Завантажити презентацію

Report
Цілі і завдання проекту
Мета: розробка рекомендацій щодо реалізації концепції Smart Grid в
російській електроенергетиці на основі аналізу зарубіжного досвіду
Об'єкт дослідження:
електроенергетика в Україні,
в Росії і за кордоном
Предмет дослідження:
технологічна і науковометодична
база розробки і реалізації
концепції Smart Grid
Інформаційна база дослідження:
матеріали закордонних і вітчизняних енергетичних компаній,
науководослідних організацій, нормативні та правові акти в
галузі електроенергетики, періодична преса
Electric
Distribution Utility
Roadmap:
Common
Infrastructure,
Toronto, Canada,
2008
European Technology
Platform Smart Grids,
Vision and Strategy for
Europe's Electricity
Networks of the future,
European Communities,
2006
Profiling and
Mapping of
Intelligent Grid R
& D Programmer,
EPRI, USA, 2006
A vision for the
Modern Grid, The
National Energy
Technology
Laboratory, USA,
2007
Визначення Smart Grid
European Technology Platform
SmartGrids
«Smart Grids» (розумні мережі) - це електричні
мережі, що задовольняють майбутнім вимогам
по енергоефективному і економічному
функціонуванню енергосистеми за рахунок
скоординованого управління і за допомогою
сучасних двосторонніх комунікацій між
елементами електричних мереж, електричними
станціями, акумулирующими джерелами і
споживачами.
Інститут енергетичних досліджень
РАН
Активно - адаптивна мережа (ААС) - це
сукупність підключених до генеруючих джерел і
споживачам електричної енергії активних
електричних мереж
The NETL Modern Grid Initiative
SMART GRID - це сукупність організаційних
змін, нової моделі процесів, рішень в області
інформаційних технологій, а так само рішень в
області автоматизованих систем управління
технологічними процесами і диспетчерського
управління
IEEE The IntelliGrids
Нова енергетична інфраструктура передачі та
розподілу, яка інтегрує просування в
комунікаціях, комп'ютерних системах та
електроніці для забезпечення вимог енергетики
майбутнього.
SMART GRID - це, перш за все, концепція інноваційного перетворення
електроенергетики на основі цілісної системи бачення її ролі і місця в сучасному і
майбутньому суспільстві, що визначає вимоги до неї, підходів до забезпечення цих вимог,
принципів і способів здійснення і необхідного технологічного базису для реалізації.
Основні чинників, що визначаються необхідність
змін у розвитку електроенергетики
Зміна умов функціонування ринків
електроенергії та потужності
Поява прогресивних технологій в
результаті НТП, що не знайшли
належного застосування в сучасній
електроенергетиці
Зниження надійності енергопостачання
Зростання вимог споживачів до
надійності і якості електропостачання
Необхідність підвищення енергетичної
та екологічної ефективності
електроенергетики
Постійне підвищення вартості
електроенергії у всьому світі
Підходи до розвитку електроенергетики для
здійснення змін
Поліпшення:
Традиційне розвиток шляхом
модернізації окремих видів
обладнання і технологій з
поліпшеними
характеристиками.
?
Інноваційність:
Радикальні зміни орієнтовані
на суспільний розвиток і
забезпечення суттєвого
підвищення споживчих
властивостей та ефективності
використання енергії.
Аналіз можливостей
• можливості подальшого нарощування нових генеруючих потужностей недостатні в силу вичерпності в
довгостроковій перспективі органічних видів палива та суттєвих екологічних обмежень;
• розвиток мережевої інфраструктури, в першу чергу, в районах з високою щільністю населення, стримується
техногенними та інфраструктурними обмеженнями і ризиками;
• недостатній потенціал підвищення ефективності використання ресурсів: існуюча технологічна база
енергетики практично вичерпала можливості підвищення продуктивності устаткування;
• будівництво нових енергетичних об'єктів вимагає серйозних інвестиційних ресурсів, обсяг яких істотно
обмежений.
