sekundarni poremečaji metabolizma proteina

Report
SEKUNDARNI POREMEČAJI
METABOLIZMA PROTEINA
Doc. dr Mirjana Milošević-Tošić
PRIMARNI PATOFIZIOLOŠKI PROCES SMEŠTEN U NEKOM ORGANU I
TKIVU KOJI ZA POSLEDICU IMA I POREMEČAJ U
METABOLIZMU PROTEINA

JETRA:

SINTETIŠE NAJVEĆI DEO PROTEINA PLAZME

DIFUZNO ZAHVAČENO VIŠE OD 80% TKIVA
PROMENE PROTEINA KOD OŠTEČENJA JETRE

HIPOALBUMINEMIJA:



ALBUMINI: RF: 36-56 g/l,
sintetiše se 12 g/dan
poluživot 20 dana
HRONIČNA INSUFICIJENCIJA HEPATOCITA (AKUTNA NE), A/G ↓ < 1
ELEKTROFOREZA PROTEINA:
-HEPATITIS:
↑ gama globulina, ↑ IgG – prelaz u hronični
↑ 1, 2 – akutni odgovor
- CIROZA:
nedostaje 1 (80-90% ove frakcije ćini antitripsin)
↑ gama i  globulina (spojene frakcije-široka  frakcija)
-ALKOHOLIZAM: ↑ IgA
-BILIJARNA CIROZA: ↑ IgM
ELEKTROFOREZA PROTEINA

Reference ranges:
Total protein
Albumin
α1-globulins
α2-globulins
β-globulins
γ-globulins
Figure is found at http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/INDEX.HTM
6.0 – 8.0 g/dL
3.5 – 5.0 g/dL
0.1 – 0.4 g/dL
0.4 – 1.3 g/dL
0.6 – 1.3 g/dL
0.6 – 1.5 g/dL
ELEKROFOREZA PROTEINA
ELEKROFOREZA PROTEINA U
PATOLOŠKIM STANJIMA
ELEKROFOREZA PROTEINA KOD OBOLJENJA JETRE
CIROZA JETRE
γ-globulins
•
•
•
•
↓ albumin
↓ α1, α2 and β globulini
↑ Ig A u γ-frakciji
Spojene frakcije-široka 
frakcija
Figure is found at http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/INDEX.HTM

ENZIMI:



LIPOPROTEINI:


↓ pseudoholinesteraze (prognostički značaj)
↑ ALT, ↑AST, ↑gama GT, LDH5
MASNA INFILTRACIJA JETRE (NEDOSTATAK APOLIPOPROTEINA)
AMINOKISELINE:

↑ KOD TEŠKE NEKROZE HEPATOCITA

FAKTORI KOAGULACIJE:






I-fibrinogen
II-protrombin
V-proakcelerin
VII-prokonvertin
IX-antihemolitički faktor B
X-Stuart-Prower-ov faktor
Prvo ↓ VII (kratak poluživot), II, pa X.
Pad V i IX ispod 50% loš prognostički znak
FAKTORI FIBRINOLIZE:


↓ Antiplazmina (inhibitor aktivatora plazminogena)
Kod insuficijencije hepatocita →POJAČANA PATOLOŠKA FIBRINOLIZA
POREMEČAJI METABOLIZMA PROTEINA U
ENDOKRINIM BOLESTIMA

DIJABETES MELITUS:




NEDOSTATAK INSULINA SMANJUJE ANABOLIČKE A POSPEŠUJE
KATABOLIČKE PROCESE
↑ AMINOKISELINA U PLAZMI
MRŠAVI, SLABI, ASTENIĆNI
KUŠINGOV SINDROM:


Kortizol: ↑ katabolizam proteina u svim tkivima osim u JETRI
↓ sinteze proteina u svim tkivima osim u JETRI
- transport AK u mišične čelije ukočen a u hepatocite ubrzan
↑ koncentracije proteina u plazmi

BOLESTI TIREOIDEE:




T3 i T4 u fiziološkim koncentracijama imaju anabolni a kod
hiperfunkcije tireoidee katabolni efekat.
Indukuju sintezu proteina preko pojačane transkripcije gena (kao
i steroidi)
T3 i glukokortikoidi ↑ transkripcija gena za hormon rasta
HIPERTIREOZA: mršavi, zbog inhibirane sinteze proteina imaju Θ
N balans
POREMEĆAJI APSORPCIJE AMINOKISELINA

