Potrditev elaboratov o oblikovanju cen

Report
Potrditev elaboratov
o oblikovanju cen
izvajanja javnih služb
ODVAJANJA ODPADNIH VODA
ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
ZBIRANJA, OBDELAVE in ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Marko KLJUN, Kočevje, 23.12.2014
ZAKAJ?
I.
namenska zgodba
• doseči vračanje najemnine v izgradnjo nove infrastrukture
• nihče ne bo tega odnesel domov ali se s tem okoristil
• gre za gradnjo kanalizacije za tiste občane, ki jo nimajo, jo pa državni predpisi zahtevajo
II.
KOMUNALA nima notranjih rezerv
• v preteklih letih smo izčrpali vse notranje rezerve
III. komunikacija z uporabniki
• vemo kako informacije prestaviti uporabnikom
• ustanovitev skupine, ki bo aktivno sodelovala pri predstavljanju novih cen med uporabniki ter
tudi načrtovala ukrepe za dolgoročne vplive na zmanjševanje nastalih stroškov tako pri občanih
kot pri podjetju
ZAKAJ?
• cene so bile v preteklosti državno regulirane oz. bolje rečeno blokirane (vpliv na potrošniško
košarico) daljše obdobje
• tekom let zahtevani višji standard vzdrževanja z novimi tehnologijami, terciarno čiščenje, dušik,
fosfor in UV dezinfekcija
• uvajanje novih storitev, odvoz embalaže od vrat do vrat, odvoz BIO-zabojnikov
• rast cen v preteklosti – gorivo 73%, minimalna plača 61%
• obstoječe cene niso stroškovne cene – pokrivanje izgub v podjetju iz drugih dejavnosti in iz
proračuna Občine Kočevje
• izčrpane vse notranje rezerve v podjetju
• namesto gradnje novih sistemov kanalizacij po vaseh – sredstva iz proračuna namenjena za
pokrivanje izgub izvajanja dejavnosti in subvencioniranje cen
• prikrajšana določena območja občine pri kvaliteti življenja (predvsem ruralni predeli, ki so do
sedaj prispevali za mestni del občine)
ZAKAJ?
• trajnostna skrb za ohranjanje naravnih virov
• EU zahteva – proizvajalec plača
• stroške pokriva tisti, ki jih neposredno povzroča, le tako se obnaša racionalno in optimizira svoje
početje
• če se poračunava kolektivno plačamo vsi iz naslova davkov, opravljena storitev stane enako
• EU – zahteva preprečevanja subvencioniranja gospodarstva preko nestroškovnih cen,
prepovedane državne pomoči
• prepovedano odlaganje na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj po 16.9.2013
• izgubljena finančna sredstva, ker se ni zapolnilo odlagališča Mozelj z odpadki od drugod, sklepa
OS 3. izredne in 17. redne seje v letu 2012 (vsaj 40.000 EUR izgubljeno mesečno = cca. 1,5 MIO )
• vsaj 4x višja cena odlaganja drugod
KAKO?
• od leta 2013 v veljavi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
• predpisuje enotno metodologijo oblikovanja cen GJS
• državni predpis za vse izvajalce in občine – v preteklosti vsak po svoje
• potrebno oblikovati nove cene v predvidenem roku
• sprejem novih cen s potrditvijo elaboratov na OS
• kazni tržne inšpekcije za neoblikovanje cen po Uredbi
• pred sabo imate elaborat predlaganih izračunanih cen za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod ter ravnanja z odpadki za občino Kočevje
VSEBINA UREDBE
• pokrivanje stroškovnih cen
• enake cene na enoto za vse uporabnike (gospodinjstva, gospodarstvo)
• možnost oblikovanja subvencije za gospodinjstva
• vsakoletni obvezni popravki cen ( v + ali -), poračunavanje
• cena posamezne GJS sestavljena iz dveh delov
1.
omrežnine / cene javne infrastrukture
2.
cene izvajanja storitev javne službe – stroškov podjetja, ki izvaja GJS
OMREŽNINA ≈ najemnina
• višina OMREŽNINE je posledica VELIKOSTI in STANJA omrežja
• upravljalec na omrežnino NIMA VPLIVA
• odvisna od najemnine in števila priključkov – uporabnikov
• zbrana sredstva nakazana na TRR Občine po računu za najemnino
• sredstva namenjena za izgradnjo nove infrastrukture
cena izvajanja STORITEV
• strošek izvajalca GJS za opravljanje posamezne storitve
• IZRAČUN
1.
planirani predračunski stroški
2.
planirana predračunska količina opravljenih storitev javne službe
3.
