2015 – Rok technického vzdělávání

Report
Rok průmyslu a
technického vzdělávání
Josef Rydlo
Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 812 163
[email protected] • www.msmt.cz
1
II. Skupina pro vzdělávání
Mgr. Jaroslav Fidrmuc – náměstek pro vzdělávání
Odbor vzdělávání 21
Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, PhD. – ředitel odboru
• Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého
vzdělávání – 210
• Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání – 211
• Oddělení prevence a speciálního vzdělávání – 212
2
Systémové záměry MŠMT
Financování RgŠ
- odlišnost stupňů vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) a sítí škol
- podpora perspektivních oborů pro ČR a regiony // predikce
Motivace
- polytechnická výchova v MŠ a ZŠ (OPVVV), PR – 2015 rok technického vzdělávání
- vztah k matematice a přírodním vědám, aktivizující formy vzdělávání (OPVVV, DVPPP)
- posílení kapacity kariérového poradenství (OPVVV)
- propojování formálního a zájmového vzdělávání
Vzdělávání
- centrální přijímací zkoušky pro maturitní obory (2015 pilot, 2016 zavedení)
- propojování počátečního a dalšího vzdělávání, přenositelné kompetence
- povinné JZZ (novela ŠZ), povinná MAT u MZ, mistrovské ZK
Pedagogičtí pracovníci
- systémová metodická podpora (OPVVV, NIDV)
- DVPP v prostředí reálné praxe
- odborníci z praxe ve školách (novela zákona o PP)
3
Rekapitulace
2012
 Pracovní skupina na podporu OV
 pokusné ověřování L+H
 RP Excelence pro SŠ
 IPn POSPOLU
2013
soubor Nových opatření na podporu OV, Vláda ČR
IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (výzva č. 44)
RP DVPP v prostředí reálné praxe
RP Excelence pro SŠ
novela zákona o dani z příjmu
pokusné ověřování Matematika+
2014
 Národní kulaté stoly k OV, financování RgŠ, MZk, MiZk, predikce, VOV
 RP na podporu OV
 RP DVPP v prostředí reálné praxe
 RP Excelence pro SŠ
 společný informační materiál k daňovým úlevám
 příprava OPVVV
 Strategie vzdělávání 2020
 novela zákona o PP (odborníci z praxe)
 novela ŠZ (JZZ, zdravotní prohlídky)
 reforma financování RgŠ
 záměry: přijímací zkoušky, mistrovská zkouška, predikce, MZk z MAT
 vzorové smlouvy (smluvní vztahy mezi zaměstnavatelem a žákem SŠ nebo studentem VOŠ)
4
Odpočet na podporu odborného vzdělávání
Novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
=> do zákona zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce
škol a zaměstnavatelů (dále jen „poplatník“) především v oblasti sdílení
výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání
pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka
1. Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost podnikových stipendií z 2.000
Kč na 5.000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5.000 Kč na 10.000 Kč
u studentů VOŠ a VŠ.
2. Odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka/studenta a hodinu
odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka.
3. Dodatečný odpočet 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného
a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání
v závislosti na míře jeho využití pro tento účel.
5
2015
Rok průmyslu
a technického vzdělávání
www.spcr.cz
6
Novela
školského zákona
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=288&CT1=0
7
Děkuji za pozornost!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111
[email protected] • www.msmt.cz
8

similar documents