Нова концепція інноваційного розвитку електроенергетики SMART GRID
Розвиток інтелектуальної енергетики пріоритетний напрямок за кордоном
• Уряд - $ 100 мм. два (2)
інтелектуальних міста;
• Штат Вікторія планує
досягти повного покриття
інтелектуальними
лічильниками до 2013.
• Інфраструктура:
"інтелектуальні мережі",
інтеграція відновлюваних
джерел;
• Демонстраційні
програми, зустрічні фонди.
• $ 14.5 млрд гарантій для
передачі і розподілу
електроенергії та
поновлюваних джереленергії;
• $ 4.5 млрд на створення
"інтелектуальної мережі",
включаючи федеральні,
зустрічні кошти.
• Додаткове фінансування
індійської енергетичної
програми розвитку: 07 - 12 для
скорочення втрат передачі і
розподілу на 15%;
• Частина А-$ 2 млрд, ПО /
Автоматизація;
• Частина В-$ 8 млрд,
Устаткування
• Випробувальний стенд
на острові Чечжу;
• Можливості розвитку;
•МКЕ управляє
впровадженням
інтелектуальних
лічильників
• Підтримка трансєвропейської
інфраструктури;
• Енергетичний пакет 80%
інтелектуальними
лічильниками до 2020;
• ЄС 20/20/20.
• Розширення ВЛ мережі
На 26,000 км до 2009 і
вмикаючи нове
обладнання.
• Регулятор (Ofgem) - £
500 ММ: чотири (4)
інтелектуальних міста;
• Олімпійське село;
• Законодавчі ініціативи в
галузі підвищення
ефективності.
Вихідні положення, прийняті при розробці
концепції Smart Grid
1. Smart Grid розглядається в індустріальнорозвинених країнах як системна ідеологічна
платформа (концепція) перетворення
електроенергетики (енергосистеми) в
цілому, зачіпає всі її основні елементи:
генерацію, передачу і розподіл (включаючи і
комунальну сферу), збут та
диспетчеризацію.
2. Електрична мережа (всі її сегменти)- є
основним об'єктом створення нового
технологічного базису, що дає можливість
поліпшення існуючих та створення нових
функціональних властивостей
енергосистеми, що забезпечують
найбільшою мірою досягнення ключових
цінностей нової електроенергетики,
вироблених у результаті спільного бачення
цілей та шляхів її розвитку усіма
зацікавленими сторонами
3. Енергетична система на базі концепції
Smart Grid стає забезпечує інфраструктурою
для підтримки енергетичних,
інформаційних, економічних і фінансових
відносин між усіма суб'єктами
енергетичного ринку та іншими
зацікавленими сторонами.
4. Комплексний характер концепції Smart
Grid: основні напрямки досліджень і
розробок охоплюють всі елементи
енергетичної системи і ведуться на
декількох рівнях: нормативно-правовому,
технологічному, технічному,
інформаційному та управлінському.
5. Інноваційна спрямованість концепції Smart
Grid: її реалізація дає поштовх до переходу до
нового технологічного укладу в
електроенергетиці та в економіці в цілому.
Розробка та впровадження концепції Smart Grid за кордоном - це національні
інноваційні програми з розвитку електроенергетики в цілому, ініціацію і
глобальну підтримку яких здійснює держава
Ключові вимоги до нової електроенергетиці
(цінності)
1. Доступність - забезпечення споживачів електроенергією в залежності від того,
коли і де вона їм необхідна, і в залежності від оплачуваної якості.
2. Надійність - можливість протистояння фізичним та інформаційним
негативним впливам без тотальних відключень або високих витрат на
відновлювальні роботи, максимально швидке відновлення (самовідновлення).
3. Економічність - оптимізація тарифів на електричну енергію для споживачів та
зниження загальносистемних витрат
4. Ефективність - максимізація ефективності використання всіх видів ресурсів і
технологій при виробництві, передачі розподілі та споживанні електроенергії
5. Органічність з навколишнім середовищем - зниження негативних впливів на
навколишнє середовище
6. Безпека - не допущення ситуацій в електроенергетиці, небезпечних для людей і
навколишнього середовища.