cena na enoto
• delitev med uporabnike glede na porabljene količine
• primerljivost z ostalimi izvajalci GJS glede na naravne danosti, velikost območja,
hribovitost, tip poselitve, gostoto poselitve, št. priključitev na km
KANALIZACIJA - odvajanje
• cena oblikovana z elaboratom in potrjena na OS konec leta 2013
• veljavna od 1.1.2014 (predhodna sprememba leta 2003)
• že vsebuje omrežnino kot ceno storitve
• predlog nove cene izključno kot posledica nove infrastrukture, ki smo jo prejeli v najem
(Šalka vas, Dolga vas – Livold, Breg, Podgorska)
• novozgrajena kanalizacija amortizacijo povišala za cca. 130.000 €
• upoštevali stopnjo izkoriščenosti glede na število izvedenih hišnih priključkov ter število
projektiranih hišnih priključko
• kljub temu cca. 60.000 € višja najemnina
KANALIZACIJA - odvajanje
• trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve
• vse cene so brez DDV in brez vključene subvencije
predlog cene [€]
veljavne cene [€]
razl. [€]
razl. [%]
Odvajanje
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
3,0813
2,1210
0,9603
45,3
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
0,2696
0,2760 -0,0064
-2,3
Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN
Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200
•
•
•
omrežnina odvisna od nazivne velikosti vodnega števca (podatek Hydrovod)
cena za omrežnino za števec DN 20 (faktor 1) x faktor omrežnine uporabnikovega števca
zaračunana količina odvisna od porabe po števcu vode (podatek Hydrovod)
ČIŠČENJE
• enako kot kanalizacija
• cena oblikovana z elaboratom in potrjena na OS konec leta 2013
• veljavna od 1.1.2014 (predhodna sprememba leta 2003)
• že vsebuje omrežnino kot ceno storitve
• dve skupini uporabnikov
• cene za tiste, ki so priključeni na kanalizacijo ter tiste, ki imajo greznice ali MKČN
• vsi plačujejo pavšalno glede na porabljeno količino pitne vode, čiščenje greznic ali MKČN že vključeno v ceni
• spremembe zaradi sprememb števila in velikosti priključkov
• nižja cena izvajanja storitev
ČIŠČENJE
• trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve
• vse cene so brez DDV in brez vključene subvencije
predlog cene [€]
veljavne cene [€]
razl. [€]
razl. [%]
Čiščenje
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
3,3646
3,3112
0,0534
1,6
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
0,2916
0,3437 -0,0521
-15,2
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
0,3488
0,4054 -0,0566
-14,0
ODVAJANJE in ČIŠČENJE
• sredstva za subvencijo iz proračuna Občine Kočevje
• trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve
• za subvencioniranje cene storitve in omrežnine je bilo v lanskem letu namenjeno 304.944,99 €
• trenutni sklep predvideva letno 5% zmanjševanje subvencije
• v preteklih letih za subvencioniranje najemnine v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi
infrastrukture za izvajanje GJS namenjenih skupno že 2.126.858,20 €
• predlog samo subvencioniranje cen izvajanja javne službe v višini 45%
ODVAJANJE in ČIŠČENJE
• 4-članska družina, s povprečno porabo 3 m3 vode na osebo mesečno
• brez sprememb cen odpadkov, samo vpliv zmanjšanja subvencij ter večje omrežnine
GREZNICE
KANALIZACIJA
NOVO
NOVE POLOŽNICE-primer 45% subvencija na ceno storitev za gospodinjstva
KANAL.
2015
brez subv.
15,07
s subv.
11,75
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
kol
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
subvencija
1,00
12,00
1,00
12,00
12,00
nova cena v b SUB v s SUB
0,00
3,0813
3,08
3,08
0,45
0,2696
3,24
1,78
0,00
3,3646
3,36
3,36
0,45
0,2916
3,50
1,92
0,00
0,0528
0,63
0,63
znesek brez DDV
13,81
10,78
znesek DDV
1,25
0,96
znesek z DDV
15,07
11,75
faktor
1,96
1,53
2014
STARE POLOŽNICE
7,68
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
0,00 Znes. sub.
3,03
3,32
7,39
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
kol
subvencija
1,00
0,50
12,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
12,00
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,3437
0,0528
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
vrednost
1,06
1,66
1,66
2,06
0,63
7,07
0,61
7,68
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
0,00
kol
subvencija
0,00
0,50
0,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,4054
vrednost
0,00
0,00
1,66
2,43
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
6,34
10,43
0,39
10,82
0,00
4,07
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
kol
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
STARO
subvencija
0,00
0,00
1,00
12,00
12,00
PAZI – taksa kanalizacija 10x nižja od greznic
nova cena v b
0,00
3,0813
0,45
0,2696
0,00
3,3646
0,45
0,3488
0,00
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
faktor
SUB v s SUB
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3,36
4,19
2,30
6,34
13,89
0,72
14,61
6,34
12,01
0,54
12,54
1,35
1,16
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
Znes.
0,00 sub.
GREZNICE
2015
brez subv.
14,61
s subv.
1,88
2,06
3,79
12,45
2014
10,82
12,00
1,73
od tega 6,34 samo taksa državi
ODVAJANJE in ČIŠČENJE
Subvencioniranje v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi iz leta 2010
LETO
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
2011
2012
2013
2014
52.051,84
52.657,32
53.109,26
52.919,90
443.299,13
433.858,65
522.775,18
516.005,34
SKUPAJ:
210.919,90
1.915.938,30
Subvencioniranje v skladu z novosprejetimi cenami po Uredbi in elaboratu
LETO
2014
Ravnanje s komunalnimi odpadki
0,00
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
304.944,99
ODVAJANJE
in
ČIŠČENJE
Vpliv na proračun glede na višino subvencije
Čiščenje
Odvajanje
Predlagana cena
Predvidene količine
elaboratu 2014 v eur
mesečno v m3
0,2696
32.844,36
Subvencija cene storitve
STOPNJA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ZNESEK
47.816,13
42.503,22
37.190,32
31.877,42
26.564,52
21.251,61
15.938,71
10.625,81
5.312,90
0,00
Subvencija omrežnina letno
STOPNJA
ZNESEK
45%
60.091,14
40%
53.414,35
35%
46.737,56
30%
40.060,76
25%
33.383,97
20%
26.707,17
15%
20.030,38
10%
13.353,59
5%
6.676,79
0%
0,00
Predlagana cena
