AgODi - Onderwijs en Vorming

Report
www.agodi.be
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Opleiding voor schoolsecretariaten
2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Overzicht VERLOVEN
 Verminderde prestaties (VVP/AVP)
 Terbeschikkingstelling wegens
persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)
 Loopbaanonderbreking (LBO)
2
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Verminderde prestaties
3
1.
Soorten en reglementering
2.
Voorwaarden
3.
Volume
4.
Schematisch overzicht
5.
Opschorting
6.
Melding aan het werkstation
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Reglementering
Twee groepen
 Verlof verminderde prestaties (VVP)
 Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)
Reglementering:
 BVR 26/04/1990
 omzendbrief van 14/11/2000
(13AC/CR/JVM/hj)
4
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Soorten
 VVP wegens
 sociale of familiale redenen (DO 010)
 50+ (DO 011)
 twee kinderen -14 jaar (DO 012)
 AVP wegens
 persoonlijke aangelegenheid (DO 013)
 50+ (DO 014)
 twee kinderen -14 jaar (DO 015)
5
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
 opdracht uitoefenen in hoofdambt
 vastbenoemd zijn
 of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien
aangesteld
 voor een volledig schooljaar (in vacante of
niet-vacante betrekking)
 betrekking(en) niet vatbaar voor
reaffectatie of wedertewerkstelling
 toestemming schoolbestuur is vereist
6
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi

wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd
of uur blijven presteren

het volume van het verlof of de afwezigheid voor
verminderde prestaties kan gedurende de betrokken
periode NIET meer wijzigen
Voorbeelden:
1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24
blijven presteren
2.
7
36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en
reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens
1/36 blijven presteren (AVP kan niet)
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Volume
www.agodi.be
VVP - AVP
VVP S/F
VVP 50 j of 2
AVP PA
kinderen < 14 j
AVP 50 j of 2
kinderen <14 j.
Vastbenoemd
Vastbenoemd
Vastbenoemd
Vastbenoemd
Tijdelijk:
- reaffectatievrij
- aangesteld voor
volledig schooljaar
Tijdelijk:
- reaffectatievrij
- aangesteld voor
volledig schooljaar
Niet voor tijdelijke
uren
Niet voor tijdelijke
uren
Hoofdambt
Hoofdambt
Hoofdambt
Hoofdambt
Prestaties:
ten minste 1 uur
Prestaties:
ten minste 1 uur
Prestaties:
ten minste 1 uur
Prestaties:
ten minste 1 uur
8
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
begindata: bij
noodzaak
VVP 50 j of 2
kinderen < 14 j.
AVP PA
vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4
duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s
samen
(vanaf 01-07-1982)
steeds einde
einde: volgens
schooljaar
overeenkomst
(31/8)
9
AVP 50 j of 2
kinderen <14 j.
geen maximumduur
steeds einde
schooljaar
(31/8)
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
steeds einde
schooljaar (31/8)
AgODi
www.agodi.be
VVP S/F
VVP 50 j of 2
AVP PA
kinderen < 14 j.
dienstactiviteit
- geen gevolg voor geld. anc.
-
AVP 50 j of 2
kinderen < 14 j.
- non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel)
- geen gevolg voor geld. anc.
Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht
- opening van het recht op een
rustpensioen: telt mee
- berekening: 20%- 25% regel
10
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
- opening van het recht op een
rustpensioen: telt mee
- berekening: telt niet mee
AgODi
www.agodi.be
VVP S/F
www.agodi.be
Opschorting
 bevallingsverlof
 onbezoldigd ouderschapsverlof
 ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking
 ....
(zie punt 10 van de omzendbrief)
Opgelet
 ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op
 bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld
berekend op de effectieve prestaties
11
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)
 Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een
ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP
niet aanpassen bij opschorting
 Voorbeeld:
 VVP50+ van 01-09-2012 tot 31-08-2013
 opschorting door een volledige LBO – palliatieve
zorgen
 VVP50+ niet wijzigen
 Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen
12
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Elektronische melding
www.agodi.be
Overzicht TBSPA
13
1.
Reglementering
2.
Voorwaarden
3.
Volume
4.
Aanvang, duur en einde
5.
Prestaties tijdens periode TBSPA
6.
Melding aan het werkstation
7.
Aandachtspunten
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Reglementering
 TBSPA = Terbeschikkingstelling
wegens persoonlijke aangelegenheden
 Reglementering:
 BVR 16/10/2009
 omzendbrief van 24/09/2009
14
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
 voor alle personeelscategorieën
 zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke
personeelsleden
 geen bijkomende voorwaarden
 toestemming schoolbestuur is vereist
15
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 te nemen voor de volledige opdracht of
een deel ervan
 aanvang: op elk moment
 duur: naar keuze (wel beperkt tot
max. 5 jaar)
 einde: geen vaste einddatum (zoals
overeengekomen met werkgever)
16
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Volume-aanvang-duur-einde
 in het onderwijs:
personeelslid kan een onderwijsopdracht
(opnieuw) opnemen – eventueel via systeem
van “herindiensttreders”
 buiten het onderwijs:
activiteiten buiten het onderwijs zijn
toegelaten
17
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Prestaties tijdens TBSPA
www.agodi.be
Elektronische melding
 Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)
 Voorbeeld:
 voltijds vast benoemd onderwijzer neemt TBSPA
voor 24/24 van 01/09/2012 tot 31/08/2013
 RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u
DO 098 van 01/09/2012 met einddatum 31/08/2013
18
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aandachtspunten
 Checken van voorwaarden  kan het
personeelslid deze dienstonderbreking wel
nemen?
 Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden
 Einddatum VVP - AVP!!!
 Zendingen vermijden op einde betaling!
 Herindiensttreders (omzendbrief van
06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)
 Bij twijfel: contacteer uw werkstation
19
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Herindiensttreders
 om tekort aan personeel op te vangen
 in alle personeelscategorieën
 kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA
 geen ander geschikt kandidaat gevonden
 verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk)
opgeschort
20
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Herindiensttreders
 voorbeeld elektronische melding :
tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met
VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in
school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1
 school A : RL-1 onderwijzer (24/24)
met DO 010 voor 6/24
 school B : RL-1 onderwijzer (12/24)
met code 01 (= herintreder) in veld
“herwaardering” (van 16/1 tot 20/1)
21
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Vragen?
22
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
Loopbaanonderbreking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
23
Reglementering
Soorten loopbaanonderbreking
Toepassingsgebied
Voorwaarden
Aanvang, einde en duur
LBO voor een beroepsopleiding
Aanvraag
Melding aan het werkstation
Aandachtspunten
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Overzicht programma
www.agodi.be
Reglementering
 KB van 12/08/1991
 BVR van 09/09/2011
 Omzendbrief van 15/06/2011
(pers/2011/05)
24
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Soorten
 LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel
 volledig
: VLBO (DO 027)
 gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028)
(GLBO)
1/5
: LBO-1/5 (DO 151)
 GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j
 Halftijds : HLBO50+ (DO 029)
 1/5
: LBO50+ - 1/5 (DO 153)

