MJERENJE OBRTNOG MOMENTA I SNAGE

Report
prezentacija
MJERENJE OBRTNOG MOMENTA POMOĆU MJERNIH TRAKA
NA POVRŠINI VRATILA KOJA SU OPTEREĆENA MOMENTOM UVIJANJA JAVLJAJU SE NAJVEĆI
TANGENCIJALNI NAPONI.MJERNA TRAKA DUŽINE AB=S ZALIJEPI SE POD UGLOM α U
ODNOSU NA ONO VLAKNO VRATILA KOJE JE NAJVIŠE UDALJENO OD OSE.NAKON DEJSTVA
MOMENTA UVIJANJA TRAKA PROMIJENI DUŽINU S I POVEĆA SE NA S+ΔS=AB' .
1∗
Θ=
Gdje je:
M1-moment uvijanja(torzije)
G-modul klizanja
Io-polarni moment inercije
∗
NA OVOJ SLICI ŠEMATSKI JE PRIKAZANO POVEZIVANJE MJERNIH
TRAKA SA KLIZNIM PRSTENOVIMA KAO I WHEATSTONE-OV
MOST ZA MJERENJE OBRTNOG MOMENTA.ČETRI MJERNE TRAKE
ZALIJEPLJENE SU POD UGLOVIMA 45°, 135°, 225° 315°. PRILIKOM
UVIJANJA DVIJE MJERNETRAKE R2 I R3 SE IZDUŽUJU,A TRAKE R1 I
R4 SKRAĆUJU.MJERNI MOST ČINE ČETRI AKTIVNE TRAKE,A
MJERNA SPREGA JE UJEDNO I TEMPERATURNO KOMPENZIRANA.
KLIZNI PRSTENOVI NA OVOJ SLICI TRABA DA IMAJU ŠTO MANJI
SPOLJAŠNJI PREČNIK ZBOG SMANJENJA OBODNE BRZINE
TRENJA I ZAGRIJAVANJA NA MJESTU KONTAKTA.VEZA IZMEĐU
KLIZNIH PRSTENOVA I VRATILA SE POSTIŽE POMOĆU ČAHURE
OD IZOLACIONOG MATERIJALA.IZMEĐU KLIZNIH PRSTENOVA
POSTAVLJAJU SE ODSTOJNEČAHURE.
MJERENJE OBRTNOG MOMENTA POMOĆU INDUKTIVNOG
PRETVARAČA
INDUKTIVNI PRETVARAČ ZA MJERENJA OBRTNOG MOMENTATORZIOMETAR NA SLICI,SASTOJI SE OD JEGRA KOD KOG JE JEDNA
STRANA SLOBODNA,A DRUGA ČVRSTO VEZANA ZA VRATILO 5.NA
SLOBNODNOM JEZGU 1.NAMOTANI SU KALEMI 2. USLJED UVIJANJA
ELASTIČNOG DIJELA VRATILA 3.INDUKTIVNI PRETVARAČ 4. KOJI IMA
ČETRI KALEMA POVEZANA U WHEATSTONEOV MOST DJELUJE KAO
DIFERNECIJALNI TRANSFORMATOR DOVODEĆI DO NERAVNOTEŽE
MOSTA.USLJED
OBRTANJA
JAVLJA
SE
NAPON
DIREKTNO
NEPOPROPORCIONALAN OBRTNOM MOMENTUI REGISTRUJE SE NA
INSTRUMENTU.
MJERENJE OBRTNOG MOMENTA MEHANIČKIM
TORZIOMETROM SA STROBOSKOPSKIM INDIKATOROM
ZA MJERENJE OBRTNOG
MOMENTA KOD CENTRIFUGALNIH
PUMPI,VENTILATORA,KOMRESORA I ELEKTROMOTORA KORISTE SE
TENZIOMETRI SA STROBOSKOMPOM.POSTVALJAJU SE IZMEĐU POGONA I
IZVRŠNOG MEHANIZMA,ELASTIČNI DIO TORZIOMETRA PRENOSI
OBRTNI MOMENT ZBOG ČEGA SE UVIJA,NA OSNOVU UGLA UVIJANJA
RAČUNA SE OBRTNI MOMENT.OVAKVA VRSTA TORZIOMETRA KORISTI
SE ZA MEJRENJE KONSTANTNIH MOMENATA,NA SLICI JE PRIKAZANA
KONSTRUKCIJA TORZIOMETRA.
