DUM č. VY_32_INOVACE_706 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Účetnictví
Tematický okruh
Zúčtovací vztahy
Téma
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_706
Jméno autora
Ing. Jana Košťálová Bagová
Datum vytvoření
14. 11. 2012
Anotace
Výklad problematiky účtové skupiny 33 a účtu 366 a jejich použití při
zúčtování mezd
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
sociálního a zdravotního pojištění
ÚS 33 a částečně 36
Charakteristika ÚS 33
331 – Zaměstnanci
= pasivní účet, účtuji zde závazky vůči zamcům z titulu
pracovně právních vztahů
333 – Ostatní závazky vůči zamcům
= pasivní (závazky, dluhy jsou vždy pasivní)
335 – Pohledávky za zamci
= aktivní účet (pohledávky patří do oběžného
majetku podniku)
336 – Zúčtování s institucemi S a ZP
= pasivní účet (těmto institucím dlužíme pojistné)
Základní pojmy
Mzda
= v Kč vyjádřená odměna za vykonanou práci
dle daňových zákonů = příjem FO ze závislé
činnosti
Hrubá mzda
Má několik složek (základní mzda, pobídkové
složky nárokové a nenárokové zejména příplatky,
odměny, prémie…, náhrady mzdy za státní
svátek a za dovolenou) – viz předmět
Ekonomika)
Základní pojmy
Čistá mzda
= Hrubá mzda – zákonné srážky
Zákonné srážky
= sociální (S) a zdravotní (Z) pojištění (6,5 + 4,5 %
z hrubé mzdy), daň z příjmu (15% v r. 2012)
Částka k výplatě
= čistá mzda + nemocenské dávky – ostatní
srážky
Ostatní srážky – nařízené soudem (exekuční,
výživné), ostatní (půjčky, spoření…)
Dávky při pracovní neschopnosti
Prvních 21 kalendářních dnů pracovní
neschopnosti proplácí zamel,
a to jen za pracovní dny,
přičemž první 3 dny jsou neplacené
už se mu nic zpětně nevrací (nerefunduje) ???? –
další nemocenskou tj. od 22. dne pracovní
neschopnosti již vyplácí příslušná SSZ a to již za
kalendářní dny
Základní pojmy
Zákonné pojistné
= S a Z pojištění, které hradí zamel za zamce ve
výši 25% a 9% z hrubé mzdy
Toto pojistné hradí ÚJ ze svého, a proto si jej
účtuje do nákladů (účet 524)
Náklad je daňově uznatelný, jestliže je pojistné
uhrazeno do konce ledna př. roku
Další případy,
kdy se platí S a Z pojištění
S a ZP se platí
např. i z 1% hodnoty automobilu poskytnutého
ke služ. i soukr. účelům
a toto 1% zároveň zvyšuje základ pro výpočet
daně
Další benefity ze strany zamle
Zamel může ještě nad rámec zákona
Přispívat na soukromé penzijní a životní
pojištění zamce
tento výdaj se účtuje do N na účet 525
a je rovněž – pro firmu - daňově uznatelný za
určitých podmínek stanovených v zákoně o dani
z příjmu
Zdaňování mzdy
Pro způsob zdanění mzdy zamce
je důležité, zda zamec má nebo nemá
podepsáno Prohlášení k dani (to může mít
podepsáno vždy jen u 1 zamle)
1/ zamec má podepsáno Prohlášení k dani
→ daň ze mzdy je srážena formou zálohy
na daň - můžu si měsíčně odečítat slevy
Zdaňování mzdy
2/ zamec nemá podepsáno Prohlášení k dani
(např. zamec má více souběžných příjmů ze
zaměstnání a prohlášení podepsal u jiného zamle)
→ pak je důležitá výše hrubé mzdy:
Zamec nepodepsal Prohlášení
hrubá mzda do Kč 5000 vč.
srážková konečná!!!!!!! 15% daň bez možnosti
odečtu slev a bez možnosti ročního zúčtování
daně
hrubá mzda od Kč 5 001 výše
záloha na daň a můžu si již uplatnit slevy z daně,
ale jen v ročním zúčtování, nikoli měsíčně!!!
