GA *R prezentace - Grantová agentura České republiky

Report
Grantová agentura České republiky:
profil organizace a současná situace
Ivan Netuka
předseda GA ČR
Agenda prezentace
Role GA ČR ve financování základního výzkumu
 základní údaje
 k výsledkům veřejné soutěže na rok 2015
 aktuální problémy a změny 2015
 perspektivní témata
Profil organizace
 založena v roce 1993 vládou České republiky
 nezávislá státní instituce se statutem organizační složky státu*
* Zákon 130, § 36: (2) Grantová agentura České republiky zabezpečuje
a) přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti
základního výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji
a inovacích na podporu grantových projektů,
b) hodnocení a výběr návrhů grantových projektů,
c) poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí
o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů
a kontrolu jimi dosažených výsledků,…
Profil organizace
 podporuje základní vědecký výzkum v ČR napříč všemi
vědeckými obory
 zahrnuje všechny oblasti základního výzkumu
 poskytuje účelovou podporu na řešení vědeckých projektů
(bottom–up principle) s vysokým potenciálem pro dosažení
výsledků mezinárodní úrovně
 je financována ze samostatné kapitoly státního rozpočtu; jiné
zdroje financování jsou také možné
 posuzovací proces na základě „peer review“ systému
Vědní obory
 podpora je rozdělena do pěti základních oborů (oborových
komisí):
OK1 – technické vědy,
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
OK2 – vědy o neživé přírodě,
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
OK3 – lékařské a biologické vědy
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
OK4 – společenské a humanitní vědy
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Organizační struktura
Rada pro výzkum,
vývoj a inovace
Vláda ČR
Poslanecká
sněmovna
Parlamentu ČR
Předsednictvo GA ČR
Vědecká rada GA ČR
Kontrolní rada GA ČR
Předseda GA ČR
Poradní orgány GA ČR
Oborové komise
Interní audit
1. OK technických věd
2. OK věd o neživé přírodě
Úsek sekretariátu
a analytických
činností
Kancelář GA ČR
Ředitel
3. OK lékařských a biologických věd
4. OK společenských a humanitních věd
5. OK zemědělských a biologicko-environmentálních věd
Panely
Celkem 39 panelů, 8-12 členů v každém
panelu
Sekce grantové podpory
1. Úsek technických věd
2. Úsek věd o neživé přírodě
3. Úsek lékařských a biologických věd
4. Úsek společenských a humanitních věd
5. Úsek zemědělských a biologicko-environmentálních věd
Sekce právní, koncepční a vnějších vztahů
Úsek právní a koncepční
Úsek vnějších vztahů a mezinárodní
spolupráce
Sekce provozní a kontrolní
Oddělení ekonomické a personální
Úsek IT podpory
Úsek kontroly
Grantové soutěže
 Grantové soutěže se zahájením řešení v 2015:
standardní projekty
juniorské projekty
mezinárodní projekty
Lead Agency projekty
 Počet přijatých návrhů projektů na všechny soutěže: 2 250
návrhy projektů vyřazené z formálních důvodů: 32, tj.
1,42 %
podrobné údaje budou ve zprávě o činnosti GA ČR za rok 2014
Rozpočet
vývoj rozpočtu
v tis. Kč
4,000,000
109,736
109,760
109,783
3,573,351
3,573,351
3,573,351
2015
2016
2017
107 576
110,276
103,176
3,000,000
93,204
70,726
2,000,000
57,413
30,177
32,910
3,199,153
28,740
3,356,971
2,920,618
2,367,686
1,000,000
1,774,283
1,370,670
1,500,939
1,500,800
2007
2008
1,945,866
0
2006
2009
2010
Institucionální výdaje GA ČR
2011
2012
2013
2014
Účelové výdaje GA ČR
Počet hodnocených návrhů projektů
 vývoj počtu posuzovaných standardních projektů
3,000
2,500
2426
2,000
1802
2052
1636
1,500
2120
2076
2086
2080
1753
1,000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Technické vědy
Vědy o neživé přírodě
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Celkem
2012
2013
2014
Náklady na projekty
 vývoj průměrných nákladů na první rok řešení na udělený
standardní projekt
2,500
2,000
1,500
1596
1633
2012
2013
1716
1680
2014
2015
1477
1,000
1063
781
880
904
836
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Technické vědy
Vědy o neživé přírodě
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Celkem
Udělené projekty
 vývoj počtu udělených standardních projektů
800
715
700
596
600
500
512
400
501
467
475
433
448
422
362
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Technické vědy
Vědy o neživé přírodě
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Celkem
2013
2014
2015
Úspěšnost
 vývoj průměrné úspěšnosti (standardní projekty)
40%
35%
34.8%
33.1%
31.3%
30%
25%
22.8%
23.6%
24.7%
24.3%
22.5%
20%
17.4%
17.6%
15%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Technické vědy
Vědy o neživé přírodě
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Celkem
2013
2014
2015
Hodnocení návrhů projektů
Cíle:
 profesionalizace a zvýšení účinnosti systému posuzování
projektů
 standardizace kritérií
 posílení transparentnosti a nezávislosti posuzování
 zamezení případnému klientelismu
Hodnocení návrhů projektů
Základní podmínky:
 model pro všechny oblasti základního výzkumu
 počet návrhů projektů: 2 000 - 3 000
 zákonem stanovená hodnoticí lhůta je nejvýše 240
kalendářních dnů
 je uplatněn třístupňový systém: hodnoticí panely, oborové
komise, předsednictvo
Panely
Panely:
 v názvech panelů nemohou být vyjmenovány všechny dílčí
disciplíny a specializace
 dělení oborů do panelů podle věcných kritérií, v úvahu se bere
i odhadovaný počet návrhů projektů
 požadavky na člena panelu: vysoká odborná úroveň
(posuzovaná podle publikační činnosti), ochota a schopnost
posoudit projekty v širším oborovém rámci; schopnost
posuzování výhradně podle odborných hledisek, nezaujatost
(včetně osobní!)
Panely
 člen panelu je nominován jako vědecká osobnost s širokým
rozhledem, nikoli jako zástupce instituce
 členové panelů jsou finančně odměňováni
 členové panelu mohou v době jejich funkčního období
podávat návrhy vlastního projektu
 předseda a místopředseda panelu nesmí podávat návrhy
projektů ve vlastní OK, běžící projekty řešit mohou
Oborové komise
Oborové komise:
 oborové komise se skládají z předsedů a místopředsedů
jednotlivých panelů jmenovaných předsednictvem
 kandidáty na předsedy a místopředsedy navrhují jednotlivé
panely na základě tajné volby
Postup hodnocení návrhů projektů
12. Uveřejnění
hodnocení
navrhovatelům
1. Podání návrhů
projektů
11. Rozhodování o
dotaci
10. Zsedání
předsednictva,
vyhlášení výsledků
2. Formální kontrola
3. Přiřazení zpravodajů
a hodnotitelů
Druhá fáze
První fáze
4. Vypracování
posudků
9. Zasedání oborové
komise, návrh pořadí
8. Zasedání panelu,
určení pořadí v panelu
7. Získávání posudků
od zahr. oponentů
5. Zasedání panelu,
schválení zahr.
oponentů
6. Zasedání oborové
komise
Výsledky pro rok 2015:
standardní projekty
 Standardní projekty se zahájením řešení v 2015
počet přijatých návrhů projektů: 1 866
počet posuzovaných návrhů projektů: 1 845
počet udělených projektů: 448
další projekty budou uděleny 20. 2. 2015
úspěšnost: ≥ 24 %
 Porovnání:
2013
2014
2015
počet přijatých návrhů projektů
2 506
2 117
1 866
počet posuzovaných návrhů projektů
2 426
2 080
1 845
426
362
≥ 448
17,6%
17,4%
≥ 24 %
udělené projekty
úspěšnost
Výsledky pro rok 2015:
standardní projekty
počet udělených [posuzovaných] projektů podle vědních oborů

