Novočeská skladba

Report
Základní syntaktické pojmy
Cíl přednášky: přehled obecných východisek
syntaktického popisu v českých syntaxích a
syntaktických statích od 70. let minulého století
Základní syntaktické pojmy
Nutno zmínit dvě starší práce:
• Novočeská skladba Vladimíra Šmilauera (1. vyd. 1947, 2.,
přepracované vydání 1966) + na ni navazující Učebnice
větného rozboru (1958)
• Základy české skladby Františka Kopečného (1958, 1962).
Novočeská skladba
• Závislostní syntax, zakládá se na syntaktických vztazích
formálních (parataxe, hypotaxe) a významových (koordinace,
determinace), do nichž vstupují autosémantická slova na
základě svých slovnědruhových vlastností.
• Větu vytvářejí „skladební dvojice“ s členem řídícím a členem
řízeným, přičemž jedno slovo může být řídící pro více slov, ale
může být řízeno jen jedním slovem.
• Struktura věty i souvětí představuje síť hierarchicky
uspořádaných závislostí, kterou lze ukázat závislostními grafy.
Novočeská skladba
PRÁVĚ VYDANÁ KNIHA REPORTÁŽÍ MLADÉHO ŽURNALISTY VYVOLALA
NEČEKANOU SENZACI.
VYDANÁ KNIHA, PRÁVĚ VYDANÁ, KNIHA REPORTÁŽÍ, REPORTÁŽÍ ŽURNALISTY,
MLADÉHO ŽURNALISTY, KNIHA VYVOLALA, VYVOLALA SENZACI, NEČEKANOU
SENZACI
KNIHA
VYVOLALA
VYDANÁ
PRÁVĚ
REPORTÁŽÍ
ŽURNALISTY
MLADÉHO
vyjádření vztahu - kongruence, rekce, predikace
pojem FRÁZE
rozvitý větný člen je stejné kategorie jako člen holý
SENZACI
NEČEKANOU
Novočeská skladba
Výklad přívlastku: při nominalizaci sloves a adjektiv se všechny jejich
rozvíjející členy mění v přívlastky s předvídatelnou formou – v podstatě jde
o typ transformace.
vydaná kniha – vydání knihy
vyvolala senzaci – vyvolání senzace
Podobně: sbírat papír – sběr papíru, pomáhat rodičům – pomoc rodičům
pracovat v zahradě – práce v zahradě
Základy české skladby
• závislostní syntax
• větněčlenská (povrchová) analýza
• zřetel k dichotomii gramatické formy a významu, sémantika
syntaktických konstrukcí (pojetí tzv. doplňku)
• zřetel k uplatnění syntaktických funkcí gramatických
kategorií slovních druhů v syntaxi
• materiál nejen ze spisovné češtiny, ale i z nářečních útvarů
Funkčně strukturalistický pohled na syntax
F. Daneš - monografie Intonace a věta ve spisovné češtině (1957)
F. Daneš – M. Dokulil K tzv. významové a mluvnické stavbě věty (článek,
1958).
věta – základní systémová jednotka založená na predikaci
výpověď – realizace věty v promluvě
(vs. tzv. větný ekvivalent)
rovinový přístup k syntaktickému popisu (rovina sémantická, rovina
formálně gramatická)
postup od významu k výrazu – sémantická rovina se chápe jako východisko
pro tvoření syntaktických jednotek
Sémantika v syntaxi se v této době a v 60. letech začíná objevovat s odkazy
na slovesnou valenci (resp., v návaznosti na Paulinyho, na intenci slovesa).
Funkčně strukturalistický pohled na syntax
Spojení/vztah významové a výrazové složky v syntaxi definuje větné typy (základové větné struktury).
Zachycuji je tzv. větné vzorce založené na vlastnostech slovesa (F. Daneš, Z. Hlavsa a kol. – Větné vzorce
v češtině, 1981, 1987).
ZVS obsažená ve větě JANA VYPRALA SVETR
GVV
S nom - Vf - S acc
SVV
Agens - Actio - Patiens
Věta
stejný GVV
SVV má podobu
JANA UPLETLA SVETR
S nom - Vf - S acc
Agens - Actio - Efficiens (výsledek).
Sémantice v syntaxi a přechodu syntaktických a textových jevů se věnuje soubor studií Věta a text (F. Daneš,
1985).
Funkční generativní popis (FGP)
Východisko: tektogramatická (významová) rovina/reprezentace, která
se chápe jako podklad povrchové syntaktické stavby; součástí
tektogramatické roviny je i aktuální členění, centrem predikát.
Z okruhu FGP vyšlo velké množství studií:
P. Sgall – Generativní popis jazyka a česká deklinace
J. Panevová – E. Benešová – P. Sgall – Čas a modalita v češtině,
E. Hajičová – Negace a presupozice ve stavbě české věty
J. Panevová – Formy a funkce ve stavbě české věty
V současnosti: Pražský závislostní korpus, Prague Tree Bank.