Rozdíl mezi zálohovou
a srážkovou daní
Zálohová daň
lze upolatnit slevy, buď přímo v daném měsíci
nebo po skončení roku v ročním zúčtování nebo
v podaném daňovém přiznání
Srážková daň
je daň konečná a nelze ji již zúčtovat (uplatnit),
nelze z ní ani uplatnit žádné slevy
Slevy na dani
Z daně odečítáme nejdříve slevu
• Na poplatníka
• Na studium
• Na invaliditu
A to pouze do výše daně
Jako poslední se odečítá sleva na dítě
Tato jediná se může odečítat do minusu a
případný daňový bonus se pak ke mzdě přičítá
Dohoda
o provedení práce
Do Kč 10 000 hrubého
zamec ani zamel neplatí S ani Z pojištění
Daní se jen hrubý příjem
Nad Kč 10 000 hrubého
Platí se S a Z pojištění, a to zamec i zamel
Daní se superhrubá mzda
Dohoda o
pracovní činnosti
Do Kč 2 000 hrubého
neplatí se S a ZP, daní se tedy jen hrubá mzda
Nad Kč 2 000 hrubého
S a Z pojištění se platí
Daní se mzda superhrubá
Společnost s r. o.
• jestliže společníci s.r.o. pracují pro
společnost - jsou z hlediska daňových a
pojišťovacích zákonů považovány za
zaměstnance společnosti
• výpočet mezd je stejný
odlišnost je v účtování
Účtování v s. r. o.
• místo účtu 521 budu používat účet 522
(na obou těchto účtech účtuji nároky FO vyplývající
ze zaměstnání na základě prac.smlouvy nebo
dohod)
• a místo účtu 331 použiji účet 366
• totéž platí i pro ty členy družstva, kteří jsou ve
družstvu zaměstnáni
• i pro komanditisty k.s.
Zúčtování a splatnost mzdy
• mzda musí být zúčtována vždy v tom období
(měsíci), ve kterém byla práce vykonána
• mzda se vyplácí zaměstnanci hotově nebo
převodem na jeho osobní účet (a to příští
měsíc v tzv. výplatní den, který si firma sama
určí)
• zároveň zaměstnanec musí dostat písemné
vyúčtování mzdy (výplatní lístek), a to i když
dostává mzdu na účet
Mzdová evidence
• Po skončení měsíce sestaví mzdová účetní podle
mzdových podkladů – Zúčtovací a výplatní listinu
(zde jsou uvedeni všichni zamci)
• každý zamec má založen tzv. mzdový list – do něj se
průběžně doplňují údaje o jeho mzdě, je
podrobnější evidencí k účtu 331 /event. 366 v SRO
nebo ve družstvu/
• poskytuje přehled o výdělku zaměstnance
• je podkladem pro – kontrolu daně, nemoc. dávek,
pro účely důchodového zabezpečení
• musí se archivovat min. po dobu 30 let
Účty 335, 333
Účet 335 – účtuji zde
• zálohy vyplacené předem na drobné nákupy v
MO, na služební cesty
• pohledávky za zamci z titulu neuhrazených
stravenek, mank způsobených zamcem…
Účet 333
jestliže zamec jede na služební cestu a
vyúčtování je mu proplaceno až po návratu,
i tehdy jestliže ÚJ způsobila zamci škodu
ÚS 52 – Osobní náklady
521 – hrubá mzda zamce
522 – hrubá mzda společníka s.r.o.,
komanditisty, člena družstva
523 – odměny členů představenstev a dozorčích
rad
524 – S a Z pojistné hrazené zamlem za zamce
525 – dobrovolné příspěvky zamle na soukromé
životní a penzijní připojištění zamce
526 – S a Z pojištění, jež si hradí OSVČ sama za
sebe (nedaňový náklad)

similar documents