rizika zahraničního obchodu

Report
Marketingové řízení zahraničního obchodu
Katedra řízení podniku
Téma 7 – rizika zahraničního obchodu
Riziko
•
Provádění obchodních operací s sebou přináší rizika, která mohou být zapříčiněna druhou
stranou kontraktu, politickou a ekonomickou situací dané země a nebo charakterem zboží a
služeb, které jsou předmětem obchodu.
•
Rizika mohou vzniknout jak na straně prodávajícího, tak kupujícího.
Riziko
Riziky z pohledu prodávajícího (tzn.
rizika způsobená kupujícím) mohou být:
nedodržení platebního termínu
současná či budoucí platební neschopnost
kupujícího
neschopnost dokončit realizaci kontraktu,
např. převzetím objednaného zboží
platební neschopnost banky kupujícího
platební neschopnost teritoria kupujícího
Prodávající může kupujícímu způsobit
některá rizika. Je to např.:
nevrácení zaplacené akontace prodávajícím nebo
její části v případě úplného nebo částečného
nesplnění dodávkových povinností
nedodržení smluvní kvality zboží
nedodržení smluvního množství zboží
nedodržení smluvního sortimentu
nedodržení smluvního dodacího termínu
nedodržení smluvních dílčích dodávek
nedodržení smluvních technických záruk.
Tržní riziko
•
•
•
riziko odbytu - výrobek nelze prodat na trhu a prodávajícímu tudíž vzniká ztráta,
riziko nákupu - kupující nezíská na trhu výrobek, který potřeboval
riziko změny cenových relací - může vzniknout v době od uzavření kontraktu a jeho splněním.
Změna vztahu nabídky a poptávky po určitém zboží, změna v postavení rozhodujících dodavatelů či
odběratelů v důsledku změn jejich nákupní či prodejní politice, změny v technologii, sezónní výkyvy
apod.
Vede ke změně cenových relací, k růstu nákladů, k neprodejnosti zboží
Zvláště u dodávek s delším obchodním či výrobním cyklem
Předcházení : V rámci kontraktu je sjednána pohyblivá cena v závislosti na tržním vývoji, zajištění se pro
případ vzestupu nákladů oproti kalkulovaným nákladům formou klouzavé cenové doložky (cena se
pak mění v souladu s vývojem nákladů např. na cenu vstupní suroviny – většinou se stanovuje v %)
Komerční riziko
•
•
mají svou podstatu v charakteru zboží, jiná vznikají v důsledku přírodních vlivů
•
Velmi důležitá je příprava obchodní operace, dostatečná znalost teritoria a obchodního partnera, dále
dokonalé sjednání smluvního vztahu.
•
•
Dalším důležitým faktorem snižujícím komerční rizika je kvalitní výzkum zahraničních trhů.
chyby obchodních partnerů, jakými jsou např. chyby při přípravě, sjednání a následném plnění
obchodních závazků.
Při realizaci sjednaného obchodu jsou komerční rizika snižována smluvní aplikací příslušných pravidel
typu INCOTERMS
Teritoriální riziko
•
vyplývají z politické a makroekonomické situace země zahraničního kupujícího. Proto se někdy také označují jako
politická rizika.
•
nevyplývají z ekonomické nebo finanční situace zahraničního dlužníka, ale vyplývají z politických a hospodářských
událostí v jeho domovském státě.
•
Jako příklad je možno uvést přírodní katastrofu v zemi dlužníka, v jejímž důsledku dojde k nezaplacení pohledávky.
Pojištění těchto rizik se realizuje zpravidla se státní podporou.
•
Kauza ohledně metalonové otravy v ČR – řešila i EU, zákaz dovozu do Polska, Slovenska …..
Klasifikace zemí - OECD
•
Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky na základě výsledků
ekonometrického modelu zpracovávajícího nejaktuálnější údaje MMF a Světové banky o finanční
a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven
zemí účastníků Konference OECD
•
Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 7 rizikových kategorií, kde 7. kategorii představují země
s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do kategorie 0
(nula) patří země, u kterých se neuvažuje s existencí teritoriálních rizik a pojištění komerčních rizik by
mělo probíhat na tržním principu, tj. bez státní podpory. Klasifikace každé země probíhá zpravidla
jednou ročně, nedojde-li k mimořádnému vývoji.
