Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu

Report
OPTA 2013
BRNO, 22. února 2013
Ukončení aktivního podnikání a předání podniku
jinému subjektu
KCMC, spol. s r.o.
Ke Kamenině 453/18
Ostrava, 702 00
IČ 27776085
[email protected]
OPTA 2013
1
Ukončení aktivního podnikání a předání
podniku jinému subjektu
Aspekty a postupy při předání podniku nebo
jeho části jinému subjektu a to formou prodeje
obchodního podílu, prodeje podniku
nebo jeho části.
1)
2)
Formy převodu podniku.
3)
Stanovení ceny za prodej podniku.
4)
Některé právní a daňové dopady.
OPTA 2013
2
Jaké jsou hlavní důvody ukončení podnikání a
předání podniku ?
• Konkurenční prostředí
• Změna podnikatelských podmínek – daně, nájmy
• Zdravotní omezení
• Úmrtí společníka
• Celková „únava z podnikání“
• Odchod na zasloužený odpočinek - renta
OPTA 2013
3
Co rozumíme pod pojmem podnik
• Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných
složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k
provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají
tomuto účelu sloužit
• Podnik ve zjednodušeném slova smyslu = soubor Aktiv
a Pasív neboli Majetku a Závazků
• Bilance / Rozvaha a její složky
• Výsledovka / Výkaz zisků a ztrát
OPTA 2013
4
BILANCE / ROZVAHA
AKTIVA 1
OPTA 2013
AKTIVA 2
5
BILANCE / ROZVAHA
PASÍVA1
OPTA 2013
PASÍVA 2
6
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VZZ 1
OPTA 2013
VZZ 2
7
Aspekty a postupy při předání podniku nebo
jeho části – finanční, účetní a právní
Due Dilligence
• Předložení řádné či mimořádné účetní závěrky
• Identifikace všech mimorozvahových závazků (avaly,
směnky, ručení, přistoupení k závazkům, atd.
• Identifikace všech dlouhodobých smluv – nájmy, leasingy,
úvěry
• Definice obsolentních či pomalu obrátkových zásob inventarizace
• Definice pochybných či dlouhodobě nedobytných
pohledávek
OPTA 2013
8
Aspekty a postupy při předání podniku nebo
jeho části – finanční, účetní a právní
Due Dilligence
• Identifikace závazků vůči orgánům státní správy +
zdravotním pojišťovnám (splátkové kalendáře ...)
• Doúčtování dohadných položek pasívních
(dodavatelské faktury za zboží a služby na cestě)
• Doúčtování opravných položek, či rezerv – pohledávky,
zásoby, majetek
• Srovnání pokladny na skutečnou výši
• Úprava účetní závěrky o všechny výše uvedené
položky
OPTA 2013
9
Formy převodu podniku
• Převod / Prodej obchodního podílu – s.r.o.
• Převod / Prodej akcií – a.s.
• Prodej podniku jako celku
• Prodej části podniku – např. jednotlivé provozovny
• Darování, Dědictví
• Dobrovolná likvidace
OPTA 2013
10
Stanovení ceny za prodej podniku
• Dohodou
• Kvalifikovaným odhadem
• Dle výše čistého obchodního jmění (obchodní majetek –
závazky vzniklé z podnikání)
• násobkem EBITDA – Earnings before Interest Taxes
Depreciation and Amortization
• EBITDA = zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a
amortizace. Je to indikátor, který ukazuje provozní
výkonnost společnosti. Je to hrubý provozní zisk.
OPTA 2013
11
Stanovení ceny za prodej podniku
• Stanovení ceny za podnik, jako násobek EBITDA
• Očekávání investora. Investice a její návratnost.
• Jaké jsou obvyklé násobky EBITDA ?
• Vyloučení položek, které jsou účelově nákladové, tzv.
optimalizační.
• Stanovení ceny při prodeji části podniku.
• Znalecký posudek / Odhad.
• Vnitropodnikové účetnictví a hospodaření provozoven.
OPTA 2013
12
Některé právní a daňové dopady
• Sepsání smluvní dokumentace
a) Smlouva o prodeji akcií,
b) Smlouva o převodu obchodního podílu,
c) Smlouva o převodu části podniku vč. příloh prodávaného obchodního majetku,
• Smlouva o úschově – notářský zápis
• Souhlas valné hromady s prodejem části podniku c)
• Osvobození výnosu z prodeje akcií či obchodního podílu od daně
z příjmů – 6 měsíců, resp. 5 let
• Změna stanov, statutárních zástupců, atd. v případě a) a b)
OPTA 2013
13
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ivo Kvasnička
[email protected]
tel. 737 08 06 07
OPTA 2013
14

similar documents