Harrison-Wheeler

Report
‫משוואות מצב ויציבות‬
‫כוכבי ניוטרונים‬
‫אמיר וייסביין‬
‫חלק א'‬
‫משוואת המצב‬
‫מתיאוריה‬
‫גוף קלאסי‬
‫‪Stellar eqs.‬‬
‫שיווי משקל הידרוסטטי‬
‫הגדרת המסה‬
‫משוואת המצב‬
‫גוף יחסותי‬
‫‪Tolman Oppenheimer Volkoff eqs.‬‬
‫שיווי משקל‬
‫הידרוסטטי‬
‫(משוואת ‪)OV‬‬
‫הגדרת המסה‬
‫משוואת המצב‬
‫דיון על משוואת המצב‬
‫ע"פ ‪:Oppenheimer Volkoff 1939‬‬
‫תחת הנחת גז ניטרונים חסרי אינטרקציה‬
‫מודל ‪ n-p-e‬מעט מתקדם יותר וכולל גם אלקטרונים‬
‫ופרוטונים‪.‬‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫‪~1057‬‬
‫ עד ‪ A~90‬הברזל (‪ )A~56‬הוא היציב ביותר‬‫‪ -‬עבור ‪ A>90‬מתחילים היסודות להיות לא יציבים‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫תרומת‬
‫הניוטרונים‬
‫החופשיים‬
‫תרומת‬
‫האלקטרונים‬
‫החופשיים‬
‫תרומת‬
‫הגרעינים‬
‫האיברים החופשיים פשוטים יחסית‪ ,‬התרומה של כל‬
‫אלקטרון‪/‬ניוטרון חופשי היא אנרגיית פרמי של החלקיקים‬
‫עד אליו‪.‬‬
‫נטפל באיבר הגרעיני‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫בהתבסס על ה ‪ Liquid drop model : -‬לגרעין אטום‪,‬‬
‫נעשה שימוש במשוואה הסמי‪-‬אמפירית (‪:)Green 1955‬‬
‫איבר מסת הנוקלאונים ‪ +‬אנרגית קשר‬
‫איבר השפה‬
‫איבר התיקון ממסת הפרוטונים‬
‫איבר הסימטריה‬
‫איבר קולומבי‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫נגדיר‪:‬‬
‫ומכאן‪:‬‬
‫ ביטוי רציף לאנרגיה כפונקציה של‬‫‪ -‬האנרגיה תהיה מינמלית ביחס לכל אחד מן המשתנים (בהנתן ‪)n‬‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫מסקנה פשוטה מספר ‪ - 1‬גזירה לפי ‪:Z‬‬
‫האיזון הזה קובע את סוג האטומים (‪:)Z‬‬
‫פליטת אלקטרון מעלה את האנרגיה אצל האלקטרונים באנרגית פרמי‬
‫ומורידה לפיכך את מסת הגרעין באותו השיעור בדיוק‪.‬‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫מסקנה מספר ‪ - 2‬גזירה לפי ‪:A‬‬
‫ולאחר המשוואה שקיבלנו קודם נוכל להסיק את הקשר‪:‬‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫נציב את )‪ M(Z,A‬ב‪:-‬‬
‫ונסיק‪:‬‬
‫במספרים אטומיים גבוהים הגרעינים נעשים רוויי נויטרונים !‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫מסקנה מספר ‪ - 3‬גזירה לפי‬
‫ובאמצעות שימוש במשוואה‬
‫‪:‬‬
‫נסיק‪:‬‬
‫‪Harrison-Wheeler‬‬
‫ניתן כעת למצוא את משוואת המצב באופן הבא‪:‬‬
‫ בוחרים ‪A > 56‬‬‫‪-‬על סמך‪:‬‬
‫‪ ,‬נסיק את ‪ Z‬המתאים לו‪.‬‬
‫בודקים האם קיימים ניוטרונים חופשיים כלומר האם‬
‫ על סמך‬‫אנרגיית פרמי גדולה ממסת המנוחה של ניוטרון‪ .‬אם קיימים ניוטרונים‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬אם לא‪ ,‬נאפס את ערכי‬
‫את‬
