web sunum 1 - Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

Report
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir?
• Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim,
öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır.
• Bireylerin;
• - kişisel gelişimlerini güçlendirmeye
• - yeni beceriler kazanmasına
• - istihdam olanaklarını artırmalarına yardım edecektir.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
ERASMUS+
Eğitim - Öğretim
Ana Eylem 1
Bireylerin
Öğrenme
Hareketliliği
Okul
Eğitimi
Personeli
İçin
Hareketlilik
Projeleri
Spor
Gençlik
Ana Eylem 2
Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin
İşbirliği
Mesleki
Eğitim
Öğrenicileri
ve Personeli
İçin
Hareketlilik
Projeleri
Yetişkin
Eğitimi
Personeli
İçin
Hareketlilik
Projeleri
Ana Eylem 3
Politika
Reformlarına
Destek
Yüksek
Öğrenim
Öğrenci ve
Personeli
İçin
Hareketlilik
Projeleri
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
Gençler ve
Gençlik
Çalışanları
İçin
Hareketlilik
Projeleri
 Ana Eylem 1
 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Hareketlilik Projelerinin Amaçları
 Öğrenicilerin kişisel gelişimini ve Avrupa işgücü piyasasında istihdam
edilebilirliğini iyileştirmek amacıyla, yeterliliklerin (bilgi, beceri ve davranış)
edinilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi;
 Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin kalitesini artırmak
amacıyla, bu alanlarda çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi;
 Katılımcıların yabancı dil alanındaki yeterliklerinin artırılması;
 Katılımcıların diğer kültürler ve ülkeler ile ilgili farkındalıklarını ve anlayışlarını
artırmak, onlara topluma aktif katılım, Avrupa vatandaşlığı ve kimlik anlayışını
geliştirmelerinde uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak;
 Avrupa içinde ve dışında bireylerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve
programlar sunabilmeleri için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet
gösteren kuruluşlara ilgiyi artırmak, bu kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası
niteliklerini geliştirmek;
 Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki
sinerji ve geçişleri güçlendirmek;
 Yurtdışı öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınmasını
sağlamak.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Yüksek öğretim Öğrencileri ve Personel Hareketliliği;
 1- Üniversite öğrencilerinin hareketliliği:
 Yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim
dönemi (3-12 ay);
 Yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi bir ilgili işyerinde
bir staj (2-12 ay);
 2- Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay)
 Ders Verme Dönemleri: Personelinin yurt dışındaki bir ortak
Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak
tanımaktadır. Bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 Eğitim Alma Dönemleri: Yükseköğretim Kurumunda ya da
yurt dışındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem
süreçleri şeklinde yürütülen faaliyetler.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Mesleki Eğitim Öğrencilerinin ve Personeli Hareketliliği,
 1- Öğrencilerin hareketliliği: (2 hafta-12 ay)
Katılımcılar:
Meslek lisesi öğrencileri
Çıraklar
Yeni mezunlar (Mezuniyetten itibaren bir yıl içinde)
Yurtdışı Faaliyetler:
Yurtdışında bir işletmede staj
Bir mesleki eğitim kurumunda staj (Çalışmaya dayalı eğitim
programı olan)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 2-Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay)
Öğretmen/eğitim görevlendirmeleri: Mesleki eğitim
okullarındaki personelin yurt dışındaki bir meslek okulunda
öğretmenlik yapması Mesleki eğitimden sorumlu olmayan
kurum personeli yurtdışında ancak öğretmenlik veya eğitmenlik
yapabilir.
Personel eğitimi: Mesleki eğitim personelinin yurt dışında bir
işletmede ya da diğer
herhangi bir mesleki eğitim
kurumunda çalışması, işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmesi.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği
Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay)
Öğretmen görevlendirmeleri: Öğretmenlerin veya diğer okul
eğitimi personelinin yurt dışındaki bir ortak okulda öğretim
yapmasına olanak tanımaktadır.
Personel eğitimi: bu Faaliyet okul öğretmenlerinin, müdürlerinin
veya diğer okul eğitimi personelinin
a) yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya eğitim etkinliklerine
katılmalarını;
b) yurt dışında bir ortak okulda ya da okul eğitimi alanında faaliyet
gösteren diğer ilgili bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem
dönemi geçirmelerini sağlayarak bunların mesleki gelişimini
desteklemektedir.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Yetişkin Eğitim Personeli Hareketliliği:
 Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay)
Öğretmen/eğitim görevlendirmeleri: bu faaliyet yetişkin eğitimi
kurum/kuruluşunun personeline yurt dışındaki bir ortak
kurum/kuruluşta öğretme veya eğitim sunmaya izin vermektedir.
Personel eğitimi: bu faaliyet yetişkin eğitimi personelinin
a) yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya eğitim faaliyetine;
b) yurt dışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili bir
kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem sürecine katılımını
sağlamak suretiyle profesyonel gelişimini destekler.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Gençlik Çalışanlarının ve Gençlerin Hareketliliği
 1- Gençlerin hareketliliği:
 a- Gençlik Değişimleri :
 Gençlik Değişimleri, 21 güne kadar uzanan süre boyunca farklı
ülkelerden genç gruplarının tanışmasına ve bir arada
yaşamasına olanak tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında,
katılımcılar değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp
hazırlanmış faaliyet programını ortaklaşa yürütmektedir
(çalıştaylar, alıştırmalar, tartışmalar, rol canlandırmalar,
simülasyonlar, dış mekân faaliyetlerinin vb. bir karışımı).