Основні підходи до забезпечення ключових вимог
(цінностей) до нової електроенергетики
Орієнтація на вимоги зацікавлених сторін та
клієнтоорієнтованість
Вироблення і прийняття рішень щодо розвитку і функціонування
електроенергетики здійснюється на основі балансу вимог усіх
зацікавлених сторін з урахуванням очікуваних ними вигод і витрат,
де споживачеві відведена ключова роль активного учасника та
суб'єкта прийняття рішень шляхом самостійного формування своїх
вимог до обсягу одержуваної енергії, якості та характеру її
споживчих властивостей і енергетичних послуг.
Зміна ролі управління
Управління розглядається як основний спосіб забезпечення
формованих вимог (цінностей) і відповідне підвищення керованості
як окремих елементів, так і електроенергетики в цілому.
Формування енергоінформаційної системи
Базується на двох основних підходах: інформація виступає як засіб
здійснення ефективного управління, а інформаційні зв'язки - як
системоутворюючий фактор.
Ключові
вимоги
(цінності) до
нової електроенергетики
Розвиваються функціональні характеристики
електроенергетики для досягнення ключових
вимог (цінностей)
Самовідновлення після
аварійних відключень
Опір негативним впливам
Розширення ринків
потужності та енергії до
кінцевого споживача
Різноманіття типів електростанцій і
систем акумулювання електроенергії
(розподілена генерація)
Оптимізація управління
активами
Забезпечення надійності та
якості енергопостачання
Активний споживач
Визначальний чинник досягнення цих характеристик - УПРАВЛІННЯ, як
альтернатива екстенсивному нарощуванню потужностей, що вимагає
істотного підвищення керованості всіх елементів мережі та енергосистеми
в цілому
Порівняльна характеристика сьогоднішньої
енергосистеми та на базі концепції Smart Grid
Енергетична система сьогодні
Енергетична система на базі концепції Smart Grid
Немає або одностороння комунікація між
елементами
Двосторонні комунікації
Централізована генерація - складно інтегрувати
розподілену генерацію
Розподілена генерація
Топологія - переважно радіальна
Переважно мережева
Реакція на наслідки аварії
Реакція на запобігання аварії
Робота обладнання до відмови
Само моніторинг та самодіагностика продовжує
життя обладнання
Ручне відновлення
Автоматичне відновлення - «само-лікуються мережі»
Схильність системних аварій
Запобігання розвитку системних аварій
Ручне і фіксоване виділення мережі
Адаптивне виділення
Перевірка обладнання по місцю
Віддалений моніторинг обладнання
Обмежений контроль перетоків
Управління перетоками
Недоступна або сильно запізніла інформація про
ціну для споживача
Ціна в реальному часі
Структура технологічного базису концепції
Smart Grid
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
Розумний облік
(Smart Metering
Розумна мережа
(Smart Grid)
Автоматичне зняття
показань
Віддалене управління
мережею
Двостороння
комунікація
Автоматичне
управління мережею
Віддалене управління
приладами
Оптимізація втрат
Системи управління
даними обліку
Облік і аналіз технічних
неполадок
Когенерація
Мультигалузеві прилади
обліку
Оптимізація планування
мережі
Єдина інформаційна
модель і стандарти
ТОіР за станом
Формування культури
споживання
Керування робочими
бригадами
Енерго ефективність
(Demand Response ЕЕ)
Управління
регулюванням
навантаження
Споживчі технології
(Home Network)
Розподілена генерація
Енергооблік
Інтервальна тарифікація
Зберігання
електроенергії
Інтелектуальні побутові
прилади
Багатоканальна
доступність інформації
Структура технологічного базису концепції
Smart Grid
Вимоги та очікування стейкхолдерів від
реалізації концепції Smart Grid (на прикладі
матеріалів США і Європейського союзу)
Групи
стейкхолдерів
Стейкхолдер
Оптові продавці енергії /
потужності
Роздрібні продавці
енергосервісних послуг
Енергетичні
компанії
Вимоги, очікувані ефекти
• Оперативні поліпшення;
• Прозора система обліку та біллінгу;
• Управління відключеннями в режимі реального часу;
• Удосконалення процесів управління енергосистемою;
Компанії з передачі
електроенергії
• Зниження втрат електроенергії;
Розподільні мережеві компанії • Оптимізація управління активами;
• Системне планування
Регулюючі
органи
Органи державного
регулювання
Оператор оптового
електроенергетичного
ринку
Регулятори надійності
• Технічне обслуговування та моніторинг в режимі реального
часу.