•
http://www.egap.cz/informace/klasifikace-zemi/index.php
Přepravní riziko
Na smluvní sjednání obchodní operace přímo navazuje volba dopravní cesty a sjednání dopravy zboží.
V současnosti figuruje na dopravním trhu množství rozdílných dopravců nabízejících různé formy
přepravy a jejich kombinace – nutný vhodný výběr
Volba dopravní cesty a dopravního prostředku je vymezena určením dodací doložky v kupní smlouvě,
určuje přechod rizika a nákladů mezi prodávajícím a kupujícím.
Hlavním nástrojem omezení rizik v rámci přepravy je pojistná smlouva. Dále je možné sjednat pojištění
přepravy zásilek nebo pojištění odpovědnosti dopravce či zasílatele.
Formy rizik v obchodě s hmotným zbožím
•
•
•
Odstoupení obchodního partnera od kontraktu - úplná platba předem nebo akontace
•
platební nevůle – zajišťovacím nástrojem jsou bankovní instrumenty ( akreditiv s odloženo
splatností, bankovní záruka apod.)
•
riziko platební neschopnosti dlužníka – není schopen své finanční závazky splnit(vyrovnání,
konkurz, exekuce majetku – pojistit riziko platební neschopnosti
•
Prevence : soustavné získávání informací o účastnících trhu, sledování jejich profesní zdatnosti,
finanční situace, hodnocení jejich spolehlivosti a úvěruschopnosti, výběr vhodného obchodního
partnera. (ratingové agentury, banky, poradenské firmy …)
Nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem- riziko na straně kupujícího
Bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem – lze ovlivnit formou platební podmínky a pojištěním,
řádnou kontrolou kvality odesílaného zboží
Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích
Kurzové riziko
•
představuje možnost, že v důsledku
pohybu kurzu dojde ke změně
očekávaného výsledku obchodní
operace, a to tak, že vznikne kurzová
ztráta nebo kurzový zisk.
•
V kontraktu může vývozce sjednat, že
zboží bude placeno v měně, jejíž kurz
se v době platnosti smlouvy zvýšil.
•
Dovozce se zase může zavázat
k placení v měně, u které v době mezi
sjednáním smlouvy a placením došlo
k poklesu kurzu.
Platební riziko
•
patří mezi nejčastější a nejzávažnější
rizika, která obchodní případ doprovázejí.
•
Vyplývají ze vztahu dodavatel - odběratel
a jejich rozdílnými povinnostmi.
Dodavatel má za povinnost dodat zboží
v požadovaném čase, množství a kvalitě,
odběratel je povinen zboží zaplatit a
převzít.
•
Prevence – platební instrumenty
Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích
•
Rizika odpovědnostní – souvisí se širokou ochranou spotřebitele na trzích zejména vyspělých zemí
(USA, EU) – Výrobce je odpovědný za škody na zdraví či majetku, které osoby utrpí v důsledku
užívání zboží. Bezpečnost je základním požadavkem.
•
Riziko transferu – uvalení moratoria na převod deviz do zahraničí, které je způsobeno ekonomickými
problémy cílové země
•
Administrativní zásahy státu – odebrání dovozní licence, zamezení antidumpingových cel, předpisy
omezující možnost podnikání
•
Opatření ve třetích zemích, které znemožňují transfer deviz
Další rizikové faktory
Trhy – náhlá změna nebo porucha našich trhů – mohou nastat?
V jakém časovém horizontu? Jaký budou mít dopad na naše
tržby? Lze jim předejít?
Makroekonomická rizika – zvyšování úrokových měr, zdražení
úvěrů, změny daňového systému nebo výše, kurzovní výkyvy.
Produkt – útlum poptávky, problém s kvalitou služeb, životní
cyklus produktu, tlak na cenu.
Obchodní výsledky – neplnění plánovaných obratů, množství
neprofitabilních obchodů, nezvládnutí zakázek v potřebném
časovém úseku.
Kvalita – rizika nízké kvality produktů, negativních referencí a
poškození jména a následné ztráty zákazníků.
Další rizikové faktory
•
•
•
•
•
Zdroje – riziko nedostatečnosti zdrojů,
přecenění vlastních kompetencí a schopností.