‫חופשיים ‪ ,‬נמצא מ‪-‬‬
‫‪ -‬על סמך‬
‫נמצא את‬
‫‪ -‬נמצא את משוואת המצב על סמך‪:‬‬
‫‪.‬‬
Oppenheimer
Volkoff
Harrison
Wheeler
Neutron
Drip
Baym - Pethick
Sutherland
Oppenheimer
Volkoff
Harrison
Wheeler
Neutron
Drip
Baym - Pethick
Sutherland
Baym – Bethe
Pethick
‫מודל ‪ HW‬בצפיפויות גבוהות‬
‫בצפיפות‬
‫ניטרונים חופשיים‪ .‬בצפיפות‬
‫מספקים הניטרונים כ‪ 60%-‬מהלחץ‪.‬‬
‫נוצרים לראשונה‬
‫‪,‬‬
‫מכאן ואילך מניחים ‪ HW‬כי לא מתקיימים עוד גרעינים אלא רק‬
‫אלקטרונים‪ ,‬פרוטונים וניוטרונים חופשיים (מודל ‪.)n-p-e‬‬
‫הצדקה‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫ יצירת רציפות ב‪-‬‬‫ עבור צפיפויות גבוהות‪ ,‬שיעור הניוטרונים בגרעין עולה והדבר‬‫פוגע ביציבות האטומים‪.‬‬
‫איטרקציה בין נוקלאונים‬
‫ניתן אינטואיציה לאי יציבות גרעינים עשירים בניוטרונים על בסיס‬
‫אינטרקציה דו גופית בין שני נוקלאונים‪.‬‬
‫נניח כי הפוטנציאל של אינטרקציה דו‪-‬נוקלאונית הוא‪:‬‬
‫פונקציית הגל הנוקלאונית הדו חלקיקית נתונה ע"י‪:‬‬
‫איזוספין‬
‫ולנוקלאונים‪:‬‬
‫ספין‬
‫חלק מרחבי‬
‫איטרקציה בין נוקלאונים‬
‫הדאטרון (‪ )Deuteron‬המורכב מ‪ n-p -‬הוא הגוף הדו נוקלאוני היציב‬
‫היחיד ‪ -‬נבין זאת‪:‬‬
‫ מצב היסוד המרחבי הוא‬‫ על סמך הפוטנציאל‪:‬‬‫המצב היציב ביותר הוא המצב בו ‪sz,1=sz,2‬‬
‫כלומר‪:‬‬
‫ מאחר ומדובר בפרוטון (‪ )tz=1/2‬בניוטרון‬‫(‪.Tz=0 :)tz=-1/2‬‬
‫‪ T‬יכול להיות ‪( 0‬סינגלט) או ‪( 1‬טריפלט)‪.‬‬
‫ מאחר ו‪-‬‬‫בפתרון הסינגלט‬
‫נבחר‬
‫‪.‬‬
‫איטרקציה בין נוקלאונים‬
‫במקרה של שני נוקלאונים זהים‪:‬‬
‫ מצב היסוד המרחבי הוא‬‫ על סמך הפוטנציאל‪:‬‬‫המצב היציב ביותר הוא המצב בו ‪sz,1=sz,2‬‬
‫כלומר‪:‬‬
‫ מאחר ומדובר בשני חלקיקים זהים ‪ T‬חייב‬‫להיות ‪( 1‬טריפלט)‪.‬‬
‫ מאחר ו‪-‬‬‫אינו יכול להיות במצב היסוד!‬
‫הגוף‬
‫‪Baym-Bethe-Pethick‬‬
‫בעיית מודל ‪ HW‬ותיקוני מודל ‪:BBP‬‬
‫ע"פ מודל ‪ ,HW‬בתוך הגרעין נוהגים הנוקלאונים ע"פ משוואה של חומר רגיל‬
‫‪ .‬במציאות‪ ,‬עבור אטומי רוויי ניוטרונים המשוואה שונה‪.‬‬
‫עם‬
‫הפתרון‪ :‬שימוש במשוואה מורכבת יותר מהמשוואה הסמי אמפירית‬
‫(‪.)Comprisable Liquid drop model‬‬
‫ע"פ מודל ‪ HW‬איבר השפה מזניח אינטרקציות עם נוקלאונים שמחוץ‬
‫לאטום‪ .‬במציאות‪ ,‬ההבדל בין החומר רווי הניוטרונים שבגרעין לבין‬
‫הניוטרונים החופשיים הצפופים שבחוץ‪ ,‬אינו איכותי‪.‬‬
‫הפתרון‪ :‬איבר השפה נחלש בעקבות אינטרקציות עם נוקלאונים חופשיים‪.‬‬
‫תיקון נוסף לאיבר הקולומבי‪.‬‬
‫‪Baym-Bethe-Pethick‬‬
‫ב‪ HW-‬השתמשנו ב‪:-‬‬
‫כעת נניח‪:‬‬
‫תרומת הניוטרונים‬
‫החופשיים‬
‫תרומת‬
‫האלקטרונים‬
‫תרומת הגרעינים‬
