WOR presentatie

Report
De WOR
De meest belangrijke artikelen
Adviesrecht, instemmingsrecht,
initiatiefrecht
en overleg
Adviesrecht
• Over voorgenomen besluiten van de ondernemer
• Over economische, financiële en organisatorische
aangelegenheden
• OR moet advies kunnen geven volgens WORprocedure
• Beroep bij Ondernemingskamer
Kortom: wijzigingen in de structuur van de
organisatie!
2
Procedure adviesrecht
1. Aankondiging bespreking algemene gang van zaken= in de
OV door de bestuurder (formeel) of in het agenda-overleg
(informeel)
2. Tijdige schriftelijke adviesaanvraag met informatie over:
• motieven
• gevolgen
• maatregelen ten aanzien van gevolgen
3. Ten minste eenmaal overleg na de schriftelijke
adviesaanvraag
3
4. Advies OR
5. Schriftelijk en gemotiveerd besluit bestuurder: wat
gaat hij met het advies doen?
6. Eén maand opschorting als besluit afwijkt van
advies van OR
7. Beroepsmogelijkheid bij Ondernemingskamer
4
Onderwerpen van het
adviesrecht
Onderwerpen waar het adviesrecht
over gaat
a) Overdracht van de zeggenschap: fusie van het hele bedrijf of
een deel
b) Belangrijke duurzame samenwerking: bijv. Joint ventures,
samenwerkingsverbanden- gaat dus om echte
samenwerking en niet een langdurig contract met
leverancier (zoals bijv. Schoonmaakbedrijf)
c) Beëindiging van de werkzaamheden: stoppen met een
werksoort of afdeling
d) Belangrijke wijziging van werkzaamheden: ander type werk,
inkrimping of uitbreiding
e) Belangrijke wijziging in de organisatie of taakverdeling
(reorganisatie maar ook overdracht van zeggenschap aan
bijv. Een andere directeur))
6
f) Wijziging plaats van de onderneming (ook binnen
dezelfde gemeente)
g) Groepsgewijs werven of inlenen (voor langere tijd
en grotere groepen)
h) Belangrijke investering
i) Aantrekken belangrijk krediet
j) Verstrekken belangrijk krediet
k) Besluit tot invoering of wijziging van belangrijke
technologische voorziening
7
l) milieuzorgsysteem
m) Eigen risico sociale verzekering
n) Verstrekken en formuleren van een
adviesopdracht aan een extern deskundige
over een advieskwestie: advies over de keuze
van de deskundige maar ook over de inhoud
van de adviesopdracht
8
Bijzonder adviesbevoegdheid (artikel
30):
Advies benoeming bestuurder
• Over degene(n) die de hoogste zeggenschap in
de onderneming uitoefen(t)(en)= de
bestuurder
• Wezenlijke invloed moet mogelijk zijn
9
De WOR spreekt van ‘Belangrijk’
Criteria voor het begrip ‘belangrijk’:
• Niet-alledaagse besluit
• Besluit moet in relatie staan tot de omvang en
aard van de bedrijfsactiviteiten
• Aantal werknemers
• Omvang van de gevolgen
• Geen tijdelijk karakter
10
De pilot
Een pilot is niet adviesplichtig!
Het gaat om het uitdenken van verschillende
mogelijkheden, maar…..
• Dan moet een pilot terug te draaien zijn;
• Er moeten dus geen grote investeringen voor
nodig zijn;
• Het moet binnen een redelijke tijd leiden tot
besluitvorming
• Het dan genomen besluit tot wijziging is wel
adviesplichtig
Het politiek primaat
• Geen adviesrecht over politiek primaat:
besluiten van de politiek
• Wel adviesrecht over de gevolgen van deze
besluiten voor medewerkers: hoe werkt dit uit
voor medewerkers= vaak ook ter
besluitvorming aan de bestuurder.
Wanneer moet de
adviesaanvraag komen?
Tijdigheid: Keuze
Vroegtijdige adviesaanvraag: grote speelruimte, weinig
bekend over gevolgen
Ruimte
voor alternatieven
14
tijd
Late adviesaanvraag:
weinig speelruimte,
veel bekend
over gevolgen
Tijdigheid in ieder geval:
Zodat je als OR nog invloed kunt uitoefenen:
• Het besluit moet dus nog beïnvloedbaar zijn
• Er moeten dus nog alternatieven denkbaar zijn
• Er moet wel een zeker inzicht zijn in de gevolgen
• Daarom is het van belang dat de bestuurder de
OR ook los van de adviesaanvragen vaak
informeert over wat er speelt in de organisatie.
advies in 2 stappen
• Zo vroeg mogelijk, maar: dan is nog niet alles
uitgedacht. Bijv: een bedrijfsonderdeel wordt
verkocht, maar welke gevolgen dat heeft is
nog niet duidelijk.