elaboratu 2014 v eur
0,2916
Greznice in MKČN
Predvidene količine
mesečno v m3
32.844,36
Subvencija cene storitve
STOPNJA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ZNESEK
51.718,04
45.971,59
40.225,14
34.478,69
28.732,24
22.985,79
17.239,35
11.492,90
5.746,45
0,00
Subvencija omrežnina letno
STOPNJA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ZNESEK
102.856,82
91.428,28
79.999,75
68.571,21
57.142,68
45.714,14
34.285,61
22.857,07
11.428,54
0,00
Predlagana cena
Predvidene količine
elaboratu 2014 v eur
mesečno v m3
0,3488
22.604,83
Subvencija cene storitve
STOPNJA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ZNESEK
42.576,65
37.845,91
33.115,17
28.384,44
23.653,70
18.922,96
14.192,22
9.461,48
4.730,74
0,00
Subvencija omrežnina letno
STOPNJA
ZNESEK
45%
102.856,82
40%
91.428,28
35%
79.999,75
30%
68.571,21
25%
57.142,68
20%
45.714,14
15%
34.285,61
10%
22.857,07
5%
11.428,54
0%
0,00
ODPADKI
• obstoječa cena iz leta 2005
• cena ŠE NI potrjena skladno z elaboratom
• obstoječa cena za zbiranja in odlaganje skupaj 2,52 € na osebo
•
•
•
•
•
prepoved odlaganja na odlagališču Mozelj
odpadke v Mozlju prevzema podizvajalec, ki jih na drugi lokaciji obdela in odloži
uvajanje novih storitev, odvoz embalaže od vrat do vrat, odvoz BIO-zabojnikov
rast cen v preteklosti – gorivo 73%, minimalna plača 61%
obstoječe cene niso stroškovne cene – pokrivanje izgub v podjetju iz drugi
dejavnosti in iz proračuna Občine Kočevje
ODPADKI
• MKO – mešani komunalni odpadki
• EMB – embalaža
• LZF – ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, nevarni odpadki, tekstil,
kosovni odpadki, …)
• BIO – biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni
vrtni odpad)
ODPADKI
barva zabojnika
MKO
EMB
RJAV
RUMEN pokrov ali zabojnik
LZF
PAPIR
moder
BIO
STEKLO
zeleno
ostalo
z napisi
rjav zabojnik z rdečim pokrovom
velikost zabojnika
120 l, tudi 1100 l, 5000 l in 7000 l
240 l, tudi 1100 l in 5000 l kontejner
1100 l
lokacija zabojnika
pri uporabniku
obvezna storitev
od vrat do vrat
pri uporabniku
obvezna storitev
od vrat do vrat
ekološki otoki
termin odvoza
na 2 tedna gospodinjstva
1x ali 2x na teden bloki
na klic pravne osebe - kontejner
na 2 tedna gospodinjstva
1x na teden bloki
na klic pravne osebe - kontejner
papir – 1x na teden okolica
papir – 2x na teden mesto
steklo – na 2 tedna
ZC ali letni urnik ali klic
1x na teden poletni čas, na 2 tedna
zimski čas
1x na teden bloki
število ekip
rjav teden 2 smetarki cel teden, 1
smetarka 3,5 dni
v rumenem tednu 1 smetarka 2 dni po
½ dneva
samonakladalni na klic
rumen teden 2 smetarki cel teden, 1
smetarka 2 dni po ½ dneva
v rjavem tednu 1 smetarka ¾ dneva
samonakladalni na klic
2,5 rumeni teden, 3 dnevi v rjavem
tednu za papir
½ dneva za steklo
kosovni na klic v času
1.4.-10.6. in 1.9.-10.11.
četrtek vsak teden
vsak petek poletni čas
vsak 2. petek zimski čas
prevzemniki
podizvajalec (cena €/tono)
sheme (brezplačno –obvezani k predaji)
del sheme (brezplačno)
del prodaja (zaslužek)
del predaja (stroški)
kompostarna Mozelj (obč. infr.)
(lastna cena kompostiranja)
nastali stroški
zbiranje
obdelava
odlaganje
•
zbiranje
120 l zabojnik
zbirni center
premične
zbiralnice
zbiranje vsi
pri uporabniku
bodisi zabojnik od vrat do vrat
ali hišno kompostiranje
zbiranje in kompostiranje
obdelava in razgradnja vključeni v ceno
ob nakupu embaliranega izdelka
obdelava posamezne LZF
trenutno v obstoječi ceni zaradi
neuveljavitve novih cen
letno opravljeni km z zbiranjem
40.000
17.500
22.0000 + individualni odvoz kosovnih s
TGM
7.000
zbrane količine [ton]
2.031
610
710
517
delež
53
16
19
14
količina zbranih ločenih frakcij v tonah
ODPADKI
1800
1600
1400
424
1200
191
149
121
800
600
200
0
517
317
1000
400
566
77
247
91
152
309
BIO
181
174
STEKLO
246
264
PAPIR
433
EMBALAŽA
378
290
116
161
256
2007
2008
2009
638
638
609
2011
2012
2013
423
2010
ODPADKI
Storitev
enota
• diagram količin, deležev
cena brez DDV
cena z 9,5% DDV
zbiranje in odvoz
€/m3
8,3486
9,1417
odlaganje odpadkov
€/m3
5,8185
6,3713
zbiranje, odvoz in odlaganje
€/m3
14,1671
15,5130
PVC vrečka 65l
€/kos
0,9208
1,0083
zbiranje, odvoz in odlaganje
Na osebo se zaračuna 178l vseh komunalnih odpadkov (vključujoč vse frakcije, MKO, EMB, LZF in BIO)
Cena na osebo tako znaša 2,52 € brez DDV in 2,76 € z DDV
ODPADKI - uredba
• ločeno se vodijo stroški za ZBIRANJE, OBDELAVO in ODLAGANJE
• ločeno se vodijo stroški za MKO, EMB, LZF in BIO
• vsi planski stroški se razdelijo glede na planske zbrane količine odpadkov
• cena izražena v EUR na kg
• zaračunava se cena v kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika pri
uporabniku in pogostost odvoza
• ugotovi se specifična teža glede na letne zbrane količine odpadkov in letno odpeljan volumen
zabojnikov – ključ za preračun med kg in l
ODPADKI - uredba
cena 2014
[€]
Število oseb z ali brez BIO
1 oseba
2,76
4 osebe
11,04
cena 2015
[€]
z BIO
9,38
22,57
brez BIO
4,40
17,59
cena 2015
s subvencijo [€]
razlika 2014-2015
s subvencijo [€]
subvencija
[€]
z BIO
z BIO
z in brez BIO
8,34
18,40
brez BIO
3,36
13,42
5,58
7,36
brez BIO
0,60
2,38
1,04
4,17
ODPADKI - uredba
• ločeno se zaračuna cena javne infrastrukture ter cena izvajanja
storitve posamezne obvezne občinske javne službe
ZBIRANJE določenih vrst komunalnih odpadkov,
OBDELAVA določenih vrst komunalnih odpadkov,
ODLAGANJE ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
• cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne
infrastrukture javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
ODPADKI - cena na kg
• uporabniku se zaračunajo naslednje postavke
Šifra
Storitev
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje
cena javne infrastrukture
0,0031
cena storitve
0,1708
zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje
cena javne infrastrukture
0,0000
cena storitve
0,1032
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje
cena javne infrastrukture
0,0000
cena storitve
0,0000
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje
cena javne infrastrukture
0,0000
cena storitve
0,1501
5
5.1
5.1.1
5.1.2
Cena na kg
Brez zabojnikov za biološki odpad
A.