• Підвищення надійності енергопостачання;
• Прозора система поставок та обліку електроенергії;
• Удосконалення процесів управління енергосистемою;
• Зниження втрат електроенергії;
• Зниження тарифів на електроенергію.
Кінцеві споживачі
Промислові;
Комерційні;
Населення
Держава і суспільство в цілому
• Підвищення надійності енергопостачання;
• Підвищення загального рівня сервісу;
• Доступ до інформації по енергопостачанню в режимі реального
часу;
• Можливість управління витратою енергії
• Можливість участі в управлінні попитом (demand responseангл.);
• Зручна взаємозв'язок розподіленої генерації;
• Можливість продавати енергію на ринок;
• Потенціал значного зменшення витрат на постачання
електричної енергії.
• Зниження цін на електрику завдяки підвищилася операційної та
ринкової ефективності, а також залученню споживача;
• Зниження втрат споживачів за рахунок підвищення надійності;
• Покращення безпеки мережі за рахунок підвищення її стійкості;
• Зменшення викидів через інтеграцію поновлюваних генерацій і
зменшенню втрат;
• Нові робочі місця та зростання ВВП;
• Можливість інноваційного розвитку сектора передачі і
розподілу електричної енергії через інтеграцію електричних
транспортних пристроїв при генерації та зберіганні.
Оцінка ефективності впровадження концепції
Smart Grid
США
Росія
Національна Енергетична Лабораторія (NETL) і
національний науково-дослідний інститут
електроенергетики США (EPRI)
4:1
Інститут енергетичних досліджень
Російської Академії наук
Доходи: Витрати
• зниження ризику системних аварій і негативного
впливу на навколишнє середовище;
• підвищення стійкості до природних катаклізмів;
• підвищення безпеки суспільства і персоналу
компаній;
• зниження втрат і перевантажень при передачі
енергії і підвищення ефективності виробництва
електроенергії;
• більш ефективні механізми функціонування
енергетичних ринків;
• підвищення якості енергії;
• підвищення конкурентоспроможності американської
економіки за рахунок зниження цін на товари і
створення нових робочих місць;
• використання активів протягом повного життєвого
циклу і більш цільові та ефективні програми їх
технічного обслуговування.
Ф
а
к
т
о
р
и
е
ф
е
к
т
а
1,5:1
• управління попитом на електроенергію та
зниження втрат у мережах усіх рівнів;
• більш чіткий контроль і актівноадаптівное
регулювання режимів електроспоживання;
• суттєве підвищення пропускної спроможності
діючих та нових ЛЕП та перетинів;
• превентивне і адаптивне (в залежності від
розвитку ситуації) управління енергосистемою та
її елементами;
•
зниження
площі
землевідведень
під
електромережеві комунікації,
Очікувані переваги від реалізації (США)
Енергосистема
сьогодні
Джерело ефекту
Енергосистема на базі
концепції Smart Grid
Менше 13%
Частка використовуваних
поновлюваних джерел енергії
Більше 30%
Менше 1%
Рівень використання генерації
споживачів
Більше 10%
50%
Рівень використання активів
магістральних мереж
80%
30%
Рівень використання активів
розподільчих мереж
80%
47%
Рівень участі споживача
90%
Ефекти від впровадження енергосистеми на базі
концепції Smart Grid
2000
Параметри
Споживання
електроенергії
(млрд. кВт * год)
Зниження
інтенсивність
системи
розподілу
(КВт * год / $ ВВП)
Зниження попиту в
пікове навантаження
(%)
Викид СО2 (млн.