TEK KADA SE OŠTETE VEČI DELOVI TANKOG CREVA
(umnožavanje i preuzimanje funkcije)



KOD RESEKCIJE
KOD DIFUZNOG OŠTEČENJA (GLUTENSKA ENTEROPATIJA)
→HIPOPROTEINEMIJA
KOD NEDOSTATKA ENZIMA PANKREASA APSORBUJU SE 2/3
UNETIH PROTEINA
GUBITAK PROTEINA

NEPOSREDAN:





KRVARENJE
GUBITAK PLAZME –OPEKOTINE (50 g/dan proteina)
IZLIVI U TELESNE ŠUPLJINE
URINOM
GASTRIONTESTINALNIM TRAKTOM



ASCITES – ¼ CELOKUPNIH ALBUMINA
GASTROENTEROPATIJE
POSREDAN-METABOLIČKI GUBITAK kada sinteza ne može da
nadoknadi razgradnju:




Katabolizam ↑
Infekcije
Ozlede
Kaheksija (tumor)
NEFROTSKI SINDROM
α2-globulin β-globulin frakcija
•
•
Gubitak proteina male molekulske
mase
↓ albumin i IgG – prolaze
glomerularni filtrat
Zadržavanje proteina vece
molekulske mase
•
↑↑ α2-makroglobulin
•
↑β-globulin
Figure is found at http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/INDEX.HTM
POREMEČAJI METABOLIZMA PROTEINA TOKOM
RAZVITKA MALIGNOG PROCESA

TUMORSKI MARKERI:



DEPRESIJACIJOM POJEDINIH GENA
GLIKOPROTEINI I GLIKOLIPIDI
PRIMARNI: prvenstveno ih produkuju maligne čelije. Nalaze se unutar ili na
površini membrana i oslobadjaju se površinskim ljuščenjem.



 fetoprotein (hepatocelularni karcinom)
CEA-karcinoembrionalni antigen (kolorektalna regija)
CA- karbohidratni antigen



CA 15-3 Ca dojke
CA 19-9 Ca pankreasa
SEKUNDARNI: normalno se stvaraju u različitim čelijama ali pojačano kod
maligne alteracije.


 2 mikroglobulin Ca hematopoeznih organa
 horionski gonadotropin (normalno u placenti) Ca testisa i ovarijuma
POREMEČAJI METABOLIZMA PROTEINA TOKOM
RAZVITKA UPALNOG PROCESA

POZITIVNI REAKTANTI AKUTNE
FAZE:











CERULOPLAZMIN
C3 KOMPONENTA KOMPLEMENTA
FIBRINOGEN
OROSOMUKOID
1-ANTITRIPSIN
2 MAKROGLOBULIN
HAPTOGLOBIN
CRP - C reaktivni protein
SAA – serum amiloid protein
PROTEINI JETRE
PERMISIVNA ULOGA HORMONA
(KORTIZOL)

NEGATIVNI REAKTANTI AKUTNE FAZE:




ALBUMIN
TRANSFERIN
FERITIN
TBPA
ODGOVOR AKUTNE FAZE
α1 α2-globulins
•
•
•
Javlja se kod inflamacije
prouzrokovane infekcijom,
povredom ili hiruškom
intervencijom kao i stresom.
Normalan ili ↓ albumin
↑ α1 i α2 globulina
Figure is found at http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/INDEX.HTM
HRONICNA INFLAMACIJA
α1 α2
Javlja se kod autoimunih
bolesti, hronicne bolesti jetre,
hronicnih infekcija, kancera.
•
normalan ili ↓ albumin
•↑α1 ili α2 globulina
•↑↑ γ globulina
•
Figure is found at http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/INDEX.HTM
γ-globulins
JATROGENI POREMEČAJI METABOLIZMA
PROTEINA




TETRACIKLINI: vezuju se za 30 S subjedinicu i
inaktiviraju vezivanje aminoacil-tRNK
STREPTOMICIN: vezuje se za 30 S subjedinicu,
menjaju konformaciju i vezivanje tMet
HLORAMFENIKOL: inhibicija peptidil transferaze u
ribozomima
ERITROMICIN: ometa translokaciju-vezivanje
peptidil-tRNK za mesto P

similar documents