Predvidena količina zbranih odpadkov
B.
Predviden inštaliran volumen zabojnikov
A./B.
Preračunana specifična teža zbranih odpadkov
3.500.000,00kg
28.234.092l
0,1240kg/l
Samo zabojniki za biološki odpad
A.
Predvidena količina zbranih BIO odpadkov
B.
Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov
A./B. Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov
550.000,00kg
4.745.200l
0,1159kg/l
ODPADKI - obračun
• na fizično osebo v gospodinjstvu se mesečno obračuna 100 litrov zbranih MKO sorazmerno z maso (12,3964 kg,
pretvornik potrjen z Elaboratom)
• pravnim osebam se zaračuna cena izražena v kg, sorazmerno glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za
MKO
• odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Mozelj, razen oddaja
gradbenih odpadkov nad 1.500kg na osebo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
• za od 1 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo, za več kot 7
oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
• na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu,
• razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za
embalažo lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO : embalaža = 1 : 2)
• (Primer: MKO : embalaža = 1 : 2 = 0,5 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je nesprejemljivo)
• v kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran
volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez
namestitve dodatnega zabojnika za MKO,
• zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke
odpadke za posamezno odjemno mesto.
ODPADKI - sprememba cene
Cene ravnanja z odpadki 2014 v EUR brez subvencije zbiranja MKO (100l na osebo)
Cena za 4 člansko družino
z BIO
11,05
brez BIO
11,05
Cene ravnanja z odpadki 2015 v EUR brez subvencije zbiranja MKO (100l na osebo)
Cena za 4 člansko družino
z BIO
22,57
brez BIO
17,59
Cena odvoza 120l zabojnika za BIO
4,98 EUR na mesec
Razlika glede na 2014
z BIO
11,52
brez BIO
6,54
Cene ravnanja z odpadki 2015 v EUR pri X% subvenciji zbiranja MKO (100l na osebo)
Cena za 4 člansko družino s
subv.
SUBVENCUA
45%
40%
30%
20%
10%
z BIO
18,4
18,86
19,79
20,72
21,64
Vse cene v EUR z DDV
brez BIO
13,42
13,88
14,81
15,74
16,67
Razlika subv. Skupna subv.
z / brez BIO
Občine
4,17 173.641,97
3,71 154.348,42
2,78 115.761,31
1,85 77.174,21
0,93 38.587,10
Razlika glede na 2014
z BIO
7,35
7,81
8,74
9,67
10,59
brez BIO
2,37
2,83
3,76
4,69
5,62
ODPADKI - gospodarstvo
• imajo inštalirane prevelike zabojnike
• nekateri odvoz samo MKO
• predvidevamo samo nujne odvoze
• ne bo praznih pobiranj
2014
(MKO + LZF +
BIO)
2015
MKO
€ 2014
€ 2015
Sprememba gospodarstvo
111,42
191,47
Hofer
278,20
382,95
Mol, d.o.o.*
500,15
1205,07
15,42
9,64
141,67
401,69
Gimnazija in srednja šola
42,50
120,51
Glasbena šola
283,34
803,38
Osnovna šola stara cerkev
49,58
140,59
OŠ Ljubo šercer
340,01
964,06
OŠ ob Rinži - Mestni log
258,55
733,09
OŠ Zbora odposlancev -kontejner
62,34
176,74
OŠ Zbora odposlancev -Bračičeva
470,92
1205,07
49,21
80,34
ITAS CAS
21,25
60,25
NOLIK
141,67
401,69
488,76
1385,84
198,34
562,37
Melamin
Smola Janez s.p.
