Ostrava - Česká společnost pro rozvoj bydlení

Report
DYNAMIKA PROMĚN
BYDLENÍ
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A ŘEŠENÍ
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Seminář Ostrava, 26. února 2015
2
Kde hledat inspiraci pro kvalitní a úspěšný
model dostupného a sociálního bydlení ?
 Každé skupině obyvatel má být přiřazena určitá forma přístupného a
důstojného bydlení.
 Bytový trh jich většinu vytváří a funguje. Pracuje nejen na principu poptávky a
nabídky ale i na základě podnikatelského záměru, jehož podstatou je zisk.
Podstatná část populace formou podpory hypotéčního úvěrování směřuje k
zajištění bydlení vlastními prostředky stát podporou toto jen stimuluje.
 Vždy existuje skupina obyvatel, pro které z hlediska jejich příjmů je zajištění
bydlení obtížnější, mnohdy pak nedostupné
 Ne všechny případy jsou důsledkem neochoty občana pracovat a vynakládat
na bydlení část svých příjmů.
 Existují skupiny obyvatel žijící jen v závislosti na sociálním systému, podporách.
 Nejsme výjimkou, taková situace je ve všech zemí (nejen) EU. Jak tuto situaci
řeší oni ?
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
26. února 2015
3
Máme pokryty všechny možné formy
pro bydlení?
FORMA BYDLENÍ
BYDLENÍ NÁJEMNÍ – TRŽNÍ (MÍSTNĚ OBVYKLÉ) NÁJEMNÉ
EXKLUZIVNÍ I BEŽNÉ NÁJEMNÍ BYDLENÍ – ZA NÁJEMNÉ V MÍSTĚ OBVYKLÉ.
VLASTNICKÉ – RODINNÉ DOMY
VYSOKÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ (ZÁTĚŽ HYPOTÉKY), DÁLE JEN EKONOMICKÉ NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBY
VLASTNICTVÍ BYTŮ (BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ)
VĚTŠINA VLASTNICTVÍ VZNIKLA VÝJMEČNĚ – LEVNOU PRIVATIZACÍ OBECNÍHO ČI DRUŽSTEVNÍHO FONDU,
NEODPOVÍDAJÍCÍ CENĚ BYTŮ. NÁKLADY NA PROVOZ POMĚRNĚ NÍZKÉ, ALE CENA NA TRHU PRO NOVÉ ZÁJEMCE TRŽNÍ.
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
ASI TŘETINA Z 800.000 BYTŮ JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ. EKONOMICKÝ NÁJEM, ALE PŘEVODITELNOST BYTŮ ZA ÚPLATU JE
VYČLEŇUJE MIMO SOCIÁLNÍ SEKTOR. NOVÁ VÝSTAVBA JE MARGINÁLNÍ A MÁ JYNÝ SMYSL.
NEZISKOVÉ BYDLENÍ
AŽ NA MARGINÁLNÍ VÝJIMKY BYTŮ VYSTVĚNÝCH PODLE RŮZNÝCH PROGRAMŮ TENTO SEKTOR NEEXISTUJE
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
SEM PATŘÍ JAK LIDÉ NA OKRAJI SPOLEČNOSTI, UBYTOVNY, TAK RŮZNÉ FORMY NOUZOVÉHO
UBYTOVÁNÍ.
27. ledna 2015
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
Forma bydlení
Příjmová skupina
Nájemní - tržní
Mix osob s dostatečnými příjmy a na
hranici chudoby
Vlastnické-domy
Osoby schopné nést náklady na
pořízení
Vlastnictví bytů(bytové
spoluvlastnictví)
Vlastníci, jejichž příjmy neodpovídají
získanému vlastnictví (většinou)
Dosavadní družstva
Mix původních členů (střední a nižší
příjmy) a osob schopných uhradit
cenu za převod práv.
Neziskové bydlení
Neexistuje jako systém, jen výjimky.
Lidé z nízkými ale existujícími příjmy,
mladí lidé, důchodci.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
Sociální bydlení
27. ledna 2015
Ubytovny, náhradní formy. Lidé na
podpoře a sociálních dávkách.
-
VÝŠE
PŘÍJ
MŮ
+
Každému „patru“ koresponduje
příjmová skupina
4
CENA
DOSAŽITELNÉHO
BYDLENÍ
5
Historický kontext
 Moderní forma zajištění důstojného bydlení se počátkem datuje do konce
18 století. Jednalo se o různé formy hromadného ubytování, více méně
přenocování, mnohde pak chudobince pro nezaopatřené rodiny s dětmi.
 Británii vznikly moderní formy bytových městských asociací cca před 200
lety. Šlo o levné nájemní bydlení.
 V Rakousku – Uhersku byl přijat dne 9.4.1873 zákon číslo 70 upravující mj. též
činnost družstev bytových. (společenstvo bytové).Ta podle definice
usilovala o „zmenšení výdajů svých členů při zajištění bydlení“.
 Ve Francii dle zákona ze dne 30.listopadu 1894 vznikají byty s příspěvkem
na výstavbu a nájem známé pod zkratkou HLM. Dnes vlastní tyto
organizace 4,3 mil. Bytů a bydlí v nich 10 mil. Obyvatel. Stejný systém
funguje ve Švýcarsku, Kanadě (Quebeck), Alžírsku, Senegalu….
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
6
Velká Británie
 V Británii existuje celé spektrum neziskových organizací, které, v součinnosti s
municipalitou zajišťují bydlení pro občany v problémech.
 Model existuje 200 let a Housing Asociations dnes pronajímají 2,5 milionů bytů.
Jsou sdruženy v NHF – National Housing Federation s 1000 členy, organizacemi.
 Jde o propracovaný model. Obce analyzují situaci žadatelů, rozhodnou zda je
poskytnout do seznamu sociálně potřebných a ve spolupráci s různými subjekty
jim byt „přidělí“. Jde o byty bytových asociací, různých nadací, ale i
soukromých pronajímatelů či o vlastní bytový fond obcí.
 Ve stavebním řízení má obec právo žádat a ovlivnit výstavbu jakémukoliv
investorovi požadavkem aby určité procento bytů bylo využitelné pro levné
bydlení.
 Metodickou pomoc obcím i asociacím zajišťuje nadace (THFC) pro kterou
pracuje též poradenská skupina zajišťující financování výstavby
(www.thfcorp.com)
 Podrobná studie byla předána MMR a je k dispozici ke studiu.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
7
Skandinávie - NBBL - Norsko
HSB - Švédská Družstevní asociace bydlení
 HSB - Švédská Družstevní asociace bydlení je sdružení organizované na
