eTwinning 3 / EÚ brána

Report
Kompetencie učiteľov
6. október 2014
Caroline Kearney
Hlavný projektový manažér a analytik pre oblasť vzdelávania
Kompetencie predstavujú...
vedomostí
dynamickú a
komplexnú
kombináciu
zručností
postojov
smerujúcu k
efektívnej činnosti
v skutočnom svete
Kompetenčné rámce pre učiteľov
Národná úroveň: Rôznorodé prístupy k definícii a
implementácii kompetenčného rámca pre učiteľov, počnúc
súbormi všeobecných kompetencií (napr. Fínsko) až po súbory
predpísaných kompetencií (napr. Spojené kráľovstvo).
Kompetenčné rámce pre učiteľov
Na úrovni EÚ/medzinárodnej úrovni:
• Komplexný všeobecný kompetenčný rámec pre učiteľov neexistuje, len rámce pre
konkrétne vzdelávacie oblasti (napr. Rámec IKT kompetencií učiteľov - UNESCO,
Európsky profil vzdelávania učiteľov cudzích jazykov)
• 3 všeobecné kompetenčné oblasti boli definované v roku 2005 v rámci
strategického dokumentu: Spoločné európske princípy pre kompetencie a
kvalifikácie učiteľov (Európska komisia, 2005)
• Prehľad medzinárodnej literatúry na tému kompetencií, noriem a rozvoja učiteľov:
Kľúčové kompetencie učiteľov: požiadavky a rozvoj (Tematická pracovná skupina
Európskej komisie zameraná na profesionálny rozvoj učiteľov, 2011)
3 všeobecné kompetenčné oblasti pre učiteľov
1) Práca s inými
•
•
Efektívna práca s učiacimi sa
Spolupráca s kolegami
Spoločné európske princípy pre kompetencie a
kvalifikácie učiteľov (EK, 2005)
3 všeobecné kompetenčné oblasti pre učiteľov
2) Práca v spoločnosti a s ňou
•
•
Efektívna práca s lokálnou komunitou a predstaviteľmi v oblasti
vzdelávania (napr. rodičmi, pedagogickými fakultami, kultúrnymi
organizáciami, podnikmi, atď.)
Príprava učiacich sa na úlohu globálne zodpovedných občanov
Spoločné európske princípy pre kompetencie a
kvalifikácie učiteľov (EK, 2005)
3 všeobecné kompetenčné oblasti pre učiteľov
3) Práca s vedomosťami, technológiami a informáciami
• Dobré znalosti predmetu a didaktické znalosti
• Schopnosť efektívnej integrácie technológií za účelom podpory
vyučovania a učenia sa
• Schopnosť efektívne získavať, analyzovať a validovať informácie a
zároveň sa nad nimi zamýšľať, sprostredkovávať ich a stavať na nich
Spoločné európske princípy pre kompetencie a
kvalifikácie učiteľov (EK, 2005)
Vedomosti učiteľov
1. Znalosť predmetu
6. Vývojová psychológia
2. Didaktické znalosti predmetu
7. Problematika inklúzie a diverzity
8. Nové technológie
3. Didaktické znalosti
9. Vzdelávacia politika (kontextuálny,
inštitucionálny, organizačný aspekt)
4. Vedomosti v oblasti školského
vzdelávacieho programu
5. Edukačné vedy (história, filozofia,
psychológia, sociológia, atď.)
10. Skupinová dynamika, teórie vzdelávania a
otázky motivácie
11. Postupy a metódy hodnotenia
Prehľad literatúry na tému kľúčových kompetencií
učiteľov (EK, 2011)
Zručnosti učiteľov
1. Plánovanie, riadenie a koordinácia
vyučovania
2. Využívanie učebných materiálov a
technológií
3. Riadenie študentov a skupín
4. Monitorovanie a hodnotenie učenia sa
5. Spolupráca s kolegami, rodičmi a
sociálnymi službami
6. Vyjednávacie schopnosti
7. Kolaboratívne, reflektívne,
interpersonálne zručnosti potrebné na
učenie sa v profesionálnych komunitách
8. Schopnosť prispôsobiť sa
viacúrovňovej dynamike (počnúc
vládnou politikou, až po dynamiku
študenta, triedy a školy)
9. Schopnosť vyvodzovať závery a robiť
rozhodnutia na základe interpretácie
dôkazov a dát
Prehľad literatúry na tému kľúčových kompetencií
učiteľov (EK, 2011)
Postoje/hodnoty učiteľov
1. Angažovanosť v rámci vyučovaného predmetu, poznanie jeho historického
vývoja, súčasného stavu a vzťahu k iným vzdelávacím oblastiam
2. Predpoklady prispôsobiť sa zmenám
3. Angažovanosť pri podpore vzdelávania všetkých študentov
4. Predpoklady pomáhať študentom v ich vývoji v demokraticky zmýšľajúcich
občanov
5. Predpoklady pre celoživotné vzdelávanie
6. Predpokladypre sebareflexiu a zamýšľanie sa nad vlastnými postupmi
Prehľad literatúry na tému kľúčových kompetencií
učiteľov (EK, 2011)
Máte záujem o rozvoj vašich kompetencií?
On-line kurz siete KeyCoNet
„Kompetencie pre školy 21.
storočia“
Dátum začatia: 17.
november 2014
V súčasnosti prebieha
registrácia:
http://www.europeanschool
netacademy.eu/web/keycon
et
Sledujte vývoj
vašich kompetencií
tak, že sa zapojíte
do monitorovacej
činnosti programu
eTwinning
Zahájenie: v týždni
od 13. októbra 2014
Záverečná konferencia
siete KeyCoNet na tému
Učenia orientovaného
na kompetencie a jeho
integrácie do
vzdelávania
25. - 26. november 2014
Registrácia:
http://keyconet.eun.org/
conference

similar documents