Přehled předpon a přípon pro odvozování slov

Report
7. ročník






Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s
postupem odvozování substantiv v češtině
cílová skupina: 7. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen poznat postup
tvoření nových slov v češtině a aplikovat jej v praxi
použitý materiál: Příruční mluvnice češtiny
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením
následuje klíč s řešením
jména konatelská
 pojmenování osob na základě vykonávané činnosti







-ař/-ář , -ionář - (zubař, pecař, sochař, strojař, rybář,
latinář, cukrář, legionář
-íř – (mečíř, uhlíř, zbrojíř)
-ník/-ovník – (táborník, kadeřník, skladník, zahradník,
domovník, zámečník
-ista – (hokejista, tankista, cimbalista)
-ák – ovčak, dudák, voják
-ec – dějepisec, těsnopisec
-ik/-log/-nom/-graf/-(i)ér/er/-ater/-átor – (pouze od
cizích slov, od domácích nikdy)
jména podle příslušnosti – obyvatelská
 jména osob podle příslušnosti k místu nebo
skupině lidí něčím spojené







-an – (Číňan, Evropan, Alžířan)
-ec – (Thajec, Korejec, Gruzínec)
-ák – (Polák, Tyrolák, Hanák, Slovák)
-ovec – (májovec, Přemyslovec, baťovec)
-ník – (kriminálník, řeholník, vrstevník)
-ař/-ář/-ionář – (milicionář, legionář)
-ista/-ita – (kubista, nacista, rasista – od slov na –
ismus)
názvy míst

pojmenovávají uzavřené prostory např. podle věcí nebo dějů, které se na nich odehrávají

-iště/-oviště – (smetiště, skladiště, pískoviště)

-(ov)isko – (hledisko, ložisko, stanovisko)

-na – (léčebna, tělocvična, sběrna)

-árna – (čekárna, plovárna, vodárna – nejproduktivnější)

-ovna – (pracovna, studovna, čajovna)

-írna – (udírna, palírna, čistírna)

-telna – (podatelna, ředitelna)

-(n)ice – (nemocnice, pivnice, věznice)

-(ob)inec – (chudobinec, starobinec, blázinec)

-ín – (hřebčín, ovčín, včelín)

-ina – (smrčina, bučina)

-ník – (holubník, rybník)

-dlo/-ař – málo používané

-ář/-toř/-erie/-ium – (pro mezinárodní názvy míst – laboratoř, parfumerie, krematorium)
jména přechýlená
 ženské protějšky jmen mužských






odvozování ženských příjmení


-ová – (Vácha – Váchová, Janko – Janková)
jména zvířat


-ka – (Srbka, vnučka, manželka, penzistka)
-(n)ice – (poručice, hudebnice, knihovnice)
-yně/-kyně – (kolegyně, žákyně, Řekyně, jezdkyně, umělkyně)
-ovna/-na – (královna, kněžna)
-ová – (krejčová, švagrová, dříve pojmenování manželek „paní radová“
-ice – holubice, lvice
jména mláďat a nedospělých bytostí

-e/-ě – (ptáče, vlče, hříbě, kotě)
názvy hromadné
 soubor jednotlivin, nejčastěji osob




-stvo/-tvo – (žactvo, jezdectvo, duchovenstvo)
-í – (doubí, smrčí, borůvčí, chrastí, dříví)
-oví – (vrboví, lanoví, cukroví)
-předpona sou- a koncovka –í – (souhvězdí,
soukolí
jména zdrobnělá
 deminutiva