DOM STAREJŠIH OBČANOV
KOČEVSKI TISK
ROTIS
TUŠ
ODPADKI - primerjava
KRAJ / Št. oseb
Kočevje
Trebnje
Grosuplje
Sl.Gradec
Vrhnika
Metlika
Cerknica
Črnomelj
Koper
Tržič
Ajdovščina
Rogaška Slatina
Postojna
Novo mesto
Povprečje (avg)
lastna odlagališča
CeroD
Kocerod
vozi v Tržič
RCERO CE
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
1
2
4
6
BIO
4,02
4,77
8,10
4,73
3,45
4,71
3,10
8,03
9,55
8,10
9,46
6,90
9,42
6,20
16,07
19,10
12,26
18,92
13,80
18,85
12,39
4,42
8,84
17,68
10,50
2,47
5,01
3,51
3,75
3,28
4,70
13,12
4,95
10,02
7,02
7,50
6,57
8,26
15,74
9,89
20,04
14,04
15,00
13,13
15,49
24,10
28,65
12,26
28,38
20,70
28,27 np
18,59
26,52 np
18,37
14,84
30,06
21,06
22,50
19,70
22,43
4,55 na zabojnik
5,09 na zabojnik: minimalni volumni 15 l bio/osebo X tedenski odvoz; 20 l MKO/osebo x na štirinajst
5,01 1-3 osebe = 80 l MKO, 4-7 = 120 l MKO
1,38 na osebo: 30 l/ osebo MKOin BIO/teden, tedenski odvoz (16,6 kg MKO/osebo/mesec; 9,4 kg BIO/osebo
1,56 na osebo: 30 l MKO/osebo/mesec, 1xmesečno, 30 l BIO/osebo 46 odvozov letno
to je cena brez subvencije, upoštevali so za obračun 20 kg zbrano/osebo in 16 obdelano&odloženo, ob
2,33 na osebo/MESEC
20 kg MKO/osebo/mesec za odvoz, 18 jih računajo za obdelavo in odlaganje
1,06 /osebo : 1 oseba = 80 l MKO, 2 osebi = 100 , 3 =120,..
1,23 €/osebo - cena ni oblikovana po uredbi
3,95 €/odvoz za 120 l zab
1,48 /osebo/mesec; odvoz povprečno 3-krat/mesec; za MKO 60 l 2-krat mesečno, za bio 90 l
0,94 /osebo /mesec; 39 odvozov letno
0,37 osebo/mesec
POLOŽNICE- primerjava
POLOŽNICE- primerjava
NOVE POLOŽNICE-primer Y% možna subvencija na omrežnino in na ceno storitev za gospodinjstva
Z BIO
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
kol
subvencija
nova cena v b
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
1,00
0,00
3,0813
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
12,00
0,45
0,2696
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
1,00
0,00
3,3646
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
12,00
0,45
0,2916
zbiranje - cena javne infrastrukture
zbiranje - cena storitve
odlaganje - cena storitve
BIO - cena storitve
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
49,5854
49,5854
49,5854
44,0445
12,00
0,00
0,0031
0,45
0,1708
0,00
0,1501
0,00
0,1032
0,00
0,0528
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
faktor
STARE POLOŽNICE
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
SUB v s SUB
3,08
3,08
3,24
1,78
3,36
3,36
3,50
1,92
0,15
8,47
7,44
4,54
0,63
34,43
3,21
37,64
0,15
4,66
7,44
4,54
0,63
27,58
2,56
30,14
2,01
1,61
KAN + BIO
2015
brez subv.
37,64
s subv.
30,14
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,00 Znes. sub.
6,84
7,49
18,91
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,3437
14,1671
vrednost
1,06
1,66
1,66
2,06
10,09
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12,00
0,0528
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
0,63
17,15
1,57
18,72
0,00
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,3437
14,1671
vrednost
1,06
1,66
1,66
2,06
10,09
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,0528
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
0,63
17,15
1,57
18,72
0,00
11,42
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
kol
zbiranje - cena javne infrastrukture
zbiranje - cena storitve
odlaganje - cena storitve
BIO - cena storitve
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
kol
subvencija
1,00
0,50
12,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
0,71
18,72
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
BREZ BIO
X članska družina, ki je priključena na kanalizacijo x= 4
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
2014
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
ravnanje z odpadki gospodinjstva in gospodarstvo za m3
subvencija
1,00
12,00
1,00
12,00
49,5854
49,5854
49,5854
0,0000
12,00
nova cena v b
0,00
3,0813
0,45
0,2696
0,00
3,3646
0,45
0,2916
0,00
0,0031
0,45
0,1708
0,00
0,1501
0,00
0,1032
0,00
0,0528
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
faktor
SUB v s SUB
3,08
3,08
3,24
1,78
3,36
3,36
3,50
1,92
0,15
8,47
7,44
0,00
0,63
29,88
2,78
32,66
0,15
4,66
7,44
0,00
0,63
23,04
2,13
25,17
1,74
1,34
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
ravnanje z odpadki gospodinjstva in gospodarstvo za m3
9,5
9,5
9,5
9,5
0,00 Znes. sub.
6,84
7,49
13,94
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN/ ali mala ČN
6,44
KAN - BIO
2015
brez subv.
32,66
s subv.
25,17
2014
18,72
kol
subvencija
1,00
0,50
12,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
0,71
12,00
POLOŽNICE- primerjava
Z BIO
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
kol
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
zbiranje - cena javne infrastrukture
zbiranje - cena storitve
odlaganje - cena storitve
BIO - cena storitve
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
subvencija
0,00
0,00
1,00
12,00
49,5854
49,5854
49,5854
44,0445
12,00
nova cena v b
0,00
3,0813
0,45
0,2696
0,00
3,3646
0,45
0,3488
0,00
0,45
0,00
0,00
0,0031
0,1708
0,1501
0,1032
0,00
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
faktor
SUB v s SUB
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3,36
4,19
2,30
0,15
8,47
7,44
4,54
0,15
4,66
7,44
4,54
6,34
34,50
2,68
37,18
6,34
28,81
2,13
30,94
1,70
1,42
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
GR+ BIO
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
ravnanje z odpadki gospodinjstva in gospodarstvo za m3
2015
9,5 subv.
brez
9,5
9,5
9,5
s subv.