• Daarom: advies in 2 stappen: De Or adviseert
eerst over het voorgenomen besluit tot
verkoop en later in het uitvoeringsadvies over
de verdere invulling ervan als er meer
duidelijk is.
Het advies
• Moet onderbouwd worden: alleen ja of nee is
niet genoeg!
• Mag mondeling in de overlegvergadering: het
goede gesprek, mogelijkheden tot bijsturen en
maken van afspraken met de bestuurder
• Mag schriftelijk
• Als je denkt dat je een stevig meningsverschil met
de bestuurder gaat krijgen: altijd schriftelijk!
• Als je denkt dat bestuurder en OR het oneens
zullen blijven en de bestuurder het advies van de
OR niet zal overnemen: geen negatief asdvies
Hoe lang doe je over het opstellen van
een advies?
• Geen wettelijke termijn
• WOR: redelijke termijn
• Wat is redelijk: afhankelijk van de situatie (niet
bezetting of werkdruk OR-leden, wel financiële situatie,
politiek
• 6 weken is ongeveer gemiddeld maar mag je niet van
uit gaan
• Maak altijd afspraken hierover met de bestuurder
• Tijdens de adviesprocedure mag de bestuurder niet het
besluit uitvoeren
Wat gebeurt er na het gegeven
advies als de bestuurder het advies
niet overneemt?
Wat doet de bestuurder?
• Het is adviesrecht, dus bestuurder hoeft het
advies niet over te nemen
• Moet dat schriftelijk laten weten
• Mag dan 30 dagen niets doen, dus niet het
besluit uit gaan voeren, vanaf het moment dat
de bestuurder zijn besluit schriftelijk aan de
OR heeft meegedeeld.
Wat doet de OR?
• Or beraadt zich op het instellen van beroep bij de
Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam
• Moet binnen een maand na de schriftelijke
melding van de bestuurder beroep aantekenen
middels een verzoekschrift, getekend door een
advocaat
• Waar tegen beroep: tegen een kennelijk
onredelijk besluit van de ondernemer: inhoud of
juist in de procedure
Het instemmingsrecht
Instemmingsrecht
• Over voorgenomen besluiten van de ondernemer
omtrent instelling, wijziging en intrekking van nader
omschreven regelingen sociaal beleid (opsomming in
lid 1)
• Onderwerpen die inhoudelijk in de CAO zijn geregeld
vallen buiten instemmingsrecht
Kortom: het gaat over regelingen die personeel
betreffen en die niet al zijn geregeld in de CAO
23
Onderwerpen van het
instemmingrecht
Meebeslissen: onderhandelaar
• Het instemmingsrecht is geregeld in artikel 27.
• De ondernemer behoeft in een aantal gevallen de instemming
van de ondernemingsraad.
• Ondernemer en ondernemingsraad onderhandelen totdat er
een voorstel komt waar beiden zich in kunnen vinden.
• Als de ondernemingsraad niet instemt, kan de ondernemer
zijn voorstel niet invoeren of wijzigen.
Onderwerpen instemmingsrecht
•
•
•
•
•
•
26
Pensioen-, winstdelings-, spaarregeling
Werktijd-, vakantieregeling
Belonings- of functiewaarderingssysteem
Regelingen VGW en ziekteverzuim
Aanstellings-, ontslag-, bevorderingsregeling
Regeling personeelsopleiding
•
•
•
•
•
•
27
Regeling personeelsbeoordeling
Regeling bedrijfsmaatschappelijk werk
Regeling werkoverleg
Regeling klachtenbehandeling
Regeling omgang met persoonsgegevens
Regeling voorzieningen controle
Wanneer geen instemmingsrecht?
• Als het geregeld is in de cao
• Als het gaat om invulling van primaire
arbeidsvoorwaarden (geld, maar ook het
sociaal plan) dan is het GO aan zet. Geldt ook
voor vaststellen van de regeling en de
conversietabel bij functiewaardering. OR blijft
gaan over de onderwerpen in artikel 27.
Geen instemming bereikt?
• heeft de besturder voor het voorgenomen besluit geen
instemming van de OR verkregen, dan kan hij de
kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen;
• ook de OR kan naar de kantonrechter stappen
• Als de bestuurder zonder instemming toch het besluit gaat
doorvoeren, moet de OR beroep op nietigheid doen: binnen 1
maand nadat de ondernemer het besluit heeft genomen.
Moet schriftelijk!
• Sinds 2013 hoeven OR of bestuurder niet meer verplicht voor
bemiddeling naar de Bedrijfscommissie. Deze commissie
pleegt hoor en wederhoor en komt met een voorstel.
29
De procedure van het
instemmingsrecht
Procedure instemmingsrecht
1.
2.
3.
31
Ondernemer verschaft schriftelijk informatie over:
• voorgenomen besluit
• motieven
• te verwachten gevolgen
• opvang van de gevolgen
Ten minste eenmaal overleg
OR deelt beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee
4.
