TAnder

Report
TAnder
Een school voor jongeren
met een lichte verstandelijke
beperking en bijkomende
gedrags- en emotionele
problemen.
TAnder
1. Ontstaan en uitgangspunten
2. Doelgroep
3. Pedagogiek
4. Organisatorisch
1. Ontstaan en uitgangspunten TAnder
 Aantal leerlingen vinden geen gepast aanbod meer
 Bevindingen vanuit themagroep schooluitval
 Sluiting BuSO Ten Desselaer juni 2009
 Vooronderzoek naar noden van deze leerlingen
 Alternatieve onderwijsvorm om dit hiaat in Leuven op te vullen
1. Ontstaan en uitgangspunten TAnder
Aanbod moet VERDER REIKEN DAN ONDERWIJS!
Bundelen van expertise en middelen van
Onderwijs
TA
Welzijn
1. Ontstaan en principes TAnder
Algemene doelstelling
 Leerrecht garanderen voor jongeren
met licht verstandelijke beperking én
gedrags- of emotionele problemen
 Sociale vaardigheden, arbeidsattitudes verder ontwikkelen
1. Ontstaan en principes TAnder
Concrete doelstelling
• Individueel traject op maat
• School gecombineerd met welzijn en werkplekleren
• Reïntegratie is uiteindelijke doel!
• School
• Arbeidsmarkt (opleidingen gericht op - )
1. Principe TAnder
GTB
BuSO
MPI
BSO
Type 3 Anders
Particulier
CGG
ᴪ
SI
Timeout
Arktos
1. Ontstaan en principes TAnder
TAnder
= poging om hiaat in onderwijsaanbod op een
kwaliteitsvolle manier in te vullen
1. Ontstaan en principes TAnder
= draaglast verminderen binnen de reguliere (gewone en
buitengewone) scholen
= draagkracht verhogen van verschillende sectoren binnen regio
Leuven
2. Doelgroep TAnder
Leerlingen die functioneren op het niveau van
een licht verstandelijke beperking en
bijkomende gedrags- en/of emotionele
problemen vertonen
OV3 ll., type 3
TAnder ll
TAnder ll + ψ
2. Doelgroep TAnder
• Leerlingen van 13 tot 18 jaar
• Vertikale groep
• Jongens – meisjes
• Zowel internaliserende als externaliserende
gedragsproblemen
• Start met 7 leerlingen in september ‘11
2. Doelgroep TAnder
• 3 groepen
• 17 leerlingen
• Onderwijs aan huis voor 2 lln
2. Doelgroep TAnder
Aanmelding
Meisje 16 jaar
- Lager onderwijs type 1
- Secundair onderwijs: 5 scholen
- Rizsas (twee jaar)
- Comité owv POS - Jeugdrechtbank owv MOF
- Moeilijk met aanvaarden van beperkingen
- Zit thuis – komt niet veel buiten – komt niet tot activiteit
- Moeilijk om mensen te vertrouwen
2. Doelgroep TAnder
TAnder
- Beeld met de rugzak
- Naar huis lopen
evolueert naar…
-
Sms’en als ze vertrekt
Meepraten aan tafel
Op tijd komen - op school blijven
TAnder wordt veilige plaats
Er blijven werkpunten blijven maar vertrouwen is er!
3. Omvattende methodiek
GTB
BuSO
MPI
BSO
Type 3 Anders
Particulier
CGG
ᴪ
SI
Timeout
Arktos
3. Omvattende methodiek
• Eén veilige centrale locatie met permanent
aanbod ter plaatse
• Gebruik maken van bestaande structuren /
initiatieven
 Inspelen op mogelijkheden en interesses
 Geen segregatie
 Reïntegratie
3. Omvattende methodiek
• Individueel traject op maat van de leerling
• Prioritair belang van sociaal-emotionele
ontwikkeling en sociale vaardigheden
Om dit mogelijk te maken:
 BuSO opleidingsvorm 1, type 3
3. Omvattende methodiek
Opleidingsvorm 1, type 3:
• Algemene en sociale vorming (ASV)
• Sociaal maatschappelijke training
• Begeleid werken
! Niet kwalificatiegericht
3. Omvattende methodiek
a. Aanmelding en toeleiding
b. Educatief en therapeutisch aanbod
c. Werkplekleren
a. Aanmelding en toeleiding
1. Voortraject door laatst begeleidend CLB
In kaart brengen van onderwijs- en
pedagogische noden
 attesteerbaar voor OV 1, type 3
2. Aanmelding bij TAnder met formele aanvraag tot
aanmelding door de ouders en aanmeldingsformulier
door begeleidend CLB
! Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijven
in TAnder
a. Aanmelding en toeleiding
3. Ronde tafel met
•
•
•
•
•
Jongere (en ev. vertrouwenspersoon)
Ouders en/of opvoedingsverantwoordelijke
Begeleidend CLB (doorverwijzer)
Coördinator TA
Begeleidend CLB TA
• RT met ≠de fasen
• Besluit op RT
1. Verkennend
2. Noden-aanbod
3. Engagement
4. Formele vraag
a. Aanmelding en toeleiding
4. Inschrijving


