig
mogelijk uit te voeren en er over te
rapporteren (mondeling en schriftelijk→vorm
van publicatie..)
Welke keuzes maken?
1.
2.
3.
4.
Type onderzoek
In M1 of in M3
Duur van de stage
Welk onderwerp en waar
Keuze 1: type onderzoek
Welk type onderzoek past bij mij?
Prospectief / retrospectief / statusonderzoek/ laboratorium/
fundamenteel / translationeel / patiëntgebonden /
kwalitatief / kwantitatief onderzoek …
Informeer jezelf goed, voorafgaand aan de stage.
Keuze 2: in M1 of M3
M1: de masteropleiding starten met de wetenschappelijke
stage (met of zonder keuzeonderwijs)
M3: de masteropleiding afronden met de wetenschappelijke
stage (met of zonder keuzeonderwijs)
Keuze 2: in M1 of M3
Wetenschappelijke stage voor of na de coschappen:
• Na: Klinische ervaring, opstap naar opleidingsplek
• Voor: Doorlopende lijn wetenschappelijke vorming,
stageplaats via KOW, wetenschappelijk gevormd de cofase in, vervolgonderzoek is mogelijk (profilering).
In voorgaande jaren (n=567) koos gemiddeld 43% van de
studenten voor een wetenschappelijke stage in M1,
voorafgaand aan de klinische stages
Keuze 3: Duur van de stage
• Regulier: 16 weken
• Verlengd: 16 + 8 = 24 weken
Alleen gebruik van gehele keuzeonderwijs van 8 weken
In 2012-2013 koos 35% van de studenten voor een
verlengde wetenschappelijke stage
Verlengde wetenschappelijke stage:
geen keuzeonderwijs?
Volgen keuzeonderwijs is bij uitzondering nog mogelijk, mét
aantekening op diploma indien:
• Jouw verzoek (gemotiveerd) is goedgekeurd door de
examinator keuzeonderwijs
• De afdeling plaats heeft en akkoord gaat (geen
vergoeding)
• Je er zelf tijd voor kunt maken
• 1 keuzevak van max 8 weken (niet buitenland)
Verlengde wetenschappelijke stage:
Geen schakelstage
Wel: profilering door middel van wetenschappelijk
onderzoek
Keuze 4: Onderwerp en locatie
Start met kiezen van een onderwerp/onderzoeksveld
Zoek daarna naar een locatie waar men hoogstaand
wetenschappelijk onderzoek uitvoert binnen dit onderwerp
Meestal: aansluiten bij al lopend onderzoek.
• VUmc: > 40 afdelingen die stageplaatsen aanbieden
• Extern: Andere universiteiten en onderzoeksinstituten in
Nederland of in het buitenland
ZELF kiezen
ZELF organiseren
BEWUST KIEZEN
Besteed bij jouw keuze voor een stage aandacht aan:
• Type werkzaamheden
• Onderzoeksomgeving
• Begeleiding (beschikbaarheid)
• Eigen ambities
• Planning
Hulp bij kiezen
• Focuscoördinatoren (cursus bachelor 3:
KeuzeOnderwijsWetenschap)
• Stagecoördinatoren (leden Commissie
Wetenschappelijke Stages)
• Onderzoeksinstituten
• Blackboard
• Pubmed enz.
Locaties wetenschappelijke stages
vorig jaar
• 57% van de stages: in VUmc
• 43% van de stages: extern
 Elders in Nederland
 In buitenland
“Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek
VUmc stevig aan de top”
18 februari 2014
“VUmc draait al jaren mee in de absolute top van de
internationale medische wetenschap. Dat blijkt onder
andere uit de zojuist bekend geworden analyse van de
wetenschappelijke literatuur door het Centrum voor
Wetenschap- en Techniekstudies, het CWTS* in Leiden.”
*CWTS=Centre for Science and Technology Studies
Enkele voorbeelden van externe locaties
- Nederlands Kanker Instituut
- AMC, LUMC, UMCG, enz.
