Presentatie Deltapoortdag, met contactinformatie

Report
WELKOM
DELTAPOORTDAG
6 juni 2013
Mei 2011
Jan Edens - programmamanager
Uitvoeringsprogramma:
de 5 opgaven

Economie
 Onderwijsspoor
 Bedrijventerreinen




Recreatief Routenetwerk
Landbouw
Glastuinbouw
Bereikbaarheid
Ontwikkelopgave Economie:
Onderwijsspoor
Ambtelijk trekker:
• Myra Zeldenrust
• Gemeente Zwijndrecht
• [email protected]
• 078-7703688 / 06-48199633
Werkgroep:
• Kris Spionjak
• Marga van Mierlo
• Jelmer van den Bogerd
•
Ontwikkelopgave Economie
Opstellen en uitvoeren van programma voor
basisscholen in samenwerking met het lokale
bedrijfsleven.
Achtergrond
– sterke achteruitgang leerlingen vmbo beroepsvormend
– Verwachting; tekorten binnen de techniek op alle niveau’s op de
regionale arbeidsmarkt
•
Aandachtspunt keuzeprocessen leerlingen
Contactgegevens
– Imago onderwijs
– Perspectief arbeidsmarkt
•
Samenhang
– DeltaPoort
– Drechtsteden
– Lokaal
•
Myra Zeldenrust
Gemeente Zwijndrecht
Partners betrekken
in opstellen Plan van Aanpak
[email protected]
– Ondernemers
– Onderwijs 078-7703688 / 06-48199633
– Overheid
Recreatief Routenetwerk Deltapoort
in uitvoering
Werkgroep
•Jenny van Boxel
•Henk van de Berge
•Hanke Boom
•Gert Wit
•Saskia Hooijmaaijers
•Melanie Morlog
•Rik van Benschop
Contactgegevens:
Nanneke Joosen
Ambtelijk trekker Recreatief Routenetwerk
Tel.nr: 078 770 3670
E-mail: [email protected]
Bestuurlijk Trekker: Jan van Belzen
Recreatief Routenetwerk Deltapoort
in uitvoering
 Projecten ter verbetering van de
kwaliteit van het routenetwerk
 Aanleg wandelknooppuntensysteem
 Upgrade van het huidige
fietsknooppuntensysteem
Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het recreatieve
routenetwerk van gebruikers, ondernemers en
instanties vergroten?
Tekst
Grondgebonden landbouw
Ambtelijk trekker:
• Rachna Deenstra
• Gemeente Rotterdam
• (010) 489 5026
• [email protected]
Werkgroep Landbouw:
• Daan Groenenboom
• Arie Verhoeven
• Nanneke Joosen
• Mattijn Rienks
Bestuurlijk trekker: Bas Nootenboom
Grondgebonden landbouw
•
•
•
•
Versterken van Landschappelijke kwaliteiten
– Met name de openheid van het landschap
Versterken economie in het gebied
– Verbrede landbouw, kansen irt tot ander programma zoals recreatie
– Stadslandbouw, vers en locaal voedsel
In gesprek met boeren
– Wat zijn de toekomst perspectieven
– Wat is hun binding met het gebied
Activiteiten ondernemen om contacten te leggen, de potenties van
verbrede/stads -landbouw te laten zien, de energie in het gebied te
gebruiken en versterken
Glastuinbouw
Ambtelijk trekker: Elly van Pagee




Strategisch adviseur ruimte en economie
Gemeente Ridderkerk
Intergemeentelijk projectleider sanering glas
Zwijndrecht –Ridderkerk- Hendrik Ido Ambacht- Barendrecht
Ambtelijke werkgroep (adviseur Matthijs Beke, Bureau Mentink):



Lisette Louwman
Daan Groenenboom
Arie Verhoeven
Bestuurlijke trekker: Floor van der Velde
Glastuinbouw
De Opgave: sanering 35 ha verspreid staand glas (16/19)
Het Doel: verbeteren kwaliteit buitenruimte
De Aanpak
A. Glas voor glas: te realiseren door nieuw glascluster

Subsidie provincie / cofinanciering gemeenten (exploitatie)

Mooi plan aan Langeweg in Zwijndrecht (bruto / netto)

Afronding haalbaarheidsstudie (14 juni bestuurlijke besluitvorming) financiële risico’s
(crisis)
B. Ruimte voor ruimte: glas slopen / woningen terug bouwen

Subsidie provincie gebiedsbemiddelaar / cofinanciering gemeenten (uren)

Plan per perceel / postzegelbestemmingsplan / anterieure overeenkomst

Haalbaarheid? In tijd (veel praten en overleg) opnamevermogen van de woningmarkt

(Beeld)kwaliteit buitenruimte!!??
Bereikbaarheid
Ambtelijk trekker:
 Wieger Zwikstra (& Bert
Groenen)
 [email protected]
 070 441 6537 / 06 3194
5442
 Provincie Zuid-Holland
Bestuurlijk trekker:
 Govert Veldhuijzen
Werkgroep:
 Dick van Straten
 Peter de Graaf
 Mark van Galen
 Juul Buitink
 Melanie Morlog
 Henk van den Berge
 Wim Stigter
Bereikbaarheid: doel
Gebiedsvisie:



Verbeteren openbaar vervoer
Inpassing grootschalige infrastructuur
Verbeteren bereikbaarheid
PvA opdracht:
Onderzoek hoe de bereikbaarheid in het Deltapoortgebied
zelf op orde te brengen is. Anders gezegd: hoe de
ontsluiting van de bedrijventerreinen robuust te maken en
gewenste economische ontwikkeling in Deltapoort te
faciliteren, en tegelijk sluipverkeer en overlast voor
bewoners te beperken. De focus ligt hierbij veelal op het
onderliggend wegennet (OWN).
Bereikbaarheid: aanpak
2012: Eerste verkenning obv bestaande studies:


Bijzonder gebied: eilanden, vol, gefragmenteerd
Verder verkennen knelpunten wegverkeer;
oplossingen alle modaliteiten.
2012-2013: Regionale wegenstudie
Deltapoort/Drechtsteden:





Probleemanalyse
Oplossingsrichtingen / concrete maatregelen (35  14)
Integratieslag met wegenstudie BAR
Expert opinion H+N+S
Selectie van kansrijke maatregelen
Bereikbaarheid: resultaat analyse

Probleemanalyse

Sheet resultaten analyse Cluster 3
Cluster 2
Toekomstverwachting:
 Gebruik
Cluster 1
• Knelpunten voornamelijk rond aansluitingen HWN
• Rondom aansluitingen vooral regionaal verkeer, geen grote doorgaande stromen
• Op HWN knelpunten in de tunnels en vlak buiten studiegebied (A15 oost en A16 zuid)
Bereikbaarheid: vervolgstappen
Cluster A15: aanhaken
bij studie gemeenten
(augutus resultaat)
Cluster A16 lange termijn:
Barendrecht – Zwijndrecht
(2013 – medio 2014)
Cluster korte termijn:
OV/Fiets + Sandelingenknoop
(september resultaat)
www.zuidvleugel.nl/deltapoort

similar documents