тонн вуглецю)
Рівень зростання
продуктивності
(% / рік)
Реальний ВВП
(млрд. доларів)
Вартість втрат від
аварій для бізнесу
(billions of dollars)
2025
Енергетична система
Відношення
на базі Smart Grid показників сценарія 2
(сценарій 2)
до сцеранія 1
Базис
Енергетична
система без Smart
Grid (сценарій 1)
3800
5800
4900-5200
10%-15% зниження
0,41
0,28
0,2
29% зниження
6%
15%
25%
66% зростання
590
900
720
20% зниження
2,9
2,5
3,2
28% зростання
9200
20700
24300
17% зростання
100
200
20
90% зниження
Елементи технологічного базису концепції
Smart Grid, що розвиваються у Росії (приклади)
Технології
інтегрованих
комунікацій
Впроваджені і впроваджуються АСУТП на базі стандарту МЕК 61850 на 33 підстанціях ЕНЕС.
Технологічна база - в основному зарубіжна (російської - менше 10%). Не менше 40% потреб у приладах
обліку та 90% потреб в промислових контролерів (ПЗПД) покривається за рахунок можливості вітчизняної
промисловості. Впроваджено більше 60 пристроїв СМПР на основі WAMS на російській технологічній базі
Телекомунікація
Створена єдина цифрова мережа зв'язку електроенергетики
Реалізовані волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ), які охоплюють понад 100 різних
об'єктів електроенергетики (в перспективі - 800)
Встановлено 651 малих земних станцій супутникового зв'язку на підстанціях всіх філій ВАТ «ФСК ЕЕС»
Система управління
мережами
У Росії не існує сильної компанії-розробника програмного забезпечення рівня, здатного на рівних
конкурувати з продуктами Siemens, ABB та інших.
У Росії є достатньо сильна школа прикладної математики, яка володіє обширними знаннями в області
моделювання режимів роботи мережі.
У ФСК ЄЕС створюється АСТУ на базі гнучких ліній FACTS на закордонній технологічній базі.
Технології гнучких
ліній
У Росії існують серйозні наукові опрацювання та промислові зразки практично всіх типів
технологічних компонентів FACTS: керованих шунтуючих реакторів, комутовані
конденсаторні батареї, статки, вставки постійного струму, асинхронізовані компенсатори і генератори
Оптичні
трансформатори
Релейний захист і
автоматика
Централізована
протиаварійне
автоматика
Альтернативні
джерела енергії
Впровадження відсутня, але є поодинокі експериментальні промислові зразки
В області алгоритмів управління не поступається, а за багатьма позиціями і перевищує світовий рівень
(російська школа РЗА).
В області елементної бази є одиничні промислові зразки
Реалізована більше 30 років і працює в ОДУ Уралу, Середньої Волги, Півдня. Розробляється нове покоління
ЦСПА для ОДУ Сходу.
Очікується до 4,5% від загального виробництва електроенергії до 2020 г
Специфіка умов реалізації концепції Smart
Grid в російській електроенергетиці
Стартові умови
1. Електроенергетика в Росії спочатку будувалася як єдина енергетична система, що визначило широкий
розвиток систем управління нею на різних рівнях: в даний час Росія має набір ключових компетенцій,
особливо в науковій і технологічних сферах, які можуть бути розвинені в рамках нової концепції.
2. Наявність «технологічного розриву» з провідними індустріально-розвиненими країнами (за оцінкою
експертів 10-15 років). Знос основних активів в 2 рази вище, ніж за кордоном.
Організаційно-економічні умови
1. Відсутній реальний центр координації та розвитку галузі, в першу чергу технологічний, після
реформування РАО ЄЕС Росії.
2. В енергетичній стратегії розвитку енергетики до 2030 року немає чіткого бачення і розуміння майбутньої
«картини» єдиної енергетичної системи.
3. Відсутній механізм управління розвитком і функціонуванням енергетичною системою в майбутньому.
4. Поділ сфер відповідальності та прийняття рішень в енергетичному секторі.
Суспільно-політичні умови
1. Заявлений політичним керівництвом безумовний перехід країни на модернізацію та інноваційний
розвиток;
2. Пріоритетність підвищення енергоефективності, як ключового напрямку модернізації та інноваційного
розвитку.
