Presentatie m.b.t. de nieuwe regelgeving

Report
Nieuwe project-m.e.r.-regelgeving
Project-m.e.r.-screening
Dienst Mer
Inhoud
1. Inleiding milieueffectrapportage
2. Project-m.e.r.-regelgeving
3. Bijlage I - projecten
4. Bijlage II - projecten
5. Bijlage III - projecten
1. Inleiding milieueffectrapportage
 Milieueffectrapportage
 Plan-m.e.r. bij plannen en programma’s (vooral RUP’s)
- Plan-MER
- Ontheffing plan-MER
- Screening plan-MER
 Project-m.e.r. bij vergunningen
- Project-MER
- Ontheffing project-MER
- Screening project-MER (sinds 2011-2012)
2. Project-m.e.r.-regelgeving
Van toepassing zijnde project-m.e.r.-regelgeving
 Hoofdstuk III van titel IV van het D.A.B.M. (art. 4.3.1 e.v.)
- Aangepast door decreet van 23 maart 2012
• “Project-m.e.r.-screeningsprocedure” wordt ingevoerd
• Ook VCRO en MVD worden aangepast
- Aangepast door decreet van 1 maart 2013
 Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004
- Aangepast door besluit van 1 maart 2013
• Ook Vlarem en besluiten RO worden aangepast
2. Project-m.e.r.-regelgeving
Datum van inwerkingtreding
De nieuwe regelgeving treedt in werking op y/y/2013, i.e. de dag
waarop het besluit van 1 maart 2013 in het B.S. wordt gepubliceerd
Overgangsbepaling
MVA en SVA waarvoor een vergunningsaanvraag werd verzonden
aan de bevoegde overheid voor de datum van de inwerkingtreding
van het decreet, worden nog uitgevoerd overeenkomstig de
procedure die van toepassing was op dat ogenblik
2. Project-m.e.r.-regelgeving
Projecten van bijlage I, II en III worden aan een milieueffectrapportage
onderworpen alvorens een vergunning wordt verleend
 Drie verschillende procedures
 Projecten uit bijlage I van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004
- Verplichte opmaak van project-MER (1)
 Projecten uit bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004
- In principe opmaak van een project-MER
- Gemotiveerd verzoek tot ontheffing (2) kan ingediend worden
 Projecten uit bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004
- In principe opmaak van project-MER
- Project-m.e.r.-screeningsnota (3) kan ingediend worden
3. Bijlage I - projecten
• Een project-MER moet verplicht worden opgesteld en gevoegd
bij het vergunningsaanvraagdossier
• 28 projectcategorieën/rubrieken
3. Bijlage I - projecten
• Procedure opmaak project-MER (art. 4.3.1 D.A.B.M.)
•
Kennisgeving
•
Volledigverklaring door dienst Mer
•
Terinzagelegging (publiek en adviesinstanties)
•
Opstellen richtlijnen door dienst Mer
•
Opmaak project-MER door erkende MER-deskundigen
•
Goedkeuring van project-MER door dienst Mer
•
Goedgekeurd project-MER wordt bij vergunningsaanvraagdossier gevoegd
4. Bijlage II - projecten
• In principe moet een project-MER worden opgesteld, maar een
ontheffingsdossier kan ingediend worden bij dienst Mer
• Ontheffingsdossier en ontheffingsbeslissing moet
gevoegd worden bij vergunningsaanvraagdossier
• 14 projectcategorieën/rubrieken
4. Bijlage II - projecten
• Procedure opmaak project-MER (art. 4.3.1 D.A.B.M.)
• Procedure ontheffing van de project-MER-plicht (art. 4.3.3, §3
D.A.B.M.)
•
Dienst Mer kan ontheffen indien ze oordeelt dat
1. vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een P/P
waarin het project past of een project-MER werd goedgekeurd
betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een
herhaling, voortzetting of alternatief is
2. een toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het
voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor
het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of
bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan
bevatten
4. Bijlage II - projecten
• Procedure ontheffing van de project-MER-plicht (art. 4.3.3, §3
D.A.B.M.)