MJERENJE SNAGE POMOĆU KOČNICA
PRETHODNO NAVEDENE METODE MJERENJE OBRTNOG MOMENTA I
NJIHOVO PRERAČUNAVANJE U SNAGU SPADAJU U TRANSMISIONE
METODE.METODA MJERENJA SNAGE POMOĆU KOČNICA SPADA U
APSORPCIONE METODE.ZAVISNO OD TOGA DA LI SE RADI O
ENERGETSKIM MAŠINAMA KAO ŠTO SU TURBINE,MOTORI SA
UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ILI RADNIM MAŠINAMA KAO ŠTO SU
PUMPE,VENTILATORI,ODREĐIVANJE OBRTNOG MOMENTA SE VRŠI NA
OSNOVU KOČENJA ILI POGONA.ZA MJERENJE SNAGE NAJČEŠĆE SE
KORISTE ELEKTRIČNE KOČNICE TZV.ELEKTRODINAMOMETRI KAO NA
SLICI.
MJERENJE OBRTNOG MOMENTA MEHANIČKIM
DINAMOMETROM
NAJJEDNOSTAVNIJI TIP APSORPCIONOG DINAMOMETRA JE
PRONY KOČNICA,KOJE SU STRIKTNO RAZVIJENE NA ČISTOJ
FRIKCIJI (TRENJU) PREKO KOG SE KONVERTUJEMEHANIČKA
ENERGIJA U TOPLOTU.POSTOJI VIŠE TIPOVA PRONY KOČNICA,A
NA SLICI SU PRIKAZANE DVIJE VRSTE.
DRUGI
TIP
DINAMOMETRA
FUNKCIONIŠE
NA
SLIČNIM PRINCIPIMA, A
TO
JE
VODENA
KOČNICA,KOJA KORISTI
TRENJE U FLUIDU, KOJA
USLJED TOGA U FLUIDU
RAZVIJA TOPLOTU NA
RAČUN
ULAZNE
MEHANIČKE
ENERGIJE.NAJJEDNOSTA
VNIJI
PRIMJER
DINAMOMETRA
SA
KOČENJEM VODOM JE
PRIKAZAN NA SLICI.
TRANSMISIONI DINAMOMETRI
TRANSMISIONI DINAMOMETRI DEFINISANI SU KAO PASIVNI
UREĐAJI.RAZLIČITI TIPOVI SE KORISTE KOD ZUPČASTIH SKLOPOVA,TE
KOD REMENIH LANČANIH PRENOSNIKA.OSNOVU TRANSMISIONIH
DINAMOMETARA ČINI ELASTIČNA EPRUVETA KOJA JE KALIBRIRANA ZA
ODREĐENA NAPREZANJA.DINAMOMETRI OVOG TIPA KOMERCIJALNO
SU DOSTUPNI SA KAPACITETA 12 DO 3500Nm.TRANSMISIONI
DINAMOMETARSA GREDOM I MJERNIM TRAKAMA ZA MJERENJE
OBRTNOG MOMENTA PRIKAZAN JE NA SLICI.
MJERENJE POJEDINAČNIH VELIČINA VRŠI SE JEDNIM
INSTRUMENTOM.MEĐUTIM ZA MJERENJE SNAGE ILI STEPENA
ISKORIŠTENJA KOJI SU PO PRIRODI PROIZVODI ILI KOLIČNIK
DVIJE MEHANIČKE VELIČINE KORISTI SE SLOŽENIJAOPREMA
ILI VIŠE UREĐAJA.TAKO NPR.ZA MJERENJE SNAGETREBA
ODREDITI OBRTNI MOMENT IBROJ OKRETAJA TJ.MORAJUSE
IZMJERITI DVIJE NEZAVISNE VELIČINE I NAĆI NJIHOV
PROIZVOD.

similar documents