Ammatillisen koulutuksen vuosisuunnittelu Kurrella

Report
Ammatillisen koulutuksen vuosisuunnittelu Kurrella,
käytännön kokemuksia
9.4.2013 Tampere
Pia Tolonen, koulutuspäällikkö
Jyväskylän ammattiopisto, datanomikoulutus
Taustajoukot:
Hanna Rajala, koulutuskuntayhtymän suunnittelupäällikkö
Jari Lustig, ammattiopistojen Primus-pääkäyttäjä
Ammatillisen koulutuksen vuosisuunnittelusta
Valtakunnalliset
tutkinnon perusteet
• Ammattitaitovaatimukset
• Osaamisen arviointi
• Arviointikriteerit
Koulutuksen
järjestäjän
opetussuunnitelma
Koulutuksen järjestäjän
suunnitelma ja
linjaukset tutkintojen
sisällöistä, teemoista ja
toteutuksesta
• Koulutuksenjärjestäjän
yhteinen osa
• Tutkintokohtaiset osat;
ml. paikallisesti
tarjottavat tutkinnon
osat
Tutkinnon
toteutussuunnitelma
• Tarkennetut kuvaukset
sisällöistä opetuksen
toteuttamista varten
• Suunnitelma oppimisen
arvioinnista
• Opintojen rytmitys:
miten sisällöt rytmittyvät
koko opiskeluajalle
Vuosisuunnitelma
Työjärjestykset
• Opintojen käytännön
jaksotus yhdelle
lukuvuodelle: mikä
ryhmä, mikä sisältö,
kuka opettaja, mikä tila
• Vuosisuunnitelma
muodostaa samalla
opettajan
vuosityösuunnitelman
(opetus + muu työ)
• Opiskelijakohtainen
viikottainen suunnitelma
opintojen käytännön
etenemisestä
• Opettajan viikottainen
työsuunnitelma
Primus ja Kurre vuosisuunnittelun apuvälineinä
Primus&Kurre
Primus
Primus
Primus-ops
Suunnitteluopiskelijat,
(oletus)valinnat
Opettajat
Tilat
Kurre
Kurre
Vuosisuunnitelma
(Kurre Perustiedot ja
Kurre Ryhmittely)
Jaksokohtainen
suunnitelma
(Kurre Ryhmittely)
Työjärjestykset
(Kurre Sijoittelu)
Vuosisuunnittelusta Jyväskylän ammattiopistossa
•
Vuosisuunnitelmasta ja työjärjestysten laatimisesta vastaa kustakin
koulutusalasta vastaava koulutuspäällikkö (pedagoginen
johtaminen)
•
•
•
•
•
Ammatillisia perustutkintoja 24, opiskelijoita 4558
Ammatillisia koulutuspäälliköitä 13
lisäksi koulutuspäälliköt atto- ja yhdistelmäopintojen koordinoinnille
Ammatillisia opettajia yhteensä 283,
atto- ja yhdistelmäopintojen opettajia yhteensä 53
Koulutuspäällikkö on oman alansa opettajien lähiesimies
Ammattitaitoa täydentävät ja yhdistelmäopinnot järjestetään
keskitetysti ammattiopiston Yhteiset opinnot –yksiköstä.
•
Vaikuttaa siihen, että vuosisuunnittelussa aivan ensin on sovittava
yhteisesti opintojen jaksotuksesta karkealla tasolla: mitkä ryhmät
tekevät atto-opintoja minkäkin työjärjestysjakson aikana.
Vuosisuunnittelu Jyväskylän ammattiopistossa
Miksi Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistoissa
otettiin Kurre välineeksi vuosisuunnitteluun?
Vuosisuunnittelu ennen
Tutkinnon
toteutussuunnitelma
(Excel 1)
Opintojen
jaksotussuunnitelma,
ammattiopistotaso
(Excel 2)
Vuosisuunnitelma
(Excel 3)
Perustietojen
päivitys Primuksessa
Vuosisuunnitelman
siirtäminen käsin
Kurreen
Työjärjestykset
(Kurre)
Vuosisuunnittelu keväästä 2012 alkaen (lv 2012-13 suunnittelu)
Tutkinnon
toteutussuunnitelma
(Excel 1)
Opintojen
jaksotussuunnitelma,
ammattiopistotaso
(Excel 2)
Perustietojen päivitys
Primuksessa
Vuosisuunnitelma
(Kurre)
Työjärjestykset
(Kurre)
Primus, Kurre ja Wilma vuosisuunnittelussa ja
opintosuoritusten taltioimisessa
Primus
Wilma
Opettajan tuntipäiväkirja
Poissaolomerkinnät
Suoritusmerkinnät
Näyttöjen arviointi
Muu osaamisen arviointi
opiskelija
huoltajat
opettaja
Opiskelijan perustiedot
Opetussuunnitelma
käytettävissä internetissä
Kurre
Kurssit, valinnat,
opiskelijat, ryhmät,
opettajat, tilat
Opetusryhmäkohtaiset
arviointikirjat
Henkilökohtaiset
työjärjestykset
Karkea vuosisuunnittelu (jaksot)  Jaksokohtainen vuosisuunn. tarkentaminen (viikot)
 Viikkotyöjärjestys
Vuosisuunnittelun eteneminen Kurrella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Primus-opsin rakenne kuntoon
