Prezentace Ekonomické informace

Report
EKONOMICKÉ
INFORMACE
Sněm RVŠ
29. ledna 2015
Lenka Valová
OBSAH
Rozpočet 2015
I. Vývoj financování VŠ
II. Normativní financování
a) ukazatel A – vývoj počtu studentů, výše normativů
b) ukazatel K – úprava indikátorů
III. Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ
a) ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce
b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky
c) další úpravy
IV. Výpočet limitu financovaných studentů pro rok 2016
I. Vývoj financování VŠ
Ukazatel
Celkem
rozpočet VŠ
(mil. Kč)
Meziroční
vývoj (%)
Celkem
rozpočet VŠ
bez PF
(mil. Kč)
Meziroční
vývoj (%)
Poměr
výdajů na VŠ
k HDP (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
24 102
24 640
24 249
22 950
21 671
21 103*
21 803
21 770
21 491
5,42
2,23
-1,59
-5,36
-6,58
-0,15
-1,3
21 080
21 904
21 615
20 687
19 309
19 808
19 907
19 833
19 192**
3,59
3,91
-1,32
-4,30
-6,66
2,58
0,5
-0,4
-3,6**
0,65
0,68
0,66
0,62
0,55
0,56
0,55
0,51
0,61*
3,32
*po vázání prostředků rozpočtu v průběhu roku 2012
** -241 tis. převedené na sekci 4 jako spolufinancování VaVpI a – 400 tis. přidělené na základě PV 36/2014
II. Normativní financování
a) Ukazatel A
• Změna poměru A:K na 76:24 (z 77,5:22.5)
• Pokles počtu financovaných studentů o 5,6%
2011
2012
2013
2014
2015
Celkový počet
studentů
364 172
363 252
355 492
345 696
334 054
Přepočtený
počet studentů
334 024
331 725
323 266
312 649
294 575
Limit
320 200
320 185
304 025
289 482
272 857
Financovaný
počet studentů
317 176
319 191
303 323
288 847
272 656
• Celková částka určená v bilanci rozpočtu VŠ na normativní
financování v rozpočtovém okruhu I. Bilance není dosud*
oficiálně MŠMT zveřejněna, z dostupných podkladů zaslaných
kvestorům VVŠ vyplývá, že:
- RO I pracuje s částkou 16 112 mil. Kč ( oproti roku 2014 zvýšení o o,7%),
což vede ke:
- zvýšení normativů vlivem poklesu počtu studentů u:
- základního normativu o 3,53% ( 27 252,- Kč)
- průměrného normativu o 5,57% ( 35 858,- Kč)
• RO II sociální záležitosti studentů je oproti roku 2014 snížen o 3,5%
rovněž v důsledku snížení počtu studentů, neboť výše jednotlivých
druhů stipendií zůstává na stejné úrovni (stipendium PhD 90 tis., ubytovací stip. 5,4 tis.,
sociální 16,2 tis., a dotace na 1 jídlo 17,95 Kč)
*ke dni konání Sněmu RVŠ 29.1.2015
II. Normativní financování
b) Ukazatel K
Závěry Reprezentativní komise 23.10 a 17.12 2014:
- Zvýšit váhu RUV na 3,5 %
- Zrušit indikátor mezinárodní granty
- Snížit váhu indikátoru nezaměstnanost na 16%
- „Zbylá“ procenta rovnoměrně rozdělit mezi ostatní indikátory
UkazatelKK
Ukazatel
Celkem
Celkem
Započítané
RIV (absolutně)
Započítané
bodybody
RIV (absolutně)
Započítané
Započítané
bodybody
RUV RUV
Účelové
neinvestiční
prostředky
na výzkum
Účelové
neinvestiční
prostředky
na výzkum
Mezinárodní
granty
Mezinárodní
granty
Vlastní
příjmy
Vlastní
příjmy
Vážený
počet
profesorů
a docentů
Vážený
počet
profesorů
a docentů
Zaměstnanost
absolventů
Zaměstnanost
absolventů
Cizinci
v příslušném
typu studijního
programu
Cizinci
v příslušném
typu studijního
programu
„Samoplátci“ v příslušném typu studijního
„Samoplátci“
programu v příslušném typu studijního programu
Vyslaní
v rámci
mobilitních
programů
Vyslaní
v rámci
mobilitních
programů
Přijatí
v rámci
mobilitních
programů
Přijatí
v rámci
mobilitních
programů
2012
2012
2013
2013
2014
2015
100100
%%
29,3
29,3
%%
1,71,7
% %
5,05,0
% %
100
100
%%
29,0
29,0
%%
2,02,0
%%
5,05,0
%%
3,03,0
% %
2,02,0
% %
32,0
32,0
%%
2,02,0
% %
3,03,0
%%
2,02,0
%%
32,0
32,0
%%
2,02,0
%%
100%
100%
26%
26,0%
2,0% 2%
3,0% 3%
5,0% 5%
3,0% 3%
2,0% 2%
32%
32,0%
2,0% 2%
3,03,0
% %
3,03,0
%%
3,0% 3%
4,0%
11,0
11,0
%%
11,0
11,0
%%
11,0
11,0
%%
11,0
11,0
%%
11%
11,0%
11%
11,0%
14,5%
14,5%
100%
100%
34,30%
3,5%
4%
4,0%
2,6%
16,0%
2,6%
Usnesení P RVŠ

23.10.2014 Rada VŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci VŠ při naplňování vize jejich
činnosti, zdůrazňuje však, že jejich přijímání musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost VŠ. K
jednotlivým návrhům:
- Poměr A:K - předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na změnu poměru
těchto ukazatelů
- Mezinárodní granty – předsednictvo Rady VŠ neschválilo návrh na zrušení
tohoto indikátoru
- Nezaměstnanost – stanovisko Rady VŠ je k návrhu na snížení váhy tohoto
indikátoru neutrální, nicméně připomíná dlouhodobý požadavek na zvýšení
validity dat, se kterými je v tomto indikátoru pracováno
- RUV – stanovisko předsednictva Rady VŠ je k návrhu na změnu váhy
indikátoru RUV neutrální.