3. Взаємозв'язок цілей концепції з цілями ряду національних проектів і програм (Національний проект
газифікації Росії, Програма «Глобальна навігаційна система, Концепція регіональної інформатизації та ін).
Специфіка умов реалізації концепції Smart
Grid в російській електроенергетиці
(продовження)
Технологічні умови
1. Топологія, використовувані класи напруги, режимні умови, способи автоматичного управління та інші
параметри та властивості електричної мережі істотно відрізняються від електричних мереж США і Західної
Європи.
2. Наявність в Росії потужної системи автоматизованого управління енергосистемами в режимі реального
часу може стати базою реалізації принципу децентралізованого управління енергетики, який і є основою
створення «розумних» електромереж.
3. У деяких мегаполісах і великих містах подальший розвиток і заміщення вибуває «по старості» електричної
і теплової генерації за рахунок будівництва великих електростанцій вже неможливо.
4. У розподільних мережах на центрах живлення, як правило, відсутні резерви потужності і особливо
перевантажені низьковольтні апарати, що викликає необхідність наближення генерації до споживання.
5. Ненадійність зношеного обладнання старих електростанцій і недостатня достовірність прогнозування
навантаження енергосистем по погоді і соціальному поведінці населення веде до необхідності тримати в
роботі завищені резервні потужності.
Інфраструктурні умови
1. Відсутність цілісної системи взаємодії науки і бізнесу.
2. Відсутність у паливно-енергетичному комплексі розвиненої інноваційної інфраструктури (центри
трансферу технологій, інноваційно-технологічні центри, технопарки, бізнес-інкубатори, центри підготовки
кадрів для інноваційної діяльності, венчурні фонди та ін)
Умови реалізації концепції
Smart Grid в російській електроенергетиці
Підходи, принципи, способи і технологічний базис концепції Smart Grid, що
розвиваються за кордоном, не можуть бути безпосередньо перенесені в російську
електроенергетику і повинні розглядатися з урахуванням специфіки вітчизняних умов
розвитку та їх реалізації
Для розробки власної концепції Smart
Grid в Росії є наступні передумови:
Науково-технічні:
Наявність ключових компетенцій
по окремих елементах
технологічного базису:
 протиаварійне автоматика
 елементи інтелектуальних
технологій в магістральних
мережах:
Статки, надпровідники і т.д.
 автоматизоване управління
режимами роботи
енергооб'єднань
 релейний захист
 WAMS
Політичні:
У Росії технології Smart Grid
на різних рівнях влади та в
державних документах,
включаючи енергетичну
стратегію Росії до 2030 року
позначена як ключові
технології та напрямки
економічного і соціального
розвитку
Економічні:
Впровадження технологій
Smart Grid розглядається як
інструмент підвищення
економічної та енергетичної
ефективності економіки і
електроенергетики в зокрема.
Smart Grid в Росії: існуюча ситуація
Держава
Федеральна мережева
компанія
Холдинг МРСК
Зарубіжні компанії виробники енергетичних і
інформаційних технологій
Аналізує можливості розвитку електроенергетики на базі концепції
Smart Grid: окремі положення включені в енергетичну стратегію
Росії до 2030 року
Ініціювала програму інноваційного розвитку магістральних
мереж на базі інтелектуальних технологій
Реалізує окремі точкові проекти: «розумний» місто і
інтелектуальні системи обліку
Найактивніші учасники: активно розвивають свою присутність на
російському ринку шляхом реалізації наявних технологій, проводять
конференції та навчальні семінари з просування своїх продуктів
Російські компанії виробники енергетичних і
інформаційних технологій
Мінімальна участь - окремі компанії
Генеруючі компанії,
Системний оператор,
збутові компанії
Поки в процесі не беруть участь
Можливі підходи до вибору сценаріїв розвитку
концепції Smart Grid в Росії
Можливі сценарії розвитку концепції Smart Grid в Росії
Сценарій
моніторингу та
точкового
впровадження
окремих
технологій
Smart Grid
Сценарій розвитку
