lokal ekonomisk raketr1

Report
LOKAL EKONOMISK RAKET
Från samtal till verksamheter som
bär
RAKETEN
En samling resurser, verktyg och idéer som kan
användas för att stärka utvecklingen av den
lokala ekonomin mot hållbarhet
• Stärk den lokala identiteten och gemskapen
• Nätverka, stödja lokala företag
• Starta omställningsverksamhet
VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING
VARFÖR BEHOV AV LOKAL OMSTÄLLNING?
Sverige är speciellt
Världen och Sverige de senaste 70 åren
Svenskarnas situation idag
Vad vi vill åstadkomma med lokal omställning
Vad ingen kan ta ifrån oss
Johan Sandwall
Styrelseledamot, JAK Banken
Bankekonom
f.d. Swedbank
VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING
Sverige är speciellt
• mediakoncentrationen
• urbaniseringen
• dålig självförsörjning
• stor skuldbubbla
• 1945 Bretton Woods
• 1965 JAK bildas
• 1971 15 augusti dollarn frikopplas från
guldet
• 1985 novemberrevolutionen
VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING
Världen och Sverige de senaste 70 åren
VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING
Svenskarnas situation idag
• skulddrivet system
• ökande fattigdom, ökande klyftor
• etablissemangets dilemma
• läckaget
VARFÖR LOKAL EKONOMI
Vad vi vill åstadkomma
med LER
• minskat beroende
• rättvis och räntefri ekonomi
• vårt engagemang
• dygnets 24 timmar
VARFÖR LOKAL EKONOMI
Ingen kan ta
ifrån oss
LEDARSKAP OCH VISION
VISIONERINGS ÖVNINGEN
Den blomstrande lokala ekonomin
Blunda en stund……
LEDARSKAP OCH VISION
Kriteria
• En lokalekonomi med pengar som
cirkulerar
• Naturkapital, mineralkapital förvaltas för
att inte förstöras utan utvecklas
• En cirkulär ekonomi inom naturliga
begränsningar
• Integrerat – att parterna samverka med
naturen
Den cirkulära ekonomin
Den integrerade ekonomin
Individer
hälsosamma
och välmående
Organisationer
i ekonomisk
balans
En hälsosam
miljö
Blomstrande
samhällen
LEVANDE LOKALEKONOMI PÅ RIKTIGT
Artificiellt välstånd Välstånd på riktigt
Koncentrerat ägarskap på avstånd Kunder, leverantörer, anställda äga
lokalt
kapitalberoende, ostabilt Självständig, resilient
Opersonlig, okänd, komplext
Personlig, transparent direkt
Pengar lämnar ekonomin, endast ett Pengar stannar lokalt, samtliga gynnas
fåtal gynnas
Destruktivt, stressigt, mycket rädsla Hållbar, hälsosam glädje
LEDARSKAP OCH VISION
STÄRK IDENTITETEN
Identiteten och
sammanhållningen är en
grundpejlare i en blomstrande
lokal Ekonomi.
Identiteten kan hjälpa lokala
företag: till exempel börjar det
formas ett Totnes varumärke som
nya företag kan ta nytta av i
Omställningens hemstad
STÄRK IDENTITETEN
STÄRK IDENTITETEN
http://www.svt.se/nyheter/regiona
lt/gavledala/stor-drivkraft-i-lillaskattungbyn
(cirka 5 minuter)
STÄRK IDENTITETEN
DISKUSSION: Vilka Platser känner
du till som har stark identitet och
hur identiteten hjälper den lokala
ekonomin.
Vilka exempel känner du till på
aktiviteter som byggt upp den
lokala sammanhållningen och
identiteten?
STÄRK IDENTITETEN
• Vandringar,
• knytkalas
• föredrag om naturen,
• kulturhistoria,
• hembygdsföreningen,
• Lokalhistorisk förening.
• Lokalupptäcktskarta,
• Uppträdande,
• lokala artister och konstnärer,
• kora "bästa" företagen med lokala priser
• Bästa volontärer , väggmålningar mm.
• Loppis
• Gemensamma odlingar
• Lokal matmarknad
VERKTYGSLÅDA
LOKALA VERKSAMHETER
Nätverka och stödja lokala företag,
Väljer vi att satsa på varor och tjänster som har sitt
ursprung lokalt, är mer hållbara, eller säljs av lokala,
oberoende företag, kan vi se till att mer pengar hålls kvar
i den lokala ekonomin, vilket cirkulerar genom händerna
på våra grannar och våra samhällen.
