Presentatie van 27 mei 2014

Report
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
PERSPECTIEF
DECENTRALISATIES WALCHEREN
van Zorgen Voor naar Zorgen Dat
René Boone, 27 mei 2014
WAT IS NIEUW
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Begeleiding/
Nieuwe Wmo
Participatiewet
Vanaf 2015
Vanaf 2015
ca 3,8 miljard
ca 3,2 miljard
Gemeenten
± 10 mld na korting en
excl. ov. nieuwe taken
Passend onderwijs
Jeugdzorg
Vanaf 1/8/2014
Vanaf 2015
ca 3 miljard
ONTWIKKELPERSPECTIEF
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
• Zorg dicht(er)bij: eigen kracht, algemene
voorzieningen, versterken (buurt)netwerken
• Minder intramurale zorg, minder
specialistische zorg, meer thuis
• Afbouw AWBZ, terugtredende provincie en
uitbouw rol gemeenten
SAMENWERKING
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
• Projectorganisatie Walcheren voor Elkaar
• 7 projecten; werken met mandaat voor en
namens de drie gemeenten
• Investeren in samenhang
• Innoveren, experimenteren en communiceren
PLANNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Klantproces (juni/juli)
Backoffices Wmo / jeugd (juni)
Inkoop jeugdzorg (juni)
Passend onderwijs (augustus)
Beleidsplan Participatiewet (sept./okt.)
Aanbesteding vervoer (sept.)
Inkoop begeleiding en dagbesteding (sept.)
Nieuwe opzet Porthos (november)
Beleidsplan jeugd en verordeningen (dec.)
Implementatie (1/1/2015)
MEER INFO
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WWW. WALCHERENVOORELKAAR .NL
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Zorg voor de Jeugd
Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
• De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en
kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende
vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde
instellingen. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind
dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook
daadwerkelijk krijgt;
de jeugdhulpplicht.
• De gemeente is dan verantwoordelijkheid voor:
o alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp
en preventie);
o de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
o de uitvoering van jeugdreclassering
Feiten en cijfers (1)
(1)
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Opgave december 2014
Middelburg
10.756.724
Veere
Vlissingen
Walcheren
3.364.342
10.642.840
24.763.906
Zeeland
75.636.275
Feiten en Cijfers (2)
Aantallen (2012)
Jeugd en opvoedhulp
4.822
Jeugd GGZ
7.030
Jeugd L(V)B
1.837
Totaal
13.689
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Wat moet geregeld worden
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Focuspunten voor gemeenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorgcontinuïteit/passend en dekkend aanbod
Toegang op orde
Aansluiting op gedwongen kader
Afspraken regionale inkoop
Interne processen
Gegevensuitwisseling en privacy
Jeugdhulpgebruik
Jeugd-AWBZ/PGB
AMHK
Beleidsplan en verordening
Wie doet wat
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Zeeuwse samenwerking
• Task Force Jeugd
• Transitieteam
Walcherse aanpak
• Project Zorg voor de Jeugd (incl. passend onderwijs en
regionalisering GGD)
Relevante experimenten
• Oost-Souburg voor Elkaar
• Nehalennia voor Elkaar
Bezetting infokraam
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Te ontmoeten zijn:
• Otto Recourt, beleidsmedewerker Middelburg,
experiment Nehalennia voor Elkaar
• Adrie de Klerk, beleidsmedewerker Vlissingen,
beleidsplan Jeugd
• Marga de Brauwer, beleidsmedewerker Veere,
aansluiting op gedwongen kader
• Martijn van Poecke, beleidsmedewerker Middelburg,
Zeeuws transitieteam
• Wanda Springeling, projectleider Zorg voor de Jeugd
• Vragen voor nu?
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Participatiewet
Ingrid van Zimmeren
Unitmanager Participatie
Orionis Walcheren
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Participatiewet
= Samenvoeging WWB, WSW en gedeeltelijk
Wajong
Doel = meer mensen, ook met een
arbeidsbeperking aan de slag krijgen
Tijdspad:
• Februari 2014 aangenomen Tweede Kamer
• Juni 2014 behandeling Eerste Kamer
• 1 januari 2015 in werking
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Doelgroep
WWB > wijzigingen
Wajong
- Huidige Wajongers blijven in de Wajong (herkeuring)
- Vanaf 1 januari 2015 Wajong alleen toegankelijk voor
mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben
Wet Sociale Werkvoorziening
-1 januari 2015 stopt instroom
- Behoud rechten voor personen die op 31 december
2014 een WSW-dienstbetrekking hebben
- Personen op WSW-wachtlijst > P-wet
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Doelgroep
Beschut werk
- Opbouw van nieuw beschut werk tegelijk met afbouw
WSW
- Indicatiestelling door UWV, normen nog niet bekend
- Mensen die door hun beperking extra aanpassingen of
begeleiding nodig hebben en op termijn niet zelfstandig
bij een reguliere werkgever kunnen werken
- Op termijn circa 200 arbeidsplaatsen
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Cijfers
Walcheren eind april 2014
- 3085 WWB-uitkeringen
- 850 personen hebben een WSW-dienstbetrekking en
- 350 personen een Wajong-uitkering via UWV
>> door veranderingen WSW en Wajong
jaarlijkse toename circa 70
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Regionale Werkbedrijf
Samenwerkingsverband tussen gemeenten,
UWV, werkgevers en werknemersorganisaties
WG-benadering - marktbewerkingsplan
Garantiebanen - arbeidsquotum
Indicatiestelling UWV
Loonkostensubsidie
Afstemming met Onderwijs
……etc.