37,18
30,94
zbiranje - cena javne infrastrukture
zbiranje - cena storitve
odlaganje - cena storitve
BIO - cena storitve
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
vrednost
0,00
0,00
1,66
2,43
10,09
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
6,34
20,51
1,35
21,86
0,00
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,4054
14,1671
vrednost
0,00
0,00
1,66
2,43
10,09
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
6,34
20,51
1,35
21,86
0,00
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
kol
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
12,00
15,32
9,08
9,08
BREZ BIO
X članska družina, ki ni priključena na kanalizacijo x= 4
stara cena
2,1210
0,2760
3,3112
0,4054
14,1671
21,86
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
0,00 Znes. sub.
5,70
6,24
15,32
2014
kol
subvencija
0,00
0,50
0,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
0,71
subvencija
0,00
0,00
1,00
12,00
49,5854
49,5854
49,5854
0,0000
12,00
nova cena v b
0,00
3,0813
0,45
0,2696
0,00
3,3646
0,45
0,3488
0,00
0,45
0,00
0,00
SUB v s SUB
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3,36
4,19
2,30
0,0031
0,1708
0,1501
0,1032
0,15
8,47
7,44
0,00
0,15
4,66
7,44
0,00
0,00
0,5283
znesek brez DDV
znesek DDV
znesek z DDV
faktor
6,34
29,96
2,24
32,20
6,34
24,26
1,70
25,96
1,47
1,19
DDV%
9,5
9,5
9,5
9,5
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m3
ravnanje z odpadki gospodinjstva in gospodarstvo za m3
kol
subvencija
0,00
0,50
0,00
0,50
1,00
0,50
12,00
0,50
0,71
9,5
9,5
9,5
9,5
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN/
ali greznica
0,00 Znes. sub.
5,70
6,24
10,34
10,34
4,10
4,10
GR- BIO
2015
brez subv.
32,20
s subv.
25,96
2014
21,86
12,00
PREDLOGI
preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
ponovno uporabi …
•
ODPADKI
•
pripraviti občane
•
LOČEVANJE – LOČEVANJE - LOČEVANJE
•
vsi moramo delati na ločevanju odpadkov
•
petstopenjska hierarhična lestvica odpadkov
•
rešitev samo znižanje skupnih stroškov
•
vse ostalo samo spreminjanje cene na enoto, pri čemer se povezano spreminja število enot, ni učinka
•
načini
•
prihranki pri izvajalcu – zniževanje stroškov omejitve, obdelava in odlaganje pri podizvajalcu
•
prihranki pri uporabnikih
•
dosledno ločevanje, manjše količine MKO, manjša teža nižji stroški obdelave in odlaganja
•
edina dolgoročna in pravilna rešitev
•
EMB konča v zabojniku za EMB, saj je tako nastali strošek samo z zbiranjem
•
dosledno ločevanje papirja, saj se s tem ustvarja višji prihodek
•
sprememba režima odvoza odpadkov
•
odvoz MKO na 3 tedne ali več
recikliraj …
drugi postopki predelave (npr. energetska izraba)
varno in okolju prijazno odstranjevanje, odlaganje
PREDLOGI
•
vračanje BIO zabojnikov, v kolikor je možnost lastnega kompostiranja
•
prehodno obdobje do sprejetja naslednjega elaborata za odpadke v letu 2016
•
oblikovanje cene na dejansko odpeljane volumne zabojnikov
•
v vmesenem času prevetritev linij, saj lahko le zmanjšanje terminov odvoza prinese prihranke – 1x na 3 tedne MKO
•
zmanjšanje števila odvozov od večstanovanjskih objektov – skratka optimizacija poti smetarskih vozil
•
omogočanje nakupa manjši posod za gospodinjstva z eno ali dvema osebama
•
osveščanje občanov o pomembnosti zmanjšanja zabojnikov, le na ta način bodo vsi prisiljeni k ločevanju
•
doseči izenačitev volumna odpeljanih odpadkov na osebo, sedaj precej različno razmerje od 35 do 250l odpeljanega volumna na osebo mesečno
•
varčevanje z vodo – manjša poraba, manj stroškov s čiščenjem
•
preprečevanje dotoka meteornih vod na čistilno, s tem nižji stroški obratovanja
•
preprečevanje zlivanja odpadnih olj v odtok
ODLAGALIŠČE MOZELJ
• zaprtje odlagališča v treh letih po prenehanju odlaganja (52. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS, št. 10/2014))
• 15.9.2013 konec odlaganja, preteklo že več kot 1 leto
• 1,5 MIO EUR za izvedbo zapiralnih del
• za potrebe zapiranja se potrebuje OVD (podobno kot za obratovanje)
• pogoj za pridobitev OVD je garancija za 30 let po zaprtju – izvajanje vzdrževalnih del in predpisanih meritev
• tej garanciji se reče finančno jamstvo ( v obliki depozita, bančne garancije ali zavarovalne police)
• za naše odlagališče predvideno 4,2 MIO EUR – nezmožnost pridobiti sredstva v tej višini, enak problem v celotni državi
• v trenutko do dokončanja je potrebno zagotoviti sredstva tako za izvedbo kot za jamstvo!!!
• po zaprtju se sprosti del sredstev namenjen zapiranju, 30 let se vsako leto zmanjšujejo ta sredstva v jamstvu
• zahteva EU po zaprtju vseh odlagališč, ki nimajo OVD za obratovanje
• zamujena priložnost, ker se ni zapolnilo z odpadki od drugod, sklepa OS 3. izredne in 17. redne seje v letu 2012
ODLAGALIŠČE MOZELJ
• Za odlagališče Mozelj je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obdobje 2004-2007, podaljšano do 2008 in nato do 15.7.2009.