technické vědy:
vědy o neživé přírodě:
lékařské a biologické vědy:
společenské a humanitní vědy:
zemědělské a biologicko-environmentální vědy:
89
96
67
134
62

celkem:
448 [1845]




[361]
[387]
[269]
[582]
[246]
Výsledky pro rok 2015:
standardní projekty
počet udělených [posuzovaných] projektů podle uchazečů

AV ČR:
vysoké školy:
soukromé:
jiné:
189
243
4
12
[644]
[1090]
[50]
[61]

celkem:
448
[1845]



soukromé: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti
jiné :
nemocnice, knihovny, muzea, ústavy, v.v.i. (jiné než AV ČR), příspěvkové organizace
Výsledky pro rok 2015:
juniorské projekty
 Juniorské projekty se zahájením řešení v 2015
počet přijatých návrhů projektů: 213
počet posuzovaných návrhů projektů: 204
počet udělených projektů: 59
úspěšnost: 28,92 %
Výsledky pro rok 2015:
juniorské projekty
počet udělených [posuzovaných] projektů podle vědních oborů

technické vědy:
vědy o neživé přírodě:
lékařské a biologické vědy:
společenské a humanitní vědy:
zemědělské a biologicko-environmentální vědy:
11
21
14
5
8

celkem:
59 [204]




[36]
[71]
[48]
[23]
[26]
Výsledky pro rok 2015:
juniorské projekty
počet udělených [posuzovaných] projektů podle uchazečů