Cash-flow – chybějící peněžní prostředky,
riziko ztráty likvidity
Management – nekvalitní, nekompetentní
řízení, riziko vlivu vnitřních politik,
neproduktivní konflikty uvnitř podniku,
neshody ve vedení.
Klíčovost – riziko plynoucí z klíčového
postavení jedinců, produktu, zákazníků, malá
diverzifikace rizik.
Produktivita – nedostatečná produktivita, nízká
pracovní morálka, neloajální zaměstnanci.
Sklady – nedostatečné nebo neodpovídající skladové
prostory, riziko utopení prostředku v nadměrných
skladech, riziko ztrát z neprodejných zásob.
Distribuce – riziko podcenění distribučních nákladů,
neúplná distribuce.
Investice – riziko zátěže ze špatných investic, riziko
neefektivního marketingu, neefektivního vlastního
vývoje.
Informační technologie – riziko ztráty dat a recovery
systém, rizika spojená se stárnutím technologie,
podcenění zálohování, úniku dat
Vlastní vývoj – riziko utopení nákladů ve vývoji,
rizika přecenění technického hlediska a podcenění
komerčních aspektů vyvíjených produktů, neprodejné
výstupy vývoje.
Řízení rizika
-
Identifikace rizika ( jeho rozeznání a popis)
-
Jaká rizika podnik uskuteční k prevenci rizikovosti ? Zjišťování vhodných a častých informací, sledování retingu,
stanovení úvěrových rámců pro jednotlivé trhy – odběratele, vymezení rozhodovacích pravomocí, kritéria pro výběr a
výchovu pracovníků
-
Jaká rizika podnik podstupovat bude ? (rizika vstupu na nové trhy, zavádění inovací)
-
Která rizika bude podnik omezovat ? (rozložení rizika přenesením na jimý subjekt, pojištění, finanční deriváty…)
-
Kterým rizikům se bude podnik vyhýbat? – proto, že by mohla ohrozit existenci firmy, její goodwill…)
Analýza rizika (posouzení povahy, určení jeho možných důsledků,, úrovně a pravděpodobnosti)
Měření rizika a hodnocení , zda vyhovují rizikovým kriteriím organizace
Metodologie COFACE
Rizika ve vybraných zemích podle
metodologie COFACE s příklady
vybraných zemí ( rozdělení zemí do
kategorií A1,A2,A3,A4, B,C,D zemím
zařazeným do kategorie B,C,D hrozí
značná rizika
A1
Velmi stabilní politická a ekonomická
situace, vynikající podnikatelské prostředí,
jež příznivě ovlivňuje platební morálku.
Pravděpodobnost výskytu problémů je velmi
malá,
A2
Příznivá politická a ekonomická situace, avšak
podnikatelské prostředí vykazuje určité
nedostatky. Pravděpodobnost výskytu
problémů je poměrně nízká
A3
Platební morálka a bonita podnikatelů by
mohla být ovlivněna změnami ekonomického a
politického prostředí, které je stále spíše
příznivé, avšak není zcela stabilní.
Podnikatelské prostředí sice vykazuje
nedostatky, ale rizikovost je stále přijatelná
D
Vysoce rizikové ekonomické a politické
prostředí, velmi vysoké riziko platební
neschopnosti v zemi
www.coface.com
Belgie
Zabezpečení rizik – pojištění
EGAP
•
úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená
s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
•
EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu
velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních
staveb a investic, a to především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí
přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících.
•
Pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či
platební nevůle domácího nebo zahraničního kupujícího poskytuje KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
spoluvlastněná EGAP a belgickou úvěrovou pojišťovnou Ducroire - Delcredere SA. N.V.
Slovo závěrem
Vznikající obchodní rizika se účastníci snaží maximálně eliminovat. V praxi existují formy placení, které
jsou proti rizikům lépe chráněny díky vstupu banky. Banky přebírají některé povinnosti obchodníků, od
kterých požadují předložit dokumenty o probíhajícím obchodu. Odtud plyne název dokumentární platební
instrumenty. Vhodnými dokumenty pro banku jsou: kontrakt, kupní smlouva, faktura, nákladní listy,
přepravní listy, pojistky apod.
Děkuji Vám za pozornost, případné dotazy k výše uvedeným tématům ráda telefonicky či písemně zodpovím.
Těším se na další setkání
Ing. Naděžda Petrů, tel. 736 528 436
[email protected]

similar documents