існуючих та
створення нових
компетенцій у
сфері Smart Grid
Сценарій розробки та
Реалізації комплексної
національної
програми
інноваційного
розвитку
електроенергетики на
базі Smart Grid
Основні положення підходу до розвитку
концепції Smart Grid в Росії
1. Проблема розвитку вітчизняної електроенергетики виходить за
рамки галузевої програми і розглядається як національна
інноваційна програма, під взаємодії з іншими національними
проектами тапрограмами
2. Основна стратегічна мета – принципова, якісна зміна і розвиток
інтелектуально- технологічного потенціалу вітчизняної
електроенергетики, що відповідає світовим тенденціям
соціального і технологічного розвитку
3. Технологічна платформа на базі концепції Smart Grid, як елемент
інноваційної вітчизняної інфраструктури, має забезпечити формування
довгострокового вектора розвитку зв'язує наукові дослідження, бізнеспроекти, громадські й державні інтереси
4. Ідеологія і концептуальна основа Smart Grid повинні забезпечити спадкоємність
розвитку електроенергетики та визначатися рівнем наявного організаційно-економічного,
технологічного і ресурсного (в широкому сенсі) потенціалу і реально досяжна
Основні питання розробки концепції
Smart Grid в Росії
1. Формування стратегічного бачення майбутньої
електроенергетики в Росії на базі концепції Smart Grid
2. Визначення основних вимог і функціональних властивостей
вітчизняної електроенергетики на базі концепції Smart Grid і
принципів їх здійснення
3. Визначення основних напрямів розвитку всіх елементів
енергетичної системи: генерації, передачі та розподілу, збуту,
споживання та диспетчеризації
4. Визначення основних компонентів, технологій,
інформаційних і управлінських рішень у
всіх вищевказаних сферах
5. Забезпечення координації модернізації
(подолання технологічного розриву) і інноваційного розвитку в
російській електроенергетиці
Комплексна національна
програма інноваційного
розвитку
електроенергетики
на базі концепції
Smart Grid
В
в
е
д
е
н
н
я
Концепція Smart Grid
Cтратегічне бачення
електроенергетики майбутнього
Принципи побудови
електроенергетики майбутнього
Ключові вимоги (цінності)
до електроенергетики майбутнього
Функціональні властивості (характеристики)
електроенергетики майбутнього
БАЗИС КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
Управлінський
Технологічний
Нормативний
Інформаційний
Стратегія розвитку електроенергетики на базі концепції Smart Grid
Програма реалізація i-го елемента
стратегії
Програма реалізація i-го елемента
стратегії
К
О
Н
Ц
Е
П
Ц
І
Я
С
т
р
а
т
е
г
і
я
Порядок розробки комплексної національної
програми інноваційного розвитку
електроенергетики на базі концепції Smart Grid
1. Формування ідеології побудови (створення) та розвитку єдиної електроенергетики Росії з
використанням підходів, принципів, функціональних властивостей і технологічного базису Smart
Grid, результатом якого має стати стратегічне бачення майбутньої електроенергетики
2. Розробка дорожньої карти створення
технологічного базису концепції Smart
Grid в Росії, визначеного в стратегічному
баченні
3. Розробка механізмів стимулювання розробок і
впровадження технологій Smart Grid організаціями,
що працюють у сфері електроенергетики, і
споживачів електроенергії, а також вітчизняними
виробниками
обладнання,
в
першу
чергу,
електротехнічного та інформаційно-комунікаційного
4. Розробка скоординованих програм модернізації та інноваційного розвитку електроенергетики на
основі концепції Smart Grid з виділенням етапів її реалізації та ресурсного їх забезпечення
Рекомендації з розвитку окремих напрямків і
технологій концепції Smart Grid в Росії
(на додаток до вже розвиваючих)
Системи
автоматичного
зчитування
вимірювань
(Automatic Meter Reading-AMR) з подальшим переходом
до развиваючої вимірювальної інфраструктурі (Advanced
Metering Infrastructure-AMI)
Цей елемент технологічного базису є
основоположним і першочерговим
кроком створення концепції Smart
Grid.