‫הוא "נפח" גרעין (‪)Comprisable Liquid drop model‬‬
‫הוא האנרגיה של כל גרעין‪ ,‬כולל מסת המנוחה‪.‬‬
‫בסה"כ‪:‬‬
‫‪Baym-Bethe-Pethick‬‬
‫איבר איבר‬
‫קולומבי שפה‬
‫איבר‬
‫האינטרקציה‬
‫איבר המסה‬
‫איבר האינטרקציה פרופורציוני ל‪ A-‬ותלוי ב‪ ,k-‬אינטרקציה קצרת‬
‫טווח‪ ,‬כל נוקלאון מקיים אינטרקציה עם שכנים‪.‬‬
‫היחס ‪ Z/A‬מאפשר התנהגות שונה בגרעינים עתירי ניוטרונים‪.‬‬
‫איבר השפה (כולל אינטרקציות עם ניוטרונים חיצוניים)‪.‬‬
‫איבר קולומבי מפותח כטור ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Baym-Bethe-Pethick‬‬
‫איבר איבר‬
‫קולומבי שפה‬
‫איבר‬
‫האינטרקציה‬
‫איבר המסה‬
‫איבר האינטרקציה פרופורציוני ל‪ A-‬ותלוי ב‪ ,k-‬אינטרקציה קצרת‬
‫טווח‪ ,‬כל נוקלאון מקיים אינטרקציה עם שכנים‪.‬‬
‫היחס ‪ Z/A‬מאפשר התנהגות שונה בגרעינים עתירי ניוטרונים‪.‬‬
‫איבר השפה (כולל אינטרקציות עם ניוטרונים חיצוניים)‪.‬‬
‫איבר קולומבי מפותח כטור ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫למה משוואות מצב הן עניין מסובך?‬
‫בצפיפויות‬
‫בצפיפויות‬
‫(ב‪ )Crust-‬צורך במודל גרעיני‪.‬‬
‫(בליבת הפנימית של הכוכב)‪:‬‬
‫ היפרונים – חלקיקים בעלי קווארק מוזר אחד או יותר‪.‬‬‫גורמים‬
‫מרככים‬
‫ פיונים – דעיכה מניוטרון לפרוטון ע"י שחרור פיון‪.‬‬‫ קווארקים – בדומה להתפרקות הגרעינים ב‪ ,drip-‬עשויים גם‬‫ההדרונים בצפיפויות גבוהות להתפרק למרכיביהם הבסיסיים‪.‬‬
‫ אפקטים של מצב מעובה (עיבוי בוז איינשטיין לפיונים‪ ,‬כנראה קיימת‬‫על‪-‬נוזליות‪ ,‬תתכן על‪-‬מוליכות)‬
‫לא ניתן עוד להסתמך על טיפול קלאסי ויש‬
‫ יחסות – מעל‬‫צורך לעבוד בתורת שדות קוונטית יחסותית‪.‬‬
‫ישנן אם כן שלושה פרמטרים‬
‫עיקריים למיון משוואת מצב‪:‬‬
‫ איזה חלקיקים אקזוטיים‬‫היא כוללת?‬
‫ כיצד היא מתייחסת לבעיות‬‫של חומר מעובה?‬
‫ איך התורה מתייחסת‬‫לאפקטים יחסותיים ?‬
‫חלק ב'‬
‫משוואת המצב‬
‫מתצפיות‬
‫משוואת המצב מתוך תצפיות (‪)Ozel‬‬
‫‪ X-Ray Bursts‬נוצרים בזוג בו כוכב ניוטרונים סופח חומר מכוכב רגיל‪.‬‬
‫לאחר שנאסף די חומר במעטפת כוכב הניוטרונים‪ ,‬ישנה הצתה גרעינית‪.‬‬
‫עבור כוכב ניוטרונים לא מסתובב‪ ,‬נניח כי ישנם שלושה מאפיינים‬
‫שיכולים להשפיע על הספקטרום‪:‬‬
‫‪M‬‬
‫המסה‬
‫‪R‬‬
‫הרדיוס‬
‫המרחק מאיתנו ‪D‬‬
‫עלינו לחלץ עם כן מתוך הספקטרום שלושה גדלים התלויים בהם‪.‬‬
‫משוואת המצב מתוך תצפיות (‪)Ozel‬‬
‫ההארה‪:‬‬
‫הטמפרטורה (גוף שחור) ‪:‬‬
‫נניח כי הטמפרטורה יורדת‬
‫בעקבות קירור‬
‫השטח‪:‬‬
‫משוואת המצב מתוך תצפיות (‪)Ozel‬‬
‫מתוך ההארה ב‪:Peek-‬‬
‫מתוך השטח‪:‬‬
‫ממדידת ה‪:Red shift-‬‬
‫משוואת המצב מתוך תצפיות (‪)Ozel‬‬
‫נניח כעת כי משוואת המצב הינה מהצורה‪:‬‬
‫עבור ‪ N‬כוכבי ניוטרונים‪,‬‬