In gesprek met subregio’s en UWV:
Wat regionaal en wat subregionaal
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Budgetten
- Re-integratiebudgetten + WSW-subsidie > 1
participatiebudget (via deelfonds Sociaal
Domein)
- Deelfonds 3 jaar lang: Jeugdwet, WMO,
Participatie > eigen keuze
- Budgetten nog niet bekend
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Wat is Porthos nu?
• Gecombineerde loket voor de Wmo en het
Centrum voor Jeugd en Gezin
• Netwerkorganisatie
• een breed aanbod van diensten en producten op
het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en
opgroeien aan via centraal loket.
• Porthos helpt de inwoners om hun vraag helder
te krijgen en begeleidt hen kosteloos naar
antwoorden, advies en concrete hulp.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Porthos straks
Doel:
Het organiseren van een goed functionerende
algemene toegang voor het hele sociale
domein
Veranderingen door:
- Zorg voor de jeugd
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Wmo 2015
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Wmo 2015
• 24 april 2014 door de Tweede Kamer vastgesteld
• Verwachte behandeldatum Eerste Kamer 8 juli
• Ingangsdatum 1/1/2015
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Bedoeling Wmo 2015?
is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis
te blijven wonen en mee te doen in de
samenleving.
Van Rijn: “Met deze nieuwe Wmo kunnen
gemeenten passende ondersteuning bieden die
recht doet aan de persoonlijke omstandigheden
van mensen thuis. De sociale omgeving, de
woonsituatie en de gewenste ondersteuning
verschilt immers van mens tot mens”.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Belangrijke wijzigingen
• maatwerkvoorziening ipv compensatieplicht
• geen compensatiedomeinen meer
• Versterking positie cliënt in toegangsprocedure
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Dat betekent voor gemeenten?
• Nieuwe doelgroepen
• De toegang tot zorg en ondersteuning opnieuw
organiseren conform Wmo en Zorg voor Jeugd.
-> Kaders in de pentekening
-> Opdracht Porthos praktisch uitwerken en
vormgeven
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
2014 - experimenten
Verdere uitwerking, implementatie en
verfijnen van de kaders uit de pentekening
en waar mogelijk te ‘doen alsof’
Relevante experimenten:
- Oost-Souburg voor Elkaar
- Koudekerke voor Elkaar
- Thuisbegeleiding zonder indicatie
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Porthos – taakverdeling
Beleid – Ilona Vekemans, projectleider
Contactgegevens [email protected] of 0118-487 381
Organisatie – Frank Bordui, manager Porthos
Contactgegevens [email protected] of 06-54348474
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Bezetting infokraam
Te ontmoeten zijn:
• Karin Bartels, coördinator Porthos
• Nel van Welsum en Jeroen vd Meijden,
gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar
• Astrid Nieste, Wmo Middelburg
• Ilona Vekemans, projectleider Porthos
• Vragen voor nu???????
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Decentralisaties op Walcheren
Inkoop
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Inkopen in het kader van de
Decentralisaties
- Welke nieuwe taken moeten er
worden ingekocht?
- Wat wordt Zeeuws ingekocht en wat
Walchers?
- Inkoop in relatie tot algemene en
collectieve voorzieningen
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Nieuwe rol en uitdagingen
-
Rol gemeente
Flexibiliteit en ruimte voor innovatie
Vernieuwing via juiste prikkels
Contractmanagement
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Individuele begeleiding en
groepsbegeleiding
- Van activiteiten gericht op recreatie,
educatie en ontwikkeling tot het
maken van producten voor verkoop
- Van wekelijks enkele uren begeleiding
bij het zelfstandig wonen tot
jobcoaching en toeleiding naar arbeid
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Stappen tot aan contractering
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Waar staan we nu?
Afronding Fase I juni/juli
beleidskeuzes & ambitieniveau
vraagkant op historie en verwachting
aanbodskant aanbieders Walcheren
inkoopstrategie
Overleg met klankbordgroep
zorgaanbieders en Wmo-raden

similar documents