Integrace aktuálního členění do tektogramatické roviny umožnila nové
pohledy na pojetí presupozice a interpretaci záporných vět. J.
Panevová vypracovala model valence, který s otázkovým testem
umožňuje zjišťování sémantické obligatornosti.
Funkční generativní popis (FGP)
Integrace aktuálního členění do tektogramatické roviny umožnila nové
pohledy na pojetí presupozice a interpretaci vět.
Mnoho lidí čte málo knih
- Málo knih čte mnoho lidí.
Každý v této místnosti umí dva jazyky – Dva jazyky umí v této místnosti
každý.
Honza nespí na podlaze.
Negace popírá vztah mezi tématem/presupozicí a rématem/ohniskem.
Funkční generativní popis (FGP)
• J. Panevová vypracovala model valence, který s otázkovým testem
umožňuje zjišťování sémantické obligatornosti.
(syntaktická vs. sémantická obligatornost)
Moji přátelé přišli.
Kam?
*Nevím.
Matka je v kuchyni a vaří.
Co?
Nevím.
Novější syntaxe češtiny
Skladba spisovné češtiny (J. Bauer – M. Grepl, 1970)
Skladba spisovné češtiny (M. Grepl – P. Karlík, 1986)
Mluvnice češtiny III (F. Daneš, M. Grepl, Z. Hlavsa a kol., 1987)
Skladba češtiny (M. Grepl – P. Karlík, 1998) - explicitní rozdělení na syntax věty a
syntax výpovědi
(Syntax věty – P. Karlík, syntax výpovědi s rozsáhlými výklady pragmatickými - M.
Grepl).
Rozvoj syntaktického bádání:
- studie P. Karlíka Hypotéza modifikované valenční teorie (SaS 2000)
- syntaktická hesla v Encyklopedickém slovníku češtiny (Karlík – Nekula – Pleskalová
a kol., 2002) - rekapitulují tradiční chápání syntaktických pojmů, dále se poprvé
v českém kontextu a v češtině zpracovávají teoretické podněty nejnovější
generativní syntaxe.
Danešův rovinový model syntaxe (původně A three-level approach to syntax, stať v TLP
z r. 1964) se v ESČ prezentuje jako dvourovinná valenční syntax, kdy za specifickou
syntaktickou rovinu se už nepovažuje aktuální členění (je vlastností výpovědi).
- další studie – především tzv. mikrosyntax (vlastnosti deverbativ), syntax pasiva v č.
Východisko zkoumání syntaxe
Jevy jazyka/langue jsou přístupny pouze od parole, proto
poznáváme vlastnosti věty skrze vlastnosti výpovědi.
Výpověď - minimální komunikát, ukončený zvukově (nebo
graficky), který je ukotven v nějaké komunuikační situaci.
Termíny komunikát a základní textová jednotka - M3 užívají
synonyma.
Teprve ve druhém kroku se mezi výpověďmi rozlišuje na
základě jejich formálních vlastností:
Liší se výpovědi s ustálenou, standardizovanou (nedefektní)
formou, které realizují určité syntaktické (větné) schéma,
výpovědi větné, a výpovědi ostatní (s aktuální elipsou,
defektní nebo nesyntaktické, např. citoslovečné), výpovědi
nevětné.
Věta vs. výpověď
Věta - abstraktní systémová jednotka obsahující verbum finitum
(určitý = osobní tvar slovesný).
Věta je teoretický konstrukt se standardizovaným pořadím a
formou konstituujících prvků (S – V – O).
Výpověď - realizace věty v komunikační interakci.
Pro porozumění obsahu a smyslu výpovědi je relevantní pořadí
jejích složek: Maminka (moje? naše? Tvoje?) dnes navštívila tetu
/ Tetu navštívila maminka včera/Maminka tam tetu navštívila.
U výpovědi lze identifikovat její smysl / komunikační funkci a
referenci indexových a referenčně užitých výrazů.
Nevětná výpověď vs. tzv. větný ekvivalent
• Dvě kávy a kolu.
• Za panem Novákem.
• Nádraží, Čekárna, Okresní knihovna
• Pozor! Vpravo v bok! Hrůza! Nádhera!
Predikace, predikát, predikátor, propozice, valence
• vztah mezi podmětem a přísudkem, vyjádření predikace
• (výsledek aktu predikačního)
• vyjádření predikace – formální prostředky
- predikátor
• valence - schopnost vázat na sebe další prvky definovatelné formálně
gramaticky a sémanticky
(komplementy/argumenty/aktanty/participanty)
• Počet predikací vs. počet vět:
• Viděl, jak otec přichází ->Viděl otce přicházet/otcův příchod, Dědeček
kráčí usmívaje se, Dědeček sedí u stolu shrbený.

similar documents