25
GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j
 Halftijds : HLBO55+ (DO 182)
 1/5
: LBO55+ - 1/5 (DO 183)
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 LBOOV: ouderschapsverlof
 volledig
: VLBOOV (DO 097)
 gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122)
(GLBOOV)
1/5
: LBOOV-1/5 (DO 154)
 LBOPZ: palliatieve zorgen
 volledig
: VLBOPZ (DO 087)
 gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089)
(GLBOPZ)
1/5
: LBOPZ-1/5 (DO 156)
 LBOMB: medische bijstand
 volledig
: VLBOMB (DO 104)
 gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105)
(GLBOMB) 1/5
: LBOMB-1/5 (DO 155)
26
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Soorten
www.agodi.be
Soorten
 LBOBO: beroepsopleiding
 volledig
: VLBOBO (DO 088)
 gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094)
(GLBOBO)
1/5
: LBOBO-1/5 (DO 152)
27
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
GLBO 55+
(H-1/5)
Gewone LBO
(V-H-1/5)
LBOOV LBOPZ-LBOMB
(V-H-1/5)
(V-H-1/5)
Alle personeelscategorieën
Vastbenoemd
Enkel vastbenoemde
uren!
Tijdelijk :
- reaffectatievrij
- aangesteld voor
volledig schooljaar
Tijdelijk :
- binnen periode aanstelling
Hoofdambt
- H=geconditioneerd
recht
- 1/5= gunst!
28
- V en H = geconditioneerd
recht
- 1/5= gunst!
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Absoluut recht
(indien voldaan aan voorwaarden!)
AgODi
www.agodi.be
Toepassingsgebied
GLBO 55+
(H-1/5)
Gewone LBO
(V-H-1/5)
LBOOV
(V-H-1/5)
LBOPZ-LBOMB
(V-H-1/5)
Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking :
- aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht
- geen prestaties meer tijdens LBO
Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking :
- aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur
- exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO
Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking :
- aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht
- 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (afronden naar boven)
Min. leeftijd 55 jaar
Starten vόόr kind
12 jaar wordt !
- PZ = bijstand
van zieke in
terminale fase
- MB = bijstand
van een gezinsof familielid
29
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
www.agodi.be
Voorwaarden
Voorbeeld 1
01/09/2012: 12/24 vast benoemd

VLBO is OK

GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5)

GLBO55+ is niet-OK (niet half en niet 1/5)
30
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
Voorbeeld 2
17/24 vast benoemd + 7/24 tijdelijk
(reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig
schooljaar)

VLBO is OK

GLBO: half en 1/5 zijn OK!