- Partnerziekenhuizen: SLAZ, MCA, KG, SPZ
-
Kings College Hospital, London, UK
Cambridge, UK
Karolinska, Sweden
Tijgerberg Hospital, Zuid Afrika
University of British Colombia, Canada
Boston Harvard University, USA
Cornell Medical College, USA
Auckland City Hospital, Nieuw Zeeland
University of Adelaide, Australia
Buitenland
• Plan ruim: kies bij voorkeur voor een verlengde
wetenschappelijke stage
• Start tijdig met de organisatie
• Neem contact op met Bureau Internationale Samenwerking
(eventueel voorbereidende cursus volgen)
StudentenOnderzoeksPrijs VUmc
• Jaarlijkse uitreiking
(dit jaar: 2 december)
• Win 1000 euro
Studentenonderzoeksprijs
• Kijk op BB, mail naar:
[email protected]
Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens)
Leerzaam ?
Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens)
Interessant ?
Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens)
Nuttig ?
Vragen?
Kijk op Blackboard
Lees de werkwijzer in de stagemap
Of mail: [email protected]
Keuzeonderwijs
Drs. Aphrodite Jacobs, planning master
Welke typen keuzeonderwijs zijn er?
• Keuze onderwijs:
- 1. Aangeboden keuzeonderwijs: Lijst met goedgekeurde
keuzevakken op Blackboard
- 2. Zelf geregeld keuzeonderwijs
• Verlengde wetenschappelijke stage:
- Ongedeelde verlenging van de wetenschappelijke stage
- Ongedeelde verlenging van de semi-artssstage
(dedicated schakeljaar)
Wat zijn mogelijke combinaties?
• 1 x 8 weken
• Combinatie van meerdere keuzevakken:
- Maximum van 2 keuzevakken
- In ieder geval 1 keuzevak van minimaal 2 weken
(2+6 / 4+4 / 3+5 / 1x8 weken)
- Niet meer dan 8 weken totaal
• Extra-curriculair keuzeonderwijs moet worden aangevraagd
Wat kun je doen?
– Patiëntgebonden, klinisch keuzeonderwijs
– Niet-patiënt gebonden en preklinisch keuzeonderwijs
– Keuzeonderwijs in het buitenland
Wat kan er b.v. uit het aanbod bij VUmc en
partnerziekenhuizen worden gedaan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie
Interne (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie)
Traumachirurgie
Psychiatrie crisisdienst of polikliniek Angst
Neonatologie
Anesthesie
Cardio thoracale chirurgie
Ondernemend gedrag (faculteit economische wt).
Klinische / chirurgische anatomie
Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek
Medische microbiologie
Wat regelden studenten zelf?
• Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis
• Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis
• Cardio thoracale chirurgie LUMC
• Bewegingswetenschappen studie en praktijk
revalidatiegeneeskunde
• V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australië
• Laboratoriumonderzoek Haematologie University New
York
• Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei
Aanmelden keuzevakken
• De aanmeldprocedure en aanmeldformulieren voor
aangeboden en zelfgeregeld keuzeonderwijs staan
vermeld op www.med.vu.nl
• Het aanmeldformulier moet uiterlijk 10 weken voor
aanvang worden ingeleverd bij de balie van het
Onderwijs Service Centrum geneeskunde
Contact
• Informatie: www.med.vu.nl
• Email:
[email protected]
• Telefoon:
020 – 444 8011
Bureau Internationale
Samenwerking
Drs. Irene Tesink en Drs. Els Goldsteen
Wat zijn de mogelijkheden in het
buitenland in de masteropleiding?
•
•
•
•
Reguliere coschappen
Keuzeonderwijs/keuzestages
Wetenschappelijke stage
Semi-artsstage
Wetenschappelijke stage in het
buitenland?
16 weken of 24 weken (verlengd)
Mogelijkheden via vakgroep/stagecoördinator
Aanmeldprocedure: BB course ‘studeren in het buitenland’
Zie ook de BB Course: Wetenschappelijke stage
Waar kan ik voor reguliere coschappen
naar het buitenland?
Via BIS:
Aruba, Sint Maarten,
Zuid-Afrika en België
Aanmeldprocedure: via
aanmeldformulier bij begin M1
daarna volgt selectieprocedure
Zelf te regelen:
Coschap huisartsgeneeskunde/sociale geneeskunde
Welke keuzestages zijn er mogelijk in
het buitenland?
– Keuzecoschappen (disciplinegebonden/tropen)
Na M2!
