Geoormerkte gelden

Report
 Geoormerkte
gelden zijn
gelden die door derden zijn
ingebracht in de OVW, waarbij
het het doel is om met name
genoemde projecten of
evenementen te ondersteunen.

Indien gelden specifiek benoemd zijn
voor bepaalde projecten dan kunnen
de uitvoerende partijen over deze
gelden beschikken, onder voorbehoud
dat zij het Algemeen Bestuur hebben
voorzien van een omschrijving van de
activiteit gecompleteerd met een
begroting.
 Indien
er ten behoeve van een
geoormerkte activiteit gelden
beschikbaar worden gesteld,
dan worden deze uitgaven in
mindering gebracht op het
gereserveerde budget.
 Indien
een project, waarvoor
gelden gereserveerd staan, is
afgerond en er is nog een
restsaldo over van de
gereserveerde gelden, dan komen
deze gelden toe aan het algemene
reserve van de OVW.
 Indien
projecten, als gevolg van
een gezamenlijk besluit tijdens de
ledenvergadering, komen te
vervallen dan worden de restant
gereserveerde gelden toegevoegd
aan het algemene reserve.
 Indien
tijdens de algemene
ledenvergadering voorstellen
worden aangenomen om gelden
te reserveren, dan zullen deze
toegezegde reserveringen op de
balans geoormerkt worden op het
met name genoemde project.

similar documents