Skladno s takrat veljavno zakonodajo smo na ARSO vložili vlogo za podaljšanje obratovanja odlagališča po 16.7.2009 do 31.12.2013 oziroma
31.12.2015. Odpadki so se odlagali do 31.01.2013, ko je v veljavo stopila odločba IRSO z dne 30.11.2012 (št. 06113-378/2006-50). Istočasno
je podjetje prejelo tudi odločbo ARSO o zavrnitvi vloge za izdajo OVD (35468-21/2009-18). Na obe odločbi sta bili vloženi pritožbi. Zaradi
dolgotrajnega reševanja pritožbe zoper odločbe IRSKO smo aprila 2013 ministrstvo pozvali k hitrejšemu reševanju zadeve. Na poziv
odgovora nismo prejeli. Odločbo MKO, s katero so ugodili naši pritožbi (št. 0618-1055/2013-4), smo prejeli 06.06.2013. Na osnovi te odločbe
smo skladiščene odpadke (od 1.2.2013 do 6.6.2013) obdelali in odložili do 25.6.2013. 08.08.2013 je bila ponovno izdana odločba IRSKO, ki je
po 16.09.2013 prepovedovala skladiščenje in odlaganje odpadkov na odlagališču. 12.09.2013 je bila prejeta odločba MKO-ja, s katero so
odpravili zavrnilno odločbo ARSO o izdaji OVD in zadevo vrnili v ponovno odločanje prvostopnemu organu – ARSO. ARSO je podjetje
22.11.2013 pozval k izjasnitvi o nekaterih dejstvih in okoliščinah ter o predložitvi finančnega jamstva v ustrezni obliki v roku 8 dni od
prejema poziva. Prošnjo podjetja po podaljšanju tega roka je upravni organ zavrnil in istočasno, ker finančno jamstvo ni bilo predloženo in st
tem ni bil izpolnjen eden glavnih pogojev za izdajo OVD, z izdajo odločbe (35468-21/2009-27) zavrnil vlogo za izdajo OVD. V predpisanem
roku je podjetja vložilo pritožbo, ki pa je bila zavrnjena z odločbo na MKO-ja (35402-1/2014/2). Na odločbo pritožbe nismo podali, s
16.05.2014 je odločitev ARSO postala pravnomočna in dokončna.
VPRAŠANJA
•
?
KONEC
•
!
Predračunska cena
2013
Obračunska cena
2013
Delež
Delež
A NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA
A1 Stroški materiala
3.372,19
2.767,19
19,83
19,68
A2 Stroški električne energije
13.631,38
11.296,27
80,17
80,32
A3 Stroški pogonskega goriva
0
0
17.003,57
14.063,46
9,36
15,78
69.392,59
10.389,09
85,02
37,77
100
0
0,12
B3 Drugi stroški storitev
12.124,04
17.120,70
14,85
62,23
B4 Skupaj neposredni stroški storitev (B1+B2+B3)
81.616,63
27.509,79
44,91
30,86
52.395,32
23.458,76
28,83
26,32
581,24
581,24
0,32
0,65
2.000,00
1.929,59
1,10
2,16
24.731,68
21.593,43
13,61
24,23
0
0
0,00
0,00
3.100,00
0
1,71
0,00
286,58
0
0,16
0,00
A4 Skupaj neposredni stroški materiala (A1+A2+A3)
B NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV
B1 Stroški vzdrževanja infrastrukture
B2 Stroški vzdrževanja lastnih sredstev
C NEPOSREDNI STROŠKI DELA
D ODPISI VREDNOSTI (amortizacija lastnih sred., prevrednot.poslov.odhodki)
E DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
F SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
G OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA opravljanja JGS
H DRUGI POSLOVNI ODHODKI
I DONOS NA LASTNA SREDSTVA
I.
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA ODPADNE KOMUNALNE VODE (A4+B4+C+D+E+F+G+H-I)
I PRIHODKI DOSEŽENI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH DEJAVNOSTI
II.
89.136,27
-31.847,80
-19.123,64
149.867,22
70.012,63
0,0528
0,0528
0,5283
0,5283
0,0528
0,0528
0,5283
0,5283
1,1005
1,1005
543.000,00
568.550,63
0,2760
0,1231
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA ODPADNE KOMUNALNE VODE (A4+B4+C+D+E+F+G+H-I)
III.
181.715,02
STROŠKI OKOLJ. DAJAT. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODVAJAN. ODPAD.
KOMUNAL.VODE V KANALIZ., KI JE VEZANA NA CČN
STROŠKI OKOLJ. DAJAT. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODVAJAN. ODPAD.
KOMUNAL.VODE V KANALIZ., KI NI VEZANA NA CČN
STROŠKI OKOLJ. DAJAT. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODVAJAN. ODPAD.
KOMUNAL.VODE V MALO KOMUNAL.ČIST.NAPRAVO
STROŠKI OKOLJ. DAJAT. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODVAJAN. ODPAD.
KOMUNAL.VODE V PRETOČNO GREZNICO
STROŠKI OKOLJ. DAJAT. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODVAJAN. ODPAD.