GLBO55+ kan halftijds mét voorwaarde!
31
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
Voorbeeld 3
24/24 vast benoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk
zorgcoördinator (TAO)

VLBO is OK

GLBO is OK (zowel half als 1/5)

GLBO55+ is OK (zowel half als 1/5): TAO!
32
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Voorwaarden
Voorbeeld 4
10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2012 tot
21/12/2012
Enkel mogelijk:
 LBO ouderschapsverlof
 LBO medische bijstand
 LBO palliatieve zorgen
Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet!
33
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
Aanvang
Einddatum
GLBO 55+
(H-1/5)
Gewone LBO
(V-H-1/5)
1 september of 1 oktober
(extra opmerkingen)
1 september of 1 oktober
(opgelet : uitzonderingen)
tot vooravond
pensioen/uitstap
31/8
VLBO : 60 maanden
Duur
tot en met vooravond
pensioen/uitstap
GLBO : 60 maanden
(half + 1/5 samen)
Dus 10 jaar maximum
34
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang–einde–duur (1)
Opmerkingen bij GLBO55+:
 overstap van 1/5 naar halftijds
 eens gestopt = altijd gestopt
 in 3 situaties nog GLBO50+ mogelijk :
1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/2012
2. aanvraag vόόr 1/7/2012 bij RVA
3. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start
35
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang-einde-duur (1)
Uitzonderingen aanvang gewone LBO:
 na bevallingsverlof, bedreiging
beroepsziekte, moederschapsbescherming
 na ouderschapsverlof (volume!)
 opschorting door ouderschapsverlof,
palliatieve zorgen of medische bijstand
 administratief medewerker
36
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang-einde-duur (1)
Voorbeeld 1
Bevallingsverlof van 20/08/2012 tot 25/11/2012
 GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2012
Voorbeeld 2
Volledig ouderschapsverlof van 07/01/2013 tot 06/04/2013
 aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)
 aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5)
37
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang (voorbeelden)
Voorbeeld 3
GLBO van 01/09/2012 tot 31/08/2013
 19/11/2012 tot 18/12/2012  VLBO of GLBO voor
palliatieve zorgen
 19/12/2012 (aansluitend)  GLBO
Voorbeeld 4
Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 25/09/2012:


38
ingangsdatum maandag 1/10/2012
kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang (voorbeelden)
LBOOV
(V-H-1/5)
Aanvang
-
Einde
- geen vaste datum
uiterlijk vooravond 12e verjaardag kind
laatste dag aangevraagde periode
kind geboren < 8/3/12
Duur
39
Kind geboren ≥ 8/3/12
recht op
(mdn)
met
uitkering
recht op
(mdn)
met
uitkering
VLBOOV
4
3
4
4
HLBOOV
8
6
8
8
LBOOV-1/5
20
15
20
20
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang–einde–duur (2)
Opmerkingen bij ouderschapsverlof:
 éénmalig extra maanden nieuwe
regelgeving opnemen
 tijdelijk aangesteld: max. 10 (12) mdn
 periode opsplitsen voor/na zomervakantie
 meerling: OV mogelijk voor elk kind
 Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠
ouderschapsverlof van LBO
40
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aanvang-einde-duur (2)
LBOMB
(V-H-1/5)
Aanvang
eerste dag van de week volgend op aanvraagdatum
Einddatum
laatste dag aangevraagde periode (of overlijden patient)
-
Duur
-
41
LBOPZ
(V-H-1/5)
aanvraag : min. 1 mnd en
max. 3 mnd
max. 12 mnd volledig of
24 mnd gedeeltelijk
moet geen volledige
maand zijn boven 1 mnd
uitzondering :
alleenstaande en kind <
16j : verdubbeling mdn
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1 maand ononderbroken
+ eventueel verlengen met 1
maand
AgODi
www.agodi.be
Aanvang–einde–duur (3)
 toepassingsgebied en voorwaarden identiek
aan andere stelsels
 aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding
 telt mee voor maximum duur van 60 maanden
Voorbeeld:
• opleiding bij Syntra van 17/09/2012 t.e.m.
21/12/2012
• VLBOBO van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012
• contingent VLBO: - 3 maanden
42
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
LBO voor een beroepsopleiding
www.agodi.be
Aanvraag
 Toestemming schoolbestuur
 Uitkering RVA: zie wetwijs
 2 soorten formulieren:
− C 61
− C 61-SV
 Aanmoedigingspremie: zie wetwijs

bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan
ook elektronisch)
43
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Meldingen aan WS

Volledige loopbaanonderbreking
 niet-opdrachtgebonden DO - RL 2

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
 opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)

Documenten voor de werkstations:
 document C62 = de goedkeuring door de RVA
 kan per mail via
44
[email protected]
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht
 herindiensttreden & VKA niet mogelijk
 LBO wordt niet opgeschort door een ander
verlofstelsel
 LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder
effectieve werkhervatting!
 indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en
periode die voorbij is moet omgezet worden naar
TBSPA of AVP
(uitzonderingen = overlevingspensioen en OV bij kind
geboren voor 8/3/2012)
45
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Aandachtspunten
www.agodi.be
Vragen?
En na vandaag ?
- www.ond.vlaanderen.be/wetwijs
- uw werkstation
46
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi

similar documents