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 b- Avrupa Gönüllü Hizmeti
 Bu Faaliyet Avrupa Birliğinin içinde veya dışında bir ülkede,
12 aya kadar uzanan bir sürede, 17-30 yaş arasındaki
gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette
bulunarak kişisel sorumluluklarını ifade etmelerine olanak
tanımaktadır.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 2- Gençlik çalışanlarının hareketliliği: (2 gün-12 ay)
Gençlik çalışanlarının eğitimi ve ağ kurma: Bu Faaliyet aşağıdaki
şekiller altında gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini
desteklemektedir .
a) gençlik çalışanlarının seminerlere, eğitim kurslarına, irtibat
kurma etkinliklerine, çalışma ziyaretlerine katılımı;
b) yurt dışında, gençlik alanında faaliyet gösteren bir
kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Hareketlilik Projesi Aşamaları:
 1- Hazırlık: Katılımcıların seçimi, ortaklar ve
katılıcılar ile antlaşmalar düzenlenmesi, ayrılış öncesi
dil/kültürel/görev hazırlık faaliyetleri.
 2-Hareketlilik Faaliyetlerinin uygulanması
 3-İzleme: Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, Mümkün
ise öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması,proje
çıktılarının yaygınlaştırılması
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
Bütçe
 Kurumsal Destek
 Hazırlık
(pedagojik, kültürler
arası, dil), Hareketlilik süresince
katılımcıların
desteklenmesi,
öğrenme çıktılarının geçerli hale
getirilmesi dahil Hareketlilik
faaliyetlerinin
uygulanmasıyla
doğrudan bağlantılı olan her
türlü harcama için.
 Refakatçiler hariç
Katılımcı
Sayısı
Kişi Başına
Hibe Tutarı
0 – 100
350 €
101 +
200 €
 Bireysel Destek
 Katılımcıların ve refakatçilerin yurtdışı faaliyeti sırasında
kullanacakları harcırah. (Ev sahibi kurum başına bir refakatçi
talep edilmesi)
 Ülke ve süreye göre değişir.
 Birim maliyet üzerinden hesaplanır.
 Tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 Seyahat
 Refakatçiler dahil, katılımcıların
yerleşik oldukları yerden yurtdışı
faaliyet yerine gitmek ve dönmek
için kullanılacak birim maliyet
üzerinden hesaplanan seyahat
harcamaları
 Kişi başına hibe tutarları
 Seyahat mesafesi için Avrupa
Komisyonu mesafe hesaplayıcı
(Distance Calculator ) kullanılır.
Mesafe Aralığı
Hibe
Miktarı
(gidişdönüş)
0 – 99 km
0€
100 – 499 km
180 €
500 – 1999 km
275 €
2000 – 2999 km
360 €
3000 – 3999 km
530 €
4000 – 7999 km
820 €
8000 km +
1100 €
 Özel İhtiyaç Desteği
 Engelli katılımcılar ve refakatçilerle doğrudan ilişkili ek
harcamalar (“Seyahat” ve “bireysel destek” dahil)
 Engelli ve refakatçi katılımcılar için “seyahat” ve “bireysel
destek” kalemlerinden hibe talep edilmemişse
 Başvuru formunda gerekçelendirilmeli
 Gerçek harcama (Belge karşılığı)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
 İstisnai Giderler
 Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını
desteklemeye yönelik harcamalar
 Bu öğrenicilerin ve refakatçilerinin “seyahat” ve “bireysel
destek” harcamaları dışındaki harcamaları için
 Başvuru formunda gerekçelendirilmeli
 Gerçek harcama (Belge karşılığı)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
Dil Desteği
 Yurtdışı Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca
katılımcıların eğitim almak veya öğrenim görmek için
kullanacakları dil bilgilerini iyileştirmek amacıyla
sunulan destek.
 Komisyon
tarafından online hizmet sunulması
planlanan altı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca,
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe (NL)) dışındaki
dilleri kapsar.
1
ay ve üzeri Hareketlilik
öğreniciler için kişi başı 150 €
faaliyetine
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
katılacak
Değerlendirme:
Uygunluk
30 Puan
Proje Tasarım ve
Uygulama Kalitesi
20 Puan
Proje Ekibinin
Kalitesi/ İşbirliği
Düzenlemeleri
20 Puan
Etki /
Yaygınlaştırma
30 Puan
AB Politikaları
Genel Proje
Aşamalarının Kalitesi
Ortaklık yapısı
Proje Çıktılarının
Kalite Kontrolü
Program
Amaçları
Projenin Kendi İç Uyumu
Sorumluluk
Paylaşımı
Katılımcılara
Örgütlere vs Etkiler
Sorun Analizi
Fizibilite
Farklı Eğitim
Alanları
Yayım Dağıtım
ve Paylaşım
Gerçekçi
Amaçlar, vs
Fayda Maliyet
Analizi
Yeni
Katılımcılar
Sürdürebilirlik
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ
TEŞEKKÜR EDERİZ
Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Koordinasyon Merkezi
www.adanab.gov.tr
https://www.facebook.com/AdanaValiligiAB
Bilgi için;
[email protected]
0 322 457 5771
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON
MERKEZİ

similar documents