Even voorstellen

Report
Voorlichtingsavond
5 HAVO
Programma
- Even voorstellen
- Algemeen havo 5
- loopbaanoriëntatie
Even voorstellen
Decaan: dhr. van de Poel
H5A: dhr. van Berge
H5B: dhr. Huisman
H5C: dhr. Noordstrand
H5D: dhr. Schipper
H5E: dhr. Swan
H5F: mevr. Brethouwer
Algemeen
- Schoolexamens
- Programma van toetsing & afsluiting
(PTA)
- Studiewijzers
- Toetsweken & voortgangstoetsen
- Examenreglement
- TeleTOP
Algemeen
- Begeleiding vanuit school
- Toenemende verantwoordelijkheid
leerlingen
- Meld problemen zo snel mogelijk
Loopbaanoriëntatie
Mogelijkheden na het havo
W.O.
V.W.O.
H.B.O.
H.A.V.O.
BUITENLAND WERKEN
STUDEREN
M.B.O (+)
WERKEN
2
5 havo-5 vwo
•
•
•
•
•
•
Goede resultaten in havo 5 in nodig
(Evt.) extra vak volgen in havo 5:
-CM altijd wiskunde
-NG/NT altijd extra moderne vreemde taal
Extra vak volgen buiten rooster om
Binnenkort bijeenkomst met
geïnteresseerden
3
Hoe verloopt een keuze?
Oriënteren de derde klas
Verkennen de vierde klas
Verdiepen de vijfde klas
Knoop doorhakken
4
Verkennen
•
•
•
•
•
Waar zijn de opleidingen
Praktisch of theoretisch
Eisen en/of wensen m.b.t. profiel
Verschil tussen opleidingen
Afstudeerrichtingen
5
Verkennen
•
•
•
•
•
Studielast
Het onderwijssysteem
De studiebegeleiding
Spreken de beroepen aan
Kansen op de arbeidsmarkt
6
Verdiepen, vooral in de 5e klas
• Zo goed mogelijk beeld van de
opleiding en van het beroep.
• Kosten
• Plaatsingsmogelijkheden
• Aanmeldingsprocedure
7
Verdiepen, vooral in de 5e klas
• http://oscarromero.dedecaan.net/
• Meeloopdag/proefstuderen op de
Hogeschool.
• Interview of meelopen in de
praktijk.
• Regelen via decaan!
• Evt. eerst open dag 1/11
Inholland; 8/11 HvA
8
Knoop doorhakken
• Ordenen van gegevens
• Volgorde voorkeur opleiding
• Eventueel alternatief
9
HBO aanmelding
• Vrije toelating
• Beperkte toelating
Loting (+cijfergem.)
Numerus Fixus, bv. HvA
Ec. opleidingen
Aanvullende eisen
Voor beperkt aantal HBO-opleidingen o.a.
A.L.O; nu ook bij de Pabo
10
HBO aanmelding
• Studiekeuzecheck
11
HBO aanmelding
H.B.O.
• centrale aanmelding via STUDIELINK.NL
• Voor 1 mei!!!!
• Loting voor de zekerheid ook voor 1 mei!
• Aanvullende eisen in ieder geval vóór 15
januari 2015 bij de opleiding
12
MBO aanmelding
• Aanmelding in principe vóór 1 maart
Bij een aantal opleidingen vindt er een
selectie plaats. In de meeste gevallen via een
intakegesprek
13
Wie zal dat betalen?
• Tegemoetkoming ouders
• Tegemoetkoming scholieren (18+)
• Studiefinanciering Hoger Onderwijs
Zie ook: www.studie-kosten.nl
14
Tegemoetkoming ouders
• Bestemd voor 16- en 17-jarigen
• Kindgebonden budget per 1 jan. 2009
(inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten
van kinderen tot 18 jaar)
• m.i.v. 1 januari 2010 hierin opgenomen
• Automatisch via de belastingdienst
• Info: www.toeslagen.nl
• Aanvragen bij www.ib-groep.nl
15
Tegemoetkoming scholieren 18+
• Kinderbijslag vervalt
• Subsidieregeling altijd aanvragen!!
– 3 maanden van tevoren
• Iedereen basistoelage ruim €100 per maand
• Mogelijk aanvullende toelage max.160 € per
maand maar afhankelijk van gezamenlijk
belastbaar inkomen ouders/verzorgers èn je
moet al 18 zijn
Sociaal Leenstelsel
• OV-studentenkaart
• Sociaal Leenstelsel
• Aanvullende beurs
• Collegeldkrediet
17
Studentenreisproduct
Studentenreisproduct, keuze uit:
- weekabonnement
- weekendabonnement
 Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en
koppelen aan studentenreisproduct

18
Aanvullende beurs
Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide
ouders*
 Maximaal 365 euro tot een maximuminkomen van
beide ouders tot 46.000 euro bruto.

18
* Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via het
BurgerServiceNummer
Prestatiebeurs
Aanvullende Beurs is officieel een lening.
 Bij voldoende prestaties wordt het een gift. Binnen 10 jaar
moet een bachelor-diploma behaald zijn. Anders alles
terugbetalen!
 Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct)
(per maand gebruik wordt ongeveer 100 euro per maand in
rekening gebracht),
 Aantal jaren recht op aanvullende beurs is afhankelijk van
de officiële studieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar
master)

19
Studievoorschot

Basisbeurs afgeschaft. Iedere student mag lenen tot een
maximum van 986 euro!

Na afloop van de studie terugbetalen in maximaal 35 jaar als je
meer dan het minimumloon verdient

Je kunt waarschijnlijk ook nog apart blijven lenen voor je
collegeld (nu 1900 euro). Daarvoor bestaat het
collegegeldkrediet van maximaal € 159 per maand (nu)
20
De zorgverzekering
• 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten
– Ca. € 1300 per jaar
• Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst tot max. 72
euro per maand
25
Kosten o.a.
•
•
•
•
•
•
•
Collegegeld
€1900
Boeken enz.
€500-1000
Zorgverzekering €1300
(Kamerhuur
€355)
Levensonderhoud/Kleding
Verzekeringen
Enz. Enz. Zie: WWW.NIBUD.NL
26
Studiefinanciering MBO 18+
•
•
•
•
•
OV-studentenkaart
Prestatiebeurs
Lesgeld minder dan collegegeld
Aanvullende beurs
Rentedragende lening
27
Nog geen 18 en naar het MBO
• Tegemoetkoming ouders!!
• Subsidieregeling betekent aanvragen!
• Is afhankelijk van gezamenlijk belastbaar
inkomen ouders/verzorgers
• Andere kinderen in VO tellen mee
28
Tenslotte
• Zijn er nog vragen?
29

similar documents