národní, regionální a místní úrovni, což představuje 33 regionálních
družstev. Téměř 4.000 družstev vlastní a pronajímá svým členům 344.000
bytů s nákladovým nájemným.
 Je členem CECODHAS a Nordic Co-operative and social housing, stejně
jako Norsko a ostatní země
 NBBL je Norský svaz bytových družstev, sdružující družstev. Největším je
OBOS Oslo, které má 150.000 členů. Každý dům má právní subjektivitu a
sdružují se v mateřském, správním družstvu.
 Družstva sdružená v NBBL mají 900.000 členů a 440.000 bytů s nákladovým
nájemným.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
8
Holandsko, Benelux a Francie
 Bytový fond v Holandsku čítá 6.811 000 bytů. 35% z nich tvoří byty sociální,
pod kterými rozumí jak neziskové formy tak i dočasné ubytování.
 Existuje 5 velkých fondů, dva z nich se zabývají levným sociálním
pronájmem (Korporace). Sdružují se v Ústředním fondu - Central Fonds voor
de Volkshuisvesting (CFV). Ten založil stát v roce 1988.
 Lucembursko – sociální byty tvoří 8% nájemních bytů.
 Valonsko - Societé du Logement Walone mají 103.700 bytů
 Vlámsko – VMSW Valonská společnost pro sociální bydlení spravuje 117
sdružení poskytující sociální bydlení.
 Francie Habitation à Loyer Modéré HLM – nájemní kontrolované bydlení
tvoří 16% všech bytů ve Francii. Jsou to firmy jak soukromé tak veřejné, ale
dodržují pravidla stanovená zákonem o výstavbu a výši nájemného.("rentcontrolled housing")
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
9
Rakousko
 V Rakousku existuje řada způsobů poskytování levného bydlení mimo bytů
na volném trhu.
 Poskytují je obce, ale o neziskové právnické osoby, společnosti.
 Zákon definuje pravidla neziskového pronajímání. Definuje obecně
prospěšné bytové společnosti, kterými může být jakákoliv firma recipující
podmínky zákona do statutů.
 Tento bytový fond v současné době představuje asi 23% z celkového
bytového fondu v zemi.
 Kořeny ČR a Rakouska jsou společné v legislativě konce 19.století.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
10
Společné principy
 Na chudobě se nevydělává, ale podmínkou je udržitelná ekonomická
existence. Tedy neziskové, ale ani ne ztrátové.
 Všechny země mají formy neziskového sektoru v praxi. Ač jsou historicky
odlišné, společné znaky vykazují. Pravidla pro výstavbu, nákladové nájemné,
kontrola hospodaření.
 Procento levného (nájemního, družstevního) se pohybuje nad 10% z celkového
bytového fondu té které země. U nás fakticky neexistuje (cca 30.000 bytů za 25
let)
 Je vesměs kontrolován samosprávnými neziskovými svazy, spolky, sdruženími,
které pro stád provádí kontroly hospodaření a metodicky pomáhá při výstavbě,
správě a provozu.
 Vznikají soukromé i veřejné fondy pro financování, stát na programy přispívá.
 Obce jsou rozhodujícími subjekty v povolování a vyžadování výstavby, v řízení
o „přidělení“ obydlí.
 Sociální práce s těmi skupinami, které jsou na okraji společnosti je podmínkou.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
11
Neziskový sektor- marné očekávání v
ČR?
 O jeho nezbytnosti chceme konferenci a exekutivu i politiky přesvědčit.
 Rada vlády pro družstevnictví v roce 2005 – nenalézáme smysl její obnovy?
Pracovní družstva, družstva řemeslníků, potenciál družstev o nichž máme
zkreslené představy. Ale nic takového není na obzoru.
 Koncepci sociálního bydlení by měl předcházet Framework, rámec
potřebných legislativních a nelegislativních opatření, který by vytvořil cílový
model a určil legislativní a nelegislativní kroky k jeho naplnění. Ten by měl
předcházet podrobnému rozpracování koncepce a měla by ho schválit
vláda. Ale nic takového na obzoru není!
 Jsem přesvědčen o roli družstev v této oblasti, ale to je téma jiné
(následující) přednášky. O sociálním bytovém družstvu exekutiva nehovoří
vůbec!
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
12
Jaká je ale skutečnost v ČR?
 Pozitiva:
 Sociální bydlení je součástí programového prohlášení vlády.
 MPSV předložilo návrh strategie koncepce dostupného a sociálního bydlení
 Negativa:
 Kroky jsou nedostatečné, nesystémové, nahodilé a neúplné
 Informace, kterými jsme se zabývaly – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A INSPIRACE
–jako by nebyly k dispozici.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
13
Proč tak pesimistické hodnocení?
 Otázka sociálního a dostupného bydlení v ČR byla nepochybně silně
zanedbána. Ta zanedbanost je důsledkem naivních modelů řešení, které nás
v bytové politice doprovázejí již téměř 25 let.
 Od direktivního, administrativního přídělového systému, který jsme zdědili po
roce 1989, od existence státních bytů, silně regulovaných nájmů byly všechny
kroky, ať je realizovala kterákoliv vláda, vždy nepromyšlené, nekoncepční.
 Důkazy: Bezpodmínečný převod téměř dvou milionů státních bytů obcím,
privatizace podnikových (ovšem státem vystavěných) bytů privatizovanými
firmami – například byty OKD, až po privatizaci bytů družstevních.
 Výsledek? Obce nechtěly byty, které jim generovaly dík regulaci ztrátu a tak je
zprivatizovaly. Jakoukoliv sociální roli tyto byty již nemohou plnit. Stejně jako byty
družstevní. Sociální byty ve veřejném sektoru de facto neexistují. Jen nouzové
ubytování v soukromých ubytovnách. To je naše ostuda.

JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
14
Důkazy? Je jich mnoho a některé jsou
exaktní:
 Zamyslíme-li se nad informacemi, které publikují různé instituce – banky, Český statistický
úřad, exekutiva. V roce 2014 banky poskytly 85.900 hypotéčních úvěrů v objemu 143,4
mld. Kč, když v roce 2013 to bylo dokonce 92.000 úvěrů s objemem 149 mld. Kč.
 Proti tomu stojí čísla ČSU o počtu dokončených bytů – což bylo v celé republice v roce
2014 celkem 25.238 bytů, přičemž podle počtu zahájených bytů se takový počet přibližně
dokončuje každý rok.
 Z počtu poskytnutých úvěrů jen necelých 30% posloužilo nákupu bytů nových. Většina
zakoupených bytů jsou byty vystavěné v minulých letech ba desetiletích, které vstupují na
trh prodejem od původních vlastníků. Za zmínku též stojí fakt, že více než 28% z tohoto
počtu tvoří Praha a Středočeský kraj.
 Znamená to však, že v posledních deseti letech změnilo vlastníka téměř 600.000 bytů.
Nedávno byl zveřejněn údaj, že za 25 let bylo s finanční pomocí státu podle různých
programů Státního fondu rozvoje bydlení vystavěno ne více než 30.000 bytů „dostupných“.
 Podle vládních údajů a koncepcí je bezdomovectvím ohroženo až 100.000 obyvatel,
zhruba stejný počet obyvatel žije podle stejných zdrojů v tzv. ubytovnách.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
15
Obávám se ale jiné možnosti. „Obchodník s chudobou“ koupí v domě
dva, tři byty a nastěhuje do nich tzv. nepřizpůsobivé občany, vesměs
nezaměstnané Romy. Obchod s chudobou se transferuje do
„bytového spoluvlastnictví“. Opatření vlády jsou neúčinná!

