Downloaden - Provincie Noord

Report
Planstudie N395
Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers
Agenda 6 november 2013 Diessen
–
–
–
–
–
19:00 uur: inloop
19:30 uur: welkom (wethouder van Doormaal, Hilvarenbeek)
19:35 uur: toelichting avond+terugblik (Jan de Kruijf, Provincie)
19:40 uur: presentatie planstudie (Cees Doeser, Grontmij)
20:15 uur:
•
•
Pauze en koffie
Toelichting op de plannen aan de tafel
– 21:00 uur:
•
•
Terugmelding gemaakte opmerkingen
Toelichting op vervolg
– 21:30 uur: gelegenheid tot napraten
– 22:00 uur: einde
Wat is een planstudie?
– vooraf probleemanalyse (2011):
•
•
N395: meerdere kleinere verkeersproblemen
Herasfaltering (m.n. voor reductie geluidhinder)
– planstudie: onderzoek naar mogelijke
oplossingen (tijd en €€’s):
•
•
Uitwerking en keuzes voor principe-oplossingen
besluit vervolgfase november provinciebestuur
– uitwerken ontwerpen in detail
– realisatie
Probleemanalyse N395
– Veel voorwerk 2011 / 2012
•
•
Rapportage Megaborn
Quick scans benoemd:
– Fietsoversteek bij de Scheper (Oirschot)
– Oversteekbaarheid in de kommen
– Fietspad Esperenweg
– Aansluiting Sportpark de Klep
– Vervanging VerkeersRegelinstallatie aansluiting A58
– Hoofdconclusies:
•
•
•
•
Sluipverkeer bij congestie A58
Veiligheid fietsverkeer
Afwikkeling aansluitingen N269 en A58
Oversteekbaarheid
Doelen van de planstudie
– Verbetering verkeerssituatie, uitgaande van
bestaande tracé
– Verbeteren verkeersveiligheid
– Verbeteren verkeersafwikkeling
– Opheffen lokale knelpunten
– Anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen
– Toepassen standaard wegprofielen
– Uitgangspunt:
•
•
binnen bebouwde kom (bibuko) 50 km/h
buiten bebouwde kom (bubeko) 80 km/h
Principeprofiel bubeko
Inpassing profiel bubeko
Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 2.50m of 3.50 m fietspad - 2.50m K&L strook - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad
Trace's bubeko
N269 - Komgrens Diessen
Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse)
Schutweg - Komgrens Middelbeers
Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers
Komgrens Oostelbeers - A58
TOTAAL
Aan te kopen percelen
Aantal percelen
31
27
78
25
67
228
Oppervlakte in m2 Aan te kopen panden
6350
2
6079
2
21938
7
6237
5
11488
6
52092
22
Te kappen bomen
Totaal
Eigendom NB
170
161
147
121
615
566
80
64
478
466
1490
1378
Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 4.50m parallelweg - 2.50m K&L strook - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad
Trace's bubeko
N269 - Komgrens Diessen
Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse)
Schutweg - Komgrens Middelbeers
Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers
Komgrens Oostelbeers - A58
TOTAAL
Aan te kopen percelen
Aantal percelen
32
28
78
25
80
243
Oppervlakte
10328
9107
34073
8758
27303
89569
Aan te kopen panden
3
2
10
8
10
33
Te kappen bomen
Totaal
Eigendom NB
178
162
149
121
627
566
79
63
502
469
1535
1381
Conclusie: bestaande fietspaden vormen de begrenzing
Principeprofiel bibeko
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gelijke vormgeving in de 3 kommen
Geen fietsers op de rijbaan, wel bromfietsers
Rijbaanbreedte minimaal 5,88 m en maximaal 6,20 m (50 km/h)
Dubbele asmarkering
Aanliggende strook langzaam verkeer (2,70 m):
voetganger en fietser (bomen kunnen verdwijnen)
Bus halteert op de rijbaan (m.u.v. tijdhaltes)
Oversteken voorzien van middengeleiders
Aansluitende straten vormgeven als uitrit
parkeerverbod op de rijbaan
Profiel Bibeko
Ook in Middelbeers !
