4.2 Manažerské funkce a personální management

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
4 MANAGEMENT
4.1 Vývoj managementu
Management je soubor ověřených přístupů, názorů,
zkušeností a metod, které vedoucí pracovníci užívají
k zvládnutí manažerských funkcí, jež jsou nezbytné k dosažení
podnikových cílů
Manažer – profese, jejíž nositel je zodpovědný za dosahování
cílů podniku včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění
Role manažerů podle úrovně řízení:
• vrcholový management (top management)
• střední management
• nejnižší management
4.1 Vývoj managementu
TOP
M
KONCEPČNÍ
PRÁCE
STŘEDNÍ
NIŽŠÍ
POČTY MANAŽERŮ
OPERATIVNÍ
PRÁCE
PODÍL PRÁCE
4.1 Vývoj managementu
Role manažerů podle stylu
řízení:
• autokratický styl
• demokratický styl
• liberální styl
88-90
4.2 Manažerské funkce a personální management
1. Plánování je proces stanovení
cílů a vhodných cest a prostředků
k jejich dosažení
Postup tvorby plánu:
• stanovení cíle
• vymezení cesty k jeho
dosažení
• výběr jedné varianty
Z hlediska časového členíme
plány na:
• strategické
• taktické
• operativní
91-92
4.2 Manažerské funkce a personální management
Metody Řízení podle cílů – MBO
(management by objectives):
1.
2.
Vrcholné vedení stanoví poslání
firmy. Podstatou této metody je,
že při stanovování těchto cílů jsou
přítomni
nejen
vrcholoví
manažeři, ale i vedoucí pracovníci
jim podřízení
Cíle je dále nutné rozpracovat na
střední úrovni řízení
Metoda tedy spočívá v participaci
(spoluúčasti) nižších vedoucích na
rozhodování na vyšších úrovních, a to
proto, aby bylo dosaženo sladění
zájmů podniku.
93-94
4.2 Manažerské funkce a personální management
2. Organizování - úkolem
organizování je zajistit dosažení
stanovených cílů pomocí procesu
specializace
a
nezbytné
koordinace.
Proces organizování se skládá:
1. Identifikace činností
2. Seskupení činností
3. Stanovení a přiřazení rolí lidí
Faktory ovlivňující typ organizační
struktury:
• vnitřní
• vnější
95
4.2 Manažerské funkce a personální management
3. Výběr a rozmisťování pracovníků
Postup získávání vhodných
pracovníků:
a) Definice potřeby
b) Realizace
Zvyšování kvalifikace:
• v rámci pracovního procesu
• mimo pracovní proces
Hodnocení pracovníků :
• plnění pracovních úkolů
• chování v pracovním procesu i
mimo něj
• osobní charakterové rysy
96-97
4.2 Manažerské funkce a personální management
Odměňování :
• hmotné
- přímé
- nepřímé
• nehmotné
Nekvalitní práci lze trestat:
• ústní napomenutí
• písemné napomenutí
• finanční postih
• výpověď
98-101
4.2 Manažerské funkce a personální management
4. Vedení lidí
• teorie X a teorie Y
Motivace má za úkol sladit osobní
zájem s potřebami podniku
Základní zásady motivace:
• vyhýbat se rovnostářskému
hodnocení – odměna za výkon
• odměňovat hmotně i
nehmotně v optimálním
poměru
• včas seznámit pracovníky s cíli
motivace
• včas upozorňovat na chyby
• chválit před kolektivem,
kritizovat „mezi čtyřma očima“
102
4.2 Manažerské funkce a personální management
5.
Kontrola
je
proces
sledování, rozboru a přijetí
závěrů
v
souvislosti
s odchylkami od cíle.
Fáze kontrolního procesu:
1. Stanovení cíle kontroly
2. Stanovení kontrolních kritérií
3. Rozbor kontrolovaných
procesů a porovnání s kritérii
kontroly
4. Vyhodnocení zjištěných
odchylek a přijetí závěrů
5. Realizace závěrů – provedení
opatření dle předchozího
bodu
103
Kontrolní otázky:
1. Kdo je to manažer?
2. Jaké úrovně managementu dle úrovně řízení rozlišujeme?
3. Jaká úroveň manažerů se zabývá především operativní
činností?
4. Uveď příklad nejnižšího manažera v LH.
5. Kdy použiješ autokratický styl řízení?
6. Na jakou dobu se sestavují strategické plány?
7. Popiš princip metody MBO.
8. Uveď příklad vnitřního faktoru ovlivňující typ organizační
struktury.
9. Co obvykle hodnotíme u pracovníků?
10. Uveď příklad hmotné nepřímé odměny.
11. Jaká je základní zásada pro kritiku?
Seznam obrázků
Obr. 88
Евгений Пивоваров; : Photomontage of Joseph Stalin's and Adolf Hitler's portraits. Inspired by the cover of Richard Overy's
The Dictators ISBN 978-0713993097. The image serves as an illustration to the concept of totalitarianism promoted in this and similar books.;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_Hitler.png?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 89
Schaar Helmut; Schreibender Arbeiter im Kombinat Espenhain;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-720080001,_Schreibender_Arbeiter_im_Kombinat_Espenhain.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 90
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12oslavy160/pages/160let_055_JPG.htm; 2.1.2013
Obr. 91
Deutsche fotothek; Planungsberatung; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_roeneg_0006277_021_Planungsberatung.jpg; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 92
Marine Institute; Marine Institute Ireland, Strategic Planning Symbol;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strategic_Planning_Symbol.jpg; CC-BY-3.0; 2.1.2013
Obr. 93
Original uploader was Wiki4des at en.wikipedia; PARK advanced design management, source: www.park.bz title: Design
management in brief; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Design_Management_in_brief.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 94
DSP-user; In the weeks prior to an important milestone, computer consultants give up on automated scheduling and resort to
an old fashioned planboard to agree on who does what when. Such impromtu gatherings promote creativity and exchange of information
that works positively towards an on-time result. Automated scheduling works well for the bigger picture, but often the detailed tasks must be
discussed live with the whole team.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planboard_planning.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 95
www.vls.cz; 2.1.2013
Obr 96
Tomas Castelazo; Vineyard worker at Guadalupe Valley, Baja California, Mexico, where 95% of Mexican wines are produced.;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grape_worker.jpg; CC-BY-3.0; 2.1.2013
Obr. 97
Jasonspera; Aegis Training Room; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Training-room.jpg; CC-BY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 98
Lionel Allorge; Various Euro banknotes; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Various_Euro_banknotes.jpg; CC-BY-SA-3.0;
2.1.2013
Obr. 99
Grander13; Charter boat in Bermuda; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coming_in...two_blues!_%284%29.jpg; CCBY-SA-3.0; 2.1.2013
Obr. 100
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12oslavy160/pages/160let_077_JPG.htm; 2.1.2013
Obr. 101
Kennedy; A pain stabbed my heart as it did every time I saw a girl I loved who was going the opposite direction in this too-big
world; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_pain_stabbed_my_heart.jpg; CC-BY-2.0; 2.1.2013
Obr. 102
Martin Adámek; McGregorova teorie X a teorie Y – Mnemotechnická pomůcka;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:McgregorXY.gif; CC-BY-3.0; 2.1.2013
Obr. 103
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12mzpra02/pages/12mzpra02_18_JPG.htm; 2.1.2013
Literatura
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0
• ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín:
Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD.,
CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6
• SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie.
Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4
• KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management,
marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s.
ISBN 80-7200-320-8

similar documents