-ek – (hříbek, tácek, háček)
-ík – (chlapík, hadřík, keřík, psík)
-ka – (ulička, lžička, včelka)
-ko – (mlíčko, víčko, hovádko)
-átko – (holoubátko, ptáčátko)
-eček – (hříbeček, domeček, cípeček)
-íček – (kyblíček, kostelíček, mazlíček)
-íčka – (chodbička, vrbička, věcička, slzička)
-ečka – (mísečka, čárečka, knížečka)
-íčko – (nádobíčko, msíčko,jablíčko)
-ečko/-éčko – (hnízdečko, místečko)
-ánek/-ínek/-áček/-enka/-inka/-oušek/-uška – (nosánek, tatínek, synáček,
šavlenka, tetinka, dědoušek, dceruška)
předpona
význam
pra-
větší stáří, či původnost
nad-
vyšší stupeň v hierarchii
pod-
nižší stupeň v hierarchii
místo-
zástupnictví
ex-
bývalé zařazení
spolu-, sou-
společné sdílení
proti-
protikladné zaměření
pa-
negativní hodnocení
ne-
popření
specifikační názvy
 používají se při tvorbě termínů





-ec – (smyčec, praporec, vzorec)
-ice – (trubice, hadice, vidlice)
-iště – (názvy rukojetí – kosiště, hrabiště)
-oň – (názvy ovocných stromů – jabloň, mandloň)
-(en)ka/-(ěn)ka – (názvy poukázek atd., povolenka,
tramvajenka, jízdenka)
jména nositelů vlastností



mužská jména

-ec – (nedbalec, zbabělec, lakomec)

-ík/-ník – (usedlík, hanebník, smrtelník)

-ák – (spacák, pěšák, sprosťák)

-áč – (hrbáč, bradáč, štětináč)

-ek – (mládek, včerejšek, zevnějšek)
ženská jména

-ka – (koncovka, plechovka)

-ice – (mladice, zadnice)

-ina – (názvy jazyků, materiálů, látek, krajinných útvarů – čeština, medvědina,
bílkovina, pevnina)
neutra

-e/ě – (názvy mláďat)

-átko – (drobátko, holátko)
názvy vlastností












-ost – (veselost, otevřenost)
-nost – (vroucnost, nepřejícnost)
-ství/-ctví – (vandalství, členství, jasnovidectví, těhotenství)
-stvo – (smilstvo, svinstvo)
-ina – (klukovina, lotrovina, volovina)
-ota – (nahota, hluchota)
-oba – (chudoba, mdloba)
-ka – (hloubka, dálka)
-o – (ticho, sucho)
-čno – (tragično, komično)
-í – (mládí, veselí)
-ita – (přejaté názvy vlastností – publicita, legalita)
jména činitelská
 pojmenování osob na základě činností, kterou vykonávají









-tel/-ovatel – (čitatel, zaměstnavatel, vychovatel)
-ce – (žalobce, výrobce, vládce)
-č – (nakladač, lamač, spáč)
-ec – (hudec, střelec, honec)
-ník – (dělník, potápník)
-čí – (rozhodčí, popravčí)
-ák – (syčák, lajdák, tulák)
ař/ář – (tesař, kovář)
-ala/-a/-oun/-dlo/-na – (expresivně zabarvená slova –
šťourala, ochlasta, strašidlo, štěkna)
názvy prostředků činnosti
pojmenování „nástrojů“ k výkonu činnosti









-č – (nakladač, šlehač, vysílač)
-čka – (plácačka, houpačka)
-dlo – (mýdlo, letadlo, líčidlo)
-ka – (vložka, sponka, odměrka)
-tko – (kukátko, kapátko)
-ák – (zobák, bzučák)
-ník – (vykřičník, nárazník)
-ivo – (učivo, pojivo, střelivo)
-ík/-lo/-nice/-or/-ivum/-ikum/-er/-ér
názvy výsledků děje
-ek – (výrobek, posudek)
 -ka – (nálepka, výšivka, vynechávka)
 -ina – (mýtina, pilina, zplodina)

názvy dějů
 podstatná jména slovesná








-ení/-ění – (chlazení slazení)
-aní/-aní – (spaní, zdání)
-ění/-ení/-tí
-ot – (hvízdot, kvikot)
-ka – (zápletka, zastávka)
-a – (výměra, nákaza, hrůza)
-ba – (malba, dělba, kresba)
-ná – (na rozloučenou, na shledanou)
substantiva se tvoří také z:
 příslovcí
 předložkových pádů
 číslovek

similar documents