Pracovní setkání s účetními 2014

Report
Pracovní setkání s účetními obcí
Zlínského kraje
Aktuální a jiné informace
Zlín, 30. října 2014
Ing. Leona Kočařová
Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje
Změny v organizační struktuře MF
• Sekce 04 – Finanční řízení a audit (I. náměstek
ministra, Ing. Lukáš Wagenknecht)
• Odbor 54 – Státní pokladna, controlling a účetnictví
veřejného sektoru (ředitel odboru - RNDr. Nikolaj
Terzijev, Csc., MBA)
• Oddělení 5407 – Legislativa účetnictví a výkaznictví
veřejného sektoru (vedoucí oddělení - ing. Tomáš
Sluka)
Opravné položky – věcná břemena k
pozemku, či stavbě (ČÚS č.706 od 1.1.2014)
• Bod 3.11. + 7. (přechodná ustanovení) ČÚS č. 709 povinnost tvořit opravnou položku k pozemku a stavbě k
okamžiku, ke kterém se stane účetní jednotka osobou
povinnou z věcného břemene
• Možné nastavení pravidel (významnost obecně pro tvorbu
opravných položek):
1) Opravné položky obec tvoří k majetku, jehož ocenění
dosahuje alespoň částky 260.000 +
2) K pozemku nebo stavbě tvoří obec opravné položky
k okamžiku zřízení věcného břemene, v případě, že zřízení
věcného břemene snižuje hodnotu pozemku či stavby o více
než 20% (zjistit se dá např. odhadem prodejní ceny před a po
zatížení pozemků věcným břemenem)
Možnost opravy účetních výkazů po datu
předání do CSÚIS
• §17, odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví – pokud
obsah účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu,
účetní jednotka účetní knihy otevře a provede případnou
opravu
• Potřeba zvážit pracnost a významnost
• Termíny pro zpracování účetní závěrky krátké, nejasné –
předání do CSÚIS, schválení účetní závěrky …….
Nulová zůstatková hodnota dlouhodobého
majetku
(informace zejména ze stránek www.obecuctuje.cz)
• Nulová zůstatková hodnota DM je (výjimečně) možná pro
vybrané účetní jednotky
• Obecně se jedná o běžný jev
• Splňuje jeden ze základních principů účetnictví – princip
opatrnosti (§25, odst. 3 a §26, odst. 3 zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví)
• Odpisy vznikají na základě odpisových plánů, odpisy i pro
množiny věcí, stanovuje se předpokládaná doba používání
• Dobrá interpretace – majetek je již starý, překročil
předpokládanou dobu používání, majetková hodnota je již
opotřebovaná, náklady na užívání majetku se přesouvají
do jiného druhu nákladů – nejčastěji do oprav
Zbytková hodnota – ČÚS č. 708 od 1.1.2014
• Nová definice – zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka
• Možnost, nikoliv povinnost zohlednit v odpisových
plánech
• „Zbytkové hodnoty“ aplikované dle účetních předpisů ve
stavu do konce roku 2013, se od 1.1. 2015, považují za
zbytkovou hodnotu dle definice v ČÚS č. 708 ve stavu
platném od 1.1.2014 (zdůvodnitelná částka …)
• Již od 1.1.2014 doporučujeme spíše sestavovat odpisové
plány bez zohlednění zbytkové hodnoty
• Nejpozději K 1.1.2015 doporučujeme zbytkové hodnoty
spíše rušit
• zbytková hodnota dle výkladu účetních předpisů - §66,
odst. 10, 410/2009 Sb. - povinnost
Návrh Konsolidační vyhlášky státu
zásadní připomínky Zlínského kraje
• Zlínský kraj v rámci vnějšího připomínkového řízení a
následně i v reakcích na návrhy vypořádání připomínek
uplatnil zásadní připomínku :
odložit účinnost konsolidační vyhlášky alespoň do roku 2017
a tento čas věnovat nápravě současného stavu
účetní
legislativy tak, aby účetní jednotky byly schopny účtovat
správně, o stejných účetních operacích stejně, aby
konsolidovanou účetní závěrku bylo možné sestavit. Dřívější
konsolidaci účetních výkazů, které vinou špatného stavu
účetní legislativy nemohou být srovnatelné, považuje ZK za
nesystémové a bezpředmětné.
Návrh Konsolidační vyhlášky státu
změna PAP v případě schválení KVS a novely
technické vyhlášky s účinností od 1.1.2015
• Doplnění Části I o partnera P10 v případě SÚ 321
• Doplnění části IV o SÚ 035 a 036
• Rozšíření o nové Části – XIV až XVII (sestavují se a předávají
ročně)- v roce 2014 bylo založena na dobrovolné bázi
jednotlivých účetních jednotek.
• Vykazování veškerých partnerů „P2x“ nebo pouze partnerů,
kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku ČR, ostatní
partneři budou mimo konsolidační celek označeny
identifikátorem „444“.
• Nutnost vyplňování průměrné marže – týká se pouze
dlouhodobého a finančního majetku.
Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o
účetnictví (410/2009 Sb.) + změny od 1.1.2015
• zpřesnění práva stavby
• věcná břemena, u kterých ocenění nepřevyšuje částku
40.000,- Kč - účet 028
• Účet 342 – dříve jiné přímé daně, nyní dle návrhu ostatní
daně, poplatky a obdobná plnění (daň silniční, daň z
nemovitých věcí ….)
• Účet 344 – pohledávky za osobami mimo vybrané vládní
instituce (z titulu dotací, grantů, příspěvků …)
• Účet 375 (475) – zprostředkování krátk., dlouh. transferů
• Podrozvahové účty - 905 – vyřazené pohledávky, 906 –
vyřazené závazky, účtová skupiny 91(95) – Krátkodobé
(dlouhodobé) podmíněné pohledávky z transferů a
krátkodobé (dlouhodobé) podm. závazky z transferů …)
Návrh technické vyhlášky k zákonu o
účetnictví (383/2009 Sb.) + změny od 1.1.2015
Další členění syntetických účtů pro PAP (346, 347, 349, 373,
375, 388, 389, 403, 471, 472 …) – dotace s předpokládaným
spolufinancováním z EU, dotace v rámci přenesené
působnosti ………
Děkuji Vám za pozornost
Ing. Leona Kočařová
Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje
577 043 660, [email protected]

similar documents