– Onderzoek/vakken
– Stage bij een organisatie
Aanmeldprocedure:
BB Course ‘keuzeonderwijs’
En de Semi-artsstage?
Mogelijkheden:
O.a:
• Aruba
• Suriname
• Sint-Maarten
• Curacao
Welke praktische zaken moet ik regelen?
Voorbereidingsbijeenkomst/tropencursus
Goedkeuring VUmc
Aanmelding bij BIS
Financiën/subsidie
Huisvesting zelf regelen
Autohuur (rijbewijs!)
Visum/vaccinaties
Taalcursus
Meer informatie?
Course op blackboard:
“studeren in het buitenland”
Website:
www.med.vu.nl/internationaal
Email:
[email protected]
Telefoon:
020 - 4449834
Locatie:
MF – D 222
Inloopspreekuur:
elke dinsdag 12:00 – 13:30 uur
Of mail voor een afspraak
Masterintake 2015
normen en peildata
Hester Daelmans, programmaleider master VUmc
Wat is de intake masteropleiding?
• Intake: Methode om studenten die een bepaald
aantal studiepunten (de norm) hebben gehaald
gedurende hun bacheloropleiding een voorlopige
plaats in de masteropleiding aan te bieden
• Definitieve plaatsing na behalen en aangevraagd
hebben van het bachelordiploma geneeskunde in
VUmc
57
Wat doe je als je niet wilt of kunt starten?
Intake is verplicht, je krijgt een voorlopige startdatum, je
kunt deze wel teruggeven
Binnen 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum >
- Je doet mee met een volgende intake (laagste categorie)
Later dan 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum >
- Je geeft aan vanaf welke datum je weer beschikbaar
bent en je wordt door planning master op een vrije plek
ingedeeld (kans op studievertraging)
58
Hoe komen we tot normen?
• 4 intakedata verspreid over het jaar
• Gebaseerd op toetsrooster bachelor 14/15
• Toetsdatum plus aantal dagen bepaald in Onderwijs
Examen Regelement voor nakijken en invoeren van
het cijfer
– 20 werkdagen voor alle toetsen m.u.v. VGT’s
– 30 werkdagen voor de VGT’s
• We geven bij de peildata en normen op de website de
(her) tentamens aan die niet meegenomen worden op
basis van bovenstaande regel
59
Welke peildata en normen zijn er in
2014-2015?
Peildata 2015
Norm peildatum
Intake 1
9 maart 2015
150 EC’s
Intake 2
1 juni 2015
150 EC’s
Intake 3
21 september 2015
155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen
Intake 4
23 november 2015
155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen
60
Welke normen en data gelden voor
instroom hogere studiejaren?
• Dezelfde normen plus!
• Naast tentamens die niet worden meegeteld, zijn specifieke tentamens die wel
gehaald moeten zijn, geformuleerd. Zie informatie op de website
• Voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen
• Toelichting op website (www.med.vu.nl)
• Als je vrijstellingen hebt, zorg dat die z.s.m. zijn
aangevraagd en toegekend en geregistreerd in VU-net
61
Waarom intakes gedurende bachelorjaar 3?
• Instroom in de ziekenhuizen is, vanwege de
patiëntenzorg, continu en gespreid. Pieken en dalen
kunnen zo vooraf opgevangen worden. Intake heeft
dan ook uitsluitend te maken met de start van de
coschappen!
• Student weet op tijd zijn voorlopige instroomdatum
• Student en opleiding houden contact en stemmen af
62
Wat is de start van je masteropleiding?
• Je start je masteropleiding met
– verplichte coschappen
– wetenschappelijke stages
• Je bepaalt in welke volgorde je dit wilt doen
• Op deze volgorde baseer je de voorkeursdata bij de intake (datum van
start coschappen)
• Indien je vrijstelling hebt voor wetenschappelijke stage (en/of
keuzeonderwijs), meld je dat na de intake op het
masterinloopspreekuur
• De voorlopige startdatum wordt definitief als je 180 studiepunten hebt
behaald
63
Wat is wachttijd?
• Wachttijd is tijd waarin de student NIET KAN studeren
omdat er geen onderwijs wordt aangeboden
• Voor de studenten die startten in 2013/2014 was de
wachttijd voor 84% van de studenten minder dan 3
maanden
64
Wat gebeurt er bij wachttijd?