ČE NI PRIKLJUČ. NA JAVNI VODOVOD NA OSEBO
Količina dobavljene pitne vode v m3
Strošek izvajanja javne službe odvajanje odpadne komunalne vode na m3 dobavljene vode
Skupni
PREDRAČUNSKI
STROŠKI 2014
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA OPDADNE KOMUNALNE VODE
A NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA
Osnova
Delež
posameznihstro
škov v skupnih
stroških
Delež
posameznih
stroškov po
delitvi A oz. B
stroškov
Komunalne
odpadne
vode
Delež
posameznihstro
škov v skupnih
stroških
100,00
48,60
0,00
Delež
posameznih
stroškov po
delitvi A oz. B
stroškov
Močno
onesnažene
vode
Delež
posameznihstro
škov v skupnih
stroških
Delež
posameznih
stroškov po
delitvi A oz. B
stroškov
Greznice in
mkčn
Delež
posameznihstro
škov v skupnih
stroških
21,86
0,00
29,54
0,00
Brez direktnih gr.
A1 Stroški materiala
44.392,05
41.192,05
42,38
20.019,34
42,38
9.004,58
42,38
15.368,13
35,81
A2 Stroški električne energije
55.000,00
55.000,00
56,59
26.730,00
56,59
12.023,00
56,59
16.247,00
37,86
A3 Stroški pogonskega goriva
12.000,00
1.000,00
1,03
486,00
1,03
218,60
1,03
11.295,40
26,32
111.392,05
97.192,05
22,36
47.235,34
22,36
21.246,18
22,36
42.910,53
25,43
67.429,00
67.429,00
46,23
32.770,49
46,23
14.739,98
46,23
19.918,53
41,66
5.056,79
1.056,79
0,72
513,60
0,72
231,01
0,72
4.312,18
9,02
78.101,16
77.381,16
53,05
37.607,24
53,05
16.915,52
53,05
23.578,39
49,32
150.586,95
145.866,95
33,56
70.891,34
33,56
31.886,52
33,56
47.809,10
28,34
120.750,00
99.989,57
23,00
48.594,93
23,00
21.857,72
23,00
50.297,35
29,81
2.540,00
1.903,62
0,44
925,16
0,44
416,13
0,44
1.198,71
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.750,00
82.750,00
19,04
40.216,50
19,04
18.089,15
19,04
24.444,35
14,49
A4 Skupaj neposredni stroški materiala (A1+A2+A3)
B NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV
B1 Stroški vzdrževanja infrastrukture
B2 Stroški vzdrževanja lastnih sredstev
B3 Drugi stroški storitev
B4 Skupaj neposredni stroški storitev (B1+B2+B3)
C NEPOSREDNI STROŠKI DELA
D ODPISI VREDNOSTI
E DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
F SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
G OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA opravljanja JGS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.710,00
5.710,00
1,31
2.775,06
1,31
1.248,21
1,31
1.686,73
1,00
1.234,57
1.234,57
0,29
600,00
0,29
269,88
0,29
364,69
0,22
474.963,57
434.646,76
100,00
211.238,33
100,00
95.013,78
100,00
168.711,46
100,00
-101.979,65
-85.079,65
372.983,92
349.567,11
999.452,94
H DRUGI POSLOVNI ODHODKI
I DONOS NA LASTNA SREDSTVA
I.
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽB
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (A4+B4+C+D+E+F+G+H+I)
J PRIHODKI DOSEŽENI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH DEJAVNOSTI
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽB
II.
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (I.-J)
Količina dobavljene pitne voda v m3
Strošek izvajanja javne službe čiščenje komunalne odpadne vode na m3 dobavljene pitne vode
0,37
potrjena cena
-52.916,19
0,00
-49.063,46
158.322,14
95.013,78
119.648,00
999.452,94
543.000,00
85.249,00
343.000,00
0,35
0,2916
1,1145
0,3488
0,3437
0,4054
0,8483
0,8605
3
823.362,30
734.902,30
886.000,00
61,29
1.141.747,00
22,40
886.000,00
38,71
Delež
posameznih
stroškov po
delitvi A oz. B
stroškov
ZBIRANJE DIREKTNI
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI- zbiranje
SKUPAJ KO
BIO SKUPAJ
92,43
A NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA
A1 Stroški materiala
18.750,59
2,95
1.535,67
2,61
A2 Stroški električne energije
2.021,44
0,32
165,56
0,28
A3 Stroški pogonskega goriva
60.079,50
9,46
4.920,50
8,37
A4 Skupaj neposredni stroški materiala (A1+A2+A3)
80.851,53
12,73
6.621,73
11,26
B1 Stroški vzdrževanja infrastrukture
11.331,92
1,78
928,08
1,58
B2 Stroški vzdrževanja lastnih sredstev
50.836,50
8,00
4.163,50
7,08
B NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV
B3 Drugi stroški storitev
B4 Skupaj neposredni stroški storitev (B1+B2+B3)
C NEPOSREDNI STROŠKI DELA
D ODPISI VREDNOSTI
E DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
F SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
G OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA opravljanja JGS
H DRUGI POSLOVNI ODHODKI
I DONOS NA LASTNA SREDSTVA
I.
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z ODPADKI (A4+B4+C+D+E+F+G+H+I)
J PRIHODKI DOSEŽENI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH DEJAVNOSTI
II. STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI (I.-J)
KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV V KG
CENA ZBIRANJA NA KG ODPADKA
86.909,39
13,68
13.918,63
23,66
149.077,81
23,47
19.010,21
32,32
302.866,26
47,68
24.804,69
42,17
14.237,22
2,24
1.166,03
1,98
852,20
0,13
69,80
0,12
66.824,05
10,52
5.472,88
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.881,02
17.589,89
0,45
2,77
235,96
1.440,61
0,40
2,45
635.179,99
100,00
58.821,89
100,00
37.272,12
2.069,78
597.907,87
56.752,11
3.500.000,00
550.000,00
0,1708
0,1032
KONEC 2
•
!

similar documents