PowerPoint Presentation - Wijkvereniging Noordvest

Report
HOV door Noordvest-Molenbuurt
Gerdien Raap
Agnes Miedema
Wijkbijeenkomst 02 maart 2015
Waar gaat het om
Gemeente en provincie hebben besloten:
•
•
•
Naast het stads openbaar vervoer (OV) komt er ook regionaal hoogwaardig openbaar
vervoer(HOV) door de binnenstad.
Er is gekozen voor het HoLa traject (Hooigracht-Langegracht)
Deel van het HOV traject zal dus door onze wijk gaan:
– Klokpoort-Langegracht-Lammermarkt-Molenwerf  KL2M-traject
Dit betekent:
•
Veel meer bussen dan nu:
–
–
–
–
•
•
Molenwerf:
Lammermarkt / Nieuwe Beestenmarkt:
Langegracht:
Klokpoort:
0  1116 bussen per dag
472 1-richting  572 bussen per dag in 2-richtingen
198  544 bussen per dag
130  476 bussen per dag
HOV moet aan bepaalde eisen voldoen: kwaliteit en betrouwbaarheid
Herinrichting HoLa traject
Waar staan we nu
•
•
•
•
Enquête onder bewoners
Raadscommissie
Gesprekken met gemeente
Bijeenkomsten t.b.v. informatie en meedenken
Enquête wijkvereniging Noordvest - Molenbuurt
Ten aanzien van onderstaande gemeente projecten:
Op welke punten moet de wijkvereniging de wijkbewoners vertegenwoordigen?
• De inrichting van de Molenwerf/Lammermarkt na de oplevering van de
parkeergarage
• De gevolgen van de toename van het busverkeer (HOV en lokaal) door de wijk
• De inrichting van het Nuon terrein/Nieuwe Energiepark
Uitkomst enquête:
De bewoners vragen de wijkvereniging de wijk vooral te vertegenwoordigen op:
• -1- Behoud van bomen en groen
• -2- Luchtkwaliteit (fijnstof)
• -3- Geluidsoverlast door verkeer en evenementen
• -4- Verkeersveiligheid
•
•
-5- Parkeergelegenheid
-6- Sociale veiligheid en overlast zwervers
Raadscommissie
30 oktober 2014 was de Raadscommissie leefbaarheid en bereikbaarheid:
• Presentatie door project leiders van programmaopzet HOV Leiden
• Noordvest was met veel bewoners aanwezig en Rutger heeft ingesproken
 dit heeft veel effect gehad op de aanwezige raadsleden
Besloten:
• Akkoord met programmaopzet HOV Leiden
• Opdracht tot verdere uitwerking programma in diverse projecten t.b.v. het
kaderbesluit herinrichting t.b.v. HOV
• Eén van de projecten is het traject door onze wijk waarbij gekeken moet worden
naar verschillende opties waaronder de vrije bus baan
Daarnaast:
• Gemeente heeft projectleider benoemd voor het KL2M-traject
Gesprekken met de gemeente (1/2)
• 26/1 is er overleg geweest met als onderwerpen:
–
–
–
–
Het proces rond Kaderbesluit en Uitvoeringsbesluit
Verplichte en gewenste onderzoeken
Participatie bewoners
Inrichting Langegracht
• Het proces rond Kaderbesluit en Uitvoeringsbesluit
–
–
–
–
–
Begin mei: Aanbieden Kaderbesluit aan college B&W
Medio mei: Kaderbesluit naar Raadscommissie (mogelijkheid om in te spreken)
Vóór zomer: Aanbieden aan Gemeenteraad (mogelijkheid om schriftelijk te reageren)
Daarna mogelijkheid tot inspraak bij diverse Uitvoeringsbesluiten.
Langegracht als een van de laatste delen van het HoLa-traject (waarschijnlijk na 2015)
• Verplichte en gewenste onderzoeken
– De gemeente moet zich houden aan de geldende wet-en regelgeving, waaronder:
de wet Milieubeheer, Geluidshinder, Flora- en Fauna en de geldende bestemmingsplannen.
– Toegezegde onderzoeken:
•
•
•
•
•
Luchtkwaliteit
Geluidsbelasting
Bomen (onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit bomen en bomen effect analyse)
Verkeerskundig onderzoek
Onderzoek naar bruggen, riolering, parkeerdrukmeting en financiën.
Gesprekken met de gemeente (2/2)
• Participatie bewoners
– Projectleider: Langegracht als aparte stakeholdersgroep betrekken bij plannen, ook op inhoud
• Sessie 1: inventarisatie wensen en ideeën (maart)
• Sessie 2: toetsen uitgewerkte ideeën
– Deelname aan werkgroep belanghebbenden
• Bewoners, vertegenwoordigd door Noordvest HOV werkgroep (besluit bestuur)
• Ondernemers (uitgenodigd door gemeente)
– Resultaten afzonderlijke gesprekken met andere belanghebbende worden met ons gedeeld
• Inrichting Langegracht
–
–
–
–
–
Er worden twee opties uitgewerkt voor het Kaderbesluit (met en zonder vrije busbaan)
Argumenten tegen vrije busbaan lijken zwaarder te wegen dan argumenten voor
Ook bij de optie géén vrije busbaan, blijft behoud van bomen prioriteit nummer één.
Positie R-net haltes zijn gepland (zie plaatje)
Inrichting kruispunt Langegracht-Klokpoort (extra onderzoek naar “bomensparende
rechtsaffer”)
– Maximum snelheid
– Fiets corridors en fietspaden (verkeersveiligheid)
– Projectleider checkt met Portaal t.a.v. geluidsisolatie
Wat gaat Noordvest doen
• Ronde langs politiek: leden raadscommissie Leefbaarheid &
Bereikbaarheid (eind april / begin mei)
• Afhankelijk van uitkomsten 1e sessie werkgroep projectleiding met
bewoners denken we aan:
– Petitie gericht aan wethouder en gemeenteraad
– Bomenactie
Back-up

similar documents