Intake met coördinator
Formele overeenkomsten
5. Concrete
instap in TAnder
Individueel
In de groep
b. Educatief en therapeutisch aanbod
• Individueel traject bestaande uit verschillende
(groeps)activiteiten
• Algemene en sociale vorming
• Praktijk door atelierwerking
• Werkplekleren
•…
 Grote flexibiliteit
 Gestructureerd en voorspelbaar aanbod
≠ individueel onderwijs !!
Permanent aanbod TA
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ONTHAAL
ASV
CREA
ASV
ONTHAAL
ASV
CREA
ASV
PAUZE
PAUZE
PAUZE
PAUZE
Huishoudelijk
V’n
Huishoudelijk
V’n
PAUZE
KOKEN
ASV
ASV
ICT
KOKEN
ASV
CREATIEF
WERK
CREATIEF
WERK
PROJECT
ICT
MIDDAG
MIDDAG
MIDDAG
MIDDAG
ATELIER
Soc. V’n
Mpij
Soc. V’n
Mpij
ATELIER
SPORT
ATELIER
SPORT
RAAD
RAAD
RAAD
ATELIER
RAAD
Leerling X
MAANDAG
ONTHAAL
DINSDAG
ASV
WOENSDAG
CREA
DONDERDAG
Voorbereiding
BW
Voorbereiding
BW
PAUZE
Voorbereiding
BW
Voorbereiding
BW
MIDDAG
ATELIER
VRIJDAG
Huishoudelijk
V’n
Huishoudelijk
V’n
PAUZE
ONTHAAL
ASV
CREA
PAUZE
PAUZE
PAUZE
KOKEN
ASV
CREATIEF
WERK
PROJECTWERK
THERAPIE
CREATIEF
WERK
MIDDAG
ATELIER
MIDDAG
Soc. V’n
Mpij
ATELIER
Soc. V’n
Mpij
ATELIER
SPORT
RAAD
RAAD
RAAD
RAAD
ICT
ICT
MIDDAG
SPORT
Leerling Y
MAANDAG
Onthaal
DINSDAG
ZORGBOER
WOENSDAG
CREA
DONDERDAG
ASV
VRIJDAG
Huishoudelijk
V’n
Onthaal
ZORGBOER
CREA
ASV
Huishoudelijk
V’n
PAUZE
ZORGBOER
PAUZE
PAUZE
PAUZE
KOKEN
ZORGBOER
CREATIEF
WERK
ASV
ICT
KOKEN
ZORGBOER
CREATIEF
WERK
ASV
ICT
MIDDAG
ZORGBOER
MIDDAG
MIDDAG
ATELIER
ZORGBOER
DAGOPVANG
SPORT
ATELIER
ZORGBOER
DAGOPVANG
SPORT
RAAD
ZORGBOER
DAGOPVANG
RAAD
Leerling Z
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ONTHAAL
ASV
ASV
KOKEN
ONTHAAL
ASV
PAARDEN
ATELIER
PAARDEN
ATELIER
ASV
KOKEN
PAUZE
PAUZE
PAUZE
PAUZE
HOBBYCLUB
ASV
ASV
KOKEN
PROJECT
ASV
ASV
KOKEN
MIDDAG
MIDDAG
MIDDAG
MIDDAG
ATELIER
Soc. V’n
Mpij
Soc. V’n
Mpij
RAAD
ATELIER
Bezoek papa
ATELIER
Bezoek papa
RAAD
Bezoek papa
ATELIER
RAAD
PAARDEN
ATELIER
PAARDEN
ATELIER
b. Educatief en therapeutisch
aanbod
• Geëngageerd team
 Voldoende draagkracht
 Intervisie – debriefing
 Vorming – bijscholing
• Bezetting aangevuld met stagiairs
b. Educatief en therapeutisch
aanbod
• Grondhouding
•
•
•
•
Respect – aanvaarding
Veel aandacht voor zelfreflectie
Visie rond omgaan met agressie
Herstelgericht werken
• Zingeving - validering
 Functionele activiteiten
 Portfolio
 Beloningssystemen
c. Werkplekleren
Beeldvorming mogelijkheden – interesses –
beperkingen
Match met werkplaats
Afspraken, doelstellingen en verwachtingen
Start werkplek met ondersteuning van coach
Permanente evaluatie en bijsturing
Portfolio
c. Werkplekleren
• BSO-scholen (haartooi, publiciteit)
• BuSO OV2 of OV3
• BuSO Ter Bank (tuin, kleuters)
• Freinetschool De Zevensprong
• Particulieren: Dierenasiel, tuinbouw,…
• Therapeutisch: Paardenatelier, soc. V’n
• Ontstressing: opvang, thuis,…
4. Organisatie
a.
Personeel
b.
Locatie
c.
Middelen
d.
Stuurgroep
a. Personeel
• Onderwijsuren
 2 Leerkrachten
 1,8 vormingsmedewerkers van Arktos
• Vanuit KSLeuven
 Coördinator
 ½ opvoeder
• Stagiairs
• 4 ambulante begeleidingen
b. Locatie
• Warme uitstraling
• School maar toch geen school
• Kleinschaligheid
• Imago
• Veiligheid
• Vital de Costerstraat voor 3 jaar
c. Middelen
• Provincie Vlaams Brabant
• Departement welzijn
• Departement Onderwijs
• Stad Leuven
• Bisdom en dekenij
• Sponsoraanvragen
Concrete bevindingen
• Jongeren vinden hun plek
• Grote voordeel van voldoende begeleiding en
kleinschaligheid
• Op grenzen botsen
• Leren uit ervaringen
• Samenwerking
Welzijn - Onderwijs is essentieel
Getuigenissen
• Leerlingen TAnder
TAnder
Is een uniek project
• Nauwe samenwerking Welzijn – Onderwijs
• Netoverschrijdend durven denken
• Gemeenschappelijk gedragen
• Grote betrokkenheid van een hele gemeenschap
• Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
TAnder
???

similar documents