Bygga hållbarhet och motståndskraft i ditt lokala
ekonomin kräver, bland annat , goda samarbetsrelationer
med det lokala näringslivet.
LOKALA VERKSAMHETER
DISKUSSION
Era erfarenheter av att hur man
framgångsrikt skapat bra nätverk och
relationer med och bland lokala
affärsidkare
LOKALA VERKSAMHETER
INVENTERING AV INTRESSENTER
Lista alla som skulle bry sig om ett hållbart
samhälle: människor, platser, grupper och
nätverk.
Sortera dem i fem kategorier:
1 – Medvetna & Aktivt (De erkänner krisen
Planering & Handling.)
2 - Medvetna, men inte aktivt (begrundande)
3 - Varken Medveten eller Aktivt
(Precontemplation)
4 - Inte intresserad
5 - Ifrågasätter eller ogillar
LOKALA VERKSAMHETER
Agenda för Nätverksträffar
Hedra vad de åstadkommit och deras pågående arbetet innan du
berättar om din JAK eller omställningsgrupp.
Lyssna in hur de ser på deras uppdrag, mål, program
Vem når de, eller försöker att nå, i samhället?
Prata om det ekonomiska läget i samhället som resulterar från dagens
penning system, stigande energikostnader och de ekonomiska
konsekvenserna för samhället.
Fråga: Hur kan vår grupp (JAK, Omställning) i vårt samhälle stödja din
organisationens arbete utveckling av lokalekonomin?
Fråga vad dem behöver för stöd: Vad skulle du vilja ge för att stödja
samhällets omställning (t.ex. hjälpa ansluta till andra grupper och ledare,
platser att möta, kopiering, evenemang etc.
LOKALA VERKSAMHETER
LOKALEKONOMISK ANALYS (Texten från HSSLs hemsida)
Diskutera bygdens ekonomi med LEA
visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa
sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Den lokalekonomiska
analysen (LEA) är ett verktyg som visar var utvecklingspotentialerna finns
genom att belyser vilka pengar som finns och hur mycket som konsumeras av
varor och tjänster. LEA ger ett lokalt perspektiv på ekonomin som
stimulerar samarbete mellan till exempel privat, offentlig och ideell sektor.
För att göra en LEA krävs underlag i form av tabeller och diagram som beskriver
lokalsamhället. Lokalsamhället kan vara en församling, ett postnummerområde
eller ett område som gruppen själv ritat in på en karta.
RÅEK i Gunnarsbyn har gjort en jättespännande LEA-projekt. Läs om projektet
på deras hemsida www.raek.nu.
LEDARSKAP OCH VISION
LOKALA VERKSAMHETER
Läckage är ett problem men också en möjlighet
Länk till youtube film om läckage
STÖD LOKALA VERKSAMHETER
Istället för att fokusera på
vad som är dåligt och vad vi
inte har väljer vi att fokusera
på vad vi vill
LEDARSKAP OCH VISION
STÖD LOKALA VERKSAMHETER
STÖD LOKALA VERKSAMHETER
Starta ett lokalt företagsnätverk on det inte finns
redan
Uppmuntra lokala företag att samarbeta med
andra företag,. T.ex samkörning av transporter,
Håll ett lokalt företags träff med ”speed dating” VERKTYGSLÅDA
Stödja den lokala reparations ekonomin genom skapa en DIYnätverk ,
Stödja innovativa gröna och rättvisa affärsmodeller ,
kooperativ, Community Supported agriculture, lokalt ägda
butiker med mera
Uppmuntra business- to-business grön upphandling ,
Gör en lokal analys, kanske en LEA
Skapa ett hållbart företags pris ,
Låt dig inspireras att "uppfinna " din hemstad, även om det till
synes verkar oöverstiglig.
Skapa knutpunkter för grupp eller samarbetes utrymmen
såsom produktionskök, samägda verkstäder med mera.