•
•
•
•
Gemotiveerd verzoek tot ontheffing verzenden naar dienst Mer
Binnen termijn van 60 dagen na ontvangst neemt dienst Mer een
beslissing
Gemotiveerd verzoek tot heroverweging is mogelijk
Definitieve beslissing moet gevoegd worden bij vergunningsaanvraag
5. Bijlage III - projecten
• (In principe moet een project-MER worden opgesteld, maar)
een project-m.e.r.-screeningsnota kan ingediend worden
• 13 projectcategorieën/rubrieken
5. Bijlage III - projecten
Stap 0: Is er een vergunning nodig?
Stap 1: Valt het project onder het toepassingsgebied van bijlage III?
Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA
Stap 3: Beslissing over de plicht tot opmaak van een project-MER in de
ontvankelijkheids- en volledigheidsfase
Stap 4: “Actie” mogelijk tegen beslissing
5. Bijlage III - projecten
Stap 0: Is er een vergunning nodig?
Voor projecten die niet vergunningsplichtig zijn, zijn er geen
verplichtingen op het vlak van project-m.e.r
1 uitzondering: “mededeling kleine verandering”
5. Bijlage III - projecten
Stap 1: Valt het project onder het toepassingsgebied van bijlage III?
Checken of het project onder bijlage III valt
- Principiële project-MER-plicht voor bijlage III projecten
- Voor bijlage III-projecten kan de IN een PrMS indienen bij de overheid
die beslist over de O en V van de VA
Art. 2, §8 van besluit stelt dat “wanneer een project onder de toepassing valt van
verschillende bijlagen, dan geldt voor dit project de procedure van de bijlage met
het kleinste nummer”
5. Bijlage III - projecten
Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA
•
Definitie van project-m.e.r.-screeningsnota (art. 1, 5° project-m.e.r.-besluit)
“Een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven
of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn”
•
Vlaamse Regering kan inzake project-m.e.r.-screening nadere regels
vaststellen en vorm en inhoudelijke elementen van PrMS bepalen.
Vlaamse minister kan een “modelformulier” vaststellen voor de opmaak van
een PrMS.
•
In afwachting van uitvoeringsmaatregelen: “Handleiding” van
de dienst Mer over vorm en inhoud van PrMS
5. Bijlage III - projecten
Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA
Als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, dan dient bij de
milieuvergunningsaanvraag, bij het dossier van de aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning, bij de aanvraag voor een
verkavelingsvergunning op straffe van onvolledigheid één van de volgende
documenten gevoegd te worden:
• een milieueffectrapport
• het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, vergezeld van de
goedkeuring ervan
• een project-m.e.r.-screeningsnota
5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van “overheid die beslist over O en V van VA” over de
plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase
Wanneer een PrMS werd opgesteld, neemt de overheid die beslist over de
ontvankelijkheid en volledigheid van de VA een beslissing of er al dan niet een
project-MER moet worden opgesteld
• Op ogenblik van en als onderdeel van beslissing over O en V van VA
• Resultaat van O en V onderzoek wordt naar aanvrager verstuurd binnen 30
dagen i.p.v. 14 dagen
• Beslissing dat project-MER moet worden opgesteld heeft van rechtswege de
onvolledigheid van de VA tot gevolg
5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van de “overheid die beslist over O en V van VA” over
plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase
•
Geen project-MER nodig indien:
1. voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het
milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende
gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of
2. vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een P/P waarin
een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een projectMER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het
voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een
nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens
over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten
5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van de “overheid die beslist over O en V van VA” over
plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase
•
Geen automatische ontvankelijk- en volledigheidsverklaring meer (MV)
•
“[Indien geen schriftelijke KG binnen de 30 dagen werd verzonden…] wordt de
procedure voortgezet. In dat geval doet de VVO uitdrukkelijk uitspraak in haar
beslissing of er een MER moet worden opgesteld. […]”
•
Specifieke situatie bij hervergunning
•
Indien beslissing dat project-MER nodig is… verdere exploitatie mogelijk… als
nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen termijn van 6 maanden na de datum
waarop de laatste beslissing over de plicht tot het opstellen van het MER aan de
aanvrager werd betekend.
•
Termijn van 6 maanden kan maximaal 2x verlengd worden met drie maanden
5. Bijlage III - projecten
Stap 4: “Actie” mogelijk tegen beslissing
•
Indien de “overheid die beslist over O en V van VA” beslist dat project-MER
opgemaakt moet worden, dan kan gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de
rapportageverplichting ingediend worden bij dienst Mer
•
Beslissing van dienst Mer is “bindende” beslissing

similar documents