11.12. 2014 P RVŠ k informaci o podkladech pro jednání Reprezentativní komise MŠMT 17. 12. 2014 vyslovuje nesouhlas
s pozdním zasláním těchto podkladů a zejména důrazně protestuje proti změnám vah ukazatele K bez toho, aby
tyto značné změny byly řádně zdůvodněny. Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT určovaných
na základě pouze matematického modelování bez slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K.

8.1.2015 RVŠ se značným znepokojením vnímá skutečnost, že pečlivě shromážděné, prodiskutované a usnesením
odsouhlasené připomínky Rady VŠ adresované Reprezentativní komisi ve věci rozpočtových pravidel nebyly přijaty a ani
zohledněny. Předsednictvo RVŠ navazuje na své usnesení z 11. 12. 2014 a důrazně žádá ministerstvo při jednání RK v
oblasti ekonomických otázek o v dostatečném předstihu poskytovaná a zejména komplexně zdůvodňovaná opatření
směřující k řešení dlouhodobě avizované systémové změny financování VVŠ.
III. Úprava Pravidel ……
a) ukazatel D – Mezinárodní spolupráce
•
•
Nový model výpočtu výše podpory mezinárodní
spolupráce
Průměrování reálné podpory za poslední 3 roky
(2012-14)
III. Úprava Pravidel ……
b) ukazatel F – Fond vzdělávací politiky
•
•
•
Zrušení možnosti škol podávat samostatně
projekty směřující k systémovým krokům z důvodu
značného nárůstu projektů a jejich nesnadného
odlišení od běžně financované činnosti škol
Zrušení čl. 22 odst. 4
MŠMT počítá s možností využití v odst. 3 č. 22 –
bude vypisovat tematicky výzvy
III. Úprava Pravidel ……
c) další úpravy



Doplnění způsobu započítávání studentů
přijatých k doplnění zákonem požadované
pedagogické kvalifikace
Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v
rámci mobilitních programů v důsledku
dalšího neudělování ECTS a DS Labelu
Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti
podpory studia studentů se specifickými
potřebami (vyčleněna kategorie autistů, doplněny
veterinární obory, kombinovaná postižení oceněna
součtem nákladovosti pro každé postižení a součet
násoben 0,9)
IV. Výpočet limitu financovaných studentů
na rok 2016

Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5%
(přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)


Přijatá varianta výpočtu limitu:
- zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení
o 2,5% provedeno plošně
- nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna
- v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ
max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%
Následující modelová tabulka vychází částečně z
dat roku 2014 – nejde o definitivní limit
Změna B1 a M1 v důsledku přerozd. dle VKM a po snížení o 2,5% rovnoměrně
Započtený počet
přepočtených studentů k 31.
10. 2014
B1
UK
6 702
JU
2 486
UJEP
2 424
MU
7 126
UP *)
3 506
VFU Brno
125
OU
2 141
UHK
1 478
SU
1 763
ČVUT
6 106
VŠCHT Praha 1 176
ZČU
3 230
TUL
2 002
UPa
2 233
VUT v Brně
4 757
VŠB-TUO
4 941
UTB ve Zlíně 2 166
VŠE
3 460
ČZU v Praze
4 577
MENDELU
2 123
VŠP Jihlava
984
VŠTE
1 209
C ELKEM
66 715
M1
2 515
47
86
1 220
632
376
151
147
0
0
0
302
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 552
B1+M1
9 217
2 533
2 510
8 346
4 138
501
2 292
1 625
1 763
6 106
1 176
3 532
2 078
2 233
4 757
4 941
2 166
3 460
4 577
2 123
984
1 209
72 267
Limit přepočtených studentů
k 31. 10. 2015
B1
6 825
2 419
2 318
6 894
3 452
122
2 109
1 426
1 676
6 060
1 195
3 126
1 941
2 173
4 661
4 740
2 083
3 337
4 349
2 082
923
1 137
65 047
M1
2 476
46
79
1 190
611
363
139
133
0
0
0
282
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 389
B1+M1
9 301
2 465
2 397
8 084
4 063
485
2 248
1 560
1 676
6 060
1 195
3 408
2 010
2 173
4 661
4 740
2 083
3 337
4 349
2 082
923
1 137
70 436
Rozdíl
20152014
B1+M1
84
-68
-113
-262
-75
-16
-44
-65
-87
-46
19
-124
-68
-60
-96
-201
-83
-123
-228
-41
-61
-72
-1 831
Poměr
B1+M1
2015/201
4
%
0,9%
-2,7%
-4,5%
-3,1%
-1,8%
-3,2%
-1,9%
-4,0%
-4,9%
-0,8%
1,6%
-3,5%
-3,3%
-2,7%
-2,0%
-4,1%
-3,8%
-3,6%
-5,0%
-1,9%
-6,2%
-6,0%
-2,5%
úprava limitu 2016




Nedostatek absolventů všeobecného
lékařství
Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich
postupovat analogicky s programy zubního
lékařství
Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť
obdobně by bylo možno uvažovat o dalších
oborech studia
Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však
maximálním 10% nárůstem

similar documents