Bockanicova

Report
Jazykové vzdelávanie v SR
Katarína Bockaničová
Štátny pedagogický ústav
15. november 2011
Východiská jazykového vzdelávania
• Zasadnutie Európskej rady v Barcelone v marci 2002 vzdelávanie označené za kľúčovú doménu,
• tri strategické ciele pre oblasť vzdelávanie,
• zlepšenie učenia sa cudzích jazykov:
a. aby sa každý žiak/ občan mohol učiť dva jazyky okrem
svojho materinského jazyka a zvýšilo sa povedomie
o dôležitosti cudzojazyčného vzdelávania v každom
veku.
b. školám a vzdelávacím inštitúciám sa odporučilo, aby
využívali efektívne vyučovacie metódy a zabezpečili
pokračovanie jazykového vzdelávania aj v neskoršej
fáze života.
Cieľ jazykového vzdelávania v SR
• Všeobecným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie
komunikačnej úrovne B1/ B2 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky v prvom
cudzom jazyku a komunikačnú úroveň A2/B1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca
v druhom cudzom jazyku u všetkých žiakov
edukačného systému v SR na konci strednej školy.
Inovatívne trendy v jazykovom vzdelávaní
• Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky,
učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR),
• prílohy ŠVP aj úrovne maturitnej skúšky z CJ sa
odvolávajú na SERR,
• možnosť výberu z ponuky moderných učebníc
cudzích jazykov.
Inovatívne trendy v jazykovom vzdelávaní
• Činnostný prístup vo vyučovaní a učení sa jazykov,
• používateľov jazyka pokladá za „ spoločenské
činitele“, t.j. takých členov spoločnosti, ktorí majú
svoje úlohy a tie majú splniť za daných okolností
v konkrétnom prostredí a vykonávaním konkrétnej
činnosti,
• zmysluplné používanie cieľového jazyka a rozvoj
autonómneho učenia hrá kľúčovú úlohu.
Hodnotenie kvality jazykového vzdelávania
•
•
•
•
Princíp zameraný na uspokojenie potrieb klienta,
procesuálny model kvality,
model založený na merateľných výsledkoch,
kvalita môže byť vyhodnocovaná aj vo vzťahu k
osobnostnému rozvoju.
Hodnotenie kvality jazykového vzdelávania
• Zabezpečenie kvality zahŕňa stanovenie,
monitorovanie, kontrolu a hodnotenie procesov na
zlepšenie kvality.
• V oblasti jazykového vzdelávania sa vyžaduje
garancia vysokého štandardu celkového plánovania
cieľov vzdelávania, výber vhodných materiálov
a didaktickej techniky, zlepšovanie pracovného
a učebného prostredia ako aj ďalšie vzdelávanie
učiteľov.
Osobnostný rozvoj a kvalita vyučovania
• Európska asociácia EAQUALS (Evaluation &
Accreditation of Quality in Language Services),
• NORTH, B., MATEVA, G., ROSSNER, R. - A
Profiling Grid for Language Teachers,
• vychádza z konceptu sebahodnotenia, stanovuje 4
kategórie, ktoré reflektujú hlavné aspekty profilu
učiteľa jazykov,
• Prvou kategóriou, v ktorej je možné vykonať
sebahodnotenie je jazyk.
Osobnostný rozvoj a kvalita vyučovania
• Druhá kategória má názov kvalifikácia, delí sa na
podkategóriu kvalifikácia na vyučovanie jazyka;
jazyková prax; skúsenosti s vyučovaním jazyka,
• Tretia kategória jadrové spôsobilosti sa delí na 4
subkategórie: vedomosti a spôsobilosti z metodológie;
plánovanie hodín; interakcia, manažment a monitoring,
• Poslednou kategóriou sú komplementárne spôsobilosti,
učiteľ v nej môže realizovať sebahodnotenie v oblastiach:
ďalšie vzdelávanie učiteľov, práca s digitálnymi médiami,
poradenstvo žiakom, manažérstvo kvality.
Súčasné aktivity prispievajúce k zvýšeniu
kvality v oblasti CJ
• Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích
predmetov v základnej škole – teoretický a praktický modul –
program kontinuálneho inovačného vzdelávania,
• Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo
vyučovaní cudzích jazykov - Projekt experimentálneho
overovania,
• CLIL - Content and Language Integrated Learning - Metóda
CLIL predstavuje spôsob výučby, ktorý žiakom umožňuje
rýchlejšie nadobudnutie komunikačných kompetencií
z cudzieho jazyka spolu so získavaním poznatkov
z nejazykového predmetu, ktorý sa vyučuje cez cudzí jazyk.
Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom
stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov
• Cieľom experimentálneho overovania je nájsť
vhodné spôsoby aplikácie cudzieho jazyka do
vyučovacích predmetov, nájsť vhodné obsahy, overiť
vplyv CLIL metódy na motiváciu a výsledky žiakov,
pripraviť metodické a didaktické materiály pre cudzie
jazyky – anglický a nemecký,
• Do projektu sa zapojilo zatiaľ 17 základných škôl.
Projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na
základných a stredných školách.
• Základným cieľom projektu je zabezpečiť kvalifikovaných
učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ formou
rozširujúceho alebo doplňujúceho vzdelávania učiteľov
základných škôl v oblasti cudzích jazykov.
• Do projektu sa mohli prihlásiť:
▫ kvalifikovaní učitelia 1. stupňa základných škôl
▫ kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov, ktorí učia na 2.
stupni základných škôl.
• V súčasnosti sa v projekte vzdeláva 3938 učiteľov.
• Programy kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č.
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na
základných a stredných školách.
• A Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na
úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.
stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ
(dosiahnu úroveň B2) – program trvá 8 semestrov.
• B Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením
kvalifikácie na vyučovanie CJ – program trvá 4 semestre.
• C Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích
jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší
školský vek – program trvá 2 semestre.
Ďakujem za pozornosť.
[email protected]
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

similar documents