• Plaatsing op wachtlijst
• Uitschrijven (zie www.med.vu.nl)
• Regeling financiële ondersteuning van studenten
(www.vu.nl/fos)
– 156 weken plus 3 of meer maanden
Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom
bachelor naar masteropleiding?
• Studeren
– Wetenschappelijke stage
– Coschappen (verplicht, afspraken met ziekenhuizen)
• Uitschrijven
– Studieduur en studiefinanciering stopt dan
– Mogelijkheden tot herinschrijven in 2014/2015 is beschreven op website
(www.med.vu.nl )
66
Masterintake 2015
procedure
Chrissie Helmink, planner master VUmc
Wat kies je?
• Keuze startdatum verplichte coschappen (3 data)
• Wil je eerst de wetenschappelijke stage doen, dan
kies je een startdatum van 16 of 24 weken later
• SCHAPPELIJKE
Coschappen
WETENSCHAPPELIJKE
STAGE
16 OF 24 WEKEN
KEUZEONDERWIJS
8 WEKEN
68
Wat is de procedure van de intake?
• Peildatum
• Intake is één week open
• Studenten gebundeld per categorie
– A. studenten huidig cohort
– B. studenten van vorige cohorten
– C. studenten die bij eerdere intake studiepad binnen 2
weken teruggaven
• Loterij!
• Aparte regeling honoursstudenten en zij-instroom.
• Na één week ontvang je een mail met de uitslag
Hoe doe je mee aan de intake?
• In VU-net wordt op de peildatum gekeken hoeveel
studiepunten je hebt
• Je ontvangt een week na de peildatum een mail waarin
staat of je wel/niet meedoet aan de intake
• Een week voor de intake ontvang je een mail met
inlogcode en procedure
• Geen uitnodiging maar volgens jou wel genoeg
studiepunten? Kom langs op het masterinloopspreekuur!
• Meedoen aan de intake is verplicht
Wat betekent de uitslag?
• Toegewezen voorlopige startdatum
• Dit is jouw startdatum!
Samenvatting
VOLDOE JE
AAN DE NORM?
KIES
STARTDATUM
COSCHAPPEN
3 START
VOORKEUREN
NEE
NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4
LOTING
UITSLAG
INTAKE
Wat zijn de voorwaarden voor start
masteropleiding?
• 7 weken voor de start van het studiepad:
180 EC’s behaald in VU-net
• In de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met jouw
masterstudiepad (of eerder) je bachelorbul aangevraagd hebben
• In Studielink ingeschreven staan als masterstudent.
• Extra vragen beantwoorden in VU-net en formulieren zoals
geheimhoudingsverklaring en geen bewijs OV-kaart uploaden.
• Inlogaccounts en medewerkerspas Vumc ophalen bij Servicepunt in het
ziekenhuis
Wat doe je als je niet een van je
voorkeursdata hebt gekregen?
• Ruilen met een medestudent (ruilen is slechts 1x toegestaan)
• Wachtlijst
– alleen als je eerder wilt starten
– met behoud van oorspronkelijk studiepad
– alleen weigeren als je al onderwijs (wetenschappelijke stage) volgt
– als je niet wilt starten om een andere reden, dan wordt deze
startdatum geregistreerd bij berekening wachttijd
• Teruggeven studiepad binnen twee weken na uitslag loting
Formulieren hiervoor kun je per mail opvragen via [email protected]
Wat doe je als je niet op tijd je 180 ECS
hebt behaald?
• Als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald dan mag je niet
starten en vervalt je studiepad
• Je ontvangt een formulier ‘teruggave studiepad’ en een formulier
‘wachtlijst’. Je geeft op het formulier ‘wachtlijst’ aan vanaf welke
datum je door de masterplanning weer kunt worden ingedeeld.
De planning zal je op een eventueel open gevallen startdatum
inplannen. Houd rekening met studievertraging
• Dit geldt ook voor studenten die later dan 2 weken na uitslag
intake hun studiepad teruggeven
76
Met wie kan ik contact opnemen?
Masterinloopspreekuur: Elke maandag
15:00 – 17:00 uur
kamer D126 (MF)
Email:
[email protected]l
Telefoon:
020 – 444 8338
77
VRAGEN?
78

similar documents