‫הנעלמים הינם‪:‬‬
‫(‪)N+3‬‬
‫הגדלים הנצפים‪:‬‬
‫(‪)2N‬‬
‫פתרון מלא עבור ‪ 3‬כוכבי ניוטרונים !!!‬
‫‪ - AP4‬מודל מבוסס פוטנציאל עם תיקונים יחסותיים (נוקלאונים בלבד)‬
‫‪ - MPA1‬מודל מבוסס תורת שדות (נוקלאונים בלבד)‬
‫‪ - MS1‬מודל תורת שדות‪ ,‬כולל תיקונים יחסותיים (נוקלאונים בלבד)‬
‫‪ - GS1‬מודל מבוסס תורת שדות‪ ,‬כולל קאונים‬
‫‪ - SQM1‬מודל הכולל קווארקים ‪ u ,d‬ו‪. s-‬‬
‫‪ - AP4‬מודל מבוסס פוטנציאל עם תיקונים יחסותיים (נוקלאונים בלבד)‬
‫‪ - GS1‬מודל מבוסס תורת שדות‪ ,‬כולל קאונים‬
‫‪ - SQM3‬מודל הכולל קווארקים ‪ u ,d‬ו‪. s-‬‬
‫משוואות מצב ‪ -‬סיכום‪:‬‬
‫ הצפיפות הגבוהה בכוכב ניוטרונים‪ ,‬מחייבת התייחסות‬‫לאינטרקציות בין החלקיקים שבו‪.‬‬
‫)‪ ,‬ניתן להסיק את משוואות‬
‫ בצפיפויות נמוכות מאד (‬‫המצב של חומר קר מנוון מפיסיקה גרעינית ניסיונית‪.‬‬
‫ בצפיפויות‬‫גרעינית מקובלת‪.‬‬
‫יש להסמך על אקסטרופלציות של פיסיקה‬
‫)‪ ,‬קיים קושי לחזות את משוואת‬
‫ בצפיפויות גבוהות (‬‫המצב בשל חוסר בתיאוריה שלמה של חלקיקים אלמנטריים‪.‬‬
‫ ניתן ללמוד על משוואת המצב מתוך נתונים תצפיתיים על‬‫אודות הקשר בין המסה לרדיוס כוכבי נויטרונים‪.‬‬
‫חלק ג'‬
‫יציבות‬
‫מציאת הקשר בין מסה לרדיוס‬
‫נתחיל ב‪:-‬‬
‫‪Tolman Oppenheimer Volkoff eqs.‬‬
‫שיווי משקל‬
‫הידרוסטטי‬
‫(משוואת ‪)OV‬‬
‫הגדרת המסה‬
‫משוואת המצב‬
Oppenheimer
Volkoff
Harrison
Wheeler
Neutron
Drip
Baym - Pethick
Sutherland
Baym – Bethe
Pethick
Weissbein
Non Relativistic
Neutrons
Non Relativistic
Electrones
Harrison
Wheeler
Relativistic
Neutrons
Relativistic
Electrones
Baym - Pethick
Sutherland
Neutron
Drip
Baym – Bethe
Pethick
‫יחסי ‪ R-M‬ע"פ סימולציה שלי‬
Shapiro&Teukolsky ‫ ע"פ‬R-M ‫יחסי‬
‫יציבות‬
‫נהיה מעוניינים להבין אלו איזורים של יחסי ‪ M-R‬יציבים‬
‫ואלו לא‪ ,‬נעשה זאת קלאסית‬
‫משוואת הרציפות‬
‫משוואת אוילר‬
‫משוואת פואסון‬
‫ייצור אנטרופיה‬
‫עבור כוכב ניוטרונים‪:‬‬
‫נניח כי המערכת סטטית ובטמפרטורה אפס‬
‫משוואת הרציפות‬
‫משוואת אוילר‬
‫משוואת פואסון‬
‫ייצור אנטרופיה‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫הפרעה אוילרית והפרעה לגראנז'ית‬
‫הפרעה אוילרית‬
‫הפרעה לגראנז'ית‬
‫אוילר‪:‬‬
‫לגראנז'‪:‬‬
‫עבור הפרעות קטנות‬
‫טיפול בהפרעה‬
‫משוואת אוילר (החוק השני) מתקיימת גם עבור כוכב מופרע‪:‬‬
‫משיווי משקל הידרוסטטי של הפתרון הלא מופרע נסיק‬
‫נציב‪:‬‬
‫נרצה לבטא את ‪Dr‬‬
‫ואת‬
‫משימור מסה בכל אלמנט לגראנז'י‬
‫נחליף משתנה‬
‫ומאחר שזה נכון לכל אלמנט נסיק‪:‬‬
‫מצאנו אם כן‪:‬‬
‫את ‪DF‬‬
‫ניתן למצוא כעת כ‪:-‬‬
‫ולאחר אינטגרציה בחלקים נסיק‬
