Lindenholt College

Report
DECAAN
F. Bouwhuis
1
VWO
 UNIVERSITEIT
 HBO
universiteiten.startpagina.nl
hbo.startpagina.nl
2
Wat ga ik studeren?
Interessetests / Beroepentests
 Via een gespecialiseerd testbureau
bijv. AOB-Compaz
 Via internet:
www.123test.nl of studiekeuzecoach.nl/
(de tests zijn niet allemaal gratis!)
 Een voorbeeld van een site waar je verschillende
opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de
Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl
3
WELKE
MOGELIJKHEDEN
HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T
Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op:
It’s learning > Infoplein H5/V6 > VWO-6 > vervolgopleidingen WO
4
C&M
 Psychologie
 (Kunst)Geschiedenis
 Kunstmatige Intelligentie (+ WA)
 Theaterwetenschap
 Gezondheidswetenschappen
 Rechtsgeleerdheid
 Bedrijfskunde (+ WA)
5
E&M
 Bedrijfskunde
 Fiscaal Recht & Economie
 International Business Adminstration
 Internationale Betrekkingen en Int.
Organisatie
 Politicologie
6
N&G
 (Dier)Geneeskunde (+ NA)
 Tandheelkunde (+ NA)
 Bewegingswetenschappen (+NA)
 Life Science Technology (+ WB + NA)
 Farmacie (+ NA)
 Gezondheidswetenschappen
7
N&T
 Bouwkunde
 Sterrenkunde
 Technische Informatica
 Lucht- en Ruimtevaarttechniek
 Wiskunde
 (Dier)Geneeskunde (+ Bi)
8
Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de
studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals
proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht
aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt.
Lotingsprocedure afschaffen
De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde
verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een
betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de
lotingsprocedure precies verdwijnt.
9
INSCHRIJVEN
BIJ DE UNIVERSITEIT
VIA STUDIELINK.NL
Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht.
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan
moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of
universiteit doe je via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen).
Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep)
10
Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1
december bij Studielink
Toelating tot het HO


Diploma VWO
Aanvullende eisen
Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis
of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die
door de opleiding zelf worden gesteld.
De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of
je wordt toegelaten.
Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool.
bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs

Loten: sluitingsdatum 15 mei
Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten
Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp
11
LOTING
WELKE STUDIES
Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie)
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)
12
Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.:
 Psychologie
 Bedrijfskunde (Groningen, VU, Nijmegen)
 Rechtsgeleerdheid
 (Dier)-Geneeskunde
 Tandheelkunde
 Bouwkunde (Delft)
www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_wo.asp
De informatie over de loting van 2013-2014 zal eind 2013
beschikbaar zijn!
Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus
13
Gemiddeld eindexamencijfer
DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die
vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort.
De verschillende lotingsklassen zijn:
A hoger dan of gelijk aan 8,00;
B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50;
C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00;
D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50;
E lager dan 6,50.
Havo en vwo
Bij eindexamen havo en vwo wordt het gemiddelde
eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van
het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle
eind-examencijfers van het profieldeel en
het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te
tellen en te delen door dit aantal examencijfers
14
Decentrale selectie
Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en
hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene
voorwaarden:





De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen.
Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding.
Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie.
Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen.
De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie.
www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/opleidingen_met_decentrale_selectie.asp
Bijvoorbeeld Geneeskunde:
Universiteit Amsterdam (VU) - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari
Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 1 maart
(deze data zijn van afgelopen jaar, de data voor komend studiejaar worden in de loop van
december bekend)
o.a:
Geneeskunde
International Business
Rechtsgeleerdheid
[RUG, UU, EUR, VU, UvA, RUN, UM, Leiden]
[RUG, UM]
[RUG, VU]
15
Selectie aan de poort
Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal
opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van
door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor
deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal
vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen
geldt ‘selectie aan de poort’:
• International Business Administration in Rotterdam
• Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht
Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de
website van de onderwijsinstellingen
16
International Business Administration in Rotterdam
Een gemiddeld eindcijfer van een 7.0 of hoger,
EN
Een 7.0 of hoger voor Wiskunde,
EN
Een 7.0 of hoger voor Engels,
AND
Bij voorkeur een “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk'.
A motivation letter. This letter must include four items:
1. Your details, including nationality, place of birth or residence,
previous education, international experience
2. Why you want to enrol in the English-language Bachelor of
Science in International Business Administration
3. Why you chose RSM (Rotterdam School of Management)
4. Your career aspirations
(een toelatingsexamen voor voor leerlingen met Wiskunde A1 of C)
17
Pas jij bij de studie?
Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren
De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit een verplicht
matchingstraject in voor nieuwe bachelorstudenten.
De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past, zodat je
succesvol je studie doorloopt. Als je per 1 september 2013 aan de Universiteit Utrecht komt
studeren, moet je hiervoor een verplichte matchingsprocedure doorlopen. De universiteit wil
hiermee de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende
studiekeuze tegengaan. Daarnaast wil de universiteit een ambitieus studieklimaat stimuleren.
Matching betekent dat je via studieactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt
met de opleiding van je keuze. We gaan je een realistisch beeld schetsen van je studie met een
college en een kleine toets. Ook praten we met je over je motivatie. Zo kun jij nagaan of je bij de
studie past. Matching is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Meer informatie over de
invulling van de matching vind je dit najaar op de site van je opleiding. Je wordt door je opleiding
uitgenodigd voor de matchingsactiviteiten.
De Universiteit Utrecht is de eerste universiteit in Nederland waarbij deelname aan
matchingsactiviteiten voor de poort vanaf 2013 een voorwaarde is om te mogen inschrijven.
Gevolg van de nieuwe maatregel is ook dat je je al per 1 mei 2013 aangemeld moet hebben als
je een opleiding aan de Universiteit Utrecht wilt volgen.
Matching is in jouw voordeel!
18
Aanvullende eisen hbo
Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of
eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de
opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst
aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op
de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten.
• Bijvoorbeeld voor het Hoger Hotelonderwijs
Melden bij de hogeschool
Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan
contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet
je doen vóór 15 januari.
19
STUDIEFINANCIERING
Plannen stelsel studiefinanciering
Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering:
• invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar
2014-2015;
• invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar
2015-2016;
• vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015;
• invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016.
De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor
de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement
ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen.
Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt
een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief
vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering
20
De prestatiebeurs vraag je aan bij DUO
De basisbeurs en je OV ontvang je eerst als lening, de aanvullende beurs in de
eerste vijf maanden direct al een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift
als je binnen tien jaar je diploma haalt.
Basisbeurs
Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)
(Lening)
OV- Studentenkaart
(Collegegeldkrediet)
https://digid.nl/inloggen
21
studiefinanciering
basisbeurs
aanvullende beurs
Lenen
Collegegeldkrediet
thuiswonend
97,85
231,78
288,66
152,92
uitwonend
272,46
252,17
288,66
152,92
(Het collegegeld bedraagt € 1.835,=)
Maandbedragen geldig van september 2013 t/m 31 december 2013.
Alle genoemde bedragen zijn maximaal.
Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je
studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ovstudentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat
studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen
maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer
gebruikmaken van deze regeling.
22
Hoelang krijg je prestatiebeurs?
Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal
vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor
langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe
je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding,
dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbobachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra
prestatiebeurs.
Bijverdienen
In 2013 is de bijverdiengrens € € 13.530,90. Zolang je met je bijverdiensten
onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand.
Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp
23

similar documents