Info-avond vierdejaars - Technisch College Velsen

Report
Welkom
Informatie avond Technisch
College Velsen.
4e klassen
Programma
 Magister
 Examen
en Programma van Toetsing
en Afsluiting
 Oriëntatie op vervolgopleiding
 Ouders mee met de klassenmentoren
Bij vragen
 Zo dadelijk stellen aan de mentor
 Of mailen naar:
 [email protected][email protected]
Magister
Magister
 Leerlingvolgsysteem.
 Sinds vorig schooljaar is Magister openbaar voor
ouders en leerlingen.
 Rooster, jaarkalender, absentie en resultaten zijn
nu te zien. Oa: het gemiddelde SE!
 Roosterwijzigingen, huiswerk en dergelijke volgen.
Examen en Programma van
Toetsing en Afsluiting.
Examen
 Examen bestaat uit twee delen
 School Examen (SE) geregeld in het PTA
 Centraal Examen (CE & CSPE)
 Beide cijfers bepalen 50% van het
eindcijfer op diploma
De examenvakken






Beroepsgerichte deel
(ov telt bij basis/kader
dubbel)
Nederlands
Engels
Wiskunde
Nask I
Nask II
(alleen voor GL)

Maatschappijleer

Kunstvakken (CKV)

Lichamelijke
Opvoeding
School Examen
 Schoolexamen start al direct in klas 3!
 Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes.
 Elke periode wordt afgesloten met een PTA
toets of opdracht per examenvak.
 Het gemiddelde van deze cijfers is het School
Examencijfer (SE).
 Per jaar mag een onvoldoende per vak herkanst
worden.
Centraal Examen (CSPE)
 CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen)
 Inhoud per afdelingsprogramma verschillend
 Afgenomen in april/mei 2013
 Leerlingen werken een aantal dagen aan
beroepsgerichte opdracht(en)
Centraal Examen (CE)
 Start na de praktijkexamens
 Leerlingen doen één examen per dag
 Basis- en kaderexamens zijn op de computer
 Het GL examen is schriftelijk
Exameneisen
 Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale
Examen.
 Maximaal 2 onvoldoende punten, maar dan moet er
1 gecompenseerd worden.
 Bij het Afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel!
(geldt niet voor de GL)
 Leerling heeft mogelijkheid tot herkansing
Het Programma van Toetsing en
Afsluiting
Zowel de PTA’s van de verschillende
vakken als het Examenreglement staan op
de website; www.technischcollegevelsen.nl
 Hierin staat wat leerlingen moeten weten
en leren gedurende twee jaar
 Het PTA geldt voor 2 jaar (3e en 4e klas)

Oriëntatie op vervolgopleiding
DECAAN: LEENDERT NOORDZIJ
Mogelijkheden na het 4e leerjaar:………?
 Kopklas op het TCV, Profielverbetering van basis-
naar kaderniveau.
 VM2-traject op het TCV, BOL 2 opl.
 M.B.O.-opleiding op een R.O.C.
 Bedrijfsopleiding op M.B.O.-niveau
M.B.O.
 16 jaar en ouder
 2 leerwegen: BOL of BBL
 4 niveaus:
1 t/m 4
 4 sectoren
 Leerplicht: startkwalificatie niveau 2
ROC’S / M.B.O.-opleidingen
 Nova College – Beverwijk, Haarlem, IJmuiden,




Hoofddorp
Horizon College - Alkmaar e.o.
Regio College - Zaandam e.o.
R.O.C. Amsterdam
R.O.C. Leiden
BOL / BBL- traject
 BOL - Beroeps Opleidende Leerweg
 5 dagen naar school + b.p.v. (stage)
 BBL - Beroeps Begeleidende Leerweg
 Contract: werkgever –leerling –roc
 Leren in de praktijk
 4 dagen werken, 1 dag roc
 Register erkende leerbedrijven
M.B.O.-niveaus
 Niveau 1: assistenten niveau
 Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, diploma vmbo-
basis
 Niveau 3: vakfunctionaris
 Niveau 4: specialisten opleiding (BBL)
 Niveau 4: middenkader-opleiding ( MTS, MEAO)
diploma vmbo-kader
Eisen vervolgopleiding
 Juiste vooropleiding
 Cijferlijst / portfolio (vaak enige bewijs)
 Op tijd aanmelden (vóór 1 april)
 Aanmelden d.m.v. inschrijfformulier
 Intake-gesprek (sollicitatie), na April zwaarder
 Toelatingstest (bijv. reken- /taaltest
vaardigheidstest en/of psychologisch)
Vragen tijdens intake
 Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in?
 Wat zijn je zwakke punten, waar ben je niet goed
in?
 Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de opleiding
waarvoor jij je hebt aangemeld?
 Wat trekt je aan in het beroep waarvoor je
opgeleid wilt worden?
 Wat vind jij belangrijk aan je werk later?
( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status)
 Bereid je voor op het gesprek
 Laat niet alleen de intaker vragen stellen.
 Stel vragen waaruit je interesse /enthousiasme blijkt.
Dit geeft een positieve indruk.
 Zie ook bijv. www.novacollege.nl/intake
Populaire opleidingen
 Zorg dat je er snel bij bent!
 Bijv. Sport en Bewegen, Media College,
Marechaussee en ICT zijn snel volgeboekt!
 Zwaardere toelatingsprocedures i.v.m. groot
studentenaanbod. (motivatie student)
 Gok niet op één …..
19 November
 Opleidingenmarkt
 Decanenkring IJmond e.o.
 Bewustwordingsproces
 Voorlichtingslocatie: TCV/Vellesan.
 Voorlichtingsrondes / Marktkramen
 Verslaggeving inleveren bij mentor
 Ouders van harte welkom, liefst één/ll. i.v.m.
beperkte capaciteit lokalen.
Opendagen boekje
 Bezoek open dagen
 Ga mee met uw kind
 Ouder stelt vaak andere vragen
 Betrokkenheid / klankbord
Oriëntatiedagen
Nova College
NOVEMBER EN FEBRUARI
Solliciteren
 Hoe presenteer ik mijzelf (taal, jij/u);
 Houding (onderuit, petje, kleding etc.);
 Interesse tonen tijdens gesprek;
 Initiatief komt van beide kanten;
 Kunnen motiveren waarom je dit zo graag wilt.
Enkele tips
 Van stage naar vaste baan
 DUO (voorheen IB-Groep).
 Beroepskeuze/geschiktheidstest
 www.opleidingenberoep.nl
 www.Werk.nl
 www.jongerenlokethaarlem.nl
 www.mbo.nl
 www.mbostad.nl
Leerplicht
 Iedere leerling heeft zich op 1 april voor één of
meerdere M.B.O.-opleidingen ingeschreven.
 Leerplicht en kwalificatieplicht wordt gecontroleerd.
 Rond april ontvangt u een brief van de
leerplichtambtenaar.
Investeer in je toekomst !
VEEL SUCCES!
Klassenmentoren
Klas 4 Bouw/Elektro basis
Dhr Rood
Klas 4 Bouw kader/GL
Dhr. De Jong
Klas 4 Elektro kader
Dhr. Engelhart
Klas 4 Elektro GL
Dhr. Zonneveld
Klas 4 Installatie
Dhr. Schous
Klas 4 Metaal
Dhr. Noordzij
Klas 4 Voertuigen
Dhr. Somai
Kopklas
Dhr. Van Velzen

similar documents