PPT prezentace

Report
Operační výzkum
Úvod
Klasifikace disciplín operačního výzkumu
1
Úvod
Operační výzkum (Operational Research, Management
Science)
= výzkum operací
Kvantitativní metody a modely pro podporu
ekonomického rozhodování.
Proces rozhodování
Varianty x kritéria
2
Proces aplikace modelů OV
1. Rozpoznání problému v rámci reálného systému a
jeho definice.
2. Formulace ekonomického modelu - cíl, procesy,
činitelé, vztah mezi všemi prvky systému.
3. Formulace matematického modelu – kriteriální
(účelová, zisková, nákladová) funkce, proměnné
modelu, omezující podmínky, parametry modelu.
4. Řešení modelu a interpretace výsledků.
5.Verifikace a implementace výsledků modelu.
3
Proces aplikace modelů OV
implementace
reálný systém
definice problému
ekonomický
model
matematický
model
řešení matem.
modelu
interpretace a
verifikace
4
Klasifikace disciplín OV
Matematické programování (lineární, nelineární,
celočíselné)
maximalizovat (minimalizovat)
z  f( x1 , x2 ,...,xn )
za podmínek
g1( x1 , x2 ,...,xn )  0 ,
g 2 ( x1 , x2 ,...,xn )  0 ,
:
g m ( x1 , x2 ,...,xn )  0 ,
x j  0 , j  1,2 ,...,n.
max
z = 30x1 + 20x2 ,
s.t.
2x1 + x2 ≤ 120,
x1 + 3x2 ≤ 150,
x1
≤ 50,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.
xopt = (42,36), zopt = 1980
5
Klasifikace disciplín OV
Aplikace teorie grafů
7
2
6
4
4
9
1
3
2
3
5
5
2
7
6
4
4
1
9
3
2
3
5
5
6
Klasifikace disciplín OV
Aplikace teorie grafů – 7 mostů města Královce
7
Klasifikace disciplín OV
Aplikace teorie grafů – úloha čínského listonoše
7
2
6
4
4
9
1
3
2
3
5
5
2
7
6
4
4
9
1
3
2
3
5
5
8
Klasifikace disciplín OV
Řízení projektů (jedna z aplikací TG)
4 (A)
6 (D)
2
1
4
2 (C)
5 (G)
6 (B)
3
3 (E)
3 (F)
5
9
Klasifikace disciplín OV
Modely řízení zásob
10
Klasifikace disciplín OV
Modely hromadné obsluhy (modely front)
11
Klasifikace disciplín OV
Markovské rozhodovací procesy (modely obnovy)
Nástroj pro zkoumání stochastických
(pravděpodobnostních) systémů, kde se jednotky,
daného systému mohou nacházet v jednom z
konečného počtu stavů.
• Stavem může být např. stáří jednotky (zkoumání
demografického vývoje společnosti).
• Modely obnovy – soubor homogenních jednotek,
které stárnou a po jistě době svého provozu selhávají
a musí být nahrazeny jinou jednotkou – cílem je
odhad počtu selhaných jednotek v každém období a
určení strategie obnovy.
•
12
Klasifikace disciplín OV
Vícekriteriální rozhodování
•
•
Množina variant, které jsou hodnoceny podle ne
jediného, ale podle několika kritérií, které
zpravidla nejsou ve vzájemném souladu (např.
cena x výkon).
Cílem může být uspořádání variant od „nejlepší“
po „nejhorší“, výběr jedné tzv. kompromisní
varianty apod.
Y1
X1  y11
X 2  y 21
  

X n  y n1
Y2  Yk
y12
y 22
yn2
y1k 
 y 2 k 
  

 y nk 

13
Klasifikace disciplín OV
Teorie her
•
•
•
Analýza konfliktních situací – hráči, jejich
strategie chování a v závislosti na tom jejich
„výhra“
Rovnovážná strategie (Nashova rovnováha).
Petrohradský paradox.
14
Klasifikace disciplín OV
Teorie her
Klasifikace disciplín OV
Simulační modely
•
•
Experimenty s modelem reálného systému
(napodobení chodu reálného systému) na
počítači s cílem odvodit charakteristiky
zkoumaného systému.
Monte Carlo simulace – řešení
pravděpodobnostních úloh opakováním
náhodných pokusů.
16

similar documents