‫טיפול בהפרעה‬
‫משיווי משקל הידרוסטטי של הפתרון הלא מופרע הסקנו‪:‬‬
‫ואת זה פיתחנו ל‪:‬‬
‫מצאנו את‬
‫ו‪-‬‬
‫כפונקציה של‬
‫ובסה"כ‪:‬‬
‫טיפול בהפרעה רדיאלית‬
‫נניח פתרון אוסילטורי וכך‪:‬‬
‫תחת הנחת סימטריה ספרית המשוואה‬
‫נעשיית‪:‬‬
‫נגדיר‬
‫כמו כן‬
‫וכן ‪:‬‬
‫וכל הגדלים רציפים – בעיית שטורם ליוביל‬
‫טיפול בהפרעה רדיאלית‬
‫תזכורת ‪ -‬בעיית שטורם ליוביל‬
‫עבור משוואה מהצורה‪:‬‬
‫תחת התנאים‪:‬‬
‫מתקיים‪:‬‬
‫של הפונקציות העצמיות‬
‫ הערכים העצמיים‬‫ קיימים אינסוף ערכים עצמיים המקיימים‬‫‪ -‬לפונקציה העצמית‬
‫יש ‪ n‬אפסים בתחום‬
‫ממשיים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -‬הפונקציות העצמיות אורתוגונליות זו לזו‪:‬‬
‫עבור‬
‫הכל זהה אלא ש‪: -‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫טיפול בהפרעה רדיאלית‬
‫אי יציבות היא מצב בו קיימת תדירות עצמית דמיונית‪,‬‬
‫התנאי לאי יציבות הוא‪:‬‬
‫מאחר ו‪-‬‬
‫נרצה לדעת מתי תדר עצמי מסויים מחליף סימן‪:‬‬
‫עבור‬
‫ובעל ע"ע‬
‫הוא פתרון המשוואה‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫מכאן‪ - :‬יציבות גבולית מתקיימת עבור‬
‫‪.‬‬
‫מפיתוח הפרעתי אפשר להראות כי‪:‬‬
‫תדר עצמי משנה יציבות‪.‬‬
‫וכן כי בכל פעם ש‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫נבין מתי חל שינוי ביציבות על גבי דיאגרמת ‪.R-M‬‬
‫האנרגיה הגרוויטציונית‪:‬‬
‫האנרגיה הקינטית‪:‬‬
‫מאחר ו‪-‬‬
‫התאפסות‬
‫‪ ,‬נסיק‬
‫לפיכך משמעה‬
‫ולפיכך‪:‬‬
‫‪ -‬קרי יציבות גבולית‪.‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫אחת‬
‫בכל‬
‫לפיכך‬
‫מהנקודות ‪ A-E‬תדר‬
‫מסויים משנה יציבות‪.‬‬
‫בשביל שהכוכב כולו‬
‫יהיה יציב כל התדרים‬
‫חייבים להיות יציבים‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫כלומר‪:‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫נבין מי התדר שמשנה יציבות בכל אחת מהנקודות ‪.A-E‬‬
‫לרוב נע כוכב מופרע בין‬
‫מצבים לא יציבים ואולם אם‬
‫נע הכוכב בין‬
‫‪,‬‬
‫מצבים יציבים שונים‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪R‬‬
‫המשמעות – שינוי של הצפיפות המרכזית מ‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫הפרעה מהצורה‬
‫נוכל למצוא את הזוגיות של ‪:n‬‬
‫ל‪-‬‬
‫פשוט עושה‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫נוכל למצוא את הזוגיות של ‪ , n‬מניתוח‬
‫המופעלת כתוצאה‬
‫ההפרעה‬
‫ל‪-‬‬
‫מהעלאתה הצפיפות מ‪-‬‬
‫‪R‬‬
‫ברדיוס הכוכב‪:‬‬
‫בראשית‪:‬‬
‫ מסימטריה‬‫ משינוי מקומי בצפיפות‬‫מאחר וה‪ mode-‬ה‪ n-‬מתאפס ‪ n‬פעמים הרי‪ ,‬עבור ה‪ n-‬הדומיננטי‪:‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫ניתן המחשה איך זה נראה‪:‬‬