Kustannuspaikkatiedot opettaja- ja luokkarekisterissä
Tee oletusvalinnat suunnitteluopiskelijoille
Tiedonsiirto Kurreen: opiskelijat, kurssit, opettajat, tilat
Määrittele kursseille lähiopetustuntien määrä
Luo alustavat opetusryhmät, merkitse tarvittavat
kustannuspaikkatiedot
7. Kiinnitä ne opettajat, jotka ovat opetusryhmäkohtaisia
8. Jaksota opetus
Muokkaa tarvittaessa opetusryhmät vastaamaan käytännön toteutusta
ja työnjakoa (irrota tunteja eri opettajille, yhdistä luokittaisia ryhmiä, jaa
ryhmiin, …)
9. Tulosta opettajan työsuunnitelma palkkahallintoon
Opettajan vuosityösuunnitelma
= kooste opettajalle suunnitellusta opetuksesta ja muusta työstä
Opetustyö
Muu työ
Opetusvelvollisuus
vs. suunniteltu työ
Kustannuspaikoittain
Kurssityypeittäin
Kooste palkkahallintoon
= tieto siitä miten opettajan palkka jakautuu eri kustannuspaikoille
Kurren tiliöintikenttien
käyttö @ jao.fi
KP = Kustannuspaikka
Tun1 = Tehtävä
Tun2 = Projekti
Tun3 = Toiminto
Tilinro = Tilinumero
Luvattuja uusia vuosisuunnittelua helpottavia
toiminnallisuuksia (devel maaliskuussa)
•
•
Opettajiin kytkettävissä ja palkkatulosteeseen tulostettavissa
lisätieto onko opettaja opetusvelvollisuudessa, kokonaistyöajassa
vaiko osa-aikainen.
Opettajan työsuhteen kesto kirjattavissa näkyviin ja
opetustyöviikkojen määrä määriteltävissä opettajittain (esim. jos
opettaja töissä vain syyslukukauden)
•
•
Ryhmän opettajaresurssien valinnassa ei oletuksena näy opettajat, jotka
eivät ole ryhmän opetuksen aikaan työsuhteessa.
Jaksotuksen voi tehdä tuntitarkkuudella eli jaksolle voi jaksottaa
tarkan tuntimäärän (esim. 35h).Tästä on hyötyä erityisesti jos opetus
ei jakaudu jaksolle tasaisesti vaan toteutuu esim. jakson kahden
ensimmäisen viikon aikana.
Oliko tästä hyötyä?
•
•
•
Vuosisuunnittelun tekeminen vaatii että perustiedot (erityisesti
Primus-ops) ovat Primuksessa kunnossa jo ennen vuosisuunnittelun
aloittamista = vie hieman aikaa alussa, mutta tukee kaikkea
Primuksen/Kurren/Wilman käyttöä
Kun vuosisuunnittelu on tehty, on jäljellä enää opetuksen ja muiden
varausten sijoittelu työjärjestyksiin = nopeaa ja vaivatonta
Vuosisuunnitelmaa ei tarvitse ylläpitää erikseen lukuvuoden aikana
tulevien muutosten johdosta (vrt. erillinen vuosisuunnitteluexcel +
työjärjestykset Kurressa) = järkevää, ajantasaisuus
• Haasteena se, ettei Kurre dokumentoi tehtyjä muutoksia (mitä
muutettu, milloin, kuka) = muutosten seuranta ja
todentaminen vaikeaa
• Haasteena sijaistuntien merkitseminen niin että
vuosisuunnitelmat pysyvät oikeina. Sijaiselle pitäisi voida
merkitä erikseen maksettavaksi (sijoitustyyppi) vain osa
opintojakson tunneista.
Kerromme mielellämme lisää!
[email protected]
[email protected]
Tutkinnon osan ihannerakenne Primuksessa
Tutkinnon osa, 20 ov
TODISTUSTIETO
Opettaja(t) arvioivat tutkinnon osan osaamisen
ammattiosaamisen näytön ja mahdollisesti annetun muun
osaamisen arvioinnin perusteella. Tutkinnon osa arvioidaan
vasta kun koko tutkinnon osa on valmis.
Opintojakso, 6 ov
Opintojakso, 4 ov
Opintojakso, 5 ov
Opintojakso, 4 ov
OPPIMISEN ARVIOINTI
Opiskelijan opiskelun eteneminen suunnitellaan ja
arvioidaan opintojaksotasolla. Tällä tasolla opintojaksot
näkyvät myös opiskelijan työjärjestyksessä.
Opintojakson arviointi on oppimisen arviointia, kehittävää ja
kannustavaa palautetta. Opintojaksotasolla tietoa tulostuu
vain opintokorttiin (ei todistuksiin).
Opintojakso, 1 ov
Tutkinnon osan näyttö
Tutkinnon osan muu osaamisen arviointi
OSAAMISEN ARVIOINNIN DOKUMENTOINTI
Ammattiosaamisen näytön arviointi sekä mahdollinen muu
osaamisen arviointi (tutkinnon osan arviointialueet joita
syystä tai toisesta ei voida näytössä osoittaa ja jotka on
erikseen tutkintokohtaisessa opsissa määritelty) kirjataan
erillisiin Primus-palikoihin.

similar documents