STÖD LOKALA VERKSAMHETER
Möjligheter till kapital mer kända
JAK Stödspar
Crowdfunding
Kapitalandelslån
Förköpsobligationer
Gemensamhetskassan
FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET
FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET
Lärdomar från Svartådalen
• En
Samordnings organisation - Svartådalens
Bygdeutveckling Ekonomisk förening, aven en fysisk
knut- och mötespunkt i bygdegården
• Projektägare separat men samordnat – med avlönat
projektledare
• Delaktighet – informera, dialog, arbetsgrupper,
informera utåt
• Samverka . Idella, privata och offentlig sektorn
• Nätverka - Lokalt,Regionalt, Nationellt, Internationellt
• Börja med förstudier och en strategi
VERKSAMHET
FRÅN PROJEKT TILL VEKRSAMHET
EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Ger resiliens
Resursanvändning anpassad till naturen
Lokaliserat där lämpligt
Mer än vinst
En del av samhället.
VEKRSAMHET
FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET
VAD ÄR EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET?
Ger resiliens OVS bidrar till ökad resiliens i samhällen, som riskerar, t ex , ekonomisk
nedgång , energi-och resursbrist och extremt väder. Som en del av lokalsamhällen de
befinner sig i OVs är resilienta och inte beroende så långt som möjligt av extern
finansiering.
Resursanvändning anpassad till naturen – Ov använder naturresurser på effektiv och
lämpligt sätt (inklusive energi), respektera resurserna är inte oändliga och minimera och
integrera avfallsflöden. Användningen av fossila bränslen minimeras.
Lokaliserat där lämpligt - OV verkar på en skala anpassad till miljön, ekonomin och
näringslivet när det gäller inköp, distribution och samspel med ekonomin i stort .
Mer än vinst - OV finns för att erbjuda prisvärda , hållbara produkter och tjänster och
dräglig lön snarare än att generera vinst för andra. OV kan vara lönsamma, men
användningen av sina övervinster prioriterar samhällsnytta snarare än nytta för
investerarna.
En del av samhället - OV arbeta för att skapa ett gemensamt välstånd, ägt och kontrollerat
så mycket som är praktiskt av sina anställda, kunder, användare, hyresgäster och
samhällen . De har strukturer eller affärsmodeller som är så öppen, självständig, rättvist,
demokratiskt, inkluderande och ansvarstagande som möjligt. De kompletterar och
fungerar i harmoni med andra OV.
FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET
ÖVNING I GRUPP
Tänk på en verksamhet som ni är
involverad i; en lokal JAK avdelning
kanske.
Fundera på hur ni skulle göra om den
till en Omställningsverksamhet (OV).
Du får en stund att ”sälja in” din idé till
de andra grupperna.
FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET
EXTRA BILDER
Bilda inköpsförening
Exempel: biodynamisaka i Järna
•
•
•
•
•
Om du är frustrerad över att aldrig hitta biodynamiska/ekologiska varor av hög kvalité i
livsmedelsbutikerna där du bor, så kan du göra följande:
Slå dig ihop med några andra med samma intresse.
Bilda någon form av bolag så att ni får ett organisationsnummer, eller om det är någon av er som
driver ett företag så kan ni använda er av det företaget som inköpare.
Be att få prislista och skicka in en kopia på företagsbeviset till oss så registrerar vi in er som kund
(behandlingstid 2-3 dagar).
Ring, maila, faxa in er order till oss så levererar vi varorna till er.
Om ni är tillräckligt många eller beställer tillräckligt mycket så blir leveransen fraktfritt och eftersom
vi säljer varorna lådvis, så kan ni dela upp varorna sinsemellan utan att det blir alltför dyrt.
Nedanstående formulering kan användas vid formulering av syftet/ändamålet med sin verksamhet i
sina stadgar.
- Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
organisera gemensamma matinköp till grossistpris. Föreningen ska verka för en biodynamiskt eller
ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion, sprida kunskap om och uppmuntra till matlagning med
biodynamiska/ekologiska råvaror av hög kvalité.
LEDARSKAP OCH VISION
www.leraket.wordpress.com
Aktiebolag med
särskildvinstutdelningsbegränsning (svb)
• Läs mer om aktiebolag svb i broschyren om
praktikernätverket. Finns på
• Www.helasverige.se/våra
projekt/praktikernätverket
•
Kärleksbudskapet att
älska sin nästa och
ekonomins budskapet
köp billigt sälj dyrt
genomsyrar vårt liv
och får oss i strid med
oss själva.
Johan Sandwall
I dessa tider av stora
förändringar och stora
utmaningar, krävs
ledarskap på riktigt från
oss alla. Låt oss skapa en
kultur i Sverige som är
helande och hälsosam.
Stephen Hinton

similar documents