‫בסה"כ‪ ,‬עבור ה‪ n-‬הדומיננטי‬
‫קטן‬
‫‪ R‬גדל‬
‫‪ Mode‬זוגי‬
‫גדל‬
‫‪ R‬גדל‬
‫‪ Mode‬אי‪-‬זוגי‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫ בצפיפויות נמוכות נניח יציבות‬‫בנקודה ‪( A‬מקסימום מסה של‬
‫ננס לבן)‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫לכן ‪ mode‬זוגי משנה סימן‪.‬‬
‫ה‪ mode -‬הזוגי בעל התדירות‬
‫הנמוכה ביותר הוא ‪mode 0‬‬
‫ולכן הוא שישנה סימן והמערכת‬
‫תפסיק להיות יציבה‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫בנקודה ‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫לכן ‪ mode‬זוגי משנה סימן‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫זה לא יכול להיות ‪ ,mode 2‬כי‬
‫‪ mode 1‬ישנה סימן גם כן‪.‬‬
‫‪ mode 0‬ישנה סימן והמערכת‬
‫תחזור להיות יציבה‪ .‬זהו מינימום‬
‫מסה לכוכב ניוטרונים‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫בנקודה ‪ C‬הרעיון זהה לנקודה ‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫לכן ‪ mode‬זוגי משנה סימן‪.‬‬
‫ה‪ mode -‬הזוגי בעל התדירות‬
‫הנמוכה ביותר הוא ‪mode 0‬‬
‫ולכן הוא שישנה סימן והמערכת‬
‫תפסיק להיות יציבה‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫בנקודה ‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫לכן ‪ mode‬אי זוגי משנה סימן‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ mode 1‬ישנה סימן והמערכת‬
‫תמשיך להיות לא להיות יציבה‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫בנקודה ‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫לכן ‪ mode‬זוגי משנה סימן‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫זה לא יכול להיות ‪ ,mode 0‬כי‬
‫‪ mode 1‬ישנה סימן גם כן‪.‬‬
‫‪ mode 2‬ישנה סימן והמערכת‬
‫תהפך עוד פחות יציבה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫ניתוח יחסי ‪ R-M‬לאור דיון ביציבות‬
‫התנאי ליציבות גבולית‪:‬‬
‫עבור איזורים בעלי מסה‬
‫נמוכה ממסת צדק‪,‬‬
‫זוגיות‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫אין בעיית יציבות כי במעבר‬
‫לא מתקיים‬
‫‪B‬‬
‫יציבות בכוכבי נויטרונים ‪ -‬סיכום‪:‬‬
‫ אי יציבות של כוכב קשורה לקיומם של תדרים עצמיים‬‫מרוכבים‪ .‬התדר העצמי הקטן ביותר הוא זה שיהפך שלילי‬
‫ראשון‪.‬‬
‫ בדיאגרמת ‪ ,R-M‬נקודות בהן‬‫יציבות המערכת‪.‬‬
‫הן נקודות בהן משתנה‬
‫ "ספירלות" בדיאגרמת ‪ R-M‬כמו גם במערכות אחרות‪,‬‬‫מעידות על יציאה מיציבות של עוד ועוד תדרים‪.‬‬
‫ לכוכבי ניוטרונים יש בהכרח מסה מקסימלית וייתכן (במקרה‬‫שמשוואת המצב אינה ‪ )self-bound‬שגם מסה מינימלית‪.‬‬

similar documents