AV ČR:
vysoké školy:
soukromé:
jiné:
25
33
0
1
[70]
[132]
[0]
[2]

celkem:
59
[204]



soukromé: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti
jiné :
nemocnice, knihovny, muzea, ústavy, v.v.i. (jiné než AV ČR), příspěvkové organizace
Výsledky pro rok 2015:
mezinárodní projekty
 Mezinárodní projekty se zahájením řešení v 2015
posuzované
Německo (DFG)
udělené
32
Korea (NRF)
7
1
Taiwan (MOST)
17
3
Rakousko (FWF)
108
9
Zahraniční posudky 2015
 obecná shoda v komunitě: zahraniční posudky jsou krajně
žádoucí (malý rybník)
 ambice předsednictva: alespoň 2 posudky
 odesláno žádostí o posudky:
 získané posudky:
 návratnost: 28,1 %
14 077
3 961
Zahraniční posudky 2015
 posudky po oborech
0
1
2 a více
počet projektů
ve 2. fázi
Technické vědy
0
1
272
273
Vědy o neživé přírodě
0
2
342
344
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Celkem
0
0
2
13
222
362
224
375
0
0
4
22
191
1389
195
1411
počet posudků
 problematika zahraničních posudků
Změny 2015
 poučení z jara 2014: komunikace (RVVI, AV ČR, KR, RVŠ,
VR GA ČR, OK, panely)
 rozhovory (LN, UK Forum); výjezdní zasedání GA ČR v Třeboni
1. – 2. 12. 2014; setkání s reprezentací NKC ženy a věda; podíl
VR na zkvalitnění komunikace GA ČR s odbornou a širší
veřejností
 změny v zadávací dokumentaci
- způsobilé náklady: možnost zdůvodněných nákladů
na pořízení, opravu a údržbu informační, komunikační
a výpočetní techniky
- přerušení projektů z důvodu mateřské dovolené
- důraz na originalitu návrhů projektů
Změny 2015
- juniorské projekty (jsou charakterem odlišné od
postdoktorských projektů): vybudování nezávislé skupiny
s několika spolupracovníky; zrušena hranice 35 let; nejvýše
8 let od udělení titulu Ph.D. nebo ekvivalentu;
nezapočítává se období strávené na mateřské a rodičovské
dovolené; absolvování šestiměsíční postdoktorské stáže na
území jiného státu, než ve kterém byl získán titul Ph.D.;
může být rozděleno na dvě části; v případech hodných
zvláštního zřetele může předsednictvo udělit výjimku
z podmínky absolvování stáže (vážné zdravotní či rodinné
důvody)
Změny 2015
- velmi nekvalitní projekty (Cn) stále v pilotním provozu
- mzdy: prostředky GA ČR nemohou sloužit k vyplňování
mezer v institucionálním financování; spoluúčast; dva typy
financování
 finanční kontrola mimořádně nákladných projektů; úměrnost
nákladů
 CEP: počet výsledků
 VC OP VaVpI: run na GA ČR? (rozpočet/úspěšnost)
Perspektivní témata
k řešení ve spolupráci s VR GA ČR* a RVVI
* Zákon 130, § 36: (6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je
koncepčním orgánem Grantové agentury České republiky, který zejména
navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky ustavení a
zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření,
vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury České republiky a navrhuje
potřebná opatření.
 problematika nominací do panelů
 změna příjemce podpory
 jeden navrhovatel více návrhů v jednom roce
 možnosti rozšíření mezinárodní spolupráce (Izrael?)
Perspektivní témata
 složení, tematické pokrytí a názvy panelů
 stanovení minimální kapacity (úvazku) pro řešitele,
spoluřešitele a členy týmu
 problematika násobných dedikací
 účast v soutěži v daném roce zároveň v roli navrhovatele
a v roli spolunavrhovatele
 standardy kvality výsledků grantů ve společenských
a humanitních vědách; kritéria excelence; publikování
ve vlastních nakladatelstvích
 stanovení maximální výše nákladů na grant
 perspektivní zavedení dvoustupňové soutěže
Perspektivní témata
 výše osobních nákladů u „kmenových zaměstnanců“
(postupný přechod na systém uplatňovaný v DFG*?)
* Within DFG proposals PIs can´t apply for their salary or for an extra salary.
This is impossible, also because a precondition to apply is that the PI´s own
position is secured for the duration of the research project by other resources
(normally resources coming from the PI´s research institution).
 orientace grantových soutěží: širší záběr/důraz na originalitu
a excelenci?
 změny Zákona 130 (debyrokratizace)
 diskrepance mezi institucionálním a účelovým financováním;
vhodnost/nevhodnost role Grantové agentury jako nástroje
pro vyplňování mezer v institucionálním financování
Děkuji za pozornost
© Grantová agentura České republiky,

similar documents