У
російських
умовах,
з
урахуванням вимог нового «Закону
про енергозбереження та підвищення
енергоефективності »по масштабному
оснащенню
системами
обліку
споживання
енергоресурсів,
цей
напрямок
набуває
ще
більшої
значимость.
Системи управління активами
Системи діагностики та
моніторингу обладнання з
переходом на технології
ремонтів та обслуговування і
планування розвитку за станом
Системи вимірювання для
управління попитом
Прийнята на сьогодні в Росії
ідеологія АСКОЕ, її функції і
технічні
засоби
вимагають
відповідного перегляду і розвитку
в бік орієнтації їх на управління
попитом, включаючи нові методи
і
технології
прогнозування
(Advanced Forecasting) і створення
активного споживача (Demand
Response)
Загальний підхід: здійснення
конкретних пілотних проектів з
подальшим тиражуванням
їх результатів.
Порядок розробки комплексної національної
програми інноваційного розвитку
електроенергетики на базі концепції Smart Grid
1. Формування ідеології побудови (створення) та розвитку єдиної електроенергетики Росії з
використанням підходів, принципів, функціональних властивостей і технологічного базису Smart
Grid, результатом якого має стати стратегічне бачення майбутньої електроенергетики
2. Розробка дорожньої карти створення
технологічного базису концепції Smart
Grid в Росії, визначеного в стратегічному
баченні
3. Розробка механізмів стимулювання розробок і
впровадження технологій Smart Grid організаціями,
що працюють у сфері електроенергетики, і
споживачів електроенергії, а також вітчизняними
виробниками
обладнання,
в
першу
чергу,
електротехнічного та інформаційно-комунікаційного
4. Розробка скоординованих програм модернізації та інноваційного розвитку електроенергетики на
основі концепції Smart Grid з виділенням етапів її реалізації та ресурсного їх забезпечення
Механізм розвитку нового технологічного
базису російської електроенергетики на базі
концепції Smart Grid
Розвиток в Росії технологій як елементів необхідного технологічного базису передбачає проведення
всебічного аналізу ступеня їх відповідності сформульованим на сьогодні функціональним вимогам,
характеристикам і стандартам, а також рівня інноваційності та конкурентоспроможності в
порівнянні з аналогічними розробками
Необхідною умовою для здійснення є
створення системи технологічного
моніторингу та формування відповідної
інформаційно-аналітичної бази
Організація і реалізація цих функцій
найбільш успішно може бути здійснена
в рамках
ЦЕНТРУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Схема організації робіт з розвитку та реалізації
концепції Smart Grid в Росії
Політичний рівень: визначає і затверджує загальний
бачення, напрямки та ринципи інноваційного
розвитку ПЕК
Уряд РФ
Стратегічний рівень:
узгодження і
твердження ключових
питань інноваційного
розвитку: напрями
наукових розробок,
перелік ключових
технологій, параметри
розвитку та ін
Міжгалузева комісія з розробки концепції Smart Grid:
Міненерго, Мінекономіки, Мінзв'язку, Мінпром, енергетичні
компанії, виробники і ін
оперативний
рівень:
організаційноекономічні та
управлінські
аспекти
керівництво
Технологічна платформа інноваційного
розвитку електроенергетики
Наукові дослідження і
розробки
Трансфер і промислове
освоєння вітчизняних
технологій та обладнання
Пілотні проекти,
інноваційного розвитку
електроенергетики
Рівень виконавців конкретних
технічних, організаційних та
соціально-економічних задач
Програмні цілі і завдання досліджень 2030 США
Мета - розвивати інтегровану національну технологічну
електро-комунікаційно-інформаційну інфраструктуру, здатну
динамічно оптимізувати системні (мережеві) операції, ресурси
та забезпечувати впровадження відгуку на пропозицію (demand
response) та участь споживача
Цільові показники
• 20% зниження вимог до обсягу пікової енергії
• 100% здатності забезпечувати всі критичні перетоки в будь
час і номенклатуру по надійності для інших перетоків
• 40% поліпшення системної ефективності і використання
активів, забезпечує 70% завантаження
•
20%
використання
розподілених
і
поновлюваних
енергоресурсів (200 ГВт)
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

similar documents