Peníze po změnách poskytování se přesunou z jiných kapitol

Nastane úprk ostatních vlastníků, cena bytů dramaticky klesá, z porovnáním z jinými městy na
směšnou částku několika málo desítek tisíc korun za byt. Ani ne za rok máte dům s byty ve
vlastnictví jedné jediné osoby. On je společenství a rozhoduje o čemkoliv – o výši příspěvků do
fondu na opravu, služby vybere paušálem, který sám určí . Nový tunel na dávky?

A chudáci lidé v ubytovnách dál žijí bez naděje na práci, sociální pomoc, začlenění do
společnosti, ať si exekutiva říká a plánuje cokoliv. Naivní představa, že se Romské etnikum a
ostatní lidi na okraji společnosti podaří ubytovat třeba v pronajatých bytech je nesmyslná.

V České republice se zatím nic v Evropě obvyklého nechystá. Připravovaný zákon o sociálním
bydlení je sice počin chvály hodný, ale svoji koncepci nedostatečný. Certifikovat potřebné
občany je sice správné, ale odbýt jejich ubytování zjednodušeně způsobem „obec to zařídí“
připomíná volební heslo jednoho významného politického hnutí, nic víc. Až se starostové dozví,
co se na ně vláda chystá, měl bych obavu z další pražské defenestrace, tentokrát buď ve
Sněmovní ulici, nebo poblíž Vltavy.

Zamysleme se prosím, dokud je čas. Je nezbytné bezodkladně začít koncipovat zákon o
neziskové společnosti či sociálním družstvu, připravit nástroje pomoci ze strany Státního fondu
rozvoje bydlení (který kromě portálu nic významného nekoncipuje), a nebát se pro neziskový
sektor využít fondů EU, což bude prospěšnější, než všude přítomná golfová hřiště či cyklostezky.
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015
16
Titulek novinového článku (server Týden, 24.2) vznáší
pochybnost o kompetenci naší vlády řešit tento problém
standardním a ekonomicky dostupným způsobem.
 CHUDÍ NEMAJÍ KDE BYDLET. STÁT SI PŮJČÍ BYTY…PÍŠE SE V ČLÁNKU. A ŘEŠENÍ?
 S neobvyklým způsobem, jak vyřešit bytovou situaci chudých lidí, přišlo
ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtělo by umožnit obcím, aby si
mohly najímat od soukromých majitelů byty, které by dostali k dispozici
lidé ve složité sociální situaci. POKUS A OMYL?
 A TO JE ZÁVĚREČNÉ REZUMÉ MÉHO PŘÍSPĚVKU. Jen komplexní, provázané,
ekonomicky udržitelné řešení má smysl. Rozumný zákon o podmínkách
poskytování pomoci, obnova neziskového sektoru, nová výstavba s
pomocí fondů EU pro neziskový sektor, i využití bytů soukromých
pronajímatelů, účinné nástroje pro kraje a obce a trvalá, systematická
sociální práce. Inspirace v osvědčených modelech západní Evropy. Tudy
vede cesta, po které ale naše vláda nekráčí!
JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení
27. ledna 2015

similar documents