5.
32
Ondernemer deelt schriftelijk definitief besluit
mee
Zonder instemming kan OR besluit binnen één
maand nietig verklaren
Beroepsmogelijkheid of vervangende instemming
via bedrijfscommissie bij Kantonrechter.
De inhoud van een advies- en
instemmingsaanvraag en het advies
van de OR
Wat moet er in een
advies/instemmingsaanvraag staan?
1. Wat is het voorgenomen besluit?
2. Wat zijn de veranderingen in de organisatie
vergeleken met nu?
3. Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
4. Hoe worden deze gevolgen opgelost?
Waar voldoet een advies/instemming
aan?
De OR geeft schriftelijk en onderbouwd advies:
• Wat vind je van de wijziging, zie je de noodzaak en ben je het eens
met de aanleiding die de bestuurder geeft voor het besluit?
• Waar ben je positief over?
• Waar maak je je zorgen over?
• Als je het eens bent met de bestuurder dat er iets moet gebeuren:
vind je dan dat hij de goede keus heeft gemaakt of zie je een
alternatief?
• Als je het eens bent, zijn er dan voorwaarden? (positief advies,
mits…..)
• Als het niet eens bent met het voorgenomen besluit, wat moet de
bestuurder dan doen zodat je het wel eens kunt worden (negatief
advies, tenzij…)
En nu aan de slag:
Het maken van een een advies
BOB
Beeldvorming:
waar gaat het over?
Hebben we alle informatie
duidelijk? Welke vragen
hebben we nog?
Oordeelsvorming:
wat vinden we ervan? Wat
zijn de voors en tegens, zijn
de gevolgen acceptabel, waar
zitten bezwaren?
Besluitvorming:
hoe luidt ons advies: zijn
we het eens of oneens en welke
voorwaarden hebben we?
Beeldvorming: Het lezen van een
voorgenomen besluit
Lees het stuk en maak een kort uittreksel:
1. Wat is precies de verandering?
2. Wat zijn de gevolgen van het voorgenomen
besluit voor de organisatie en voor de
medewerkers?
3. Wanneer gaat het spelen?
4. Welke vragen of onduidelijkheden zijn er nog?
Bespreek de vragen die je hebt met de bestuurder
in de OV
Oordeelsvorming
1. Wat vindt iedereen ervan? Inventariseer de
voors en tegens.
2. Ga nog niet in discussie maar luister naar
elkaar.
3. Waar maak je je zorgen over? Wat gaat er
verbeteren?
4. Wat is het algemene gevoel van de OR? Nu
start de discussie!
Overleg en andere belangrijke
artikelen
Daarnaast: Stimuleringstaken
•
•
•
•
•
•
41
Naleving cao
Stimuleren werkoverleg
Gelijke behandeling mannen en vrouwen
Inschakeling gehandicapte werknemers
Zorg voor milieu
Waken voor discriminatie
Meeweten: goed geïnformeerde partij
Het informatierecht is geregeld in artikel 31.
• De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de
ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig
alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de
vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben.
• De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk
verstrekt.
Geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 20.
• De leden van de ondernemingsraad zijn verplicht tot
geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in
hun hoedanigheid vernemen,
• alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de
ondernemer, dan wel de ondernemingsraad hun
geheimhouding heeft opgelegd
• of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het
vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
• Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel
mogelijk vóór de behandeling van de betrokken
aangelegenheid meegedeeld.
• Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens
mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens
onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te
duren,
• alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de
geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
Het initiatiefrecht (artikel 23.3)
• De OR als initiatiefnemer
• De ondernemingsraad is bevoegd voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken.
• De ondernemingsraad is ook buiten de overlegvergadering
bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen.
Initiatiefrecht: de procedure
• OR bereid initiatiefvoorstel voor, ondernemer
verstrekt de benodigde informatie
• OR dient voorstel schriftelijk in
• Voorstel wordt minimaal 1x in OV besproken
• Ondernemer neemt besluit
• Geen inhoudelijk beroep
46
De vormen van overleg
Meepraten: serieuze gesprekspartner
• Het recht op overleg is geregeld in artikel 23.
• De bestuurder en de ondernemingsraad komen met elkaar
bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad
hetzij de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft
verzocht.
• De agenda bevat de onderwerpen die door de bestuurder of
door de ondernemingsraad worden aangemeld.
• Voorzitter: afwisselend Or-voorzitter en bestuurder
• Daarnaast verplicht: aankondiging van voorgenomen
besluiten (art. 25 en 27), minimaal 1 maal overleg over adviesen instemmingsaanvragen
Overleg over de algemene gang van zaken:
artikel 24.
• In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar
de algemene gang van zaken van de onderneming besproken.
• De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten
die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de
aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27.
• Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke
wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt
betrokken.
49

similar documents