!
Fietsstructuur
–
–
–
Handhaven huidige verdeling 1 / 2 richtingen fietspaden
Sluit goed aan bij fietsstructuur Oirschot / scholen
Lokatie oversteek (1 naar 2 v.v.) in Oostelbeers verplaatsen
Openbaar vervoer (OV) & landbouwverkeer
–
–
Gebruik huidige haltes voor 95 % in de kommen
Haltes bubeko worden incidenteel gebruikt
–
–
–
Alternatieve routes voor landbouwverkeer niet mogelijk
Passeerstroken landbouwverkeer nuttig voor OV en ander verkeer
Voorkeur: vrijwillige passeerstrook met rijbaanscheiding
–
Uitvoering: behouden aantal bushaltes bubeko (1 paar tussen de
kernen) in combinatie met passeerstroken landbouwverkeer
Groenstructuur
– Algemeen: Maatwerk
–
–
–
–
–
Binnen de kommen meer vrijstaande bomen en kleine groepen
gebruiken
Geen landschappelijke eenheid bubeko
Vak D: Historisch beeld: bomen van goede kwaliteit
Bij 4 rijen bomen optie de binnenste rijen verwijderen
Beekdal de Beerse (F): forse beplantingsstrook (is er nu al)
Resultaten planstudie
–
–
–
–
–
Toepassen uniforme profielen bibeko en bubeko
Aanpassingen aansluitingen N269 (en A58)
VRI aansluiting de Scheper (omleggen Wintelresedijk)
Fietsstructuur in Oostelbeers en tussen Scheper en Oirschot
Volledige herasfaltering (13 km)
–
Belangrijke aspecten gemeente Hilvarenbeek:
• Aansluiting N395 met N269 als kluifrotonde
• Wegvak Diessen Oost van 60 naar 80 km/h
• Voetgangersverkeerslicht (GOP) in Julianastraat t.h.v.
bestaande geleider
• Extra oversteek Diessen t.h.v. Laarstraat
• Verbeterde aansluiting Waterstraat
• Komgrens Diessen iets westelijker
• Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes
Oplossingen aansluiting N269
oplossing 1: kluifrotonde
oplossing 2: verkeerslichten
Voorkeur: aanleg kluifrotonde
Wegvak Diessen Oost naar 80 km/h
Tussen komgrens en Ansbaldweg (900 m)
Voetgangersverkeerslicht (GOP) Julianastraat
Extra oversteek t.h.v. Laarstraat
Verbeterde aansluiting Waterstraat
Komgrens Diessen westelijker
Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes
Pauze / koffie
– Bekijk de tekeningen
– Geef uw vragen / opmerkingen
via het antwoordformulier
Vervolg
– Besluit over planstudie N395 november 2013
– Uitvoering in 2 fasen:
•
•
fase 1 voor 2018
fase 2 na 2018
– In eerste fase:
•
•
•
•
De kommen van Diessen en beide Beerzen
Aanpassing 60 km/h gedeelte Oostelijk van Diessen
Aansluiting N395 met A58
Fietspad de Scheper
– Planning
•
•
Voorbereiding 2014-2015
Uitvoering 2015-2016
Vervolg: Inspraak
Planstudie
-
geen formele inspraak op de planstudie;
inbreng via klankbordgroep, gemeente, info-avonden.
Voorbereiding-/realisatiefase (2014-2016)
Geen formele inspraak, behalve indien sprake van:
•
•
•
•
bestemmingsplanprocedure;
grondverwerving;
verkeersbesluit;
vergunningen (kap-, omgevingsvergunning etc.)
SOWIESO WEL:
- afstemming (klankbord, gemeente, infoavonden)
Tenslotte
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Voornaam Achternaam
T +31 6 3036 9422
E [email protected]
23
Dank voor uw
aandacht

similar documents