Centre de dezvoltare a carierei în educa*ie

Report
Oferta de servicii educaționale “Pentru
cariera ta”
Repere de sustenabilitate
Atelier tematic
Liceul teoretic "Mihai Eminescu“
Cluj,
Adriana Dumitru – expert educational
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice din mediul urban
“Oferta de servicii educaționale “Pentru cariera ta””
Atelier tematic




Profesori mai buni pentru rezultate performante la nivelul elevilor;
Oportunitate de promovare a imaginii scolii;
Recunoasterea valorilor scolii;
Facilitarea dezvoltării competențelor de antreprenoriat ale cadrelor
didactice din unitatea scolară;
 Dezvoltarea de proiecte in concordanță cu nevoile actorilor
educaționali;
 Identificarea de noi surse de finanțare/autofinanțare.
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Tipuri de servicii educaționale
servicii de formare continuă;
servicii de consiliere psihopedagogică și dezvoltarea carierei;
servicii de dezvoltare de proiecte & programe;
marketing educațional – promovare, organizare de evenimente, ofertă
educațională;
 servicii comunitare integrate/locul și rolul școlii în comunitate;
 servicii de educație nonformală/informală adresate actorilor educaționali: elevi,
părinți, personal didactic și nedidactic, membri ai comunității;
 servicii de consultanță pentru instituții de învățământ, furnizori de servicii
educaționale, dezvoltare personală.




Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
 Reglementare: LEN 1/2011 la Art. 242-245, Art. 273 (2), Art. 352
CDCE pot obține personalitate juridică pentru gestiononarea de fonduri destinate formării
continue în parteneriat public-privat;
 Spațiu & echipamente: o sală de clasă cu mobilier modular, 25 posturi de lucru, acces la
bibliotecă de management, proiector, ecran, calculatoare, conexiune internet, acces la
telefon, fax, copiator;
 Resurse materiale specializate:
• Ghidul de activități si servicii educaționale
• Fise model de proiectare a activităților de formare pentru alte teme decat cele din
programele de formare continuă acreditate
• Instrumente de asigurare a calității serviciilor furnizate
 Resurse umane: min 3 persoane (2 ore/zi), voluntariat, plata cu ora, responsabilități în
comisia metodică.
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Oferta de servicii educaționale
•
•
•
•
•
•
Rezultat al muncii în echipă;
Adecvată, realistă, rațională;
Întemeiată pe nevoile comunității;
Se bazează pe resursele existente si potențiale;
Este o măsură a acceptării schimbării ca pe o nevoie sistematică;
Este corelată cu Planul de dezvoltare instituțională a scolii.
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Elaborarea ofertei de servicii
Etape (I)
1.
•
•
•
Diagnoza mediului educațional intern si extern
elaborare de instrumente de colectare date de context
analiza nevoilor de dezvoltare profesională
corelarea nevoilor identificate local cu nevoile generate de reforma
educațională la nivel național
• Corelarea nevoilor asumate cu țintele de dezvoltare profesională
• Realizarea raportului de diagnoză
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Elaborarea ofertei de servicii
Etape (II)
2. Stabilierea strategiei de lucru si raționalizarea resurselor
• Formarea echipei CDCE
• Stabilierea viziunii si a misiunii Centrului de dezvoltare a carierei
• Identificarea si alocarea resurselor pentru funcționarea CDCE
(umane, materiale, informaționale, financiare sau similare)
• Consultarea scolilor partenere/ invecinate/interesate in vederea
ofertei de activități si servicii educaționale
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Elaborarea ofertei de servicii
Etape (III)
3. Elaborarea ofertei de activități si servicii educaționale
• Identificarea grupului țintă căruia îi este destinată
• Identificarea de parteneri pentru implementarea ofertei
• Elaborarea ofertei de servicii, personalizat pentru fiecare
client/beneficiar
• Consultarea cu partenerii in privinta adecvării/optimizării ofertei
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Promovarea ofertei de activități si servicii educaționale
•
•
•
•
•
•
•
Activități organizate cu agenți din scoală
Link pe site-ul scolii
Editarea unui buletin informativ
Conferinte de presă
Communicate de presă
Articole in presa online si scrisă
…..
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul urban
“Centre de dezvoltare a carierei în educație”
Atelier tematic
Evaluarea calității ofertei educaționale
 Crearea unui sistem de monitorizare a efectelor determinate de
activitățile si serviciile educaționale propuse/furnizate
 Pilotarea serviciilor si activităților în comunitatea restrânsă/unitatea
scolară
 Investigarea gradului de satisfacție a beneficiarilor de servicii
 Evaluarea gradului de adecvare a ofertei si completarea ei in funcție
de cererea de pe piața liberă a formării/dezvoltării profesionale

similar documents